Mae'r llwybr gradd Meistr Ffilm hwn mewn Rheoli Cynhyrchu yn rhoi'r cyfle i chi gychwyn gyrfa garlam yn Adran Cynhyrchu cwmnïau Ffilm a Theledu.

Mae’r llwybr Rheoli Cynhyrchu yn adeiladu ar brofiad ymgeisydd mewn gwneud ffilmiau, boed hynny mewn cyd-destunau proffesiynol neu addysgol, cyn eu cais am le ar y cwrs. Dylai portffolios ddangos dawn ar gyfer gwneud ffilmiau a rheoli busnes. Mae’r llwybr hwn yn arbenigo mewn gwaith adran gynhyrchu gan gynnwys rheoli cynhyrchu, cyfarwyddo a chynhyrchu cynorthwyol, a fydd yn cael ei addysgu yn yr ystafell ddosbarth, trwy ymgysylltu â rhedeg prosiectau gyda myfyrwyr eraill, a thrwy brofiad gwaith.

Gan ddysgu oddi wrth weithwyr proffesiynol blaenllaw'r diwydiant mewn ffilmiau nodwedd, drama deledu a genres teledu ffeithiol, byddwch yn ennill y sgiliau a'r mewnwelediad sydd eu hangen arnoch i reoli cynhyrchiad ffilm neu deledu yn llwyddiannus, boed hynny ar gyfer cwmni sefydledig neu un y byddwch yn ei greu.

Byddwch yn astudio yng nghanol Caerdydd, sy’n gartref i ddiwydiant ffilm a theledu llewyrchus, gan gynnwys Bad Wolf Studios, Dragon Studios, Great Point Seren Studio Wales a BBC Cymru, lle caiff sioeau sy’n cynnwys Doctor Who a Sherlock eu ffilmio yng nghanol rhagoriaeth drama ym Mhorth y Rhath, a rhaglenni heb eu sgriptio yn eu cyfleuster pwrpasol newydd yng nghanol y ddinas.

Mae dosbarthiadau meistr diwydiant, darlithoedd gwadd a chyfle profiad gwaith manwl mewn cwmni creadigol yng Nghymru yn eich galluogi i adeiladu eich portffolio a rhwydweithio gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant. Bydd eich gwaith yn cynhyrchu ffilmiau byr ar y cwrs yn cynyddu eich profiad a'ch CV gan symud o'r cwrs i'r diwydiant Ffilm a Theledu.

Anogir ymgeiswyr sy'n ansicr ynghylch pa lwybr y dylent wneud cais amdano i gysylltu â thîm y cwrs am drafodaeth anffurfiol cyn gwneud cais. Os byddwch yn dewis gwneud cais am fwy nag un llwybr, dylai eich portffolio ddangos eich diddordeb a'ch profiad ym mhob maes unigol ac felly bydd angen mwy nag un portffolio.

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Byddwch yn astudio nifer o fodiwlau penodol, ac yna'n cael cyfle i arbenigo yn eich maes diddordeb. 

Mae'r modiwlau'n cynnwys: 

Astudiaethau Diwydiant - bydd y modiwl hwn yn rhoi trosolwg i chi o'r dirwedd cynhyrchu ffilm a theledu cyfredol yng Nghymru, y DU a thu hwnt.

Ymarfer Crefft Arbenigol / Ymarfer Crefft Arbenigol Uwch - bydd y modiwl hwn yn caniatáu ichi ddatblygu eich sgiliau i safon diwydiant mewn un maes arbenigedd allweddol.

Lleoliad Diwydiant - byddwch yn ymgymryd â lleoliad manwl pedair wythnos gyda chwmni cynhyrchu allweddol yng Nghymru.

Ymarfer Cydweithredol - bydd y modiwl hwn yn rhoi cyfle i chi gydweithio â chyd-fyfyrwyr o bob rhan o'r cwrs a Chyfadran y Diwydiannau Creadigol ar ffilm fer.

