Mae MA Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Addysg) ar gyfer y rhai sydd, neu'n dyheu am fod, yn arweinwyr neu'n rheolwyr mewn lleoliad addysgol. Efallai eich bod eisoes yn gweithio mewn ysgolion neu sefydliadau eraill, fel y gwasanaeth iechyd neu'r heddlu. Mae'r cwrs ôl-raddedig hwn yn addas ar gyfer y rhai sy'n gweithio mewn meithrinfa drwodd i'r rhai sy'n gweithio mewn amgylchedd dysgu oedolion. 

Byddwch yn ennill dealltwriaeth ddyfnach ac ehangach o'r datblygiadau diweddaraf yn y sector, yn ymgysylltu'n feirniadol â syniadau ac ymchwil theori addysgol a rheolaeth ac yn cymhwyso'ch dysgu i'ch ymarfer eich hun. Yn ogystal, byddwch hefyd yn dysgu gan eraill yn y grŵp, ac yn cael eich annog i rannu arfer da a datblygu cysylltiadau â chydweithwyr o sefydliadau eraill. Mae achrediad ychwanegol ar gael trwy'r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM).

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C

Byddwch yn cymryd y ddau fodiwl arweinyddiaeth a rheoli arbenigol canlynol: 


Datblygu Dysgu mewn Sefydliadau 
Ymhlith y pynciau dan sylw mae rheoli dysgu, yr agenda lles, rôl uwch reolwyr a rheoli mentrau cwricwlwm newydd, asesu ar gyfer dysgu, disgyblion cymheiriaid a hunanasesu, defnyddio tystiolaeth asesu mewn dogfennaeth ymchwil / arolygu, a dadansoddi data asesu meintiol i hyrwyddo gwelliant sefydliadol.


Datblygu Pobl mewn Sefydliadau 
Bydd y modiwl hwn yn apelio at y rhai sy'n gweithio fel, neu'n dyheu am fod, yn arweinwyr mewn sefydliadau sydd â lleoliad addysgol. Ymhlith y pynciau dan sylw mae adeiladu tîm, arweinyddiaeth effeithiol, gwerthuso a mentora a rheoli newid mewn sefydliadau. Mae gwahanol fodelau arweinyddiaeth yn cael eu hystyried ochr yn ochr â mentrau cenedlaethol, yn ogystal ag ystyried strategaethau gwneud penderfyniadau i oresgyn ymwrthedd.


Byddwch hefyd, yn yr un modd â phob un o'r rhaglenni MA Addysg, yn astudio'r modiwl craidd Methodoleg Ymchwil ac ymgymryd â naill ai Traethawd Hir byr (7,500 gair) neu Draethawd Hir hir (15,000 o eiriau). 


Os dewiswch y Traethawd Hir byr byddwch yn cymryd dau fodiwl arall o bob rhan o'r rhaglenni MA Addysg ac os dewiswch y Traethawd Hir hir byddwch yn cymryd un modiwl arall. 
Bydd staff yn gallu eich cynorthwyo i wneud y dewisiadau hyn ar ôl i chi gofrestru - neu gallwch drafod y rhain gyda ni yn un o'r digwyddiadau Noson Agored cyn cofrestru. Rydym am sicrhau eich bod yn adeiladu cwricwlwm unigol a fydd yn eich galluogi i gyflawni eich anghenion / nodau proffesiynol a phersonol.

Dysgu 

Mae mwyafrif y myfyrwyr sy'n dilyn y rhaglen ran-amser yn treulio dwy flynedd ar y modiwlau a addysgir (fel arfer un noson yr wythnos) ac yn gwneud eu traethawd hir yn eu trydedd flwyddyn.

Mae myfyrwyr amser llawn yn gallu cwblhau'r rhaglen gyfan o fewn 12 mis.

Y rhan fwyaf o'r amser, bydd myfyrwyr amser llawn yn astudio ochr yn ochr â myfyrwyr rhan-amser gyda'r nos. Fodd bynnag, mae rhai dosbarthiadau ar gyfer myfyrwyr amser llawn yn cael eu cynnal yn ystod y dydd, gan gynnwys Meddwl yn Feirniadol.

