counselling.jpg

MA Cwnsela Integredig a Seicotherapi

Mae'r MA Cwnsela Integredig a Seicotherapi tair blynedd, sydd wedi'i achredu gan Gymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain (BACP), yn pwysleisio integreiddio theori, ymchwil, ymarfer, ac ymrwymiad i hunanymwybyddiaeth i'ch helpu chi i ddatblygu'n alluog, creadigol a cwnselydd moesegol-gadarn. 

 Mae gan y rhaglen draddodiad hir o baratoi myfyrwyr i fod yn amlbwrpas ac yn addasadwy yn eu hymarfer therapiwtig i ddiwallu anghenion unigol gwahanol grwpiau cleientiaid a lleoliadau gwaith. 

Mae'r cwrs MA Cwnsela a Seicotherapi Integredig MA yn hwyluso myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth feirniadol o gryfderau a gwendidau ymarfer cwnsela integreiddiol, gyda'r bwriad o ddatblygu eu dull cydlynol, moesegol ac effeithiol eu hunain o ymarfer cwnsela, y gellir ei addasu i'w ddefnyddio mewn a ystod eang o leoliadau ar gyfer gwaith tymor byr a hir. Ar ôl ei gwblhau, byddwch yn barod i weithio fel therapydd integreiddiol hyfforddedig. 

Mae'r MA Cwnsela Integredig a Seicotherapi yn cynnwys dwy flynedd o hyfforddiant sy'n ymdrin ag agweddau ymarferol a damcaniaethol dysgu i fod yn gynghorydd / seicotherapydd cymwys integreiddiol, ynghyd â 3edd flwyddyn yn cwblhau'r gofynion ymchwil. 


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma:: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
2022 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C

Mae'r model integreiddiol craidd a addysgir yn seiliedig ar y dull plwraliaethol perthynol, sy'n cynnwys tair prif elfen: Y Dull Seicodynamig Perthynasol Cyfoes, dull Dyneiddiol-Dirfodol a Therapi Gwybyddol-Ymddygiadol. 

Blwyddyn Un 

Theori ac Ymarfer Cwnsela Integreiddiol: Yn cyflwyno model craidd y cwrs (Perthynasol a Pluralistig) ac yn darparu theori a sgiliau sylfaen mewn ymarfer cwnsela dyneiddiol / dirfodol - 20 credyd 

Theori ac Ymarfer Cwnsela Integredig Cymhwysol: Yn cyflwyno theori a sgiliau sylfaen cwnsela seicodynamig a seicosynthesis perthynol. Mae myfyrwyr yn dechrau dysgu integreiddio dulliau mewn ymarfer cymhwysol â materion cleientiaid - 20 credyd 

Datblygiad Personol a Phroffesiynol: Mae'r modiwl hwn yn rhedeg trwy gydol y flwyddyn ac yn rhoi pwyslais ar ddatblygiad personol a phroffesiynol, gwaith grŵp ac ymarfer sgiliau o fewn fframwaith moesegol cadarn - 20 credyd 

Blwyddyn Dau 

Ymarfer Theori a Sgiliau Integreiddiol Uwch: Yn cyflwyno theori a sgiliau sylfaen Therapi Ymddygiad Gwybyddol a dulliau trydydd don, fel ymwybyddiaeth ofalgar ac ACT. Mae'r modiwl hefyd yn cynnig trosolwg o iechyd meddwl a sut y gellir integreiddio'r damcaniaethau a addysgir ar y cwrs a'u cymhwyso i ymarfer - 20 credyd 

Ymarfer Cymhwysol Uwch: Mae pwyslais y modiwl hwn ar integreiddio ac ymarfer cymhwysol: dangos i fyfyrwyr sut y gellir defnyddio'r model integreiddiol craidd a addysgir i weithio'n foesegol gyda'r ystod o faterion cleientiaid a geir yn nodweddiadol mewn ymarfer cwnsela proffesiynol. Mae ffocws hefyd ar ddatblygu sgil ymchwil trwy gwblhau prosiect ymchwil ar raddfa fach - 20 credyd 

Datblygiad Personol Uwch ac Ymarfer Cwnsela: Mae'r modiwl hwn yn rhedeg trwy gydol y flwyddyn ac yn rhoi pwyslais ar waith grŵp datblygu personol ac ymarfer sgiliau o fewn fframwaith moesegol cadarn. 

