Gan adeiladu ar lwyddiant ein gradd mewn Heddlua Proffesiynol sydd wedi’i hen sefydlu a’r degawdau o ddarparu addysg i’r heddlu, mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio i ddiwallu anghenion y rhai sy’n gweithio yn y sector heddlua. Bydd y radd meistr hon yn gwella ac yn datblygu eich sgiliau rheoli ac arwain, wrth ddatblygu eich gwybodaeth a’ch sgiliau mewn meysydd heddlua cyfoes.

Mae modiwlau'n ymdrin â meysydd allweddol o heddlua a'r system cyfiawnder troseddol. Mae’r modiwlau’n rhoi’r cyfle i ddysgwyr ymchwilio i arfer cyfoes mewn perthynas â heddlua digidol a throseddau a alluogir gan y we yn ogystal ag ymgysylltu â’r gymuned, rheoli digwyddiadau critigol, diogelu’r cyhoedd a bod yn agored i niwed.

Yn sail i’r meysydd astudio allweddol hyn bydd ffocws ar:

 • Proffesiynoldeb a safonau proffesiynol
 • Datblygu sgiliau arwain.
 • Datblygu cysondeb lle mae o’r pwys mwyaf i’r cymunedau a’r rhai sy’n gweithio ym maes heddlua.
 • Meddwl cydgysylltiedig a strategol.
 • Lles y gweithlu.
 • Cyrraedd grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol mewn cymdeithas.
 • Sganio'r gorwel ac ymateb i fygythiadau a heriau newydd.

Cyflwynir y cwrs hwn ar-lein trwy gyfuniad o ddeunyddiau byw a rhai wedi'u recordio ymlaen llaw. Mae’r cwrs hwn yn diwallu anghenion y rhai sy’n gweithio ym maes plismona, a’r rhai sydd â diddordeb mewn symud ymlaen o fewn amgylchedd heddlua, ac y mae’n well ganddynt ddewis eu gofod, eu cyflymder a’u man astudio.

Mae'r cwrs hwn yn adeiladu ar y gwaith a gwblhawyd gan y rhai sydd wedi bod yn llwyddiannus ar Brentisiaethau Gradd Cwnstabliaid yr Heddlu (PCDA) a Rhaglenni Mynediad Deiliaid Gradd (DHEP).

Sylwer: Dylai swyddogion sy'n gwasanaethu o bob rheng ystyried cyfleoedd posibl i Gydnabod Dysgu Blaenorol drwy Brofiad (RPL/RPEL). Efallai eich bod wedi dilyn nifer o gyrsiau trwy gydol eich gyrfa y gall y Brifysgol eu cydnabod yn ffurfiol fel rhan o'ch cais. Mae Arweinydd y Cwrs yn Dditectif Uwcharolygydd profiadol wedi ymddeol a all eich cynghori a'ch helpu gyda'r broses hon.

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8
Rhan amser 2 flynedd Medi Ar-lein 8
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8
Rhan amser 2 flynedd Medi Ar-lein 8

Bydd yr MA Heddlua Proffesiynol yn ddewis ardderchog i’r rhai sy’n dymuno symud ymlaen o’u hastudiaethau israddedig mewn heddlua neu ddisgyblaethau pwnc cysylltiedig, a’r rhai sydd â diddordeb mewn cychwyn ar yrfa ym maes heddlua.

Bydd y cwrs hefyd yn ddeniadol i swyddogion heddlu a staff heddlu sy'n dymuno symud ymlaen yn eu gyrfaoedd.

Bydd y cwrs hwn hefyd yn ddeniadol i'r rhai sydd wedi gweithio ym maes heddlua ar wahanol rengoedd, ac sy'n dymuno defnyddio cyfleoedd Cydnabod Dysgu Blaenorol drwy Brofiad i gael profiad blaenorol a chyrsiau a redir gan yr heddlu a gydnabyddir yn ffurfiol.

Bydd y cymhwyster hwn yn datblygu'r sgiliau arwain a rheoli sydd eu hangen ar gyfer dilyniant o fewn gwasanaeth yr heddlu, ac yn gwella eich gwybodaeth mewn meysydd allweddol a nodwyd mewn heddlua.

Mae'r modiwlau'n cynnwys:

 • Arweinyddiaeth yr Heddlu ac Ymddygiad Sefydliadol (20 credyd)
 • Rheoli Digwyddiad Argyfyngus (20 credyd)
 • Heddlua yn y Byd Digidol (20 credyd)
 • Materion Hanfodol mewn Polisi Cyfiawnder Troseddol (20 credyd)
 • Ymchwiliad Cymhwysol a Gwarchod y Cyhoedd (20 Credyd)
 • Plismona Cymunedol a Phartneriaethau (20 credyd)
 • Prosiect Ymchwil Seiliedig ar Dystiolaeth (60 credyd)

Cydnabod Statws Dysgu Blaenorol

Gall ymgeiswyr fod yn gymwys i gydnabod statws Dysgu Blaenorol, yn amodol ar gymeradwyaeth a thystiolaeth briodol. 

Dysgu

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno mewn fformat cymysg gan ddefnyddio deunyddiau cydamserol ac asyncronaidd. Bob wythnos bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn dwy awr o ddysgu fesul modiwl, ac awr o fforwm Holi ac Ateb/Trafod gyda'n tiwtoriaid plismona profiadol.

Bydd pob modiwl yn rhedeg am ddeg wythnos a disgwylir i fyfyrwyr ymgymryd ag o leiaf pedair i bum awr o astudio annibynnol yr wythnos. Bydd y cwrs yn cynnwys darlithoedd gwadd i helpu myfyrwyr i roi eu dysgu mewn cyd-destun.

Asesiad

Bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu gan ddefnyddio amrywiaeth eang o asesiadau a luniwyd i brofi canlyniadau dysgu. Nid oes unrhyw arholiadau a bydd pob asesiad yn cael ei gyflwyno ar-lein.

Mae dulliau asesu yn cynnwys trafodaethau proffesiynol, cyflwyniadau poster, adroddiadau, astudiaethau achos, cyflwyniadau byw a recordiwyd ymlaen llaw)

Darlithwyr

Tîm y Cwrs

Bydd cefnogaeth lawn i fyfyrwyr yn cael ei hymgorffori yn amgylchedd dysgu rhithwir y cwrs. 

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

O leiaf 2:2 gradd. Anogir ymgeiswyr heb radd academaidd ond sydd â phrofiad sylweddol o ddiwydiant i wneud cais a gallant fod yn gymwys i gael statws Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL).

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: £16000 
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

 • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.

Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).
 
I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr PDC 

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy'n cychwyn ar gwrs MA,MSc, LLM, MBA, DBA a addysgir/ar-lein*** neu cwrs PcET/TAR o fis Medi 2022 (sy’n cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr / Chwefror 2023). Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych yn gwneud cais am gwrs rhan-amser, proffesiynol neu ôl-raddedig.

Ymgeisiwch nawr

Datganiad derbyn

Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau trosglwyddadwy mewn meddwl beirniadol ac ysgrifennu, syntheseiddio ac ymchwil. Mae cynnwys y cwrs wedi'i gynllunio i ddatblygu'r rhai sy'n dymuno symud ymlaen yn eu gyrfaoedd a chael cydnabyddiaeth am brofiad blaenorol a chyrsiau proffesiynol blaenorol.

Mae opsiynau gyrfa yn cynnwys:

 • Heddlua
 • Gorfodi'r gyfraith
 • system Cyfiawnder Troseddol