Prosiect Cynhyrchu - byddwch yn gweithio gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant, ymarferwyr, staff a chyd-fyfyrwyr o bob rhan o PDC ar brosiect ffilm sylweddol, gan ddefnyddio'r sgil grefft o'ch dewis.

Dysgu 

Bydd myfyrwyr ar y cwrs MA Ffilm yn cael eu haddysgu trwy gymysgedd o weithdai, seminarau, darlithoedd a thiwtorialau, yn ogystal â darlithoedd gwadd a dosbarthiadau meistr gan weithwyr proffesiynol y diwydiant. 


Asesu

Bydd yr asesu trwy gyfres o asesiadau ymarferol yn seiliedig ar friffiau byw a phrosiectau cynhyrchu (70%), ynghyd â myfyrdodau ysgrifenedig a dadansoddiad beirniadol o waith myfyrwyr (30%). 

Cyfleusterau 

Mae myfyrwyr ar Gampws Caerdydd USW yn elwa o offer, meddalwedd a chyfleusterau stiwdio a chynhyrchu o safon diwydiant. Mae sinema ar y safle, sydd ar gael i fyfyrwyr sgrinio eu gwaith, yn ogystal â chynnal darlithoedd gwadd a dosbarthiadau meistr. 


Darlithwyr 

Dewi Griffiths, Uwch Ddarlithydd, Cynhyrchu Ffilm 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd Anrhydedd 2: 2 o leiaf mewn disgyblaeth berthnasol neu gymhwyster proffesiynol priodol; neu HND / HNC a phrofiad perthnasol; neu gymwysterau rhyngwladol cyfatebol. Ystyrir y rhai heb gymwysterau o'r fath hystyried yn unigol, lle bydd profiad blaenorol yn cael ei ystyried.  

Portffolio

Darparwch wefan neu bortffolio digidol fel rhan o'ch cais. Dylai hwn fod yn dda hyrwyddo a hyrwyddo yn adran gyntaf eich digwyddiad neu wedi'i lanlwytho fel pdf yn adran 12 o'r ffurflen gais.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

  • Amser llawn y DU a'r UE: £9,000
  • Rhyngwladol amser llawn: £14,300

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 


  • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
  • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

*Gorfodol

Eitem 

Cost  

Pecyn (Gwisg ac Offer)  

£ 1000 - £ 2000 

Prynu gliniadur / cyfrifiadur personol a meddalwedd gysylltiedig yn ddewisol, yn dibynnu ar ofynion technegol arbenigedd.

Pecyn (Gwisg ac Offer)  

£ 1000  

Prynu dewisol Camera Fideo Digidol yn ddewisol yn dibynnu ar arbenigaeth ddewisol ac arbenigedd gan y myfyriwr.

Pecyn (Gwisg ac Offer)  

£ 1000  

Prynu dewisol Offer Recordio Sain yn dibynnu ar yr arbenigedd a'r arbenigedd a ddewiswyd gan y myfyriwr.

Teithiau Maes  

£ 100  

Efallai y bydd cyfle ar gyfer teithiau addysgol, fel ymweliadau â stiwdios. Ar y cyfan, bydd y rhain yn lleol i'r ardal ac ni fydd unrhyw gost neu gost isel. Bydd unrhyw deithiau posib sydd angen cost teithio sylweddol yn cael eu cyfleu ymhell ymlaen llaw (Gall pob taith newid a hyfywedd mewn perthynas â nifer y myfyrwyr.)


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl). 

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig.  

Gwnewch gais nawr 

Datganiad derbyn 

Byddwch yn graddio fel ymarferydd gwybodus a medrus iawn, yn barod i weithio yn y diwydiant ffilm a gwneud cyfraniad sylweddol at eich arbenigedd. 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i PhD neu radd ymchwil. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofyn Cwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i'ch helpu ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gyda gwneud cais. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein Gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.