Mae'r MA Saesneg yn ôl Ymchwil yw eich cyfle i gynnal ymchwil manwl ar bwnc o'ch dewis o faes astudiaethau llenyddol modern, mewn perthynas â maes arbenigedd aelod o staff. 

Bydd y darn hwn o ymchwil wreiddiol fel arfer yn seiliedig ar astudiaeth agos o'r testunau gwreiddiol ac yn ymgysylltu â deunydd beirniadol, cyd-destunol a damcaniaethol fel sy'n briodol. 

Byddwch yn cynnal eich ymchwil o dan oruchwyliaeth agos aelod o staff. 

2023 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 18 mis Hydref Trefforest A
Rhan amser 36 mis Hydref Trefforest A
2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 18 mis Ionawr Trefforest A
Llawn amser 18 mis Hydref Trefforest A
Llawn amser 18 mis Ebrill Trefforest A
Rhan amser 36 mis Ionawr Trefforest A
Rhan amser 36 mis Hydref Trefforest A
Rhan amser 36 mis Ebrill Trefforest A

Bydd eich pwnc ymchwil yn cael ei benderfynu mewn ymgynghoriad ag aelod o'r tîm Saesneg. Neilltuir goruchwyliwr unigol yn ystod y broses ymgeisio a chyfweld ac yna byddwch yn gweithio'n agos gyda nhw. 

Mae goruchwyliaeth traethawd hir ar gyfer yr MA Saesneg yn ôl Ymchwil ar gael yn y meysydd eang canlynol: 

 • Llenyddiaeth y 19eg Ganrif 

 • Llenyddiaeth yr 20fed Ganrif a Chyfoes 

 • Ysgrifennu gan Ferched 

 • Theori Ffeministaidd 

 • Ysgrifennu Cymraeg yn Saesneg 

 • Ysgrifennu gan Ferched Cymreig 

 • Astudiaethau Gothig 

 • Barddoniaeth Grefyddol 

 • Llenyddiaethau ôl-drefedigaethol 

 • Ffuglen hanesyddol 

Am fwy o fanylion arbenigedd staff gweler y Ymchwil Saesneg tudalennau. 

Dysgu 

Ar ôl i faes ymchwil gael ei nodi a rhaglen ymchwil wedi'i chytuno, gallwch ddechrau ymchwilio ac ysgrifennu eich traethawd hir. Byddwch yn pennu ei gynnwys, ei ddatblygiad a'i strwythur mewn ymgynghoriad rheolaidd â goruchwyliwr eich traethawd hir. Byddwch yn cynhyrchu traethawd hir o hyd at 40,000 o eiriau. 

Gweler tudalennau ein Hysgol Raddedigion i gael mwy o wybodaeth am gefnogaeth i fyfyrwyr ymchwil. 

Darganfyddwch fwy am Ymchwil Saesneg yn PDC. 

Asesiad 

Asesir yr MA Saesneg yn ôl Ymchwil trwy draethawd hir a viva voce (arholiad llafar). Dylai'r traethawd hir fod hyd at 40,000 o eiriau. 

Darlithydd dan Sylw:

Yr Athro Kevin Mills

Kevin Mills

Mae'r Athro Kevin Mills yn feirniad llenyddol ac yn fardd. Mae wedi cyhoeddi gwaith ar faterion damcaniaethol ac athronyddol ym maes dehongli, llenyddiaeth Fictoraidd, ac awduron unigol megis HG Wells, Arthur Conan Doyle, a Roald Dahl. Mae ei ysgrifennu ysgolheigaidd yn aml yn cyfuno dulliau creadigol a beirniadol, gan ecsbloetio'r adnoddau a wynebu terfynau'r ddau. Mae ei farddoniaeth fel arfer yn plethu testunau a straeon hynafol â phrofiad cyfoes, ac yn archwilio perthnasoedd rhwng iaith, yr hunan, lle ac amser. 

Mae'n dysgu Llenyddiaeth y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg, Llenyddiaeth Dadeni Saesneg, a Myth a Naratif ar lefel israddedig, ac yn arwain yr MPhil mewn Ysgrifennu. Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

 • Gradd Anrhydedd dda mewn Saesneg neu bwnc cysylltiedig â Saesneg  (2: 1 neu'n uwch). Bydd cymwysterau ansafonol a dysgu trwy brofiad hefyd yn cael eu hystyried. 
 • Rhaid i geisiadau gynnwys dau eirda ar bapur pennawd gan eich canolwyr y dylid eu huwchlwytho fel dogfen ategol. Nodwch, ni allwn dderbyn ceisiadau heb y ddau eirda hyn. Dylai o leiaf un canolwr allu rhoi sylwadau ar eich gallu academaidd/proffesiynol. Nid yw geirdaon a ddarperir gan berthnasau yn dderbyniol. 
 • Mae'n ofynnol i ymgeiswyr nad sy'n siarad Saesneg fel iaith gyntaf gael sgôr  IELTS o 8.0. 
 • Rhaid i bob ymgeisydd am raddau ymchwil gyflwyno cais ar-lein ynghyd â chynnig ymchwil a fydd yn cael ei ystyried gan Bwyllgor Rhaglenni Ymchwil y Gyfadran (FRPC). 
 • Am wybodaeth bellach gweler ein canllaw ar baratoi cynnig ymchwil. 

    Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

    Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

    • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

    • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

    • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

    Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

    • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

    • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

    • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 


    Manteision Myfyrwyr

    Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

    Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

    Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


    Costau Ychwanegol 

    Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


    Cyllid 

    Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

    Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

    I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

    Sut i wneud cais am radd ymchwil. 

    Cyn i chi wneud cais, darllenwch ein gwybodaeth ar sut i ysgrifennu cynnig ymchwil.

    https://gradschool.southwales.ac.uk/thinking-applying/information-applicants/

     

    Mae'r MA yn ôl ymchwil yn gymhwyster rhagorol ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig bellach ar lefel MPhil neu PhD. Fel arall, bydd graddedigion wedi datblygu'r sgiliau ymchwil sydd eu hangen ar gyfer ystod o yrfaoedd yn y celfyddydau, y cyfryngau, diwydiant a'r sectorau cyhoeddus neu breifat, gan gynnwys addysgu, gweinyddiaeth gyhoeddus a chyhoeddi. 

    CYRSIAU CYSYLLTIEDIG