MA Ffilm (Sinematograffeg)

Mae'r MA Ffilm yn gyfle newydd i astudio ffilm ar lefel Ôl-raddedig yng Nghaerdydd. Mae'r cwrs yn darparu sylfaen gyffredinol gref yn anghenion diwydiant Ffilm a Theledu cyfoes Prydain gyda chyfleoedd i ddatblygu a hogi sgiliau allweddol trwy sawl llwybr sy'n arwain cyfleoedd gyrfa gwahanol yn uniongyrchol. Trwy gyfuno'r gwahanol ddisgyblaethau hyn, mae myfyrwyr yn ennill y cyfle i gydweithio â'i gilydd, gyda myfyrwyr eraill o PDC a gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant i ddatblygu eu sgiliau i lefel uwch.

Mae'r llwybr MA Ffilm (Sinematograffeg) wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno cyfuno addysg ehangach yn y diwydiant ffilm a theledu a sgiliau gwneud ffilmiau cyffredinol ag adeiladu eu portffolio a'u sgiliau Sinematograffeg.

Anogir ymgeiswyr sy'n ansicr ynglŷn â pha lwybr y dylent wneud cais amdano i gysylltu â thîm y cwrs i gael trafodaeth anffurfiol cyn gwneud cais. Os dewiswch wneud cais am fwy nag un llwybr, dylai eich portffolio arddangos eich diddordeb a'ch profiad ym mhob maes unigol ac felly efallai y bydd angen mwy nag un portffolio. 

2022 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
N/A Llawn amser 1 flwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Byddwch yn astudio nifer o fodiwlau penodol ac yna'n cael cyfle i arbenigo yn eich maes diddordeb.

Mae'r modiwlau'n cynnwys:

Astudiaethau Diwydiant
Bydd y modiwl hwn yn rhoi trosolwg i chi o'r dirwedd cynhyrchu ffilm a theledu cyfredol yng Nghymru, y DU a thu hwnt.


Ymarfer Crefft Arbenigol / Ymarfer Crefft Arbenigol Uwch
Bydd y modiwl hwn yn caniatáu ichi ddatblygu eich sgiliau i safon diwydiant mewn un maes arbenigedd allweddol.


Lleoliad Diwydiant
Byddwch yn ymgymryd â lleoliad manwl pedair wythnos gyda chwmni cynhyrchu allweddol yng Nghymru.


Ymarfer Cydweithredol
Bydd y modiwl hwn yn rhoi cyfle i chi gydweithio â chyd-fyfyrwyr o bob rhan o'r cwrs a Chyfadran y Diwydiannau Creadigol ar ffilm fer.


Prosiect Cynhyrchu
Byddwch yn gweithio gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant, ymarferwyr, staff a chyd-fyfyrwyr o bob rhan o PDC ar brosiect ffilm sylweddol, gan ddefnyddio'r sgil grefft o'ch dewis - Sinematograffeg.

Dysgu

Bydd myfyrwyr ar y cwrs MA Ffilm yn cael eu haddysgu trwy gymysgedd o weithdai, seminarau, darlithoedd a thiwtorialau, yn ogystal â darlithoedd gwadd a dosbarthiadau meistr gan weithwyr proffesiynol y diwydiant.

Asesu

Gwneir yr asesu trwy gyfres o asesiadau ymarferol yn seiliedig ar friffiau byw a phrosiectau cynhyrchu (70%), ynghyd â myfyrdodau ysgrifenedig a dadansoddiad beirniadol o waith myfyrwyr (30%).

Lleoliad

Mae'r cwrs yn cynnwys modiwl profiad gwaith unigryw, manwl gyda chyflogwr mawr yn y diwydiant ffilm a theledu yn ogystal â nifer o gyfleoedd ar gyfer profiad gwaith gyda thâl a di-dâl a chysgodi gydag ystod eang o gwmnïau diwydiannau sgrin.

Cyfleusterau

Mae myfyrwyr ar Gampws Caerdydd PDC yn elwa o offer, meddalwedd a chyfleusterau stiwdio a chynhyrchu o safon diwydiant.
Mae sinema ar y safle, sydd ar gael i fyfyrwyr sgrinio eu gwaith, yn ogystal â chynnal darlithoedd gwadd a dosbarthiadau meistr. 

Darlithwyr

Tom Ware, pwynt cyswllt

Gradd Anrhydedd 2:2 o leiaf mewn disgyblaeth berthnasol neu gymhwyster proffesiynol priodol; neu HND / HNC a phrofiad perthnasol; neu gymwysterau rhyngwladol cyfatebol. Ysyrir y rhai heb gymwysterau o'r fath yn unigol, lle bydd profiad blaenorol yn cael ei ystyried.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

  • Amser llawn y DU a'r UE: £9,000
  • Rhyngwladol amser llawn: £14,300

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

  • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
  • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

Mae'r cwrs yn cynnwys modiwl profiad gwaith unigryw, manwl gyda chyflogwr mawr yn y diwydiant ffilm a theledu yn ogystal â nifer o gyfleoedd ar gyfer profiad gwaith gyda thâl a di-dâl a chysgodi gydag ystod eang o gwmnïau diwydiannau sgrin.