Mae'r radd meistr mewn Drama hon yn adlewyrchu'r byd proffesiynol cyfoes sy'n galw am ymarferwyr hyblyg, arloesol sy'n barod ac yn gallu gweithio ar draws yr ystod lawn o theatr a chyfryngau. Gallai'r rolau hyn amrywio o sefydliadau proffesiynol prif ffrwd i gyd-destunau cymhwysol a chymunedol.

P'un a ydych chi'n artist profiadol sy'n dymuno cael yr amser a'r lle i ddatblygu'ch ymarfer, neu'n cychwyn yn eich gyrfa fel gwneuthurwr theatr, ymarferydd drama, storïwr neu addysgwr, bydd y cwrs MA Drama yn eich helpu i gyflawni'ch potensial.

Mae gan y cwrs lefel uchel o archwilio ymarferol, wedi'i danategu gan fyfyrio beirniadol, gyda chefnogaeth a goruchwyliaeth ragorol. Mae'r ethos gor-redol ar ymarfer myfyriol: gwneud gwaith, ysgrifennu amdano, gwylio gwaith, ac archwilio gwahanol ddulliau yn feddylgar.

Er bod y pwyslais ar theatr, mae cyfleoedd i weithio trwy gyfryngau eraill i'r myfyrwyr hynny sydd â phrofiad a dyheadau priodol.

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B
Rhan-amser 2 flwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B
Rhan-amser 2 flwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Mae cynnwys y modiwl yn eang ac yn hyblyg, sy'n eich galluogi i fanteisio'n llawn ar y sbectrwm o arbenigedd staff yn y gyfadran.

Byddwch yn astudio'r canlynol:

Ymarfer Myfyriol 1: Arferion Theatr a Pherfformio - 40 credyd
Mae hyn yn cynnwys ystod o ddosbarthiadau meistr sy'n gysylltiedig â gwahanol agweddau ar wneud theatr a pherfformio, er enghraifft, senograffeg, dulliau o gyfarwyddo, actio, perfformiad corfforol ac addasu. Fodd bynnag, mae pob myfyriwr yn gweithio tuag at ddarn o asesiad sy'n adlewyrchu ei ddiddordebau ei hun o ran yr hyn y maent am ei archwilio a'i ddatblygu.
 
Ymarfer Myfyriol 2: Themâu, Cyd-destunau a Chymwysiadau - 40 credyd
Mae hyn yn parhau gyda chyfres o weithdai sydd â naws eang iawn, felly mae hyn yn cynnwys drama a theatr mewn addysg, perfformio a hawliau dynol, adrodd straeon, theatr safle-benodol ac ati. Unwaith eto, gall pob myfyriwr ganolbwyntio ei waith asesedig yn ôl trywydd ymholi penodol y maent am ei archwilio. Gall myfyrwyr weithio'n unigol neu'n gydweithredol.

Ymchwil ac Ymarfer mewn Theatr a Perfformiad - 20 credyd
Mae hyn yn ystyried materion ymarfer fel ymchwil, ymarfer myfyriol, creadigrwydd a phrosesau cynhyrchu.
 
Arferion Proffesiynol mewn Drama - 20 credyd
Mae hyn yn seiliedig ar nifer o seminarau gyda gweithwyr proffesiynol sy'n ymweld (gwneuthurwyr theatr, sefydliadau celfyddydol). Mae'n ofynnol i chi hefyd ymweld â dau sefydliad neu gwmni o'ch dewis fel sail i gyflwyniad wedi'i asesu, gan ganolbwyntio ar eu dulliau a'u strwythurau gweithio. Rydym yn eich tywys wrth wneud y dewisiadau hyn, ac yn bwysicaf oll, yn eich helpu i feddwl gyda phwy y byddai'n ddefnyddiol cwrdd a datblygu cysylltiadau.

Prosiect Cynhyrchu Mawr mewn Drama / Traethawd Hir - 60 credyd
Ar gyfer rhan olaf eich MA byddwch yn dewis un o'r modiwlau uchod, sy'n eich galluogi i arbenigo yn y maes ymarfer Drama neu ymchwil sydd bwysicaf i chi. Ar gyfer y modiwlau hyn dyrennir goruchwyliwr sy'n eich tywys. Ar gyfer y naill neu'r llall o'r modiwlau hyn, mae'r dewis o ffocws penodol i fyny i bob myfyriwr unigol, ond rydych chi'n gweithio tuag at ddarn mawr o waith fel penllanw'r radd.

Dysgu

Byddwch yn astudio trwy weithdai ymarferol darlithoedd, seminarau a goruchwyliaeth unigol gan diwtor penodedig.

Byddwch yn cynnal cyfres o ymweliadau â chwmnïau a chynyrchiadau proffesiynol o bob math er mwyn ehangu eich dealltwriaeth feirniadol o amrywiaeth o gyd-destunau proffesiynol.

Byddwch hefyd yn cael cyfle i gyfrannu at amrywiaeth o brosiectau, rhaglenni seminar, cynyrchiadau cyhoeddus, cynadleddau a symposia sy'n rhan o fywyd yr ATRiuM. Mae llawer o'r rhain yn cynnwys sefydliadau proffesiynol ac mae rhai yn derbyn cefnogaeth gan bartneriaid fel Skillset, BAFTA, cwmnïau theatr proffesiynol neu ddarlledwyr.

Asesu

Yn ystod eich cwrs byddwch yn cael eich asesu trwy amrywiaeth o ddulliau megis gwaith perfformio ymarferol, portffolio ysgrifenedig a chlyweledol, hwyluso gweithdai, cyflwyniad, a thraethawd.

Cyfleusterau

Mae gan y Brifysgol gyfleusterau trawiadol diolch i'n hestyniad o £14.7m i adeilad ATRiuM. Bellach mae gan yr adeilad hwn theatr awditoriwm 160 sedd gyda llawr llwyfan sbring, rig goleuo llawn, dwy stiwdio ddawns newydd sbon a chyfleusterau amlgyfrwng. Mae yna hefyd bedair theatr stiwdio blwch du, a stiwdios ffilm proffesiynol gyda chyfleusterau 'sgrin werdd' a dal symudiadau, ymhlith cyfleusterau newydd eraill.

Mae astudio Drama yng Nghaerdydd yn golygu y bydd gennych chi leoliadau a chwmnïau cynhyrchu o'r radd flaenaf ar garreg eich drws, gan gynnwys pencadlys BBC Cymru, canolfan gynhyrchu fawr yn y DU (Dr Who, Torchwood), Seren Stiwdios a ddatblygwyd yn ddiweddar, , National Theatre Wales ac Opera Cenedlaethol Cymru ymhlith eraill.

Darlithwyr

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae derbyniad i'r rhaglen hon trwy gymhwyso ac arddangos profiad ymarferol priodol. Fel rheol bydd disgwyl i chi feddu ar radd Anrhydedd da (2: 1 neu'n uwch). Nid oes angen i'r radd hon o reidrwydd fod mewn pwnc sy'n gysylltiedig â drama, ond bydd disgwyl i bob ymgeisydd fod â diddordeb datblygedig wedi'i ddogfennu mewn agweddau allweddol ar faes eang drama.

Gall ymarferwyr proffesiynol heb radd fod mewn sefyllfa i wneud cais trwy'r llwybr Achredu Dysgu Blaenorol trwy brofiad (APEL). Ystyrir ceisiadau o'r fath fesul achos.

Gofynion Mynediad Rhyngwladol:

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan rhyngwladol am yr union fanylion.

Gofynion Iaith Saesneg

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel iaith Saesneg o IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth.

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan rhyngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn ymddangos, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

  • Amser llawn y DU a'r UE: £9,000
  • Rhyngwladol amser llawn: £14,300
  • Rhan-amser y DU: £1,000 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 


  • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
  • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).
 
I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs meistr hwn.

Ymgeisiwch nawr

Datganiad derbyn

Mae cwrs MA Drama PDC yn darparu cyfle datblygiad proffesiynol datblygedig i'r rheini sy'n gweithio mewn cyd-destunau neu'n dymuno gweithio mewn cyd-destunau lle defnyddir y rhain. Mae'r rhain yn cynnwys ymarferwyr proffesiynol unigol, athrawon ac addysgwyr, ac arbenigwyr drama gymhwysol mewn amrywiaeth o gyd-destunau, yn ogystal â'r rhai sydd am ddefnyddio sgiliau drama yn y diwydiannau ffilm a theledu.

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i PhD neu radd ymchwil.

https://gradschool.southwales.ac.uk/postgraduate-research-degrees/