Mae’r radd hon wedi’i lleoli (ar-lein) ac ar gampws pwrpasol Prifysgol De Cymru, yng nghanolfan greadigol Caerdydd.

Mae Prifysgol De Cymru yn fyd-enwog am astudio Ffotograffiaeth Ddogfennol ac mae ein myfyrwyr a’n cyn-fyfyrwyr yn uchel eu parch yn y gymuned ffotograffig: gan ennill gwobrau, arddangosfeydd, a bargeinion cyhoeddi llyfrau. Gyda ffocws ar ymgysylltu byd go iawn â materion cymdeithasol a gwleidyddol, mae'r MA nodedig hwn (ar-lein ac ar y campws) yn cynnig ymgysylltiad archwiliadol a bywiog â'r pwnc. Fe'i nodweddir gan ddealltwriaeth eang o ffotograffiaeth, yn ogystal â'i ffurfiau dogfennol mwy traddodiadol, mae'n cwmpasu delweddau rhwydwaith, data, deunydd archifol, sain, a delwedd symudol.

Byddwch yn astudio ar-lein gyda'r opsiwn o gael llwybr mynediad cyfleusterau, ar y campws ym Mhrifysgol De Cymru. Darperir dosbarthiadau meistr dewisol hefyd ar y campws yng Nghymru ac yn rhyngwladol gyda'n partneriaid proffesiynol. Bydd dysgu a rhwydweithio cyfoedion i gyfoedion yn rhan bwysig o'r cwrs 

Cewch eich dysgu gan arbenigwyr ym maes ffotograffiaeth ac ymgysylltu â siaradwyr ymweld rhyngwladol a'n carfan o ysgolheigion sy'n ymgymryd â PhD mewn ffotograffiaeth fel rhan o'n Canolfan Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Ddogfennol (ECDR).

Y nod yw datblygu ymarfer ddogfennol gryf, eang a chynaliadwy sy'n uno meddwl beirniadol trwyadl â chorff o waith y gallwch ei arddangos a'i gyhoeddi'n hyderus. Bydd yr MA yn darparu sylfaen gref ar gyfer datblygu gyrfa fel ymarferydd dogfennol annibynnol yn y diwydiant ffotograffiaeth.

Mae'r cwrs hwn yn rhoi pwyslais ar oblygiadau athronyddol a damcaniaethol ffotograffiaeth, gan ein bod yn credu ei bod yn bwysig cyd-destunoli ymarfer a galluogi cyfathrebu clir i amrywiaeth o gynulleidfaoedd.


Dilynwch ni ar Instagram: MADocPhotoUSW
Dilynwch ni ar Facebook: 
MADocPhotoUSW

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
Rhan-amser 2 flynedd Medi Ar-lein 8
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
Rhan-amser 2 flynedd Medi Ar-lein 8

Mae gan yr MA mewn Ffotograffiaeth Ddogfennol enw da am arloesi ers amser maith ac mae wedi sefydlu dull hynod unigryw tuag at ei addysgu, ei ymchwil a'i ymarfer proffesiynol. Y rhaglen newydd fydd y cwrs cyntaf sy'n cynnig rhaglen ar-lein ochr yn ochr â mynediad at gyfleusterau argraffu, prosesu ffilm, sganio a mynediad i'n technegwyr arbenigol 

Bydd y rhaglen ar-lein dwy flynedd newydd, gyda dosbarthiadau meistr dewisol ar y campws ac yn genedlaethol a rhyngwladol, yn darparu hyblygrwydd i fyfyrwyr, yn dibynnu ar eu gofynion, eu gallu i deithio ac agosrwydd at y campws. Mae'r awydd am ddysgu o bell yn arwydd o'r ffordd y mae myfyrwyr ffotograffiaeth ddogfennol gyfoes yn dymuno astudio ac ymgysylltu ag arbenigwyr yn y maes. Mae'r athroniaeth hon yn cefnogi'r myfyriwr cyfoes ac yn lleddfu rhai rhwystrau o amgylch astudio ôl-raddedig. Bydd y rhaglen newydd yn darparu'r addysg uchaf ar bwynt pris sy'n gymesur yn gyffredinol, y tu hwnt i ffiniau hil, dosbarth, rhywioldeb, rhyw neu'r gallu i deithio.

Bydd y rhaglen yn adlewyrchu'r newid mewn ymarferion dogfennol gydag ymgorffori ymgysylltiad myfyrwyr â chyfryngau rhwydwaith a diwylliannau ôl-ddigidol ochr yn ochr â deunydd archifol, sain a delwedd symudol. Bydd hyn yn adlewyrchu athroniaeth a diddordebau'r staff addysgu ac yn cefnogi cynhyrchu portffolios sy'n ymgysylltu â naratifau cymhleth sy'n defnyddio deunydd eang ac sy'n cael eu lledaenu gan ddefnyddio ystod eang o amgylcheddau ar-lein a materol.

Bydd y cwrs MA Ffotograffiaeth Ddogfennol newydd yn parhau i herio myfyrwyr i archwilio diffiniadau o Ffotograffiaeth Ddogfennol ac i ddatblygu ymarfer dogfennol cryf, eang a chynaliadwy sy'n uno ystod amrywiol o ddelweddau o sawl ffynhonnell, ochr yn ochr â meddwl beirniadol trwyadl ac ymgysylltu â'r byd go iawn o ran materion cymdeithasol a gwleidyddol.

Astudio ar-lein. Nid oes angen adleoli, cymryd seibiant gyrfa na gwneud cais am fisa. Gallwch astudio ochr yn ochr â myfyrwyr eraill o bob cwr o'r byd a rhwydweithio gyda nhw. Cymerir a chyflwynir pob asesiad ar-lein a'i asesu gan ein hacademyddion o'r radd flaenaf.

Cost cwrs dewisol mynediad i gyfleusterau. Bydd hyn o fudd i fyfyrwyr ‘Cartref‘ a bydd yn cynnwys mynediad i gyfleusterau’r llyfrgell, cyfleusterau argraffu, prosesu ffilm, sganio a mynediad at ein technegwyr arbenigol.

Dosbarthiadau meistr bob dwy flynedd. Yn ystod hyd y cwrs bydd cyfleoedd dewisol mewn gweithdai preswyl gyda darlithwyr, cyd-fyfyrwyr ac arbenigwyr diwydiant, a gynhelir naill ai yng Nghaerdydd neu mewn lleoliadau Rhyngwladol eraill (yn amodol ar niferoedd myfyrwyr).

Strwythur y Modiwl


Adolygu Ymarfer 20 credyd. Yn ystod y modiwl rhagarweiniol hwn bydd myfyrwyr yn archwilio meysydd penodol o ffotograffiaeth ddogfennol wrth adolygu a myfyrio ar eu gwaith eu hunain a gwaith cyd-fyfyrwyr ar y gweill. Bydd y modiwl yn dechrau gyda chyfres o diwtorialau sefydlu technegol a defnyddio offer ar-lein. Bydd hyn yn digwydd ochr yn ochr â chyfres o arddangosiadau a gweithdai gan arbenigwyr diwydiant sy'n gweithio'n broffesiynol ym maes ymarferion dogfennol. Yn ogystal, bydd darlithoedd a chyflwyniadau a fydd yn mynd i’r afael â themâu rhagarweiniol ymarferion dogfennol.

Ymarfer Ymchwil 20 credyd. Mae'r modiwl hwn yn ceisio archwilio, trafod ac ystyried syniadau, materion ac ymarferion sy'n gysylltiedig â hanesion a damcaniaethau ymarferion dogfennol ac mae'n gweithio ochr yn ochr â'r Modiwl Adolygu Ymarfer. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael cyfres o ddarlithoedd gan arbenigwyr yn eu cyflwyno i fethodolegau ymchwil. Cwblhau adolygiad llenyddiaeth a datblygu cynnig ar gyfer prosiect mawr.


Diffinio Ymarfer 20 credyd. Yn ystod yr ail fodiwl hwn bydd myfyrwyr yn cychwyn ar y broses o ddiffinio eu hymarfer gyda ffocws ar ymarfer cydweithredol ac ymgysylltu â'r gymuned foesegol. Deall sut i drafod, cynnig, datblygu, cyd-destunoli, creu a gwerthuso prosiectau ochr yn ochr â chynhyrchu dechreuadau corff o waith. Bydd y cyflwyniad yn cynnwys ffolder datblygu a phortffolio ‘gwaith ar y gweill’.


Cyd-destunau Ymchwil 20 credyd. Mae dealltwriaeth o hanes a theori ffotograffiaeth yn ganolog i astudiaethau ôl-raddedig ynghyd â gallu myfyrwyr i gyd-destunoli eu gwaith. Bydd y modiwl hwn yn hwyluso'r broses honno trwy amlygu'r myfyriwr i ystod eang o ddeunydd a gyflwynir gan arbenigwyr diwydiant ac academaidd o faes amrywiol amgylcheddau ffotograffig ac artistig. Yn ogystal, bydd y modiwl yn annog awdurdod wrth werthuso ac asesu’n feirniadol arteffactau eraill sy’n berthnasol i’r ymarfer hwnnw ac yn dyfnhau gafael ar y pryderon deallusol sy’n gyrru eu hymarfer.


Ymarfer Lleoli 40 credyd. Yn ystod y modiwl hwn, bydd myfyrwyr yn parhau â'u prosiectau mawr ochr yn ochr â dysgu pwysigrwydd lleoli eu hymarfer. Bydd myfyrwyr yn agored i lwyfannau a ddefnyddir i ledaenu prosiectau ac yn dysgu sgiliau cymhwyso ychwanegol gan ganolbwyntio ar ddelwedd symudol a chynhyrchu Webdoc. Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn cydgrynhoi eu hymchwil trwy gyflwyniad a fydd yn gosod eu gwaith ym maes eang ymarferion dogfennol.


Cyd-destunau Proffesiynol 20 credyd. Mae'n ofynnol i fyfyrwyr ddatblygu dealltwriaeth o ymarfer busnes sy'n berthnasol i'w hymarfer eu hunain. Bydd adroddiad o gyfweliadau ac ymchwil annibynnol i'r diwydiant yn ffurfio strwythur y modiwl sy'n canolbwyntio ar rwydweithio ac ymarfer busnes, gan gynnwys cyfweliadau ag ymarferwyr, awduron neu guraduron perthnasol. Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn cyflwyno eu canfyddiadau.

Testun Beirniadol 20 credyd. Mae'r modiwl hwn yn mynd i'r afael â'r materion a'r syniadau allweddol a godwyd gan yr ymarfer hwnnw. Dylai'r testun ysgrifenedig terfynol gyfleu syniadau'r myfyriwr yn hyderus a chydag awdurdod. Mae'r modiwl yn ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr nodi ymarfer neu ymarferion cynrychiadol (Astudiaethau Achos) sy'n cysylltu â'u diddordebau craidd eu hunain ac yn llywio hynny. Trwy nodi ac ystyried yr ymarferion hyn, bydd myfyrwyr yn archwilio cwestiynau canolog safle, cynulleidfa, sefydliad ac awduriaeth.


Y Ddogfen wedi'i Gwireddu. 20 credyd. Cyflwyniad o ddeunydd penodol a baratowyd gan y myfyriwr yn ystod y cwrs sy'n gwireddu ei brosiectau. Bydd y modiwl yn canolbwyntio ar wireddu prosiect/prosiectau unigol i'w asesu/hasesu ar ddiwedd y modiwl ac yn archwilio canlyniad posibl gwaith ymarferol mewn perthynas â chynulleidfa, safle a ffurf ddosbarthu.


Addysgu

Addysgir myfyrwyr trwy ystod o fodiwlau a addysgir gan y brifysgol. Yn ystod y cyfnod hwn byddwch yn dysgu'r sgiliau proffesiynol sy'n ofynnol i ddod yn ymarferydd proffesiynol.

Ochr yn ochr â'r modiwlau byddwch yn ymgymryd â gweithdai gydag arbenigwyr diwydiant mewn delwedd symudol, gan arwain at gynhyrchu ffilm fer, datblygu Webdoc a chynhyrchu cyhoeddiad o'ch gwaith eich hun.


Asesu

I ddechrau, cewch eich asesu trwy gynhyrchu gwaith arbrofol sydd ar y gweill, a disgwylir gwaith wedi'i ddatrys yn llawn mewn modiwlau diweddarach. Ochr yn ochr â'ch gwaith gofynnir i chi ddatblygu persbectif trwy destunau ysgrifenedig, gan osod eich gwaith yn ei gyd-destun ffotograffig a chymdeithasol.

