MA Games.jpeg

MA Menter Gemau

Mae'r MA Menter Gemau yn gwrs arloesol a fydd yn rhoi cyfle i chi ddatblygu sgiliau artistig, dylunio, technegol, cynhyrchu a menter. Mae'n adeiladu ar yr addysgu llwyddiannus presennol ar lefel gradd israddedig yn y maes pwnc hwn sydd wedi cynhyrchu datblygwyr gemau, busnesau bach a chanolig, artistiaid a dylunwyr sydd wedi ennill gwobrau.

Anelir y cwrs Meistr Menter Gemau at y rhai sy'n dymuno ehangu eu sgiliau presennol a datblygu eu hymarfer o fewn amgylchedd sy'n gweithredu fel cwmni datblygu bach, ond sydd hefyd am deilwra eu dysgu i'w harbenigedd eu hunain. Gan ddefnyddio technegau efelychu diwydiant profedig ac arferion cydweithredol, mae'r cwrs hwn yn efelychu gweithgaredd tîm fel y'i defnyddir yn y diwydiant.

Fel rhan o ddod yn feistr ar wneud gemau fideo byddwch yn datblygu sawl prosiect gemau sydd â dogfennaeth gadarn, strategaeth fusnes manwl ac, wrth gwrs, gêm i ymfalchïo ynddi.

Gallwch weld gwaith myfyrwyr a graddedigion trwy ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol; @USWgames ar Twitter, USWgames ar Youtube ac USWgames ar itch.io.

Yn 2020, rhestrwyd cyrsiau Gemau PDC ymhlith yr 20 Ysgol Dylunio a Datblygu Gemau gorau yn y byd gan y sefydliad CG Rhyngwladol "The Rookies" (Gwobrau Myfyrwyr CG gynt), sydd hefyd wedi achredu Prifysgol De Cymru yn swyddogol fel Ysgol Ardystiedig.

Dilynwch weithgareddau Diwydiannau Creadigol PDC ar Instagram USW Creative a Twitter USW Creative.

Roedd PDC yn y 25 uchaf yn y DU ar gyfer Dylunio a Chrefft, Tabl Cynghrair y Guardian 2021.

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r pwys mwyaf i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B
Rhan amser 2 flynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2022 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B
Rhan amser 2 flynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Bydd y cwrs MA Menter Gemau yn gwthio myfyrwyr i ddatblygu eu hymarfer fel datblygwyr gemau - archwilir meysydd dadansoddol, artistig, cysyniadol, dylunio, entrepreneuraidd, myfyriol a thechnegol. Anogir defnyddio ystod eang o offer meddalwedd ar gyfer datblygu a rheoli prosiectau, a fydd hefyd yn hwyluso casglu tystiolaeth ddatblygiadol ar gyfer cyfnodolion ymchwil a datblygu, a myfyrio.

Mae detholiad modiwlau yn cynnwys:

 • Gawntled Arloesi Gemau
 • Entrepreneuriaeth Greadigol
 • Archwilio ac Arloesi
 • Arbenigedd Gemau
 • Gêm Derfynol


Dysgu 

Addysgir y cwrs MA Menter Gemau trwy amrywiaeth o seminarau, trafodaethau a chyflwyniadau. Gyda ffocws ar ddysgu gweithredol ac yn seiliedig ar ymarfer, gan ddefnyddio prosiectau byw a chydweithredol.

Byddwch yn astudio trwy gymysgedd o ddarlithoedd, seminarau, tiwtorialau a goruchwylio prosiectau. Bydd siaradwyr gwadd o fewn y diwydiant yn gwella'ch profiad - gallai'r rhain fod o feysydd dylunio, rhaglennu, datblygu neu fenter.

Tua diwedd y cwrs byddwch yn cynhyrchu gêm derfynol gyda dogfennaeth sy'n cyd-fynd â hi sy'n enghraifft o'r broses ddylunio, profi chwarae a gwerthuso, hyrwyddo a menter ac, ar ben hynny, efallai y cewch gyfleoedd i arddangos eich gwaith tuag at gyhoeddi eich gêm derfynol.

Mae brwdfrydedd dros y diwydiant yn hanfodol ar bob cam a thrwy gydol y cwrs; bydd angen adlewyrchu arferion proffesiynol y diwydiant o ran agwedd a chynhyrchu.

Mae'r holl staff yn weithgar mewn ymchwil, ymgynghori, neu'n gyflogedig yn y diwydiant gemau. 

Asesu

Er mwyn sicrhau bod gennych y sgiliau i ymdopi yn y diwydiant, rydym yn eich asesu trwy gyflwyniadau, cyfnodolion datblygu, myfyrio, ysgrifennu allbynnau prosiectau, adroddiadau a phrosiectau ymchwil, gan ddarparu adborth rheolaidd wrth ichi symud ymlaen trwy'r cwrs.

Cyfleusterau 

Mae ein myfyrwyr yn elwa o sawl labordy gemau o safon diwydiant. Mae'r rhain yn darparu mynediad i beiriannau gemau cyffredin fel: Unreal Engine, Unity 3D, ac offer fel Adobe CS, Maya, 3DS Max, Substance a ZBrush ynghyd â phecynnau meddalwedd mwy arbenigol eraill.

Mae ein labordai gemau wedi’u ffurfweddu i gefnogi’r technolegau diweddaraf fel VR ac mae gan ein cyfrifiaduron personol ddigon o RAM, cardiau graffeg, gyriannau cychwyn SSD, a storfa eilaidd i drin eich uchelgeisiau creadigol. Mae gan lawer o'n cyfrifiaduron fonitorau uwch-eang hefyd, sy'n ardderchog ar gyfer gwella'ch cynhyrchiant a'ch llif gwaith.

Gall myfyrwyr gyrchu cyfrifiaduron labordy o bell os ydynt yn gweithio oddi ar gampysau a bydd ganddynt fynediad i UniApps a all hefyd ganiatáu mynediad at drwyddedau meddalwedd oddi ar y campws.

Rydym yn buddsoddi yn nyfodol hapchwarae gyda'n pryniannau diweddar o sawl cit Vive a VT Oculus Rift, y gellir benthyg rhai ohonynt. Mae gennym hefyd reolwyr gemau, tabledi graffeg, sgriniau Cintiq, sganiwr 3D, consolau retro, a'n cabinet arcêd stand-yp sy'n cynnwys cannoedd o gemau clasurol.  Yn ogystal, mae gennym fynediad i Vicon MoCap, Sgrin Werdd, Stiwdios Sain ac argraffu 3D, y gellir trefnu hyfforddiant pwrpasol ar eu cyfer.

Er mwyn cefnogi eich defnydd creadigol o dechnoleg hapchwarae mae gennym gatalog helaeth o lyfrau cysylltiedig â gemau ac e-lyfrau ar-lein yn ein llyfrgell, lle gallwch ddysgu cyfrinachau bod yn wneuthurwr gemau fideo llwyddiannus.

Darlithwyr 

Gradd Anrhydedd mewn maes cysylltiedig a/neu brofiad proffesiynol sylweddol mewn maes cysylltiedig.

Disgwylir i chi feddu ar rywfaint o brofiad o brosesau dylunio, datblygu a chynhyrchu, megis cynhyrchu asedau, dylunio gwastad, rhaglennu neu weithgaredd menter/cynhyrchu. Byddwch yn cael eich cyfweld a disgwylir ichi ddod â phortffolio o waith gyda chi. 

Mae cymwysterau rhyngwladol achrededig cyfatebol yn dderbyniol. Mae angen i fyfyrwyr rhyngwladol gyflenwi dolen i'w portffolio ar-lein neu wefan bersonol, i ddangos eu gallu. Ystyrir ymrwymiad i astudio. Lle bo modd, defnyddir fideo-gynadledda, Skype neu ddull cyfathrebu arall i gysylltu â chi.

Gofynion Iaith Saesneg 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel iaith Saesneg IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg, efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan rhyngwladol am yr union fanylion. 

Disgwylir i fyfyrwyr rhyngwladol fod ag iaith Saesneg hyd at IELTS 6.0 neu gyfwerth. Ar gyfer myfyrwyr nad ydynt ar y lefel hon, mae ystod o gyrsiau Saesneg dwys a gydnabyddir gan UKBA ar gael yn PDC. Rhaid cwblhau'r rhain cyn cael mynediad ar y Dyfarniad. 

Mwy o wybodaeth am ein cyrsiau Saesneg dwys

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau 

 • Amser llawn Rhyngwladol: I'w gadarnhau 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023  

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau 

 • Amser llawn Rhyngwladol: I'w gadarnhau 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 


Cyllid 

Tra'ch bod chi'n astudio bydd gennych ddau brif gost - ffioedd dysgu a chostau byw. Gallwch gael ystod o gyllid i helpu gyda'r costau hyn. 

Mae yna nifer o ffyrdd i ariannu eich astudiaeth ôl-raddedig. Gall hyn fod trwy gyllid myfyrwyr, bwrsariaethau neu gymorth gan grantiau, ymddiriedolaethau ac elusennau (gweler Cyllid Amgen), neu gyfuniad o'r tri. 

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ariannu eich ffioedd dysgu ôl-raddedig a'ch costau byw. 


Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr PDC 

Mae Prifysgol Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol Cymru sy'n astudio cwrs ôl-raddedig o fis Medi 2021 (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr / Chwefror 2022). Mae Telerau a Amodau yn berthnasol. 

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am y Gostyngiad Ôl-raddedig i Gyn-fyfyrwyr PDC 

Bydd graddedigion llwyddiannus mewn sefyllfa i ymgeisio am rolau o fewn datblygu gemau a bydd ganddynt hefyd y sgiliau a'r wybodaeth i allu sefydlu eu cwmnïau cychwynnol eu hunain.

Mae ein graddedigion wedi mynd ymlaen i weithio i gwmnïau: Activision, Ubisoft, Rockstar North, Codemasters, TT Games, Cloud Imperium, Tiny Rebel Games, Fictioneers, Kwalee, Supermassive Games, Auroch Digital, Run Wild Entertainment, Bonsai Collective, SEGA Amusements, Party Llama Games, Breach VR, Thud Media, Cloth Cat Animation, a Painting Practice.

Mae rhai wedi sefydlu[GA1]  eu cwmnïau eu hunain fel Mochi Mode, Ironsmith Studios, Big Brain Games ac mae eraill wedi mynd ymlaen i weithio fel gweithwyr llawrydd neu ym maes addysg gemau.

Mae ein myfyrwyr hefyd wedi cael llwyddiant wrth gwblhau cyfleoedd graddedigion fel Tranzfuser a chael ysgoloriaethau IDGA.

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i radd PhD neu ymchwil.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofyn Cwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr.  Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gwneud cais. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.

GWYBODAETH DEFNYDDIOL