Mae'r MA Ffilm yn gyfle newydd i astudio ffilm ar lefel Ôl-raddedig yng Nghaerdydd. Mae'r cwrs yn darparu sylfaen gyffredinol gref yn anghenion diwydiant Ffilm a Theledu cyfoes Prydain gyda chyfleoedd i ddatblygu a hogi sgiliau allweddol trwy sawl llwybr sy'n arwain cyfleoedd gyrfa gwahanol yn uniongyrchol. Trwy gyfuno'r gwahanol ddisgyblaethau hyn, mae myfyrwyr yn ennill y cyfle i gydweithio â'i gilydd, gyda myfyrwyr eraill o PDC a gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant i ddatblygu eu sgiliau i lefel uwch.

Mae'r llwybr MA Ffilm (Sinematograffeg) wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno cyfuno addysg ehangach yn y diwydiant ffilm a theledu a sgiliau gwneud ffilmiau cyffredinol ag adeiladu eu portffolio a'u sgiliau Sinematograffeg.

Anogir ymgeiswyr sy'n ansicr ynglŷn â pha lwybr y dylent wneud cais amdano i gysylltu â thîm y cwrs i gael trafodaeth anffurfiol cyn gwneud cais. Os dewiswch wneud cais am fwy nag un llwybr, dylai eich portffolio arddangos eich diddordeb a'ch profiad ym mhob maes unigol ac felly efallai y bydd angen mwy nag un portffolio. 

2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
N/A Llawn amser 1 flwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2025 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
N/A Llawn amser 1 flwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Byddwch yn astudio nifer o fodiwlau penodol ac yna'n cael cyfle i arbenigo yn eich maes diddordeb.

Mae'r modiwlau'n cynnwys:

Astudiaethau Diwydiant
Bydd y modiwl hwn yn rhoi trosolwg i chi o'r dirwedd cynhyrchu ffilm a theledu cyfredol yng Nghymru, y DU a thu hwnt.


Ymarfer Crefft Arbenigol / Ymarfer Crefft Arbenigol Uwch
Bydd y modiwl hwn yn caniatáu ichi ddatblygu eich sgiliau i safon diwydiant mewn un maes arbenigedd allweddol.


Lleoliad Diwydiant
Byddwch yn ymgymryd â lleoliad manwl pedair wythnos gyda chwmni cynhyrchu allweddol yng Nghymru.


Ymarfer Cydweithredol
Bydd y modiwl hwn yn rhoi cyfle i chi gydweithio â chyd-fyfyrwyr o bob rhan o'r cwrs a Chyfadran y Diwydiannau Creadigol ar ffilm fer.


Prosiect Cynhyrchu
Byddwch yn gweithio gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant, ymarferwyr, staff a chyd-fyfyrwyr o bob rhan o PDC ar brosiect ffilm sylweddol, gan ddefnyddio'r sgil grefft o'ch dewis - Sinematograffeg.

Dysgu

Bydd myfyrwyr ar y cwrs MA Ffilm yn cael eu haddysgu trwy gymysgedd o weithdai, seminarau, darlithoedd a thiwtorialau, yn ogystal â darlithoedd gwadd a dosbarthiadau meistr gan weithwyr proffesiynol y diwydiant.

Asesu

Gwneir yr asesu trwy gyfres o asesiadau ymarferol yn seiliedig ar friffiau byw a phrosiectau cynhyrchu (70%), ynghyd â myfyrdodau ysgrifenedig a dadansoddiad beirniadol o waith myfyrwyr (30%).

Darlithwyr

Phil Cowan

Lleoliadiau

Mae'r cwrs yn cynnwys modiwl profiad gwaith unigryw, manwl gyda chyflogwr mawr yn y diwydiant ffilm a theledu yn ogystal â nifer o gyfleoedd ar gyfer profiad gwaith gyda thâl a di-dâl a chysgodi gydag ystod eang o gwmnïau diwydiannau sgrin.

Cyfleusterau

Mae myfyrwyr ar Gampws Caerdydd PDC yn elwa o offer, meddalwedd a chyfleusterau stiwdio a chynhyrchu o safon diwydiant.
Mae sinema ar y safle, sydd ar gael i fyfyrwyr sgrinio eu gwaith, yn ogystal â chynnal darlithoedd gwadd a dosbarthiadau meistr. 

Gradd Anrhydedd 2:2 o leiaf mewn disgyblaeth berthnasol neu gymhwyster proffesiynol priodol; neu HND / HNC a phrofiad perthnasol; neu gymwysterau rhyngwladol cyfatebol. Ysyrir y rhai heb gymwysterau o'r fath yn unigol, lle bydd profiad blaenorol yn cael ei ystyried.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

  • Amser llawn y DU a'r UE: £9,000
  • Rhyngwladol amser llawn: £14,300

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

  • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
  • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.


Mae'r cwrs yn cynnwys modiwl profiad gwaith unigryw, manwl gyda chyflogwr mawr yn y diwydiant ffilm a theledu yn ogystal â nifer o gyfleoedd ar gyfer profiad gwaith gyda thâl a di-dâl a chysgodi gydag ystod eang o gwmnïau diwydiannau sgrin.