Lleolir y radd hon yng nghampws pwrpasol PDC, yng nghanol dinas greadigol Caerdydd.

Dyluniwyd y rhaglen MA Dylunio Arloesi newydd gyffrous hon i harneisio'ch creadigrwydd, hogi'ch meddwl beirniadol a gwella'ch sgiliau proffesiynol, er mwyn i chi arwain y genhedlaeth nesaf o fusnesau arloesol a sefydliadau arloesol. 

Mae'r cwrs yn darparu llwyfan i raddedigion o bob disgyblaeth gydweithio ar draws ffiniau i ddychmygu bydoedd y dyfodol a chynnig atebion amgen i heriau byd-eang cymhleth. 

Trwy drochi yn y dulliau meddwl dylunio ac arloesi diweddaraf, byddwch yn dangos sut mae dylunio yn offeryn ar gyfer newid. Fel intrapreneuriaid yn ymatebol i bryderon cymdeithasol ac amgylcheddol sy'n dod i'r amlwg, ac entrepreneuriaid yn tarfu ar ddylunio sefydliadau blaengar. 

Mae addysgu yng Nghyfadran y Diwydiannau Creadigol, yng nghanol Caerdydd, yn darparu llwyfan creadigol unigryw i fireinio sgiliau personol a phroffesiynol y mae galw mawr amdanynt gan ddiwydiant a chymdeithas sifil. 

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B
Rhan-amser 2 flynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B
Rhan-amser 2 flynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Ein hathroniaeth arweiniol yw mynd ati i chwilio am ryngweithio newydd rhwng creadigrwydd, diwydiant a chymdeithas, trwy ddulliau arbrofol o ymchwil dylunio ac ymgysylltu. Mae rhyngweithiadau sy'n cael eu tanategu gan feysydd astudio thematig wedi'u halinio â heriau economaidd-gymdeithasol byd-eang (dyfodol wedi'i alluogi gan dechnoleg; cymdeithasau iach; defnydd ac economïau cynaliadwy; actifiaeth a chyfranogiad dinesig; modelau hypergysylltedd a busnes; ecwiti newid yn yr hinsawdd). Themâu sy'n eich herio i archwilio rôl arloesi dan arweiniad dylunio wrth sicrhau budd i unigolion, busnesau a'r gymdeithas sifil. 

Mae modiwlau nodweddiadol yn cynnwys: 

Cyd-destunau a systemau byd-eang (20 credyd) 

Byddwch yn archwilio cymhellion ac ymddygiadau sy'n dylanwadu ar arferion dylunio ac arloesi mewn cyd-destunau cyfoes. Bydd eich meddwl strategol yn cael ei ddatblygu trwy gyfeirio at ecosystemau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol. 

Egwyddorion a dulliau arloesi dan arweiniad dylunio (20 credyd) 

Byddwch yn ymchwilio i rôl gweithwyr proffesiynol arloesi wrth ddarparu gwerth i sefydliadau. Egwyddorion allweddol arloesi a arweinir gan ddylunio i reoli arloesedd mewn busnesau masnachol a sefydliadau a arweinir gan werthoedd. 

Lab Meddwl Dylunio (20 credyd) 

Byddwch yn defnyddio'r dull methodolegol meddwl dylunio tuag at: gosod problemau a fframio; nodi cyfleoedd o fewnwelediadau; cynhyrchu syniadau; cysyniadau prototeipio; dilysu a phrofi canlyniadau. Mae'r modiwl hefyd yn darparu gofod hapfasnachol lle gallwch archwilio ffyrdd creadigol o gyfathrebu naratifau'r dyfodol. 

Ymchwil dylunio uwch (20 credyd) 

Byddwch yn defnyddio dulliau ymchwil dylunio uwch i lywio'r broses o wneud penderfyniadau strategol ac ychwanegu gwerth i sefydliadau. Mae hyn yn cynnwys technegau ymchwil dynol-ganolog (ethnograffig) i ddeillio safbwyntiau defnyddwyr (arsylwi, sgwrsio a throchi), dylunio offer ymchwil i fapio perthnasoedd, delweddu teithiau a datblygu naratifau. 