Blwyddyn Tri 

Yn y flwyddyn olaf, cewch gyfle i ddewis rhwng cynnal traethawd ymchwil academaidd a chyflawni prosiect ymarfer proffesiynol yn y gymuned. Pa un bynnag a ddewiswch, bydd angen iddo fod ar bwnc sy'n berthnasol i Gwnsela Integredig a Seicotherapi. 

Byddwch yn dysgu am ystod o fethodolegau a dulliau ymchwil, gwerthuso a rheoli prosiect priodol i'ch cefnogi chi i ddatblygu, gweithredu a chwblhau eich cyflwyniad terfynol. Dyrennir goruchwyliwr academaidd personol neu fentor prosiect i chi i ddarparu arweiniad, cyngor a chefnogaeth arbenigol trwy'r broses 

Dysgu

Mae'r dosbarthiadau'n cynnwys darlithoedd damcaniaethol rhyngweithiol, gweithdai trwy brofiad, grwpiau datblygiad personol, chwarae rôl, grwpiau sgiliau, recordio digidol o sgiliau sgiliau i'w hasesu a chyflwyniadau. 

Yn ogystal, bydd angen i chi fod mewn lleoliad yn gweld cleientiaid 'go iawn' a bydd yn rhaid i chi gwblhau o leiaf 100 awr o ymarfer cwnsela erbyn diwedd eich 2il flwyddyn. 

Mae gofyniad BACP y dylech gael goruchwyliaeth bob pythefnos ar gyfer eich ymarfer cwnsela ac o leiaf 1.5 awr o oruchwyliaeth y mis. 

Addysgir Blynyddoedd Un a Dau dros 30 diwrnod bob blwyddyn academaidd (naill ai dydd Mercher neu ddydd Iau) ac, ar ben hynny, bydd gofyn i fyfyrwyr fynychu gweithdai penwythnos bob blwyddyn academaidd. 

Ym Mlwyddyn Un, mae penwythnos preswyl a phenwythnos ymarfer dibreswyl. Ym Mlwyddyn Dau, mae dau benwythnos dibreswyl, sy'n ymdrin â materion iechyd meddwl ac ymarfer uwch. 

Disgwyliwn y bydd myfyrwyr yn mynychu pob sesiwn addysgu, ac mae gofyniad o 80% o leiaf er mwyn cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus. 

Ym Mlwyddyn Tri mae saith diwrnod o addysgu a dysgu wedi'i hwyluso gan diwtor a naw awr o oruchwyliaeth traethawd hir uniongyrchol neu fentora prosiect. 

Bydd yr holl ddiwrnodau a hwylusir gan diwtoriaid yn digwydd ar ddydd Gwener rhwng 9.30am a 4.30pm. 

Byddai cyfarfodydd goruchwylio neu fentora yn cael eu trafod yn uniongyrchol a'u trefnu'n hyblyg gyda'r aelod staff dynodedig. 

Asesiad

Defnyddir ystod o asesiadau i brofi eich gwybodaeth, sgiliau, hunanymwybyddiaeth a gallu ymarfer. 
Blwyddyn Un:
 Dau draethawd, dau asesiad sgiliau, portffolio ymarfer proffesiynol, ac adolygiad datblygiad personol. 

Blwyddyn Dau:Traethawd, asesiad sgiliau, portffolio ymchwil, astudiaeth achos gyda sain cleientiaid byw, prosiect grŵp a phortffolio ymarfer proffesiynol, adolygiad datblygiad personol ac adroddiad goruchwyliwr. 
Blwyddyn Tri: yn dibynnu a ydych wedi dewis dilyn traethawd ymchwil academaidd neu lwybr prosiect proffesiynol cymhwysol, byddwch naill ai'n cyflwyno Traethawd Hir 17,000 o eiriau neu Bortffolio Prosiect 17,000 o eiriau ar gyfer asesiad crynodol.  


Bydd nifer o gyfleoedd asesu ffurfiannol yn cael eu gosod trwy gydol y flwyddyn sy'n cefnogi'ch dilyniant tuag at eich traethawd hir neu'ch cyflwyniad Prosiect. 

Lleoliadau

Efallai y bydd lleoliadau ar gael (trwy gais / cyfweliad) yn Canolfan Therapi PDC, gwasanaeth cwnsela PDC ar gyfer y gymuned leol sy'n gweithredu o gyfleusterau clinig cwnsela'r Brifysgol. 

Nid oes unrhyw ofyniad ffurfiol am leoliad yn ystod Blwyddyn Tri, fodd bynnag, bydd natur llwybr y prosiect proffesiynol cymhwysol yn gofyn i chi drafod a sicrhau mynediad i, a chefnogaeth gan sefydliad sector perthnasol, ar gyfer cyflawni a / neu werthuso'ch prosiect arfaethedig

Cyfleusterau

Cyfres ysgafn, fodern o ystafelloedd ar Gampws Dinas Casnewydd. Cyfleusterau TG a llyfrgell gan gynnwys mynediad at feddalwedd dadansoddi data priodol

Therapi Personol

Yn ystod blynyddoedd bydd gofyn i fyfyrwyr Un a Dau gael therapi i helpu gyda'u datblygiad personol a phroffesiynol fel cwnselydd; bydd angen i chi drefnu a thalu am hyn eich hun. 

Un o ofynion y cwrs yw bod myfyrwyr yn cael o leiaf 10 awr o therapi personol am ddwy flynedd gyntaf y rhaglen.

Darlithwyr

  • Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Sgiliau Cwnsela (Llwybr integreiddiol) neu gyfwerth (lleiafswm o hyfforddiant Lefel 4 ac oddeutu 150 awr i gynnwys sgiliau cwnsela, cwnsela integreiddiol
  • Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Gwell (DBS) ar y Gweithlu Oedolion a Rhestrau Gwahardd Oedolion a'u tanysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Angen cyfwerth tramor ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn uk)
  • Dau dystlythyr wedi'u llwytho i fyny gyda'ch cais (Un gan eich tiwtor Cwnsela blaenorol / cyfredol)
  • Gradd neu gymhwyster ar Lefel 6 neu'n uwch

Lleoliad addas wedi'i gadarnhau ar gyfer ymarfer cwnsela. Sylwch fod hyn yn hanfodol a gofynnir ichi ddarparu manylion eich lleoliad ar ddechrau'r cwrs. Bydd y meini prawf ar gyfer lleoliad addas yn cael eu trafod mewn cyfweliad a byddwn yn darparu gwybodaeth i chi am sefydliadau sy'n derbyn myfyrwyr cwnsela integreiddiol ar leoliad yn rheolaidd, fodd bynnag bydd angen i chi drefnu'r lleoliad i chi'ch hun. 

Mae angen cyfweliad ar gyfer y cwrs hwn. Mae'r broses gyfweld yn cynnwys arddangosiad byr o'ch sgiliau cwnsela ar ffurf chwarae rôl, dau ymarfer grŵp, cyfweliad byr un i un a chyflwyniad ysgrifenedig byr. Bydd hyn yn cynnwys yr amser i chi ofyn cwestiynau ac i ddarganfod yn fanwl sut mae'r rhaglen yn rhedeg. Gofynnir i ymgeiswyr ganiatáu hanner diwrnod ar gyfer y broses hon. Os cewch eich dewis i ddod i gyfweliad byddwn yn cysylltu â chi trwy e-bost i archebu. Rydym yn cynghori'n gryf eich bod chi'n archebu'ch hun ar ddyddiad cynharaf y cyfweliad er mwyn osgoi cael eich siomi gan fod y niferoedd yn gyfyngedig ar gyfer pob dyddiad ac yn cael eu llenwi ar sail y cyntaf i'r felin .- 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS o 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

  • Rhan-amser y DU: £1,000 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Costau Ychwanegol

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Rhwymedig

DBS * £ 53.20

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein.

Gwasanaeth Diweddaru DBS * £ 13

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS well. 

Ffioedd myfyrwyr corff proffesiynol *

Mae'r gost yn amrywio yn dibynnu ar y sefydliad

Arall: Therapi Personol * £ 25 - £ 45

Mae'r gost yn amrywio yn dibynnu ar y sefydliad

Arall: Yswiriant Indemniad Proffesiynol * - £ 75 - £ 150

Mae'r gost yn amrywio yn dibynnu ar amgylchiadau unigol. Bob blwyddyn os nad yw eisoes wedi'i gwmpasu.

Pecyn (Gwisg a / neu Offer) * £ 25 - £ 50

Ffon USB wedi'i hamgryptio ar gyfer recordio fideo

Arall: Goruchwyliaeth Bersonol * £ 30 - £ 45

Mae'n ofynnol i rai asiantaethau dalu am oruchwyliaeth sy'n ofynnol ym Mlwyddyn 1 a 2. Mae'r gost fesul sesiwn.

Arall: Penwythnos Preswyl * £ 200 - £ 250

Ym Mlwyddyn 1 Tua. Costau

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am / talu ffioedd dysgu a chostau byw 

Tra'ch bod chi'n astudio bydd gennych ddau brif gost - ffioedd dysgu a chostau byw. Gallwch gael ystod o gyllid i helpu gyda'r costau hyn. 

Mae yna nifer o ffyrdd i ariannu eich astudiaeth ôl-raddedig. Gall hyn fod trwy gyllid myfyrwyr, bwrsariaethau neu gymorth gan grantiau, ymddiriedolaethau ac elusennau (gweler Cyllid Amgen), neu gyfuniad o'r tri. 

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ariannu eich ffioedd dysgu ôl-raddedig a'ch costau byw.  

Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr USW

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol Cymru sy'n astudio cwrs ôl-raddedig o fis Medi 2021 (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr / Chwefror 2022). Mae Telerau ac Amodau’n berthnasol. 

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr PDC 

Er y bydd angen mwy o brofiad ymarfer i adeiladu'r oriau i gyflawni achrediad BACP personol, ar ôl cwblhau'r oriau hyfforddi ffurfiol a'r aseiniadau yn llwyddiannus, bydd graddedigion yr MA Cwnsela Integredig a Seicotherapi yn barod i chwilio am waith ym maes cwnsela a seicotherapi.

Mae cyn-fyfyrwyr y cwrs wedi gwella eu proffil gyrfa yn eu cyflogaeth gyfredol neu wedi dod o hyd i swyddi newydd yn y sector gwirfoddol, mewn lleoliadau iechyd, mewn Addysg Uwch neu Addysg Bellach, mewn Rhaglenni Cymorth Cyflogaeth (EAPs), mewn busnes ac mewn ymarfer preifat. 

Mae gan y cwrs record dda o raddedigion yn datblygu gyrfaoedd portffolio, gan ddefnyddio eu dull addasadwy o weithio mewn amrywiaeth o leoliadau. Mae hefyd yn bosibl ymgymryd â hyfforddiant arbenigol pellach er mwyn gweithio gyda phlant a phobl ifanc. 

Ar ôl i chi gwblhau'r Meistr, byddwch wedi dangos bod gennych wybodaeth fanwl am gwnsela integreiddiol, gan gynnwys gwybodaeth arbenigol a gafwyd gan eich traethawd ymchwil eich hun neu ganfyddiadau prosiect proffesiynol cymhwysol. Mae hyn yn debygol o ddatblygu ymhellach eich enw da a'ch cyflogadwyedd fel cwnselydd neu therapydd yn y sector statudol, masnachol a'r trydydd sector. Efallai y bydd cyfleoedd hefyd i chi symud ymlaen i PhD. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL