Mae ein cwrs MA Ffilm yn cynnig cyfle i fyfyrwyr hogi sgiliau allweddol ar gyfer amrywiaeth o opsiynau gyrfa yn y diwydiant ffilm a theledu.

Byddwch yn astudio yng nghanol Caerdydd, prifddinas Cymru ac yn gartref i ddiwydiant ffilm a theledu ffyniannus, gan gynnwys Bad Wolf Studios, Great Point Seren Stiwdios a BBC Cymru, lle caiff sioeau sy’n cynnwys Doctor Who a His Dark Materials eu ffilmio. Bydd dosbarthiadau meistr diwydiant, darlithoedd gwadd a chyfle profiad gwaith manwl mewn cwmni creadigol yng Nghymru yn caniatáu ichi adeiladu eich portffolio a rhwydweithio gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant.

Ar gyfer y radd MA mewn Ffilm ym Mhrifysgol De Cymru, bydd myfyrwyr yn astudio un o chwe llwybr arbenigol:

 • MA Ffilm (Sinematograffeg)
 • MA Ffilm (Cyfarwyddo)
 • MA Ffilm (dogfennol)
 • MA Ffilm (Golygu)
 • MA Ffilm (Rheoli Cynhyrchu)
 • MA Ffilm (Sgrinysgrifennu)

Anogir ymgeiswyr sy'n ansicr ynghylch pa lwybr y dylent wneud cais amdano i gysylltu â thîm y cwrs am drafodaeth anffurfiol cyn gwneud cais. Os byddwch yn dewis gwneud cais am fwy nag un llwybr, dylai eich portffolio ddangos eich diddordeb a'ch profiad ym mhob maes unigol, ac felly efallai y bydd angen mwy nag un portffolio.

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Byddwch yn astudio nifer o fodiwlau penodol, ac yna'n cael y cyfle i arbenigo yn eich maes diddordeb.

Mae modiwlau yn cynnwys:

 • Astudiaethau Diwydiant – bydd y modiwl hwn yn rhoi trosolwg i chi o dirwedd cynhyrchu ffilm a theledu yng Nghymru, y DU a thu hwnt.
 • Ymarfer Crefft Arbenigol/Arfer Crefft Arbenigol Uwch – mae’r modiwl hwn yn eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau i safon diwydiant yn eich maes arbenigedd dewisol.
 • Lleoliad Diwydiant – byddwch yn ymgymryd â lleoliad manwl gyda chwmni cynhyrchu allweddol o Gymru.
 • Ymarfer Cydweithredol – bydd y modiwl hwn yn rhoi’r cyfle i chi gydweithio â chyd-fyfyrwyr o bob rhan o’r cwrs a’r Gyfadran Diwydiannau Creadigol ar ffilm fer.
 • Prosiect Cynhyrchu Mawr – byddwch yn gweithio gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant, ymarferwyr, staff a chyd-fyfyrwyr o bob rhan o Brifysgol De Cymru ar brosiect ffilm sylweddol, gan ddefnyddio’r sgil crefft o’ch dewis

Cynhyrchu Ffilm

Rydyn ni’n credu’n gryf mewn rhoi digon o brofiad ymarferol o wneud ffilmiau i’n myfyrwyr MA, felly byddwch chi’n cydweithio â myfyrwyr o lwybrau eraill i wneud tair ffilm sy’n para ac yn fwy soffistigedig. Ffilm 3–6 munud yn y semester cyntaf, 6–9 munud o hyd yn semester 2, tra treulir semester 3 cyfan yn gwneud ffilm 12–15 munud.

Mae PDC yn ymfalchïo yn y ffaith bod ganddi adnoddau offer sylweddol, yn amrywio o gamerâu fideo ysgafn Sony, camerâu Blackmagic Ursa a Pocket Cinema i ddau gamera sinema Arri Alexa. Mae lensys, goleuadau, traciau ac amrywiaeth o offer sain proffesiynol yn rhoi'r holl offer sydd eu hangen arnoch i wneud ffilmiau o safon diwydiant. Rydym yn arbenigo mewn addysgu Avid ar gyfer golygu, a gallwch hyfforddi ar gyfer Avid Achrediad gyda ni. Rydym hefyd yn cynnig lliwio/graddio DaVinci Resolve a Protools ar gyfer gorffeniad ôl-gynhyrchu uwch.