Darlithwyr

Lisa Barnard, Athro Cysylltiol ac Arweinydd Rhaglen MA Ddogfennol

Am sgwrs anffurfiol am y cwrs hwn:

Yr Athro Mark Durden David Barnes, Uwch-ddarlithydd
Eileen Little, Uwch-ddarlithydd


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cymwysterau a phrofiad

Fel rheol mae angen gradd Anrhydedd mewn pwnc cysylltiedig. Fodd bynnag, os oes gennych brofiad cadarn yn y diwydiant proffesiynol yn hytrach na chyflawniad academaidd, gallai hyn fod yn dderbyniol i fynediad i astudio ar y lefel hon trwy broses o'r enw Achredu Dysgu Profiadol Blaenorol (APEL).

Gofynion portffolio 

Rhowch dystiolaeth o wefan neu unrhyw fath arall o bortffolio digidol yn eich cais. Rydym yn chwilio am ymgysylltiad â ffotograffiaeth ddogfennol neu ffotonewyddiaduraeth gyda ffocws penodol ar gyfresi o ddelweddau yn hytrach na ffotograffau unigol. Dylai'r portffolio ddangos tystiolaeth o'ch diddordebau mewn ffotograffiaeth ddogfennol neu ffotonewyddiaduraeth a dangos eich awydd i astudio Ffotograffiaeth Ddogfennol ar lefel Meistr ym Mhrifysgol De Cymru.

Gofynion iaith Saesneg 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg o IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth.

Fodd bynnag, os ydych wedi astudio drwy gyfrwng y Saesneg yn flaenorol, efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol i gael yr union fanylion.

Ar gyfer myfyrwyr nad ydynt ar y lefel hon, mae ystod o gyrsiau Saesneg dwys a gydnabyddir gan UKBA ar gael yn y brifysgol. Rhaid cwblhau'r rhain cyn mynediad i’r dyfarniad.

Mwy o wybodaeth am ein cyrsiau Saesneg dwys.


Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

  • DU/ UE / Rhyngwladol: £ 6500 y cwrs 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

Mynediad i gyfleusterau ar campws £1500. Er mwyn caniatáu i fyfyrwyr sydd wedi'u lleoli yn y DU gael mynediad i/benthyg offer yn yr Atrium, rydym yn argymell bod y myfyrwyr hyn yn talu'r ffi flynyddol hon trwy Storfa Ar-lein PDC - bydd arweinydd eich cwrs yn rhoi mwy o fanylion am sut i wneud hyn ar ddechrau'ch cwrs.

Dosbarthiadau Meistr £400. Yn ystod cyfnod y cwrs, bydd cyfleoedd dewisol mewn gweithdai preswyl gyda darlithwyr, cyd-fyfyrwyr ac arbenigwyr diwydiant, a gynhelir naill ai yng Nghaerdydd neu leoliadau Rhyngwladol eraill. (yn amodol ar niferoedd myfyrwyr)

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).
 
I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais trwy'r sianeli priodol yn PDC gyda phortffolio o ddelweddau sy'n cynrychioli'ch ymarfer orau. Yn ddelfrydol, dylid ffurfio'r rhain yn gorff o waith cydlynol. Mae pob ymgeisydd yn cael ei gyfweld. Fodd bynnag, gan fod lleoedd yn gyfyngedig fe'ch cynghorir i wneud cais yn gynnar i sicrhau bod gennych y cyfle gorau i sicrhau lle ar y cwrs.

Mae gradd meistri Ffotograffiaeth ddogfennol PDC yn arbennig o boblogaidd ymhlith y rhai sy'n dymuno dilyn gyrfa mewn cynhyrchu dogfennol ac ymchwil, arddangosfa ffotograffig, cyhoeddi, addysgu neu newyddiaduraeth.

Mae graddedigion diweddar wedi arddangos eu gwaith yn rheolaidd ac mae sawl un bellach yn dysgu mewn addysg uwch. Mae nifer hefyd yn ymgymryd ag astudiaeth PhD.

Mae gan y cwrs ffotograffiaeth ddogfennol restr amlwg o gyn-fyfyrwyr sydd bellach yn gweithio yn y diwydiant ffotograffiaeth, gan gynnwys ffotograffwyr llawrydd a'r rhai sydd wedi sefydlu eu busnesau eu hunain.

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i PhD neu radd ymchwil.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.