Ffion_.b05fd05d.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

MA Arweinyddiaeth mewn Chwaraeon

Mae'r cwrs MA Arweinyddiaeth mewn Chwaraeon yn darparu ffocws ar ddatblygu arweinyddiaeth i gynorthwyo arweinwyr presennol ac arweinwyr y dyfodol yn y diwydiant chwaraeon. Mae natur y diwydiant chwaraeon yn newid yn gyflym ac mae angen llawer mwy nag erioed o'r blaen i swyddogion datblygu chwaraeon a chydlynwyr chwaraeon feddu ar sgiliau busnes a rheoli craidd a all eu helpu i ddod yn arweinwyr y sector yn y dyfodol.

Bydd y radd Meistr hon mewn Arweinyddiaeth mewn Chwaraeon o ddiddordeb arbennig i'r rheini sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant chwaraeon neu'r rhai sy'n dyheu am arwain neu reoli yn y sector. Bydd cyd-destun chwaraeon yn sbarduno trafodaethau ac yn hwyluso dysgu, ond o ystyried trosglwyddadwyedd yr egwyddorion arwain a rheoli craidd a gwmpesir, byddai'r MA Arweinyddiaeth mewn Chwaraeon hefyd yn apelio at arweinwyr presennol neu ddarpar arweinwyr mewn sectorau eraill, sydd â diddordeb mewn chwaraeon a gweithgaredd corfforol.

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

 [Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 2 flynedd Ionawr Glyntaff A
Rhan amser 3 blynedd Ionawr Glyntaff A
2022 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 2 flynedd Ionawr Glyntaff A
Rhan amser 3 blynedd Ionawr Glyntaff A

Dyluniwyd yr MA Arweinyddiaeth mewn Chwaraeon mewn ymgynghoriad agos ag ystod o bartneriaid diwydiant i sicrhau bod myfyrwyr yn gweld eu bod yn cael gwerth am arian yn astudio modiwlau pwysig sy'n angenrheidiol ar gyfer eu datblygiad proffesiynol.

Mae'r modiwlau hyn yn cynnwys:

  • Prosiect Ymchwil
  • Arwain Pobl mewn Chwaraeon
  • Egwyddorion Busnes Chwaraeon
  • Datblygiad Proffesiynol yn Seiliedig ar Waith
  • Yr Amgylchedd Perfformiad Uchel (Dewisol)
  • Hyfforddi Effeithiol (Dewisol)
  • Menter ac Arloesi mewn Chwaraeon (dewisol)
  • Arweinyddiaeth Strategol mewn Chwaraeon (dewisol)
  • Dylunio Cwricwlwm a Dulliau Cyfoes o Ddatblygu Chwaraewyr (dewisol)
  • Addysgeg mewn Pêl-droed (dewisol)

Bydd cyfleoedd i gael mewnwelediad i wahanol sefydliadau chwaraeon a gwahanol ddiwydiannau i ddysgu o ystod o ddulliau. Modiwl yw datblygiad proffesiynol yn y gwaith sy'n rhoi cyfle i fyfyriwr ymgymryd â lleoliad gyda sefydliad (gall staff academaidd chwaraeon drefnu naill ai wedi'i drefnu trwy'r myfyriwr neu leoliad). Mae'r cwrs hefyd yn cynnig cyfle unigryw i gwblhau lleoliad gwaith â thâl yn yr UD mewn partneriaeth â Pêl-droed Rhyngwladol y DU.

* Er mwyn astudio’r rhaglen hon a bod wedi’i lleoli yn yr UD, bydd yn rhaid i fyfyrwyr ymgymryd â’r 140 awr lleoliad ar gyfer y modiwl Datblygiad Seiliedig ar Waith Proffesiynol gyda UK International Soccer (UKIS) ac yn hynny o beth ddod yn gyflogai.

Dysgu

Mae dull unigryw o ddarparu cyrsiau trwy ddarparu hyblyg a chynnwys dysgu cyfunol. Bydd y cwrs yn cynnig modiwlau a fydd yn cael eu cyflwyno trwy ddosbarthu bloc preswyl a chynnwys ar-lein, i wneud y cwrs yn fwy hygyrch i'r rhai sy'n gweithio'n llawn amser yn y diwydiant. Bydd arddull cyflenwi blociau preswyl yn mabwysiadu dull rhwydwaith mwy 'gweithdy' i annog dysgu gan eraill ar draws y grŵp.

Cyflwynir y cwrs MA Arweinyddiaeth mewn Chwaraeon trwy ystod o wahanol ddulliau. Mae'r rhain yn cynnwys: darlithoedd wyneb yn wyneb; sesiynau tiwtorial; trafodaethau grŵp; rhwydweithio; darlithoedd gwadd; dysgu yn y gwaith; rhai modiwlau a ddarperir yn USW ac mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru; astudio ar-lein (trwy Blackboard, grwpiau trafod, cyfryngau cymdeithasol).

Mae'n canolbwyntio'n fawr ar ennill barn a phrofiadau'r myfyrwyr i arwain dysgu'r grŵp. Bydd yr holl gynnwys yn cael ei gymhwyso mewn cyd-destun rheoli neu chwaraeon i gynorthwyo dysgu, ac i ddarparu syniadau ac atebion ymarferol y gall myfyrwyr fynd â nhw yn ôl i'r gweithle neu eu defnyddio yn y diwydiant.

Disgwylir i'r myfyriwr fynychu darlithoedd preswyl wedi'u blocio a hefyd gwylio / cwblhau'r holl ddeunyddiau dysgu ar-lein sy'n gysylltiedig â phob modiwl a ddewiswyd. Fel rheol bydd tua 25 awr o amser cyswllt fesul modiwl. Bydd yr oriau astudio ychwanegol a ddisgwylir yn dibynnu ar y myfyriwr a'i lefel dealltwriaeth o'r deunydd pwnc.

Darganfyddwch am yr ymchwil wych sy'n digwydd ym maes chwaraeon, gwyddoniaeth ac ymarfer corff.

Asesiad

Mae'n ofynnol i fyfyrwyr dystiolaethu gwybodaeth a dealltwriaeth trwy ystod amrywiol o asesu ar draws y cwrs, gan gynnwys adroddiadau ysgrifenedig; strategaethau a chynlluniau; Astudiaethau achos; beirniadaethau academaidd; dadansoddiadau ar sail tystiolaeth; portffolios; cyflwyniadau grŵp; cyflwyniadau poster; asesiadau ymarferol. Traethawd ymchwil neu brosiect cymhwysol proffesiynol ar bwnc a ddewiswyd gan fyfyrwyr sy'n berthnasol i baramedrau cyffredinol y cwrs.

Nid oes unrhyw arholiadau ar y cwrs MA Arweinyddiaeth mewn Chwaraeon. Mae pob asesiad yn ddilys i'r diwydiant chwaraeon felly bydd myfyrwyr yn cwblhau gwaith sydd naill ai'n gysylltiedig â'u rôl wirioneddol ac yn ailadrodd y math o waith y byddai disgwyl iddynt ei gwblhau yn gweithio yn y sector chwaraeon ar lefel reoli.

Lleoliadau

Mae'r MA Arweinyddiaeth mewn Chwaraeon yn cynnig cysylltiadau rhagorol â gweithwyr proffesiynol y diwydiant. Ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn gweithio yn y diwydiant ar hyn o bryd ond sy'n astudio'r radd hon, bydd y cwrs yn rhoi cyfle gwych iddynt weithio gydag ystod o bartneriaid. Mae gennym gysylltiadau â bron i 50 o sefydliadau mewn chwaraeon - y mae llawer ohonynt yn cefnogi myfyrwyr gyda lleoliadau, prosiectau ymchwil a mentora. I'r rhai sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant, y gobaith yw y bydd y cwrs yn cynnig cyfleoedd rhwydweithio ychwanegol a rhannu syniadau trwy drafodaethau anffurfiol, a all ddarparu buddion ychwanegol enfawr ar ben eu dysgu ffurfiol. 

Mae dysgu yn y gwaith wedi'i wreiddio trwy gydol y cwrs gyda phwyslais arbennig ar y modiwl Datblygiad Seiliedig ar Waith, lle bydd myfyrwyr yn gweithio gyda chyflogwr am 140 awr. Ar gyfer myfyrwyr sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant, gallai hyn fod naill ai gyda'u cyflogwr presennol neu gyflogwr amgen. Ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn gweithio ar hyn o bryd, trefnir lleoliadau i'w galluogi i ennill profiad yn eu rôl ddewisol. 

Cyfleusterau

Mae gennym gyfleuster perfformio chwaraeon newydd sbon wedi'i ddylunio'n arbennig sy'n canolbwyntio ar hyfforddi rygbi a phêl-droed. Mae'n cynnwys canolfan arbenigol ar gyfer cryfder a chyflyru gyda 12 platfform codi, gan ddarparu amgylchedd perfformiad uchel ar gyfer darpar athletwyr. Mae ein cae 3G dan do maint llawn wedi'i adeiladu i safon Fifa Pro a safon Rygbi'r Byd 22. Bydd yn gwarantu hyfforddiant trwy gydol y flwyddyn i'n myfyrwyr rygbi, pêl-droed a hyfforddi. Ni yw'r unig brifysgol yng Nghymru a Lloegr i gynnig y cyfleuster hwn. 

Fe welwch hefyd gyfres dadansoddi nodiannol a dros 30 erw o gaeau chwarae, gan gynnwys pum cae dan olau llifogydd. Mae gennym gae 'astroturf' wedi'i wisgo â thywod, yn ogystal â chae 3G maint llawn wedi'i gymeradwyo gan FIFA. Yn ychwanegol at y caeau pob tywydd hyn, mae chwe chae pêl-droed glaswellt, tri chae rygbi glaswellt, a phafiliwn mawr sy'n newid. Mae ein cyfleusterau'n cael eu defnyddio'n rheolaidd gan dimau proffesiynol rhyngwladol, fel tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru a Chlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, yn ogystal â sgwadiau rygbi teithiol Seland Newydd, Affrica ac Awstralia. Mae hyn yn cadarnhau ansawdd uchel ein caeau ac amlochredd ein hoffer. 

Darlithwyr

Mae mynediad i'r cwrs fel arfer yn gofyn am ddosbarthiad gradd Anrhydedd o 2: 2 o leiaf mewn pwnc perthnasol, er y gellir ystyried profiad gwaith cysylltiedig ee 3 blynedd yn gweithio ym maes datblygu chwaraeon, rheoli hamdden neu hyfforddi. Efallai y bydd angen cyfweliad. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS o 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021

Cartref - Llawn amser: £ 9000 y cwrs, Cartref - Rhan amser: £ 1000 am 20 credyd, Rhyngwladol - Llawn amser: £ 14300 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022

Cartref - Llawn amser: £ 9000 y cwrs, Cartref - Rhan amser: £ 1000 am 20 credyd, Rhyngwladol - Llawn amser: £ 14300 

Costau Ychwanegol

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Rhwymedig

Arall: Teithio i Breswyl (Gorfodol) *

Bydd yn rhaid i fyfyrwyr ariannu cost teithio i elfennau preswyl y cwrs.

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am / talu ffioedd dysgu a chostau byw

Tra'ch bod chi'n astudio bydd gennych ddau brif gost - ffioedd dysgu a chostau byw. Gallwch gael ystod o gyllid i helpu gyda'r costau hyn. 

Mae yna nifer o ffyrdd i ariannu eich astudiaeth ôl-raddedig. Gall hyn fod trwy gyllid myfyrwyr, bwrsariaethau neu gymorth gan grantiau, ymddiriedolaethau ac elusennau (gweler Cyllid Amgen), neu gyfuniad o'r tri. 

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ariannu eich ffioedd dysgu ôl-raddedig a'ch costau byw. 

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs MA Arweinyddiaeth mewn Chwaraeon.

Datganiad derbyn

Mae'r angen am addysg bellach berthnasol i weithwyr proffesiynol chwaraeon yn parhau i gynyddu o ystyried natur gystadleuol iawn y diwydiant chwaraeon gyda channoedd yn ceisio am lond llaw o swyddi. Felly mae gweithwyr proffesiynol cyfredol ac ymgeiswyr newydd yn awyddus i ennill mantais gystadleuol dros eraill ar gyfer dyrchafiad, gyda chymwysterau ôl-raddedig yn darparu un fantais o'r fath 

Mae nodau MA Arweinyddiaeth mewn Chwaraeon a chanlyniadau dysgu yn canolbwyntio ar fyfyrwyr yn caffael y wybodaeth a'r sgiliau cyflogadwyedd i gael cyflogaeth yn y sector chwaraeon gyda'r nod o symud ymlaen i rolau rheoli. Mae gan gyrsiau Chwaraeon PDC hanes cryf o greu graddedigion cyflogadwy yn y diwydiant chwaraeon a y tu hwnt. Mae'r pwyslais hwn ar gyflogadwyedd myfyrwyr yn parhau i fod yn ganolbwynt craidd y maes pwnc academaidd Chwaraeon. 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i a PhD neu radd ymchwil.

GWYBODAETH DEFNYDDIOL