Lleolir y radd hon yng nghampws pwrpasol PDC, yng nghanol dinas greadigol Caerdydd.

Mae ein MA Cyfathrebu Graffig yn gyfle delfrydol i ddatblygu eich sgiliau a'ch diddordebau trwy archwilio materion creadigol ac agweddau technegol dylunio graffig heddiw. 

Ar gyfer dylunwyr sy'n gweithio mewn diwydiant, mae'n cynnig llwyfan ar gyfer datblygu gyrfa trwy adolygu, datblygu a diweddaru'ch sgiliau. 

Mae elfen ymarferol y radd meistr dylunio graffig hon yn cael ei chryfhau gan well dealltwriaeth feirniadol o ddadleuon, materion a thueddiadau dylunio proffesiynol cyfoes, ynghyd â gwell dealltwriaeth o fethodolegau ymchwil a sut i'w cymhwyso'n effeithiol. 
 
Dilynwch dîm Graffeg PDC ar Instagram 

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B
Rhan amser 2 flynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B
Rhan amser 2 flynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Mae'r MA Cyfathrebu Graffig yn cynnwys y modiwlau canlynol: 

Prosiect Meistr Cyfathrebu Graffig 

Egwyddorion Cyfathrebu Graffig 

Cymwysiadau Cyfathrebu Graffig 

Ymarfer Dylunio Proffesiynol 

Ymchwil ac Ymarfer yn y Diwydiannau Creadigol a Diwylliannol 

Prif Prosiect Terfynol Cyfathrebu Graffig 

Mae siaradwyr gwadd o ddiwydiant hefyd yn dod i mewn yn rheolaidd i gymryd darlithoedd gwadd mewn meysydd arbenigol fel UX (Profiad defnyddiwr ac UI (Rhyngwyneb Defnyddiwr). 

Dysgu 

Rydym yn ymfalchïo mewn darparu amgylchedd creadigol, cyfeillgar a phroffesiynol. 

Ategir tiwtorialau stiwdio a gweithdy gan ddarlithoedd, seminarau, dadansoddiad astudiaeth achos integredig, grwpiau trafod a chyflwyniadau amlgyfrwng. 

Mae staff yn weithgar mewn ymchwil a / neu ymgynghoriaeth, ac yn aml mae ystod o ddylunwyr ac ymarferwyr sy'n ymweld â nhw yn ymuno â nhw. 

Cyfleusterau 

Mae ein stiwdios â chyfarpar da yn cynnwys cyfrifiaduron Macintosh o'r radd flaenaf a chyfleusterau PC gyda phecynnau meddalwedd o safon diwydiant. 

Darlithwyr 

Gareth Hughes, Arweinydd Cwrs 

Emma Marshman 

Dr Rachel Grainger Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd Anrhydedd dda mewn disgyblaeth berthnasol, neu gymhwyster proffesiynol priodol, neu HND/HNC a phrofiad priodol. Bydd ymgeiswyr o'r DU yn cael eu cyfweld gyda'u portffolio. Fel arfer mae'n ofynnol i fyfyrwyr rhan-amser fod yn weithwyr proffesiynol gweithredol. Mae pynciau perthnasol yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, Celf/Celfyddyd Gain, Dylunio, Graffeg, Darlunio, Hanes Celf, Dylunio 3D, Dylunio Ffasiwn/Tecstilau, Dylunio Mewnol, Hysbysebu, Marchnata Dylunio, Animeiddio, Celf Gêm, Dylunio Gwe, Hyrwyddo Ffasiwn , neu unrhyw bwnc sy'n defnyddio meddwl cysyniadol creadigol fel rhan o'i brif broses. 

Mae cymwysterau rhyngwladol achrededig cyfatebol yn dderbyniol. Mae angen i fyfyrwyr rhyngwladol ddarparu CD neu DVD o'u gwaith, neu ddolen i'w gwefan bersonol, i ddangos eu gallu. Ystyrir ymrwymiad i astudio. Lle bo modd, defnyddir fideo-gynadledda, Skype neu gyfathrebu arall i gysylltu â chi. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol: 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan rhyngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Iaith Saesneg 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg o IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen  IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan rhyngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad ymdqdangos cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

Amser llawn y DU: £9000  

Amser llawn Rhyngwladol: £143000 

Rhan-amser y DU: £1000 fesul 20 credyd 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

  • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau 

Amser llawn Rhyngwladol: I'w gadarnhau 

Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn. 

Ymgeisiwch nawr 

Yn ystod gradd meistr Graffeg, byddwch yn datblygu'r sgiliau ymarferol, dadansoddol, technolegol a datrys problemau sydd eu hangen i gyflawni rôl gymhleth a newidiol y dylunydd graffig. Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i a PhD neu radd ymchwil. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofyn Cwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i'ch helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gyda gwneud cais. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein Gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth. 

Cyrsiau Cysylltiedig