Matt Hutt Postgraduate Education Senior Lecturer

MA Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Addysg)

Mae MA Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Addysg) ar gyfer y rhai sydd, neu'n dyheu am fod, yn arweinwyr neu'n rheolwyr mewn lleoliad addysgol. Efallai eich bod eisoes yn gweithio mewn ysgolion neu sefydliadau eraill, fel y gwasanaeth iechyd neu'r heddlu. Mae'r cwrs ôl-raddedig hwn yn addas ar gyfer y rhai sy'n gweithio mewn meithrinfa drwodd i'r rhai sy'n gweithio mewn amgylchedd dysgu oedolion. 

Byddwch yn ennill dealltwriaeth ddyfnach ac ehangach o'r datblygiadau diweddaraf yn y sector, yn ymgysylltu'n feirniadol â syniadau ac ymchwil theori addysgol a rheolaeth ac yn cymhwyso'ch dysgu i'ch ymarfer eich hun. Yn ogystal, byddwch hefyd yn dysgu gan eraill yn y grŵp, ac yn cael eich annog i rannu arfer da a datblygu cysylltiadau â chydweithwyr o sefydliadau eraill. Mae achrediad ychwanegol ar gael trwy'r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM).


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
2022 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C

Byddwch yn cymryd y ddau fodiwl arweinyddiaeth a rheoli arbenigol canlynol: 


Datblygu Dysgu mewn Sefydliadau 
Ymhlith y pynciau dan sylw mae rheoli dysgu, yr agenda lles, rôl uwch reolwyr a rheoli mentrau cwricwlwm newydd, asesu ar gyfer dysgu, disgyblion cymheiriaid a hunanasesu, defnyddio tystiolaeth asesu mewn dogfennaeth ymchwil / arolygu, a dadansoddi data asesu meintiol i hyrwyddo gwelliant sefydliadol.

 
Datblygu Pobl mewn Sefydliadau 
Bydd y modiwl hwn yn apelio at y rhai sy'n gweithio fel, neu'n dyheu am fod, yn arweinwyr mewn sefydliadau sydd â lleoliad addysgol. Ymhlith y pynciau dan sylw mae adeiladu tîm, arweinyddiaeth effeithiol, gwerthuso a mentora a rheoli newid mewn sefydliadau. Mae gwahanol fodelau arweinyddiaeth yn cael eu hystyried ochr yn ochr â mentrau cenedlaethol, yn ogystal ag ystyried strategaethau gwneud penderfyniadau i oresgyn ymwrthedd.

 
Byddwch hefyd, yn yr un modd â phob un o'r rhaglenni MA Addysg, yn astudio'r modiwl craidd Methodoleg Ymchwil ac ymgymryd â naill ai Traethawd Hir byr (7,500 gair) neu Draethawd Hir hir (15,000 o eiriau). 


Os dewiswch y Traethawd Hir byr byddwch yn cymryd dau fodiwl arall o bob rhan o'r rhaglenni MA Addysg ac os dewiswch y Traethawd Hir hir byddwch yn cymryd un modiwl arall. 
Bydd staff yn gallu eich cynorthwyo i wneud y dewisiadau hyn ar ôl i chi gofrestru - neu gallwch drafod y rhain gyda ni yn un o'r digwyddiadau Noson Agored cyn cofrestru. Rydym am sicrhau eich bod yn adeiladu cwricwlwm unigol a fydd yn eich galluogi i gyflawni eich anghenion / nodau proffesiynol a phersonol.

Dysgu 

Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr sy'n dilyn y rhaglen ran-amser yn treulio dwy flynedd ar y modiwlau a addysgir (un noson yr wythnos fel rheol) ac yn ymgymryd â'u traethawd hir yn eu trydedd flwyddyn. 
Gall myfyrwyr amser llawn gwblhau'r rhaglen gyfan cyn pen 12 mis. 
Y rhan fwyaf o'r amser, bydd myfyrwyr amser llawn yn astudio ochr yn ochr â myfyrwyr rhan-amser gyda'r nos. Fodd bynnag, mae rhai dosbarthiadau ar gyfer myfyrwyr amser llawn a gynhelir yn ystod y dydd, gan gynnwys Methodoleg Ymchwil, Meddwl yn Feirniadol a Saesneg at Ddibenion Academaidd. 
Gall myfyrwyr amser llawn ofyn am gael interniaeth yn ystod y semester olaf fel y gallant ddysgu o arsylwi arfer da mewn lleoliad addysg perthnasol. 

Asesiad 

Mae dyfarniadau ar gael ar lefel Tystysgrif Ôl-raddedig (ar ôl cwblhau dau fodiwl a addysgir) a lefel Diploma Ôl-raddedig (ar ôl cwblhau pedwar modiwl a addysgir). 
Mae gan rai myfyrwyr gredydau ôl-raddedig y maent wedi'u caffael fel rhan o'u Addysg Gychwynnol Athrawon neu fel rhan o DPP achrededig arall. Trwy drafod gydag Arweinydd y Cwrs, efallai y gallwch gario'r credydau hyn i'r radd meistr hon. 

Fe ddylech chi fod wedi graddio neu, os ydych chi'n raddedig, bydd angen profiad perthnasol arnoch chi. Ar gyfer y myfyrwyr hynny sydd eisoes wedi ennill cymhwyster proffesiynol (er enghraifft a NPQH) efallai y bydd yn bosibl achredu dysgu neu gyflawniad blaenorol ar gyfer y gwaith hwn, ar yr amod bod aseiniad pontio yn cael ei gyflwyno (codir ffi o £ 100 am gefnogi ac asesu'r aseiniad hwn). 

  • Bydd angen i fyfyrwyr amser llawn a rhan-amser sy'n dewis modiwlau sydd â chydran lleoliad fel rhan o'r broses asesu, ddarparu tystiolaeth o wiriad DBS gwell cyfredol (neu'r hyn sy'n cyfateb iddo os ydych chi'n fyfyriwr o'r UE neu'n fyfyriwr rhyngwladol) 


  • Bydd angen i fyfyrwyr amser llawn sy'n dymuno manteisio ar y cyfle i gymryd rhan yn y Cynllun Interniaeth hefyd ddarparu tystiolaeth o wiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) Gwell Cyfredol (neu'r hyn sy'n cyfateb iddo os ydych chi'n fyfyriwr UE neu ryngwladol)  


  • Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol. Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

  • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

  • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023  

  • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

  • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am / talu ffioedd dysgu a chostau byw 


Tra'ch bod chi'n astudio bydd gennych ddau brif gost - ffioedd dysgu a chostau byw. Gallwch gael ystod o gyllid i helpu gyda'r costau hyn. 


Mae yna nifer o ffyrdd i ariannu eich astudiaeth ôl-raddedig. Gall hyn fod trwy gyllid myfyrwyr, bwrsariaethau neu gymorth gan grantiau, ymddiriedolaethau ac elusennau (gweler Cyllid Amgen), neu gyfuniad o'r tri. 

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ariannu eich ffioedd dysgu ôl-raddedig a'ch costau byw. 

Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr PDC 

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol Cymru sy'n astudio cwrs ôl-raddedig o fis Medi 2021 (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr / Chwefror 2022). Mae Telerau ac Amodau’n berthnasol. 

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr PDC 

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn. 

Ymgeisiwch nawr 

Mae angen gradd Meistr ar gyfer cynnydd proffesiynol mewn nifer o alwedigaethau, ac fe'i gwelir yn eang fel tystiolaeth o ymrwymiad llwyddiannus i ddatblygiad proffesiynol lefel uchel. O ganlyniad i astudiaeth lwyddiannus o'r MA Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Addysg), mae nifer sylweddol o fyfyrwyr wedi cyflawni swyddi uwch reolwyr mewn lleoliadau addysgol. 

Os oes gennych ddiddordeb yn y posibilrwydd o wneud gradd uwch trwy ymchwil, bydd eich tiwtoriaid yn falch o drafod y cyfleoedd ym Mhrifysgol Cymru. 


Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 


Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL