Mae'r MA Hanes yn ôl Ymchwil yw eich cyfle i gynnal ymchwil manwl ar bwnc o'ch dewis, mewn perthynas â maes arbenigedd staff, a chynhyrchu traethawd hir o 40,000 o eiriau.

Bydd y darn hwn o ymchwil wreiddiol yn seiliedig ar ffynonellau sylfaenol.

Byddwch yn dangos ymwybyddiaeth o'r hanesyddiaeth gysylltiedig a dealltwriaeth o'r cysyniadau methodolegol neu ddamcaniaethol perthnasol.

2022 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 18 Mis Ionawr Trefforest A
Llawn amser 18 Mis Ebrill Trefforest A
Llawn amser 18 Mis Hydref Trefforest A
Rhan amser 36 Mis Ionawr Trefforest A
Rhan amser 36 Mis Ebrill Trefforest A
Rhan amser 36 Mis Hydref Trefforest A

 Bydd eich pwnc ymchwil yn cael ei bennu mewn ymgynghoriad ag aelod o'r tîm Hanes.

Ar ôl i chi ddod o hyd i aelod addas o'r tîm Hanes ac ymgynghori â nhw, bydd gofyn i chi wneud hynny ysgrifennu cynnig ymchwil a fydd yn gweithredu fel eich cais am y cwrs.

Addysgu

Ar ôl i faes ymchwil gael ei nodi a rhaglen ymchwil wedi'i chytuno, gallwch ddechrau ymchwilio ac ysgrifennu eich traethawd hir.

Byddwch yn pennu ei gynnwys, ei ddatblygiad a'i strwythur mewn ymgynghoriad rheolaidd â goruchwyliwr eich traethawd hir.

Gweler tudalennau ein Hysgol Raddedigion i gael mwy o wybodaeth am gefnogaeth i fyfyrwyr ymchwil, ac ewch i ewfan ein Grŵp Ymchwil Hanes i gael manylion am yr ymchwil gyfredol. 

Asesiad

Asesir yr MA Hanes yn ôl Ymchwil trwy draethawd hir a viva voce (arholiad llafar). Dylai'r traethawd hir fod hyd at 40,000 o eiriau. 

Darlithydd dan Sylw:
Yr Athro Chris Evans

Professor Chris Evans

Mae gwaith gan hanesydd PDC Yr Athro Chris Evans ar hanes ataliedig Cymru a chaethwasiaeth yr Iwerydd yn effeithio ar y ffyrdd y mae cyrff cyhoeddus ac artistiaid creadigol yn trin gorffennol anodd, ymryson.

Mae gan Evans ddiddordeb yn y berthynas rhwng caethwasiaeth yr Iwerydd a datblygu diwydiannol yn Ewrop, gyda ffocws penodol ar ddiwydiant Cymru. Datgelodd ei lyfr Slave Wales: The Welsh and Atlantic Slavery, 1660-1850 (2010)  arwyddocâd gwlân Cymreig yn yr Iwerydd caethweision rhwng y 1680au a'r 1840au. Gan ddefnyddio deunydd yn archifau Prydain a'r UD, roedd Evans yn gallu dangos sut roedd ffabrig Cymru (i) yn cael ei fasnachu ar gyfer caethion ar arfordir Guinea, a (ii), yn bwysicach fyth, yn cael ei werthu mewn cyfeintiau mawr i blanwyr yn y Caribî a Gogledd America. Yma, yn cael ei farchnata fel “Brethyn Negro”, defnyddiwyd gwlân gwlân o Gymru i ddilladu gweithwyr caethiwus. Darllen mwy...

Darlithwyr

 • Mae Dr Ruth Atherton yn hanesydd cymdeithasol, crefyddol a diwylliannol Ewrop fodern gynnar.
 • Mae Dr Andy Croll yn datblygu diddordebau ymchwil yn hanes twristiaeth (yn enwedig twristiaeth arfordirol) yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg hir. Mae ganddo ddiddordeb hefyd yn hanes tlodi a lles yn oes Deddf y Tlodion Newydd.
 • Mae Dr Jonathan Durrant yn hanesydd rhywedd yn yr unfed ganrif ar bymtheg a'r ail ganrif ar bymtheg. Ei ddiddordebau penodol yw dewiniaeth a rhywedd yn yr Almaen, a gwrywdod a rhyfela yn oes y Rhyfel Deng Mlynedd ar Hugain.
 • Mae'r Athro Chris Evans yn gweithio ar hanes diwydiannol o'r ail ganrif ar bymtheg i'r bedwaredd ganrif ar bymtheg a hanes caethwasiaeth yr Iwerydd yn oes y diddymiad.
 • Mae Dr Jane Finucane yn arbenigwr ar yr Almaen yn oes y Rhyfel Deng Mlynedd ar Hugain.
 • Mae gan Dr Christopher Hill ddiddordebau ymchwil yn hanes modern Prydain a byd-eang, gyda ffocws ar hanes y cyfryngau, imperialaeth niwclear a symudiadau cymdeithasol.
 • Mae gan Dr Rachel Lock-Lewis ddiddordeb yn hanes ffeministiaeth a newid cymdeithasol ym Mhrydain wedi'r rhyfel, yn enwedig materion rhywioldeb, priodas, mamolaeth, bod yn rhiant a phlentyndod, a pherthynas.Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd Anrhydedd 2: 1 o leiaf mewn hanes neu bwnc cysylltiedig. Ar gyfer ymgeiswyr nad oes ganddynt radd Anrhydedd, gellir ystyried profiad blaenorol perthnasol trwy’r mecanwaith Achredu Dysgu Blaenorol (APL)/Achredu Dysgu Profiadol Blaenorol (APEL) (bydd rheoliadau'r Brifysgol yn berthnasol). Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS 6.5 neu gyfwerth. 

Rhaid i geisiadau gynnwys dau eirda ar bapur pennawd gan eich canolwyr y dylid eu huwchlwytho fel dogfen ategol. Nodwch, ni allwn dderbyn ceisiadau heb y ddau eirda hyn. Dylai o leiaf un canolwr allu rhoi sylwadau ar eich gallu academaidd/proffesiynol. Nid yw geirdaon a ddarperir gan berthnasau yn dderbyniol.

Rhaid i bob ymgeisydd am raddau ymchwil gyflwyno cais ar-lein ynghyd â chynnig ymchwil a fydd yn cael ei ystyried gan Bwyllgor Rhaglenni Ymchwil y Gyfadran (FRPC).

Am wybodaeth bellach darllenwch ein gwybodaeth ar sut i ysgrifennu cynnig ymchwil.

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: £15,000
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Mae'r radd Meistr Hanes yn ôl Ymchwil yn sylfaen ardderchog ar gyfer ymchwil bellach mewn hanes ar lefelau MPhil a PhD. Os nad ydych am ddilyn ymchwil bellach, byddwch wedi ennill y sgiliau ymchwil sydd eu hangen ar gyfer ystod o yrfaoedd yn y celfyddydau, diwydiant, y cyfryngau, gweinyddiaeth yn y sectorau preifat a chyhoeddus, neu addysg bellach.