Mae’r cwrs tair blynedd, MA mewn Cwnsela a Seicotherapi Integredig, wedi’i hachredu gan Gymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain (BACP), am y ddwy flynedd gyntaf o astudio. Mae hyn yn golygu, ar ôl cwblhau blwyddyn dau yn llwyddiannus, eich bod yn gymwys i gofrestru'n broffesiynol gyda'r BACP fel cynghorydd integreiddiol a seicotherapydd. Mae'r cwrs yn pwysleisio integreiddio theori, ymchwil, ymarfer therapiwtig, ac ymrwymiad i hunanymwybyddiaeth i'ch helpu i ddatblygu fel cynghorydd a seicotherapydd diogel, creadigol a moesegol gadarn.

Mae gan y cwrs draddodiad hir o baratoi myfyrwyr i fod yn hyblyg ac yn hyblyg yn eu hymarfer therapiwtig er mwyn bodloni anghenion unigol gwahanol grwpiau cleientiaid ac asiantaethau lleoli.

Mae’r cwrs MA Cwnsela a Seicotherapi Integreiddiol yn hwyluso myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth feirniadol ddadansoddol a gwerthusol o gwnsela integreiddiol a theori seicotherapi ac ymarfer therapiwtig, gan eu galluogi i ddatblygu eu hymagwedd gydlynol, diogel, moesegol ac effeithiol at gwnsela ac ymarfer seicotherapi, a all fod yn wedi'u haddasu i'w defnyddio mewn ystod eang o gyd-destunau ar gyfer gwaith tymor byr a hirdymor.

Mae’r MA Cwnsela a Seicotherapi Integreiddiol yn cynnwys dwy flynedd o hyfforddiant ymarferydd craidd achrededig BACP ynghyd â thrydedd flwyddyn pan fydd darn helaeth o ymchwil annibynnol yn cael ei gwblhau.

Mae’r model therapiwtig craidd sydd wedi’i wreiddio sy’n sail i’r cwrs yn un integreiddiol perthynol sy’n cynnwys dulliau dirfodol dyneiddiol sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, ynghyd â’r dulliau perthynol seicodynamig, gwybyddol-ymddygiadol a thrydedd don o gwnsela ac ymarfer seicotherapi.

2023 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C

Mae'r model integreiddiol craidd a addysgir yn seiliedig ar y dull plwraliaethol perthynol, sy'n cynnwys tair prif elfen: Y Dull Seicodynamig Perthynasol Cyfoes, dull Dyneiddiol-Dirfodol a Therapi Gwybyddol-Ymddygiadol. 

Blwyddyn Un 

Theori ac Ymarfer Cwnsela Integreiddiol: Mae’n cyflwyno theori a sgiliau sylfaenol y dulliau dyneiddiol sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn a dirfodol, tra hefyd yn gosod seiliau cadarn y fframweithiau moesegol a chyfreithiol y mae cwnselwyr a seicotherapyddion yn rhwymedig i weithio oddi mewn iddynt - 20 credyd 

Theori ac Ymarfer Cwnsela Integredig Cymhwysol: Yn cyflwyno theori a sgiliau sylfaenol y dull seicodynamig perthynol. Yn ogystal, mae myfyrwyr yn dechrau dysgu sut i integreiddio dulliau o fewn ymarfer therapiwtig cymhwysol gyda materion cleient go iawn - 20 credyd 

Datblygiad Personol a Phroffesiynol: Mae’r modiwl hwn yn rhoi pwyslais ar hunan ymwybyddiaeth, patrymau o ymwneud ag eraill, gweithio gydag agweddau di-fudd o’ch hunan yn ogystal â gweithio gyda’r her o roi a derbyn adborth - 20 credyd 

Blwyddyn Dau 

Theori a Sgiliau Cwnsela Integreiddiol Uwch: Yn cyflwyno theori a sgiliau sylfaenol therapi Gwybyddol Ymddygiadol a dulliau Trydedd Don, megis ymwybyddiaeth ofalgar, CFT ac ACT. Mae’r modiwl hefyd yn rhoi trosolwg o fodelau a dulliau o weithio gydag iechyd meddwl e.e. Model Meddygol, Model Bio-Seico-Gymdeithasol-Ysbrydol yn ogystal â dulliau mwy Gwybodus o Drawma - 20 credyd 

Theori ac Ymarfer Cymhwysol Uwch: Mae’r modiwl hwn yn canolbwyntio mwy ar weithio’n integreiddiol ag ystod o faterion cleient a geir yn nodweddiadol mewn ymarfer proffesiynol e.e. galar a cholled, cam-drin domestig, trawma cymhleth. Mae ffocws hefyd ar ddatblygu sgiliau ymchwil wrth baratoi ar gyfer cwblhau prosiect ymchwil - 20 credyd 

Ymarfer Personol a Phroffesiynol Uwch: Mae'r modiwl hwn yn rhoi pwyslais ar ymgysylltu â gwaith grŵp diogel, moesegol ac effeithiol a'i hwyluso.

Blwyddyn Tri 

Dulliau Ymchwil a Thraethawd Hir: Byddwch yn dysgu ystod o fethodolegau a dulliau ymchwil priodol, i'ch cefnogi i ddatblygu, gweithredu a chwblhau eich cyflwyniad traethawd hir terfynol. Bydd goruchwyliwr academaidd personol yn cael ei neilltuo i chi i roi arweiniad, cyngor a chymorth arbenigol drwy gydol y broses.

Dysgu

Mae’r dosbarthiadau’n cynnwys darlithoedd damcaniaethol rhyngweithiol, gweithdai trwy brofiad, grwpiau datblygiad personol, chwarae rôl, grwpiau sgiliau efelychiedig, a recordiad digidol o sesiynau sgiliau at ddibenion asesu a chyflwyno.

Yn ogystal, bydd angen i chi fod mewn lleoliad lleoliad yn gweld cleientiaid 'go iawn' trwy gydol dwy flynedd gyntaf y cwrs (unwaith y byddwch wedi cael eich asesu'n barod i ymarfer) a bydd angen i chi fod wedi cwblhau o leiaf 100 awr o gwnsela dan oruchwyliaeth. ac ymarfer seicotherapi erbyn diwedd y ddwy flynedd gyntaf. Mae gofyniad BACP y dylech gael goruchwyliaeth bob pythefnos ar gyfer eich ymarfer cwnsela a seicotherapi ac o leiaf 1.5 awr o oruchwyliaeth y mis.

Disgwyliwn i fyfyrwyr fynychu pob sesiwn addysgu, ac mae gofyniad presenoldeb o 80% o leiaf ar gyfer cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus.

Ym Mlwyddyn Tri mae saith diwrnod o addysgu a dysgu a hwylusir gan diwtor a naw awr o oruchwyliaeth uniongyrchol ar draethawd hir. Byddai cyfarfodydd goruchwylio yn cael eu trafod yn uniongyrchol ac yn hyblyg gyda'r aelod staff dynodedig.

Asesiad

Defnyddir ystod o asesu ar y cwrs MA i brofi eich gwybodaeth, sgiliau, hunanymwybyddiaeth a gallu ymarfer therapiwtig.

Blwyddyn Un: Efelychu Ar-lein o Sesiwn Cwnsela a Seicotherapi 50 munud, Adroddiad Sgiliau Critigol, Traethawd, Portffolio o Ymarfer Proffesiynol gan gynnwys Myfyrdodau Datblygiad Personol.

Blwyddyn Dau: Traethawd, Sesiwn Cwnsela a Seicotherapi 50 munud mewn Person, Adroddiad Sgiliau Critigol, Astudiaeth Achos, Cynnig Ymchwil, Portffolio Arfer Proffesiynol gan gynnwys Hwyluso Gweithgaredd Grŵp.

Blwyddyn Tri: Traethawd Ymchwil 17000 gair wedi’i gymeradwyo’n foesegol yn ogystal â nifer o gyfleoedd asesu ffurfiannol a fydd yn cael eu gosod trwy gydol y flwyddyn i gefnogi eich dilyniant tuag at eich traethawd hir.

Lleoliadau

Efallai y bydd lleoliadau ar gael (ar gais / cyfweliad) yng Nghanolfan Therapïau Helen Kegie PDC. Mae hwn yn wasanaeth cwnsela a seicotherapi ar gyfer y gymuned leol sy'n gweithredu o gyfleusterau clinig cwnsela ar gampws y Brifysgol.

Nid oes gofyniad ffurfiol am leoliad yn ystod Blwyddyn Tri.

Cyfleusterau

Cyfres ysgafn, fodern o ystafelloedd addysgu ar Gampws Dinas Casnewydd yn ogystal â chyfleusterau TG a llyfrgell gan gynnwys mynediad at feddalwedd dadansoddi data priodol.

Therapi Personol

Ym mlynyddoedd un a dau, bydd gofyn i fyfyrwyr ymgysylltu â'u therapi personol eu hunain y bydd angen iddynt ei drefnu a thalu amdanynt eu hunain. Un o ofynion y cwrs yw bod myfyrwyr yn cael o leiaf 20 awr o therapi personol yn ystod dwy flynedd gyntaf y cwrs.

Darlithwyr


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

  • Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Sgiliau Cwnsela Integreiddiol neu gyfwerth.
  • Gradd Anrhydedd mewn maes pwnc perthnasol.
  • Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar Restrau Gwahardd y Gweithlu Oedolion ac Oedolion a'u tanysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Angen cyfwerth tramor ar gyfer ymgeiswyr rhyngwladol)
  • Dau dystlythyr wedi'u llwytho i fyny gyda'ch cais (un gan eich tiwtor Cwnsela blaenorol / cyfredol) *
  • Bydd y meini prawf ar gyfer lleoliad addas yn cael eu trafod yn y cyfweliad a byddwn yn darparu gwybodaeth i chi am sefydliadau sy'n derbyn myfyrwyr cwnsela Integredig a seicotherapi ar leoliad yn rheolaidd. Bydd angen i chi drefnu'r lleoliad i chi'ch hun ond mae ein tîm lleoliad ar gael i gael cyngor a chefnogaeth.
  • Rhaid i'r tystlythyrau fod ar bapur â phennawd llythyr neu gall y canolwr eu hanfon yn uniongyrchol o gyfeiriad e-bost proffesiynol / gwaith i [email protected]

Dyddiadau Cyfweld 2022

 Mae angen cyfweliad ar gyfer y cwrs hwn. Bydd y broses gyfweld yn cynnwys y canlynol, arddangosiad byr o'ch sgiliau cwnsela mewn fformat chwarae rôl, ymarferion grŵp, cyfweliad byr un i un a chyflwyniad ysgrifenedig byr. Bydd hyn yn cynnwys yr amser ichi ofyn cwestiynau a darganfod yn fanwl sut mae'r rhaglen yn rhedeg. Gofynnir i ymgeiswyr ganiatáu tua hanner diwrnod ar gyfer y broses hon. Os cewch eich dewis i ddod i gyfweliad byddwn yn cysylltu â chi trwy e-bost i archebu. Rydym yn cynghori'n gryf eich bod chi'n archebu'ch hun ar ddyddiad cynharaf y cyfweliad er mwyn osgoi cael eich siomi gan fod y niferoedd yn gyfyngedig ar gyfer pob dyddiad ac yn cael eu llenwi ar sail y cyntaf i'r felin.

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

  • Rhan-amser y DU: £1,000 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


* Rhwymedig

DBS * £ 53.20

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein.

Gwasanaeth Diweddaru DBS * £ 13

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS well. 

Ffioedd myfyrwyr corff proffesiynol *

Mae'r gost yn amrywio yn dibynnu ar y sefydliad

Arall: Therapi Personol * £ 25 - £ 45

Mae'r gost yn amrywio yn dibynnu ar y sefydliad

Arall: Yswiriant Indemniad Proffesiynol * - £ 75 - £ 150

Mae'r gost yn amrywio yn dibynnu ar amgylchiadau unigol. Bob blwyddyn os nad yw eisoes wedi'i gwmpasu.

Pecyn (Gwisg a / neu Offer) * £ 25 - £ 50

Ffon USB wedi'i hamgryptio ar gyfer recordio fideo

Arall: Goruchwyliaeth Bersonol * £ 30 - £ 45

Mae'n ofynnol i rai asiantaethau dalu am oruchwyliaeth sy'n ofynnol ym Mlwyddyn 1 a 2. Mae'r gost fesul sesiwn.

Arall: Penwythnos Preswyl * £ 200 - £ 250

Ym Mlwyddyn 1 Tua. Costau


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).
 
I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Er y bydd angen mwy o brofiad ymarfer i adeiladu'r oriau i gyflawni achrediad BACP personol, ar ôl cwblhau'r oriau hyfforddi ffurfiol a'r aseiniadau yn llwyddiannus, bydd graddedigion yr MA Cwnsela Integredig a Seicotherapi yn barod i chwilio am waith ym maes cwnsela a seicotherapi.

Mae cyn-fyfyrwyr y cwrs wedi gwella eu proffil gyrfa yn eu cyflogaeth gyfredol neu wedi dod o hyd i swyddi newydd yn y sector gwirfoddol, mewn lleoliadau iechyd, mewn Addysg Uwch neu Addysg Bellach, mewn Rhaglenni Cymorth Cyflogaeth (EAPs), mewn busnes ac mewn ymarfer preifat. 

Mae gan y cwrs record dda o raddedigion yn datblygu gyrfaoedd portffolio, gan ddefnyddio eu dull addasadwy o weithio mewn amrywiaeth o leoliadau. Mae hefyd yn bosibl ymgymryd â hyfforddiant arbenigol pellach er mwyn gweithio gyda phlant a phobl ifanc. 

Ar ôl i chi gwblhau'r Meistr, byddwch wedi dangos bod gennych wybodaeth fanwl am gwnsela integreiddiol, gan gynnwys gwybodaeth arbenigol a gafwyd gan eich traethawd ymchwil eich hun neu ganfyddiadau prosiect proffesiynol cymhwysol. Mae hyn yn debygol o ddatblygu ymhellach eich enw da a'ch cyflogadwyedd fel cwnselydd neu therapydd yn y sector statudol, masnachol a'r trydydd sector. Efallai y bydd cyfleoedd hefyd i chi symud ymlaen i PhD. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.