Mae’r rhaglen Meistr hon wedi’i lleoli ar gampws pwrpasol PDC, yng nghanolfan greadigol Caerdydd.

Cyflwynir y cwrs MA Ysgrifennu Caneuon a Chynhyrchu yng nghyd-destun sîn gerddoriaeth gyfoes a diwylliannol ffyniannus yng Nghymru. Bydd y rhaglen Ysgrifennu Caneuon a Chynhyrchu arloesol hon yn eich ysbrydoli i ddatblygu eich llais artistig eich hun, a gwneud cysylltiadau difrifol o fewn y byd cyfansoddi caneuon.

Yn ogystal â chynnig cyfleoedd niferus i gydweithio, mae’r cwrs yn cofleidio’r athroniaeth DIY o allu cynhyrchu eich caneuon gwreiddiol eich hun yn llawn.

Wedi'i gynllunio ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn crefft canu a chynhyrchu stiwdio, byddwch yn dysgu amrywiaeth o ddulliau ysgrifennu caneuon traddodiadol a chyfoes, a bydd gennych fynediad i'n stiwdios, ystafelloedd ymarfer ac ysgrifennu â chyfarpar da.

Mae eich prosiect mawr yn cael ei adolygu a'i farnu gan banel diwydiant sy'n cynnwys ein llysgennad cwrs, Gruff Owen Prif Swyddog Gweithredol Libertino Records.

Ysgrifennu Caneuon a Chynhyrchu a Dysgu Cyfunol

Yn y rhan fwyaf o achosion mae'n well gennym fod ar y campws, gan brofi ein gweithdai ysgrifennu caneuon a'n digwyddiadau creadigol mewn amser real. Fodd bynnag, yn union fel gweddill y diwydiant cerddoriaeth, rydym wedi gorfod ailfeddwl ein hymagwedd a chroesawu modelau newydd i helpu i leihau’r risg. Mae hwn wedi bod yn adfywiad calonogol, ac yn un sydd wedi dod ag arferion newydd i’w cofleidio’n fwy parhaol megis cyd-ysgrifennu caneuon anghydamserol, gwesteion tramor yn dod i mewn trwy loeren, cymysgu o bell a meistroli ac ati. 

2023 Dull astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B
Rhan amser 2 flynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2024 Dull astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B
Rhan amser 2 flynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Ysgrifennu caneuon 1: Sgiliau a Strategaethau

Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno'r myfyriwr i sylfeini ac egwyddorion yng nghelf a chrefft cyfansoddi caneuon. Archwilir ystod eang o dechnegau mewn gweithdai wythnosol megis strwythur a threfniant, ysgrifennu telynegol, prosodi melodig a harmonig; yn ogystal â dulliau mwy cysyniadol o gael mynediad at greadigrwydd, a meithrin ac arbrofi gyda'ch llais artistig.

Ysgrifennu caneuon 2: Cyd-ysgrifennu Creadigol

Bydd y modiwl hwn yn rhoi cyfleoedd wythnosol i’r myfyriwr fynd i’r afael â briffiau ‘byw’ gyda chyfansoddwyr caneuon proffesiynol ac ymarferwyr creadigol; ac i archwilio ystod o ddulliau a thechnegau cyfoes a rhagorol.

Bydd myfyrwyr yn ehangu eu gwaith mewn amgylchedd cydweithredol, trwy ymgorffori elfennau megis trefnu, recordio a chymysgu.

Yn nodweddiadol, bydd myfyrwyr yn gweithio mewn timau o ddau neu fwy, hyd at uchafswm arferol o chwech.

Cynhyrchu Cerddoriaeth Ddigidol

Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyflwyniad trylwyr i'r myfyriwr i recordio, golygu a phrosesu sain a MIDI o fewn y parth cyfrifiadurol i lefel uwch.

