Graphic Communications

MA Cyfathrebu Graffig

Lleolir y radd hon yng nghampws pwrpasol PDC, yng nghanol dinas greadigol Caerdydd.

Mae ein MA Cyfathrebu Graffig yn gyfle delfrydol i ddatblygu eich sgiliau a'ch diddordebau trwy archwilio materion creadigol ac agweddau technegol dylunio graffig heddiw. 

Ar gyfer dylunwyr sy'n gweithio mewn diwydiant, mae'n cynnig llwyfan ar gyfer datblygu gyrfa trwy adolygu, datblygu a diweddaru'ch sgiliau. 

Mae elfen ymarferol y radd meistr dylunio graffig hon yn cael ei chryfhau gan well dealltwriaeth feirniadol o ddadleuon, materion a thueddiadau dylunio proffesiynol cyfoes, ynghyd â gwell dealltwriaeth o fethodolegau ymchwil a sut i'w cymhwyso'n effeithiol. 
 
Dilynwch dîm Graffeg PDC ar Instagram 


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r pwys mwyaf i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B
Rhan amser 2 flynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2022 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B
Rhan amser 2 flynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Mae'r MA Cyfathrebu Graffig yn cynnwys y modiwlau canlynol: 

 • Prosiect Meistr Cyfathrebu Graffig 

 • Egwyddorion Cyfathrebu Graffig 

 • Cymwysiadau Cyfathrebu Graffig 

 • Ymarfer Dylunio Proffesiynol 

 • Ymchwil ac Ymarfer yn y Diwydiannau Creadigol a Diwylliannol 

 • Prif Prosiect Terfynol Cyfathrebu Graffig 

  

Mae siaradwyr gwadd o ddiwydiant hefyd yn dod i mewn yn rheolaidd i gymryd darlithoedd gwadd mewn meysydd arbenigol fel UX (Profiad defnyddiwr ac UI (Rhyngwyneb Defnyddiwr). 

Dysgu 

Rydym yn ymfalchïo mewn darparu amgylchedd creadigol, cyfeillgar a phroffesiynol. 

Ategir tiwtorialau stiwdio a gweithdy gan ddarlithoedd, seminarau, dadansoddiad astudiaeth achos integredig, grwpiau trafod a chyflwyniadau amlgyfrwng. 

Mae staff yn weithgar mewn ymchwil a / neu ymgynghoriaeth, ac yn aml mae ystod o ddylunwyr ac ymarferwyr sy'n ymweld â nhw yn ymuno â nhw. 

Cyfleusterau 

Mae ein stiwdios â chyfarpar da yn cynnwys cyfrifiaduron Macintosh o'r radd flaenaf a chyfleusterau PC gyda phecynnau meddalwedd o safon diwydiant. 

Darlithwyr 

Gradd Anrhydedd dda mewn disgyblaeth berthnasol, neu gymhwyster proffesiynol priodol, neu HND/HNC a phrofiad priodol. Bydd ymgeiswyr y DU yn cael eu cyfweld gyda'u portffolio. Fel rheol mae'n ofynnol i fyfyrwyr rhan-amser fod yn weithwyr proffesiynol gweithredol. 

Mae cymwysterau rhyngwladol achrededig cyfatebol yn dderbyniol. Mae angen i fyfyrwyr rhyngwladol ddarparu CD neu DVD o'u gwaith, neu ddolen i'w gwefan bersonol, i ddangos eu gallu. Ystyrir ymrwymiad i astudio. Lle bo modd, defnyddir fideo-gynadledda, Skype neu gyfathrebu arall i gysylltu â chi. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol: 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan rhyngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Iaith Saesneg 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg o IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen  IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan rhyngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad ymdqdangos cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau 

 • Amser llawn Rhyngwladol: I'w gadarnhau 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau 

 • Amser llawn Rhyngwladol: I'w gadarnhau 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul y myfyriwr ei hun. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am / talu ffioedd dysgu a chostau byw 

Tra'ch bod chi'n astudio bydd gennych ddau brif gost - ffioedd dysgu a chostau byw. Gallwch gael ystod o gyllid i helpu gyda'r costau hyn. 

Mae yna nifer o ffyrdd i ariannu eich astudiaeth ôl-raddedig. Gall hyn fod trwy gyllid myfyrwyr, bwrsariaethau neu gymorth gan grantiau, ymddiriedolaethau ac elusennau (gweler Cyllid Amgen), neu gyfuniad o'r tri. 

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ariannu eich ffioedd dysgu ôl-raddedig a'ch costau byw. 

Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr PDC 

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru sy'n astudio cwrs ôl-raddedig o fis Medi 2021 (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr / Chwefror 2022). Mae Telerau ac Amodau’n berthnasol. 

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr PDC 

Yn ystod gradd meistr Graffeg, byddwch yn datblygu'r sgiliau ymarferol, dadansoddol, technolegol a datrys problemau sydd eu hangen i gyflawni rôl gymhleth a newidiol y dylunydd graffig. Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i a PhD neu radd ymchwil. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofyn Cwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i'ch helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gyda gwneud cais. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein Gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL