Documentary Photography

MA Ffotograffiaeth Ddogfennol

Lleolir y radd hon yng nghampws pwrpasol PDC, yng nghanol dinas greadigol Caerdydd.

Mae Prifysgol De Cymru yn fyd-enwog ar gyfer astudio Ffotograffiaeth Ddogfennol ac mae gan ein myfyrwyr a'n cyn-fyfyrwyr barch mawr yn y gymuned ffotograffig: yn ennill gwobrau, arddangosfeydd a chynigion cyhoeddi llyfrau. Gyda ffocws ar ymgysylltiad y byd go iawn â materion cymdeithasol a gwleidyddol, mae'r MA unigryw hwn yn cynnig ymgysylltiad archwiliol a bywiog â'r pwnc. Fe'i nodweddir gan ddealltwriaeth eang o ffotograffiaeth, ynghyd â'i ffurfiau ddogfennol mwy traddodiadol, mae'n cwmpasu delweddau rhwydwaith, data, deunydd archifol, sain a delwedd symudol.

Byddwch yn astudio ar-lein gyda'r opsiwn o gael llwybr mynediad cyfleusterau, ar y campws ym Mhrifysgol De Cymru. Darperir dosbarthiadau meistr dewisol hefyd ar y campws yng Nghymru ac yn rhyngwladol gyda'n partneriaid proffesiynol. Bydd dysgu a rhwydweithio cyfoedion i gyfoedion yn rhan bwysig o'r cwrs 

Cewch eich dysgu gan arbenigwyr ym maes ffotograffiaeth ac ymgysylltu â siaradwyr ymweld rhyngwladol a'n carfan o ysgolheigion sy'n ymgymryd â PhD mewn ffotograffiaeth fel rhan o'n Canolfan Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Ddogfennol (ECDR).

Y nod yw datblygu ymarfer ddogfennol gryf, eang a chynaliadwy sy'n uno meddwl beirniadol trwyadl â chorff o waith y gallwch ei arddangos a'i gyhoeddi'n hyderus. Bydd yr MA yn darparu sylfaen gref ar gyfer datblygu gyrfa fel ymarferydd dogfennol annibynnol yn y diwydiant ffotograffiaeth.

Mae'r cwrs hwn yn rhoi pwyslais ar oblygiadau athronyddol a damcaniaethol ffotograffiaeth, gan ein bod yn credu ei bod yn bwysig cyd-destunoli ymarfer a galluogi cyfathrebu clir i amrywiaeth o gynulleidfaoedd.


Dilynwch ni ar Instagram: MADocPhotoUSW
Dilynwch ni ar Facebook: MADocPhotoUSW

Diweddariad 2022/23: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

 [Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd pandemig Covid-19, gall y dulliau cyflwyno a’r gweithgareddau a gynigir fel rhan o’n cyrsiau yn y flwyddyn i ddod, fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich cyfnod astudio, os oes angen eu newid oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. P'un a ydych chi ar y campws yn llawn amser, yn rhan-amser gydag astudio ar-lein, neu'n llawn amser ar-lein, mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a llawer o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol.  

2022 Dull Astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
Rhan-amser 2 flynedd Medi Ar-lein 8
2023 Dull Astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
Rhan-amser 2 flynedd Medi Ar-lein 8

Mae gan yr MA mewn Ffotograffiaeth Ddogfennol enw da am arloesi ers amser maith ac mae wedi sefydlu dull hynod unigryw tuag at ei addysgu, ei ymchwil a'i ymarfer proffesiynol. Y rhaglen newydd fydd y cwrs cyntaf sy'n cynnig rhaglen ar-lein ochr yn ochr â mynediad at gyfleusterau argraffu, prosesu ffilm, sganio a mynediad i'n technegwyr arbenigol 

Bydd y rhaglen ar-lein dwy flynedd newydd, gyda dosbarthiadau meistr dewisol ar y campws ac yn genedlaethol a rhyngwladol, yn darparu hyblygrwydd i fyfyrwyr, yn dibynnu ar eu gofynion, eu gallu i deithio ac agosrwydd at y campws. Mae'r awydd am ddysgu o bell yn arwydd o'r ffordd y mae myfyrwyr ffotograffiaeth ddogfennol gyfoes yn dymuno astudio ac ymgysylltu ag arbenigwyr yn y maes. Mae'r athroniaeth hon yn cefnogi'r myfyriwr cyfoes ac yn lleddfu rhai rhwystrau o amgylch astudio ôl-raddedig. Bydd y rhaglen newydd yn darparu'r addysg uchaf ar bwynt pris sy'n gymesur yn gyffredinol, y tu hwnt i ffiniau hil, dosbarth, rhywioldeb, rhyw neu'r gallu i deithio.