Mae Atrium PDC yn gartref i ddwy stiwdio gynhyrchu gyda rigiau sain a goleuo a desgiau, yn ogystal â sinema 100 sedd gyda thafluniad 4k a sain amgylchynol.

Dysgu 

Bydd myfyrwyr ar y cwrs MA Ffilm yn cael eu haddysgu trwy gymysgedd o weithdai, seminarau, darlithoedd a thiwtorialau, yn ogystal â darlithoedd gwadd a dosbarthiadau meistr gan weithwyr proffesiynol y diwydiant. 

Asesu

Bydd yr asesu trwy gyfres o asesiadau ymarferol yn seiliedig ar friffiau byw a phrosiectau cynhyrchu (70%), ynghyd â myfyrdodau ysgrifenedig a dadansoddiad beirniadol o waith myfyrwyr (30%). 

Cyfleusterau 

Mae myfyrwyr ar Gampws Caerdydd PDC yn elwa o offer, meddalwedd a chyfleusterau stiwdio a chynhyrchu o safon diwydiant. Mae sinema ar y safle, sydd ar gael i fyfyrwyr sgrinio eu gwaith, yn ogystal â chynnal darlithoedd gwadd a dosbarthiadau meistr. 

Darlithwyr  

MA Ffilm 

Emyr Jenkins

Llwybrau

Golygu - Samo Chandler

Rheoli Cynhyrchu - Dewi Griffiths

Cyfarwyddo - Inga Burrows

Rhaglen ddogfen - Emyr Jenkins

Sgrîn ysgrifennu - Ian Staples

Sinematograffeg - Phil Cowan 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd Anrhydedd 2: 2 o leiaf mewn disgyblaeth berthnasol neu gymhwyster proffesiynol priodol; neu HND / HNC a phrofiad perthnasol; neu gymwysterau rhyngwladol cyfatebol. Ystyrir y rhai heb gymwysterau o'r fath yn unigol, lle bydd profiad blaenorol yn cael ei ystyried. 

Portffolio

Darparwch dystiolaeth o wefan neu bortffolio digidol perthnasol fel rhan o'ch cais. Dylai hwn fod yn ddolen a ddarperir yn adran gyntaf eich datganiad personol neu wedi'i lanlwytho fel pdf yn adran 12 o'r ffurflen gais.

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 • Amser llawn y DU a'r UE: £9,000
 • Rhyngwladol amser llawn: £14,300

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 


 • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Gorfodol 

Eitem

Pecyn (Gwisg ac Offer) 

Cost - £1,000 - £2.000

Prynu gliniadur / cyfrifiadur personol a meddalwedd gysylltiedig yn ddewisol, yn dibynnu ar ofynion technegol arbenigedd.

Eitem

Pecyn (Gwisg ac Offer) 

Cost - £ 1000 

Prynu Camera Fideo Digidol yn ddewisol yn dibynnu ar  arbenigaeth ddewisol ac arbenigedd y myfyriwr.

Eitem

Pecyn (Gwisg ac Offer) 

Cost - £ 1000 

Prynu Offer Recordio Sain yn ddewisol yn dibynnu ar arbenigedd dewisol a medrusrwydd gan y myfyriwr 

Eitem

Teithiau Maes 

Cost - £ 100 

Efallai y bydd cyfle ar gyfer teithiau addysgol, fel ymweliadau â stiwdios. Ar y cyfan, bydd y rhain yn lleol i'r ardal ac ni fydd unrhyw gost neu gost isel. Bydd unrhyw deithiau posib sydd angen cost teithio sylweddol yn cael eu cyfleu ymhell ymlaen llaw (Gall pob taith newid a hyfywedd mewn perthynas â nifer y myfyrwyr) 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig. 

Ymgeisiwch nawr 

Byddwch yn graddio fel ymarferydd gwybodus a medrus iawn, yn barod i weithio yn y diwydiant ffilm a yn gwneud cyfraniad sylweddol at eich arbenigedd. Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i PhD neu radd ymchwil.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynn Cwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i'ch helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gyda gwneud cais. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein Gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth.