Mae'r cwrs MA Arweinyddiaeth mewn Chwaraeon yn darparu ffocws ar ddatblygu arweinyddiaeth i gynorthwyo arweinwyr presennol ac arweinwyr y dyfodol yn y diwydiant chwaraeon. Mae natur y diwydiant chwaraeon yn newid yn gyflym ac mae angen llawer mwy nag erioed o'r blaen i swyddogion datblygu chwaraeon a chydlynwyr chwaraeon feddu ar sgiliau busnes a rheoli craidd a all eu helpu i ddod yn arweinwyr y sector yn y dyfodol.

Bydd y radd Meistr hon mewn Arweinyddiaeth mewn Chwaraeon o ddiddordeb arbennig i'r rheini sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant chwaraeon neu'r rhai sy'n dyheu am arwain neu reoli yn y sector. Bydd cyd-destun chwaraeon yn sbarduno trafodaethau ac yn hwyluso dysgu, ond o ystyried trosglwyddadwyedd yr egwyddorion arwain a rheoli craidd a gwmpesir, byddai'r MA Arweinyddiaeth mewn Chwaraeon hefyd yn apelio at arweinwyr presennol neu ddarpar arweinwyr mewn sectorau eraill, sydd â diddordeb mewn chwaraeon a gweithgaredd corfforol.

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 2 flynedd Ionawr Glyn-taf A
Rhan amser 3 blynedd Ionawr Glyn-taf A
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 2 flynedd Ionawr Glyn-taf A
Rhan amser 3 blynedd Ionawr Glyn-taf A

Dyluniwyd yr MA Arweinyddiaeth mewn Chwaraeon mewn ymgynghoriad agos ag ystod o bartneriaid diwydiant i sicrhau bod myfyrwyr yn gweld eu bod yn cael gwerth am arian yn astudio modiwlau pwysig sy'n angenrheidiol ar gyfer eu datblygiad proffesiynol.

Mae'r modiwlau hyn yn cynnwys:

 • Prosiect Ymchwil
 • Arwain Pobl mewn Chwaraeon
 • Egwyddorion Busnes Chwaraeon
 • Datblygiad Proffesiynol yn Seiliedig ar Waith
 • Yr Amgylchedd Perfformiad Uchel (Dewisol)
 • Hyfforddi Effeithiol (Dewisol)
 • Menter ac Arloesi mewn Chwaraeon (dewisol)
 • Arweinyddiaeth Strategol mewn Chwaraeon (dewisol)
 • Dylunio Cwricwlwm a Dulliau Cyfoes o Ddatblygu Chwaraewyr (dewisol)
 • Addysgeg mewn Pêl-droed (dewisol)

Bydd cyfleoedd i gael mewnwelediad i wahanol sefydliadau chwaraeon a diwydiannau gwahanol, i ddysgu o ystod o ddulliau. Mae datblygiad proffesiynol seiliedig ar waith yn fodiwl sy'n rhoi'r cyfle i fyfyriwr ymgymryd â lleoliad gyda sefydliad (naill ai wedi'i drefnu trwy'r myfyriwr neu gall lleoliad gael ei drefnu gan staff academaidd chwaraeon). Mae’r cwrs hefyd yn cynnig cyfle unigryw i gwblhau rhaglen ddysgu seiliedig ar waith â thâl yn yr Unol Daleithiau mewn partneriaeth ag UK International Soccer a’r potensial i gwblhau Trwydded B CBDC ochr yn ochr â’ch astudiaethau.

* Er mwyn astudio’r rhaglen hon a bod wedi’u lleoli yn yr Unol Daleithiau, bydd yn rhaid i fyfyrwyr ymgymryd â’r 140 o oriau lleoliad ar gyfer y modiwl Datblygiad Proffesiynol Seiliedig ar Waith gydag UK International Soccer (UKIS) ac fel y cyfryw ddod yn gyflogai.

Dysgu

Mae dull unigryw o ddarparu cyrsiau trwy ddarparu hyblyg a chynnwys dysgu cyfunol. Bydd y cwrs yn cynnig modiwlau a fydd yn cael eu cyflwyno trwy ddosbarthu bloc preswyl a chynnwys ar-lein, i wneud y cwrs yn fwy hygyrch i'r rhai sy'n gweithio'n llawn amser yn y diwydiant. Bydd arddull cyflenwi blociau preswyl yn mabwysiadu dull rhwydwaith mwy 'gweithdy' i annog dysgu gan eraill ar draws y grŵp.

Cyflwynir y cwrs MA Arweinyddiaeth mewn Chwaraeon trwy ystod o wahanol ddulliau. Mae'r rhain yn cynnwys: darlithoedd wyneb yn wyneb; sesiynau tiwtorial; trafodaethau grŵp; rhwydweithio; darlithoedd gwadd; dysgu yn y gwaith; rhai modiwlau a ddarperir yn USW ac mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru; astudio ar-lein (trwy Blackboard, grwpiau trafod, cyfryngau cymdeithasol).

Mae'n canolbwyntio'n fawr ar ennill barn a phrofiadau'r myfyrwyr i arwain dysgu'r grŵp. Bydd yr holl gynnwys yn cael ei gymhwyso mewn cyd-destun rheoli neu chwaraeon i gynorthwyo dysgu, ac i ddarparu syniadau ac atebion ymarferol y gall myfyrwyr fynd â nhw yn ôl i'r gweithle neu eu defnyddio yn y diwydiant.

Disgwylir i'r myfyriwr fynychu darlithoedd preswyl wedi'u blocio a hefyd gwylio / cwblhau'r holl ddeunyddiau dysgu ar-lein sy'n gysylltiedig â phob modiwl a ddewiswyd. Fel rheol bydd tua 25 awr o amser cyswllt fesul modiwl. Bydd yr oriau astudio ychwanegol a ddisgwylir yn dibynnu ar y myfyriwr a'i lefel dealltwriaeth o'r deunydd pwnc.

Darganfyddwch am yr ymchwil wych sy'n digwydd ym maes chwaraeon, gwyddoniaeth ac ymarfer corff.

Asesiad

Mae'n ofynnol i fyfyrwyr dystiolaethu gwybodaeth a dealltwriaeth trwy ystod amrywiol o asesu ar draws y cwrs, gan gynnwys adroddiadau ysgrifenedig; strategaethau a chynlluniau; Astudiaethau achos; beirniadaethau academaidd; dadansoddiadau ar sail tystiolaeth; portffolios; cyflwyniadau grŵp; cyflwyniadau poster; asesiadau ymarferol. Traethawd ymchwil neu brosiect cymhwysol proffesiynol ar bwnc a ddewiswyd gan fyfyrwyr sy'n berthnasol i baramedrau cyffredinol y cwrs.

Nid oes unrhyw arholiadau ar y cwrs MA Arweinyddiaeth mewn Chwaraeon. Mae pob asesiad yn ddilys i'r diwydiant chwaraeon felly bydd myfyrwyr yn cwblhau gwaith sydd naill ai'n gysylltiedig â'u rôl wirioneddol ac yn ailadrodd y math o waith y byddai disgwyl iddynt ei gwblhau yn gweithio yn y sector chwaraeon ar lefel reoli.

Lleoliadau

Mae'r MA Arweinyddiaeth mewn Chwaraeon yn cynnig cysylltiadau rhagorol â gweithwyr proffesiynol y diwydiant. Ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn gweithio yn y diwydiant ar hyn o bryd ond sy'n astudio'r radd hon, bydd y cwrs yn rhoi cyfle gwych iddynt weithio gydag ystod o bartneriaid. Mae gennym gysylltiadau â bron i 50 o sefydliadau mewn chwaraeon - y mae llawer ohonynt yn cefnogi myfyrwyr gyda lleoliadau, prosiectau ymchwil a mentora. I'r rhai sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant, y gobaith yw y bydd y cwrs yn cynnig cyfleoedd rhwydweithio ychwanegol a rhannu syniadau trwy drafodaethau anffurfiol, a all ddarparu buddion ychwanegol enfawr ar ben eu dysgu ffurfiol. 

Mae dysgu yn y gwaith wedi'i wreiddio trwy gydol y cwrs gyda phwyslais arbennig ar y modiwl Datblygiad Seiliedig ar Waith, lle bydd myfyrwyr yn gweithio gyda chyflogwr am 140 awr. Ar gyfer myfyrwyr sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant, gallai hyn fod naill ai gyda'u cyflogwr presennol neu gyflogwr amgen. Ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn gweithio ar hyn o bryd, trefnir lleoliadau i'w galluogi i ennill profiad yn eu rôl ddewisol. 