Mae cynnwys dangosol yn cynnwys: recordio a golygu sain; cyfansoddi curiadau a phatrymau drymiau; recordio, creu a golygu MIDI; adeiladu a golygu trefniadau caneuon; cymysgu; awtomeiddio; gweithio i lun; dadansoddiad cynhyrchu

Recordio

Bydd myfyrwyr yn ymwneud â pheirianneg sain a thechnegau cynhyrchu cerddoriaeth o fewn stiwdio recordio fodern, gan archwilio technegau aml-sesiwn ac amldrac, cymysgu/golygu, systemau cyflwyno, a rheolaeth weithredol.

Perfformiad: Ymarfer a Chyflwyniad

Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle i'r myfyriwr ddatblygu sgiliau ymarfer a pherfformio. Bydd perfformiadau byw yn cael eu datblygu drwy ymarfer, arweiniad tiwtorial a ‘gigs’. Bydd y myfyriwr yn defnyddio prosesau sefydledig a/neu arbrofol i gyflawni eu nodau.

Mae cynnwys dangosol yn cynnwys: sut i gael gig – strategaethau a rhwydweithio; persona ac ymddangosiad; cyflwyniad (gweledol); cynllunio rhaglenni (‘y rhestr set’); rheoli gofod y llwyfan; technegau lleisiol; corfforoldeb

Entrepreneuriaeth Greadigol a Diwylliannol

Mae’r modiwl hwn yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr weithio’n unigol ac ar y cyd i ddatblygu sgiliau meddwl yn feirniadol ac yn greadigol am entrepreneuriaeth ac, yn benodol, entrepreneuriaeth gymdeithasol. Mae briffiau ‘byd go iawn’ yn cael eu gosod gan ddiwydiant a darperir adborth gan y sector diwydiant ar fentrau entrepreneuriaeth a ddatblygwyd gan y myfyrwyr.

Mae'r pynciau a drafodir yn cynnwys: cyd-destunau ar gyfer menter greadigol a diwylliannol, a dadleuon yn eu cylch; hunanwerthuso entrepreneuraidd, dadansoddi adnoddau a datblygu rhwydwaith; cynllunio busnes, cyllid a gweithrediadau; contractau, hawliau ac eiddo deallusol

Cychwyn Busnes: Ysgrifennu Caneuon a'r Diwydiant Cerddoriaeth

Bydd myfyrwyr yn ymchwilio i’r meysydd canlynol:

 • Y llwybrau “DIY” traddodiadol a newydd a chyfleoedd o fewn y diwydiannau cerddoriaeth a chreadigol.
 • Lleoli gwaith ymarferol o fewn cyd-destunau hyrwyddo, economaidd a marchnata.
 • Rôl technoleg wrth hyrwyddo a lledaenu cerddoriaeth wreiddiol.
 • Y strwythurau busnes a'u hystyriaethau cyfreithiol, gwleidyddol a moesegol.
 • Archwilio nodau gyrfa cyraeddadwy a rhwydweithiau cyswllt tebyg.

Prosiect Mawr

Nod y modiwl hwn yw rhoi cyfle i fyfyrwyr gymryd rhan mewn prosiect portffolio manwl mawr, gan ganiatáu ymelwa ar wybodaeth o fodiwlau cwrs. Darperir adborth ar Brosiectau Mawr gan ein Llysgennad Cwrs, Prif Swyddog Gweithredol Libertino Records, Gruff Owen.

Dysgu

Wedi'i ddysgu gan gyfansoddwyr caneuon, cynhyrchwyr ac academyddion cyhoeddedig sy’n ymarfer, mae'r cwrs hefyd yn cael ei gyflwyno trwy gyfres o ddosbarthiadau meistr gan weithwyr proffesiynol y diwydiant. 

Mae'r cwrs yn ymgorffori prosesau cynhyrchu bwrdd gwaith a stiwdio, gyda sgiliau busnes allweddol fel cyhoeddi, hyrwyddo, dosbarthu a chynllunio sesiynau. 

Mae'r pwyslais ar weithgareddau ymarferol a'ch annog chi i ddod o hyd i'ch llais eich hun wrth ddatblygu deunydd. Cynhelir sesiynau addysgu mewn amgylchedd cefnogol, lle mae myfyrwyr yn darparu adborth ar waith ei gilydd. Yn sail i sesiynau ymarferol mae datblygu sgiliau a dealltwriaeth o ddamcaniaethau am arfer gorau mewn ysgrifennu a chynhyrchu caneuon. 

Mae'r cwrs ysgrifennu caneuon yn croesawu ysgrifennwyr sy’n ggantorion/perfformwyr, yn ogystal â'r rhai nad ydyn nhw am berfformio eu deunydd eu hunain; allbynnau unigol a grŵp; cydweithredu  creadigol; a’r deunydd a gynhyrchir mewn amgylcheddau stiwdio/digidol. Gellir astudio'r radd hefyd trwy ddysgu o bell; gall myfyrwyr y DU a rhyngwladol ddewis astudio gan ddefnyddio eu sylfaen stiwdio a'u hoffer eu hunain. 

“Mewn diwydiant sy’n newid yn barhaus lle mae fformatau gwrando, prosesau recordio a chyllidebau yn esblygu’n gyson, mae ysgrifennu caneuon a chynhyrchu yn dal i fod yn ffordd dda i gerddor gael gyrfa hir, foddhaus a llwyddiannus. Mae'n galonogol iawn gweld Prifysgol De Cymru yn cynnig [ysgrifennu caneuon a chynhyrchu] i lefel gradd meistr. Yn aml gall ardaloedd creadigol fod yn lleoedd unig, felly dylai'r cyfle i ddysgu gan eraill a rhannu syniadau mewn amgylchedd creadigol fel yr ATRiuM fod yn brofiad  amhrisiadwy.” 


Greg Haver, Cynhyrchydd Recordiau - The Manic Street Preachers

Darlithwyr

Matthew Evans, arweinydd cwrs

Lucy Squire, rheolwr pwnc academaidd

Dr Damon Minchella, Uwch Ddarlithydd

Stuart Jones, Uwch Ddarlithydd

Gill Edwards-Randle, Uwch Ddarlithydd

Skip Curtis, Ddarlithydd


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd Anrhydedd yn nosbarth 2:2 neu'n uwch mewn cerddoriaeth neu bynciau celfyddydol cysylltiedig eraill. 

Croesewir ceisiadau hefyd gan y rhai sydd â chymwysterau cyfatebol eraill, neu'r rheini sydd â phrofiad ymarferol/proffesiynol blaenorol sylweddol. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel iaith Saesneg o IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 • Amser llawn y DU a'r UE: £9,000
 • Rhyngwladol amser llawn: £14,300
 • Rhan-amser y DU: £1,000 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Yn ogystal â gweithio'n broffesiynol fel cyfansoddwr caneuon neu wrth gynhyrchu caneuon, gallai gyrfaoedd posib i raddedigion y cwrs hwn gynnwys gweithio fel hwyluswyr mewn gweithgareddau allgymorth cymunedol a chelfyddydol, fel addysgwyr mewn lleoliadau addysgu ffurfiol, ac fel ymarferwyr megis perfformwyr, cynhyrchwyr ac ysgrifenwyr. 

Mae yna gyfleoedd hefyd fel ymchwilwyr, gweinyddwyr/rheolwyr sefydliadau, gwyliau a digwyddiadau cerddoriaeth, neu o fewn newyddiaduraeth a chyhoeddi cerddoriaeth, A&R, radio, cynhyrchu llawrydd, hyrwyddo cerddoriaeth, neu fel rhan o dimau cynhyrchu cyfryngau eraill fel hysbysebu, rheoli digwyddiadau a gemau. 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i PhD neu radd ymchwil.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofyn Cwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i’ch helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gyda gwneud cais. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi.

Mae gan ein Gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth. 

CYRSIAU CYSYLLTIEDIG