Mae MA Ffilm yn gyfle newydd i astudio ffilm ar lefel Ôl-raddedig yng Nghaerdydd. Mae'r cwrs yn darparu sylfaen gyffredinol gref yn anghenion y diwydiant Ffilm a Theledu Prydeinig cyfoes, gyda chyfleoedd i ddatblygu a mireinio sgiliau allweddol trwy lwybrau lluosog sy'n arwain yn uniongyrchol at wahanol gyfleoedd gyrfa. Trwy gyfuno’r disgyblaethau gwahanol hyn, mae myfyrwyr yn cael y cyfle i gydweithio â’i gilydd, gyda myfyrwyr PDC eraill a chyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant i ddatblygu eu sgiliau i lefel uwch.

Mae llwybr MA Ffilm (Ysgrifennu ar gyfer y Sgrin) wedi'i gynllunio i roi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ysgrifennu eich nodwedd gyntaf, gan symud o draw i driniaeth i ddrafft terfynol o fewn blwyddyn. Ochr yn ochr â hyn, yn eich tymor cyntaf, bydd gofyn i chi ysgrifennu golygfeydd y gellir eu saethu gyda’n hactorion a’n cyfarwyddwyr yn ogystal â byr ddeng munud y gallwch ei gyflwyno i weddill y garfan. Yn yr ail dymor, mae ein ffocws yn symud i gyfnod hwy o adrodd straeon. Gan edrych ar strwythurau dramatig a chynllun cyfresi, byddwch yn gweithio mewn ystafell awdur i lunio eich cyfres eich hun ac ysgrifennu pennod. Mae'r tymor olaf yn canolbwyntio'n llwyr ar eich nodwedd, gan sicrhau eich bod yn ein gadael gyda sgript cerdyn galw y gallwch fod yn falch ohoni.

Anogir ymgeiswyr sy'n ansicr ynghylch pa lwybr y dylent wneud cais amdano i gysylltu â thîm y cwrs am drafodaeth anffurfiol cyn gwneud cais. Os byddwch yn dewis gwneud cais am fwy nag un llwybr, dylai eich portffolio ddangos eich diddordeb a'ch profiad ym mhob maes unigol ac felly efallai y bydd angen mwy nag un portffolio.

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Byddwch yn astudio nifer o fodiwlau penodol ac yna'n cael cyfle i arbenigo yn eich maes diddordeb. 

Mae modiwlau'n cynnwys: 

Astudiaethau Diwydiant 

Bydd y modiwl hwn yn rhoi trosolwg i chi o'r dirwedd cynhyrchu ffilm a theledu cyfredol yng Nghymru, y DU a thu hwnt.

Ymarfer Crefft Arbenigol / Ymarfer Crefft Arbenigol Uwch 

Bydd y modiwl hwn yn caniatáu ichi ddatblygu eich sgiliau i safon y diwydiant mewn un maes arbenigedd allweddol.

Lleoliad y Diwydiant 

Byddwch yn ymgymryd â lleoliad manwl pedair wythnos gyda chwmni cynhyrchu allweddol yng Nghymru.

Ymarfer Cydweithredol 

Bydd y modiwl hwn yn rhoi cyfle i chi gydweithio â chyd-fyfyrwyr o bob rhan o'r cwrs a Chyfadran y Diwydiannau Creadigol ar ffilm fer/

Prosiect Cynhyrchu 

Byddwch yn gweithio gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant, ymarferwyr, staff a chyd-fyfyrwyr o bob rhan o PDC ar brosiect ffilm sylweddol, gan ddefnyddio'r sgil grefft o'ch dewis.


Dysgu 

Bydd myfyrwyr ar y cwrs MA Ffilm yn cael eu haddysgu trwy gymysgedd o weithdai, seminarau, darlithoedd a thiwtorialau, yn ogystal â darlithoedd gwadd a dosbarthiadau meistr gan weithwyr proffesiynol y diwydiant. 


Asesu

Bydd yr asesu trwy gyfres o asesiadau ymarferol yn seiliedig ar friffiau byw a phrosiectau cynhyrchu (70%), ynghyd â myfyrdodau ysgrifenedig a dadansoddiad beirniadol o waith myfyrwyr (30%) 

Lleoliadau 

Mae'r cwrs yn cynnwys modiwl profiad gwaith unigryw, manwl gyda chyflogwr mawr yn y diwydiant ffilm a theledu yn ogystal â nifer o gyfleoedd ar gyfer profiad gwaith â thâl a di-dâl a chysgodi gydag ystod eang o gwmnïau diwydiannau sgrin. 

Cyfleusterau 

Mae myfyrwyr ar Gampws Caerdydd PDC yn elwa o offer, meddalwedd a chyfleusterau stiwdio a chynhyrchu o safon diwydiant. 

Mae sinema ar y safle, sydd ar gael i fyfyrwyr sgrinio eu gwaith, yn ogystal â chynnal darlithoedd gwadd a dosbarthiadau meistr. 

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd Anrhydedd 2: 2 o leiaf mewn disgyblaeth berthnasol neu gymhwyster proffesiynol priodol; neu HND / HNC a phrofiad perthnasol; neu gymwysterau rhyngwladol cyfatebol. Ystyrir y rhai heb gymwysterau o'r fath yn unigol, lle bydd profiad blaenorol yn cael ei ystyried.  

Portffolio

Darparwch wefan neu bortffolio digidol fel rhan o'ch cais. Dylai hwn fod yn dda hyrwyddo a hyrwyddo yn adran gyntaf eich digwyddiad neu wedi'i lanlwytho fel pdf yn adran 12 o'r ffurflen gais.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

  • Amser llawn y DU a'r UE: £9,000
  • Rhyngwladol amser llawn: £14,300

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 


  • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
  • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Gorfodol 

Eitem 

Cost  

Pecyn (Gwisg ac Offer)  

£ 1000  

Prynu gliniadur / cyfrifiadur personol a meddalwedd gysylltiedig yn ddewisol, yn dibynnu ar ofynion technegol arbenigedd.

Pecyn (Gwisg ac Offer)  

£ 1000  

Prynu Camera Fideo Digidol yn ddewisol yn dibynnu ar  arbenigaeth ddewisol ac arbenigedd y myfyriwr.

Pecyn (Gwisg ac Offer)  

£ 1000  

Prynu Offer Recordio Sain yn ddewisol yn dibynnu ar arbenigaeth ddewisol ac arbenigedd y myfyriwr.

Teithiau Maes  

£ 100  

Efallai y bydd cyfle ar gyfer teithiau addysgol, fel ymweliadau â stiwdios. Ar y cyfan, bydd y rhain yn lleol i'r ardal ac ni fydd unrhyw gost neu gost isel. Bydd unrhyw deithiau posib sydd angen cost teithio sylweddol yn cael eu cyfleu ymhell ymlaen llaw (Gall pob taith newid a hyfywedd mewn perthynas â nifer y myfyrwyr). 

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig.  

Datganiad derbyn 

Mae'r cwrs yn cynnwys modiwl profiad gwaith unigryw, manwl gyda chyflogwr mawr yn y diwydiant ffilm a theledu yn ogystal â nifer o gyfleoedd ar gyfer profiad gwaith am dâl a di-dâl a chysgodi gydag ystod eang o gwmnïau diwydiannau sgrin. 

Gallai graddedigion y cwrs hwn fynd i amrywiaeth o yrfaoedd ar ôl graddio. Mae'r rhain yn cynnwys swyddi mewn ffilmiau a theledu, diwydiannau sgrin a diwydiannau creadigol yn fwy cyffredinol.