Cyfleusterau

Mae gennym gyfleuster perfformio chwaraeon newydd sbon wedi'i ddylunio'n arbennig sy'n canolbwyntio ar hyfforddi rygbi a phêl-droed. Mae'n cynnwys canolfan arbenigol ar gyfer cryfder a chyflyru gyda 12 platfform codi, gan ddarparu amgylchedd perfformiad uchel ar gyfer darpar athletwyr. Mae ein cae 3G dan do maint llawn wedi'i adeiladu i safon Fifa Pro a safon Rygbi'r Byd 22. Bydd yn gwarantu hyfforddiant trwy gydol y flwyddyn i'n myfyrwyr rygbi, pêl-droed a hyfforddi. Ni yw'r unig brifysgol yng Nghymru a Lloegr i gynnig y cyfleuster hwn. 

Fe welwch hefyd gyfres dadansoddi nodiannol a dros 30 erw o gaeau chwarae, gan gynnwys pum cae dan olau llifogydd. Mae gennym gae 'astroturf' wedi'i wisgo â thywod, yn ogystal â chae 3G maint llawn wedi'i gymeradwyo gan FIFA. Yn ychwanegol at y caeau pob tywydd hyn, mae chwe chae pêl-droed glaswellt, tri chae rygbi glaswellt, a phafiliwn mawr sy'n newid. Mae ein cyfleusterau'n cael eu defnyddio'n rheolaidd gan dimau proffesiynol rhyngwladol, fel tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru a Chlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, yn ogystal â sgwadiau rygbi teithiol Seland Newydd, Affrica ac Awstralia. Mae hyn yn cadarnhau ansawdd uchel ein caeau ac amlochredd ein hoffer. 

Darlithwyr


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cyflwynir y cwrs hwn ar-lein yn bennaf ac nid yw ar gael i Fyfyrwyr Rhyngwladol sy'n dymuno byw yn y DU ar VISA myfyriwr.

Mae mynediad i'r cwrs fel arfer yn gofyn am ddosbarthiad gradd Anrhydedd o 2: 2 o leiaf mewn pwnc perthnasol, er y gellir ystyried profiad gwaith cysylltiedig ee 3 blynedd yn gweithio ym maes datblygu chwaraeon, rheoli hamdden neu hyfforddi. Efallai y bydd angen cyfweliad. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS o 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024

 • Amser llawn y DU a'r UE: £9500
 • Rhyngwladol amser llawn: £15100
 • Rhan-amser y DU: £1055 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

* Rhwymedig

Arall: Teithio i Breswyl (Gorfodol) *

Bydd yn rhaid i fyfyrwyr ariannu cost teithio i elfennau preswyl y cwrs.

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs MA Arweinyddiaeth mewn Chwaraeon.

Datganiad derbyn

Mae'r angen am addysg bellach berthnasol i weithwyr proffesiynol chwaraeon yn parhau i gynyddu o ystyried natur gystadleuol iawn y diwydiant chwaraeon gyda channoedd yn ceisio am lond llaw o swyddi. Felly mae gweithwyr proffesiynol cyfredol ac ymgeiswyr newydd yn awyddus i ennill mantais gystadleuol dros eraill ar gyfer dyrchafiad, gyda chymwysterau ôl-raddedig yn darparu un fantais o'r fath 

Mae nodau MA Arweinyddiaeth mewn Chwaraeon a chanlyniadau dysgu yn canolbwyntio ar fyfyrwyr yn caffael y wybodaeth a'r sgiliau cyflogadwyedd i gael cyflogaeth yn y sector chwaraeon gyda'r nod o symud ymlaen i rolau rheoli. Mae gan gyrsiau Chwaraeon PDC hanes cryf o greu graddedigion cyflogadwy yn y diwydiant chwaraeon a y tu hwnt. Mae'r pwyslais hwn ar gyflogadwyedd myfyrwyr yn parhau i fod yn ganolbwynt craidd y maes pwnc academaidd Chwaraeon. 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i a PhD neu radd ymchwil.