Proffesiynoldeb creadigol a chydweithredol (20 credyd) 

Bydd eich presenoldeb proffesiynol a'ch sgiliau cydweithredol yn cael eu datblygu yn y modiwl hwn, trwy gyflwyno cynigion a chysyniadau arloesi i bartneriaid a chleientiaid mewn ffordd ddilys, atyniadol a chreadigol. 

Lab Effaith Arloesi (20 credyd) 

Byddwch yn canolbwyntio ar bŵer trawsnewidiol dylunio, wrth herio arferion busnes periglor trwy archwilio modelau arloesi sy'n ymateb i heriau datblygu cymdeithasol a chynaliadwy ehangach. Byddwch yn datblygu meddylfryd labordy trwy arbrofi dulliau creadigol o fesur, adrodd a rheoli effeithiau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd yn strategol. 

Prosiect Arweiniol Arloesi (60 credyd) 

Dyma'ch prosiect hunangyfeiriedig terfynol sy'n eich grymuso i fynegi'n llawn eich sgiliau arloesi creadigol a'ch meddylfryd intrapreneurial, trwy gynnig, gweithredu a dadansoddi prosiect arloesi byw yn fanwl. 

Dysgu 

Strwythur y Cwrs 

Cynigir y cwrs fel cwrs blwyddyn amser llawn neu ddwy flynedd rhan-amser (180 credyd) Lefel 7. Mae'r flwyddyn academaidd 2020/2021 yn cychwyn ar 21 Medi 2020 ac yn gorffen ar 4 Mehefin 2021. 

Mae'r dulliau amser llawn a rhan-amser yn cynnwys chwe modiwl (20 credyd yr un), gan arwain at Brosiect Arweiniol Arloesi sy'n cwmpasu'r holl ddysgu blaenorol (60 credyd). Mae astudio rhan-amser yn cynnig ffordd fwy hyblyg i astudio, dros gyfnod estynedig o ddwy flynedd. Mae darpariaeth ran-amser yn adlewyrchu darpariaeth amser llawn, gydag addysgu trwy wyneb yn wyneb traddodiadol (darlithoedd, seminarau, tiwtorialau, gwaith grŵp ac ati), gweithgareddau astudio dan gyfarwyddyd ac annibynnol. 

Mae camau o fewn cyflwyno'r cwrs yn darparu cyfleoedd i gronni 60 credyd o fewn tymor un (blwyddyn un ar gyfer astudiaeth ran-amser) ar gyfer Tystysgrif Ôl-raddedig (PGCert), a 120 credyd ar ôl cwblhau modiwlau yn llwyddiannus ymhellach yn nhymor dau (blwyddyn dau rhan-amser) ar gyfer Diploma Ôl-raddedig (PGDip). 

Cyflwyno'r cwrs: 

Bydd rhaglen o ddarlithoedd arbenigol, gweithgareddau trochi a briffiau yn y byd go iawn yn cataleiddio'ch meddwl o amgylch themâu arloesi allweddol. 

Byddwch yn defnyddio'r dull methodolegol meddwl dylunio tuag at: gosod problemau a fframio; nodi cyfleoedd o fewnwelediadau; cynhyrchu syniadau; cysyniadau prototeipio; dilysu a phrofi canlyniadau. 

Mae'r gweithgareddau'n canolbwyntio ar broffesiynoli'ch sgiliau ymchwil a chyfathrebu, sy'n ofynnol i drafod cyflwyno prosiectau arloesi ac i sicrhau bod rhanddeiliaid yn prynu i mewn. Bydd rhyngweithio â mentoriaid prosiect allanol, ymweliadau diwydiant darlithoedd gwadd yn llywio iteriad dylunio a chanlyniadau, meddwl dargyfeiriol a chydgyfeiriol ac arbrofi ailadroddol s'yn sbarduno arloesedd. 

Mae'r cwrs yn darparu cyfleoedd i chi gynyddu eich gwerth i gyflogwyr y dyfodol trwy ddod i gysylltiad â phrofiadau'r byd go iawn o gymhwyso eich craffter dylunio i brosiectau masnachol a chymdeithasol. 

Costau Ychwanegol 

Ni ragwelir y bydd yn ofynnol i fyfyrwyr gynnal gwiriad DBS, ond mewn senario o fyfyrwyr yn ymgymryd ag ymchwil gyda phlant dan oed neu grwpiau agored i niwed, ceisir craffu moeseg llawn (gweler adran G. Materion Moesegol). 
Os yw'n briodol, byddai myfyrwyr yn atebol am unrhyw gostau. 

Asesu

Mae'r cwrs yn defnyddio ystod o ddulliau asesu sy'n adlewyrchu'r sgiliau personol, cydweithredol ac academaidd sy'n briodol i weithiwr proffesiynol yn y maes hwn. Dulliau sy'n annog metawybyddiaeth, gan hyrwyddo meddwl am y broses ddysgu, nid y canlyniadau dysgu yn unig. 

Defnyddir cymysgedd o ddulliau asesu unigol a grŵp gan gynnwys: portffolio, podlediadau, myfyrdodau personol, blogiau, cyflwyniadau grŵp, hwyluso gweithdai, efelychu, arteffactau rhyngweithiol, senario, a chynigion ymyrraeth sefydliadol. 

Darlithwyr Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd Anrhydedd da mewn disgyblaeth berthnasol neu gymhwyster proffesiynol priodol; neu HND/HNC a phrofiad perthnasol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym yn croesawu ceisiadau rhyngwladol gyda chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad benodol ar ein gwefan rhyngwladol i gael yr union fanylion. 

Gradd 6.0 IELTS gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

Amser llawn y DU: £9000 

Rhyngwladol amser llawn: £14300 

Rhan-amser y DU: £1000 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023  

Amser llawn y DU: I'w gadarnhau 

Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau 

Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul y myfyriwr ei hun. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Fel rhan o'r broses ymgeisio, efallai y bydd angen ymgeiswyr mynychu cyfweliad, gan amlinellu a thrafod gwybodaeth, uchelgeisiau a chymhellion blaenorol sy'n ymwneud â'r cwrs. 

Myfyrwyr y DU 

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall,  gwnewch cais yn uniongyrchol

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU. 

Mae gan dîm y cwrs gysylltiadau agos â phartneriaid diwydiant a chymdeithas sifil sy'n gweithredu fel curaduron heriau arloesi o fewn y modiwlau. Mae Cyfadran y Diwydiannau Creadigol yn cynnal rhwydweithiau academaidd a phroffesiynol rhanbarthol a rhyngwladol helaeth, ceisir cysylltiadau â chyflogwyr yn rhagweithiol gan gynnwys asiantaethau creadigol, byrddau iechyd cyhoeddus, cwmnïau technoleg, gweithredwyr a chyrff anllywodraethol. 

Mae'r cwrs yn darparu cyfleoedd i raddedigion y diwydiannau creadigol gymhwyso eu craffter dylunio i gyd-destunau masnachol a chymdeithasol y tu allan i'r diwydiannau creadigol ac mae hefyd yn darparu cyfleoedd ar gyfer graddedigion o sectorau economaidd eraill sydd bellach yn dymuno datblygu a chymhwyso gwybodaeth am feddwl dylunio a phrosesau creadigol, fel y gallant wedyn ddeall heriau yn eu maes eu hunain yn well. 

Mae'r cwrs yn darparu llwybrau dilyniant gyrfa amrywiol i raddedigion mewn rolau sy'n gofyn am sgiliau mentrus ac intrapreneurial. Bydd myfyrwyr yn datblygu tystiolaeth o weithgareddau ym maes cynnyrch, gwasanaeth, arloesi cymdeithasol a masnachol (gan gynnwys mewnwelediad defnyddwyr, meddwl dylunio, prototeipio cyflym, cyflwyno cydweithredol main ac ystwyth) sy'n eu paratoi ar gyfer rolau mewn rheoli dylunio, rheoli arloesedd, rheoli brand, ymchwil dylunio , a thrawsnewid technoleg mewn mentrau cymdeithasol a masnachol.