Asesiad 

‘Mae’r cwrs wedi’i adeiladu ar fodiwlau 30 credyd, gan gynnwys modiwl gorfodol Dulliau Ymchwil. Ar gyfer y modiwlau 30 credyd hyn, cynhelir yr asesiad trwy aseiniad 5000 o eiriau (neu gyfwerth). Mae’r rhan fwyaf o fodiwlau yn annog myfyrwyr i fyfyrio ar gynnwys y modiwl a, lle bo’n bosibl, i’w gymhwyso i’w cyd-destun proffesiynol neu academaidd perthnasol eu hunain, i ddarparu trafodaeth academaidd, feirniadol, o agweddau a chysyniadau allweddol. Ni chynhelir asesiadau trwy arholiad, na thrwy set safonol o gwestiynau aseiniad.

Mae pob myfyriwr yn cwblhau'r cwrs trwy draethawd hir. Dylai'r traethawd hir ganolbwyntio ar bwnc ymchwil gwreiddiol a gellir ei gwblhau am 30 credyd (7500 gair), neu 60 credyd (15000 o eiriau). Mae angen cyfanswm o 180 credyd i gwblhau’r MA llawn’.

Mae dyfarniadau ar gael ar lefel Tystysgrif Ôl-raddedig (ar ôl cwblhau dau fodiwl a addysgir) a lefel Diploma Ôl-raddedig (ar ôl cwblhau pedwar modiwl a addysgir). 

Mae gan rai myfyrwyr gredydau ôl-raddedig y maent wedi'u caffael fel rhan o'u Addysg Gychwynnol Athrawon neu fel rhan o DPP achrededig arall. Trwy drafod gydag Arweinydd y Cwrs, efallai y gallwch gario'r credydau hyn i'r radd meistr hon. 

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Fe ddylech chi fod wedi graddio neu, os ydych chi'n raddedig, bydd angen profiad perthnasol arnoch chi. Ar gyfer y myfyrwyr hynny sydd eisoes wedi ennill cymhwyster proffesiynol (er enghraifft a NPQH) efallai y bydd yn bosibl achredu dysgu neu gyflawniad blaenorol ar gyfer y gwaith hwn, ar yr amod bod aseiniad pontio yn cael ei gyflwyno (codir ffi o £ 100 am gefnogi ac asesu'r aseiniad hwn). 

  • Bydd angen i fyfyrwyr amser llawn a rhan-amser sy'n dewis modiwlau sydd â chydran lleoliad fel rhan o'r broses asesu, ddarparu tystiolaeth o wiriad DBS gwell cyfredol (neu'r hyn sy'n cyfateb iddo os ydych chi'n fyfyriwr o'r UE neu'n fyfyriwr rhyngwladol) 

  • Bydd angen i fyfyrwyr amser llawn sy'n dymuno manteisio ar y cyfle i gymryd rhan yn y Cynllun Interniaeth hefyd ddarparu tystiolaeth o wiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) Gwell Cyfredol (neu'r hyn sy'n cyfateb iddo os ydych chi'n fyfyriwr UE neu ryngwladol)  

  • Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol. Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025  

  • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau
  • Rhyngwladol Llawn Amser: £16000  
  • Rhan-amser y DU:  I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026  

  • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 
  • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 
  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn. 

Ymgeisiwch nawr 

Mae angen gradd Meistr ar gyfer cynnydd proffesiynol mewn nifer o alwedigaethau, ac fe'i gwelir yn eang fel tystiolaeth o ymrwymiad llwyddiannus i ddatblygiad proffesiynol lefel uchel. O ganlyniad i astudiaeth lwyddiannus o'r MA Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Addysg), mae nifer sylweddol o fyfyrwyr wedi cyflawni swyddi uwch reolwyr mewn lleoliadau addysgol. 

Os oes gennych ddiddordeb yn y posibilrwydd o wneud gradd uwch trwy ymchwil, bydd eich tiwtoriaid yn falch o drafod y cyfleoedd ym Mhrifysgol Cymru. 


Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 


Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.