Bydd y rhaglen yn adlewyrchu'r newid mewn ymarferion dogfennol gydag ymgorffori ymgysylltiad myfyrwyr â chyfryngau rhwydwaith a diwylliannau ôl-ddigidol ochr yn ochr â deunydd archifol, sain a delwedd symudol. Bydd hyn yn adlewyrchu athroniaeth a diddordebau'r staff addysgu ac yn cefnogi cynhyrchu portffolios sy'n ymgysylltu â naratifau cymhleth sy'n defnyddio deunydd eang ac sy'n cael eu lledaenu gan ddefnyddio ystod eang o amgylcheddau ar-lein a materol.

Bydd y cwrs MA Ffotograffiaeth Ddogfennol newydd yn parhau i herio myfyrwyr i archwilio diffiniadau o Ffotograffiaeth Ddogfennol ac i ddatblygu ymarfer dogfennol cryf, eang a chynaliadwy sy'n uno ystod amrywiol o ddelweddau o sawl ffynhonnell, ochr yn ochr â meddwl beirniadol trwyadl ac ymgysylltu â'r byd go iawn o ran materion cymdeithasol a gwleidyddol.

Astudio ar-lein. Nid oes angen adleoli, cymryd seibiant gyrfa na gwneud cais am fisa. Gallwch astudio ochr yn ochr â myfyrwyr eraill o bob cwr o'r byd a rhwydweithio gyda nhw. Cymerir a chyflwynir pob asesiad ar-lein a'i asesu gan ein hacademyddion o'r radd flaenaf.

Cost cwrs dewisol mynediad i gyfleusterau. Bydd hyn o fudd i fyfyrwyr ‘Cartref‘ a bydd yn cynnwys mynediad i gyfleusterau’r llyfrgell, cyfleusterau argraffu, prosesu ffilm, sganio a mynediad at ein technegwyr arbenigol.

Dosbarthiadau meistr bob dwy flynedd. Yn ystod hyd y cwrs bydd cyfleoedd dewisol mewn gweithdai preswyl gyda darlithwyr, cyd-fyfyrwyr ac arbenigwyr diwydiant, a gynhelir naill ai yng Nghaerdydd neu mewn lleoliadau Rhyngwladol eraill (yn amodol ar niferoedd myfyrwyr).

Strwythur y Modiwl


Adolygu Ymarfer 20 credyd. Yn ystod y modiwl rhagarweiniol hwn bydd myfyrwyr yn archwilio meysydd penodol o ffotograffiaeth ddogfennol wrth adolygu a myfyrio ar eu gwaith eu hunain a gwaith cyd-fyfyrwyr ar y gweill. Bydd y modiwl yn dechrau gyda chyfres o diwtorialau sefydlu technegol a defnyddio offer ar-lein. Bydd hyn yn digwydd ochr yn ochr â chyfres o arddangosiadau a gweithdai gan arbenigwyr diwydiant sy'n gweithio'n broffesiynol ym maes ymarferion dogfennol. Yn ogystal, bydd darlithoedd a chyflwyniadau a fydd yn mynd i’r afael â themâu rhagarweiniol ymarferion dogfennol.

 

Ymarfer Ymchwil 20 credyd. Mae'r modiwl hwn yn ceisio archwilio, trafod ac ystyried syniadau, materion ac ymarferion sy'n gysylltiedig â hanesion a damcaniaethau ymarferion dogfennol ac mae'n gweithio ochr yn ochr â'r Modiwl Adolygu Ymarfer. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael cyfres o ddarlithoedd gan arbenigwyr yn eu cyflwyno i fethodolegau ymchwil. Cwblhau adolygiad llenyddiaeth a datblygu cynnig ar gyfer prosiect mawr.


Diffinio Ymarfer 20 credyd. Yn ystod yr ail fodiwl hwn bydd myfyrwyr yn cychwyn ar y broses o ddiffinio eu hymarfer gyda ffocws ar ymarfer cydweithredol ac ymgysylltu â'r gymuned foesegol. Deall sut i drafod, cynnig, datblygu, cyd-destunoli, creu a gwerthuso prosiectau ochr yn ochr â chynhyrchu dechreuadau corff o waith. Bydd y cyflwyniad yn cynnwys ffolder datblygu a phortffolio ‘gwaith ar y gweill’.


Cyd-destunau Ymchwil 20 credyd. Mae dealltwriaeth o hanes a theori ffotograffiaeth yn ganolog i astudiaethau ôl-raddedig ynghyd â gallu myfyrwyr i gyd-destunoli eu gwaith. Bydd y modiwl hwn yn hwyluso'r broses honno trwy amlygu'r myfyriwr i ystod eang o ddeunydd a gyflwynir gan arbenigwyr diwydiant ac academaidd o faes amrywiol amgylcheddau ffotograffig ac artistig. Yn ogystal, bydd y modiwl yn annog awdurdod wrth werthuso ac asesu’n feirniadol arteffactau eraill sy’n berthnasol i’r ymarfer hwnnw ac yn dyfnhau gafael ar y pryderon deallusol sy’n gyrru eu hymarfer.


Ymarfer Lleoli 40 credyd. Yn ystod y modiwl hwn, bydd myfyrwyr yn parhau â'u prosiectau mawr ochr yn ochr â dysgu pwysigrwydd lleoli eu hymarfer. Bydd myfyrwyr yn agored i lwyfannau a ddefnyddir i ledaenu prosiectau ac yn dysgu sgiliau cymhwyso ychwanegol gan ganolbwyntio ar ddelwedd symudol a chynhyrchu Webdoc. Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn cydgrynhoi eu hymchwil trwy gyflwyniad a fydd yn gosod eu gwaith ym maes eang ymarferion dogfennol.


Cyd-destunau Proffesiynol 20 credyd. Mae'n ofynnol i fyfyrwyr ddatblygu dealltwriaeth o ymarfer busnes sy'n berthnasol i'w hymarfer eu hunain. Bydd adroddiad o gyfweliadau ac ymchwil annibynnol i'r diwydiant yn ffurfio strwythur y modiwl sy'n canolbwyntio ar rwydweithio ac ymarfer busnes, gan gynnwys cyfweliadau ag ymarferwyr, awduron neu guraduron perthnasol. Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn cyflwyno eu canfyddiadau.

 

Testun Beirniadol 20 credyd. Mae'r modiwl hwn yn mynd i'r afael â'r materion a'r syniadau allweddol a godwyd gan yr ymarfer hwnnw. Dylai'r testun ysgrifenedig terfynol gyfleu syniadau'r myfyriwr yn hyderus a chydag awdurdod. Mae'r modiwl yn ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr nodi ymarfer neu ymarferion cynrychiadol (Astudiaethau Achos) sy'n cysylltu â'u diddordebau craidd eu hunain ac yn llywio hynny. Trwy nodi ac ystyried yr ymarferion hyn, bydd myfyrwyr yn archwilio cwestiynau canolog safle, cynulleidfa, sefydliad ac awduriaeth.


Y Ddogfen wedi'i Gwireddu. 20 credyd. Cyflwyniad o ddeunydd penodol a baratowyd gan y myfyriwr yn ystod y cwrs sy'n gwireddu ei brosiectau. Bydd y modiwl yn canolbwyntio ar wireddu prosiect/prosiectau unigol i'w asesu/hasesu ar ddiwedd y modiwl ac yn archwilio canlyniad posibl gwaith ymarferol mewn perthynas â chynulleidfa, safle a ffurf ddosbarthu.


Addysgu

Addysgir myfyrwyr trwy ystod o fodiwlau a addysgir gan y brifysgol. Yn ystod y cyfnod hwn byddwch yn dysgu'r sgiliau proffesiynol sy'n ofynnol i ddod yn ymarferydd proffesiynol.

Ochr yn ochr â'r modiwlau byddwch yn ymgymryd â gweithdai gydag arbenigwyr diwydiant mewn delwedd symudol, gan arwain at gynhyrchu ffilm fer, datblygu Webdoc a chynhyrchu cyhoeddiad o'ch gwaith eich hun.


Asesu

I ddechrau, cewch eich asesu trwy gynhyrchu gwaith arbrofol sydd ar y gweill, a disgwylir gwaith wedi'i ddatrys yn llawn mewn modiwlau diweddarach. Ochr yn ochr â'ch gwaith gofynnir i chi ddatblygu persbectif trwy destunau ysgrifenedig, gan osod eich gwaith yn ei gyd-destun ffotograffig a chymdeithasol.

Darlithwyr


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cymwysterau a phrofiad

Fel rheol mae angen gradd Anrhydedd mewn pwnc cysylltiedig. Fodd bynnag, os oes gennych brofiad cadarn yn y diwydiant proffesiynol yn hytrach na chyflawniad academaidd, gallai hyn fod yn dderbyniol i fynediad i astudio ar y lefel hon trwy broses o'r enw Achredu Dysgu Profiadol Blaenorol (APEL).

Gofynion portffolio 

Rhowch dystiolaeth o wefan neu unrhyw fath arall o bortffolio digidol yn eich cais. Rydym yn chwilio am ymgysylltiad â ffotograffiaeth ddogfennol neu ffotonewyddiaduraeth gyda ffocws penodol ar gyfresi o ddelweddau yn hytrach na ffotograffau unigol. Dylai'r portffolio ddangos tystiolaeth o'ch diddordebau mewn ffotograffiaeth ddogfennol neu ffotonewyddiaduraeth a dangos eich awydd i astudio Ffotograffiaeth Ddogfennol ar lefel Meistr ym Mhrifysgol De Cymru.

Gofynion iaith Saesneg 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg o IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth.

Fodd bynnag, os ydych wedi astudio drwy gyfrwng y Saesneg yn flaenorol, efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol i gael yr union fanylion.

Ar gyfer myfyrwyr nad ydynt ar y lefel hon, mae ystod o gyrsiau Saesneg dwys a gydnabyddir gan UKBA ar gael yn y brifysgol. Rhaid cwblhau'r rhain cyn mynediad i’r dyfarniad.

Mwy o wybodaeth am ein cyrsiau Saesneg dwys.


Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

  • DU/ UE / Rhyngwladol: £ 6500 y cwrs 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Costau Ychwanegol

Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau/offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul y myfyriwr ei hun.

Dim mynediad i gyfleusterau £6500

Bydd gan fyfyrwyr fynediad at gyfleusterau ar-lein yn unig, gan gynnwys cyhoeddiadau digidol sydd ar gael trwy'r llyfrgell.

Mynediad i gyfleusterau £8000

Gyda’r opsiwn hwn, bydd gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol, stiwdios ffotograffiaeth, cyfleusterau sganio ac argraffu a’r adran benthyciadau camerâu. 

DOSBARTHIADAU MEISTR DEWISOL Bydd pedwar Dosbarth Meistr dros y rhaglen ddwy flynedd. Cyflwynir y rhain, yn amodol ar niferoedd myfyrwyr. Tua £450.

Deunyddiau DEWISOL - Cost argraffu papurau/ffilm ac ati dros gyfnod o ddwy flynedd £500 - £750.

Gwiriad DBS DEWISOL (dewisol yn ôl yr angen) £23.

Mae Cyfrifiadur Personol neu Mac all olygu a storio delweddau a storio/prosesu delweddau yn OFYNNOL £400 - £1500.

 Mae SLR Digidol neu Gamera Di-ddrych gydag opsiwn lens ymgyfnewidiol yn OFYNNOL. Mae angen hwn ar ddechrau'r flwyddyn academaidd ac i'w ddefnyddio fel prif gamera ar gyfer cynhyrchu £250 - £1000.

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am ffioedd dysgu a chostau byw

Tra'ch bod chi'n astudio, bydd gennych ddau brif gost - ffioedd dysgu ac os ydych chi am adleoli yn agos at y campws, costau byw. Gallwch gael ystod o gyllid i helpu gyda'r costau hyn.

Mae yna hefyd nifer o ffyrdd i ariannu eich astudiaeth ôl-raddedig. Gall hyn fod trwy gyllid myfyrwyr, bwrsariaethau neu gymorth gan grantiau, ymddiriedolaethau ac elusennau (gweler Cyllid Amgen), neu gyfuniad o'r tri.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ariannu eich ffioedd dysgu ôl-raddedig a'ch costau byw.

Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr PDC

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru sy'n astudio cwrs ôl-raddedig o fis Medi 2021 (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2022).

Gwnewch gais trwy'r sianeli priodol yn PDC gyda phortffolio o ddelweddau sy'n cynrychioli'ch ymarfer orau. Yn ddelfrydol, dylid ffurfio'r rhain yn gorff o waith cydlynol. Mae pob ymgeisydd yn cael ei gyfweld. Fodd bynnag, gan fod lleoedd yn gyfyngedig fe'ch cynghorir i wneud cais yn gynnar i sicrhau bod gennych y cyfle gorau i sicrhau lle ar y cwrs.

Mae gradd meistri Ffotograffiaeth ddogfennol PDC yn arbennig o boblogaidd ymhlith y rhai sy'n dymuno dilyn gyrfa mewn cynhyrchu dogfennol ac ymchwil, arddangosfa ffotograffig, cyhoeddi, addysgu neu newyddiaduraeth.

Mae graddedigion diweddar wedi arddangos eu gwaith yn rheolaidd ac mae sawl un bellach yn dysgu mewn addysg uwch. Mae nifer hefyd yn ymgymryd ag astudiaeth PhD.

Mae gan y cwrs ffotograffiaeth ddogfennol restr amlwg o gyn-fyfyrwyr sydd bellach yn gweithio yn y diwydiant ffotograffiaeth, gan gynnwys ffotograffwyr llawrydd a'r rhai sydd wedi sefydlu eu busnesau eu hunain.

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i PhD neu radd ymchwil.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.