Mae’r MA TESOL yn croesawu myfyrwyr o bob rhan o’r byd i raglen gradd gyffrous, ymarferol a phersonol.

Nid yw'r rhan fwyaf o athrawon Saesneg yn siaradwyr Saesneg brodorol. Bydd ein graddedigion yn gweithio mewn gwahanol gyd-destunau proffesiynol a diwylliannol. Mae ein harweinydd cwrs, Dr Rhian Webb, yn arbenigwr a gydnabyddir yn rhyngwladol ar ddysgu Saesneg yng nghyd-destun byd-eang heddiw.

Rydym yn gweithio gyda myfyrwyr i barchu a chynllunio eu nodau proffesiynol penodol, gan dynnu ar:

 • Lleoliadau dewisol gyda Chanolfan Saesneg Rhyngwladol PDC.
 • Addysgu byw dan oruchwyliaeth (“micro-ddysgu”) ar bwnc dewisol myfyrwyr, gydag adborth uniongyrchol gan gymheiriaid a staff.
 • Y dewis rhwng prosiect ymchwil gweithredol byw, traethawd ymchwil, neu bortffolio proffesiynol fel asesiad terfynol.
2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 Blwyddyn Chwefror Trefforest A

Mae hwn yn gwrs amser llawn, blwyddyn. Mae'n para dros ddeuddeg mis, ac yn ystod y cyfnod hwn mae myfyrwyr yn cymryd 180 credyd i gymhwyso ar gyfer gradd MA.

Mae’r cwrs wedi’i gynllunio i gwmpasu tair thema:

Datblygiad Proffesiynol

 • Cymhwysedd Cyfathrebol Rhyngddiwylliannol
 • Datblygiad athro Saesneg
 • Addysgu mewn cyd-destunau amrywio

Yr Ystafell Ddosbarth Ryngwladol

 • Addysgu sgiliau iaith TESOL
 • Asesu a gwerthuso
 • Micro addysgu

Prosiect a Dulliau Ymchwil

 • Cynllunio Prosiect Ymchwil
 • Prosiect Ymchwil

Dysgu

Cyflwynir y cwrs ar Gampws Trefforest. Rydym wedi dylunio model addysgu bloc sy'n golygu bod y rhan fwyaf o amser dosbarth mewn gweithdai trochi wyneb yn wyneb.

Bydd y rhaglen yn cynnwys darlithoedd gwadd. Gall y darlithoedd hyn fod ar ffurf gweminarau, ond bydd myfyrwyr a darlithwyr yn mynychu ac yn cymryd rhan gyda'i gilydd yn yr ystafell ddosbarth.

Asesiad

Asesu 100% yn seiliedig ar waith cwrs – nid oes arholiadau.

Mae gwaith cwrs yn berthnasol i yrfaoedd a chynlluniau myfyrwyr.

Lleoliadau

Bydd yr holl fyfyrwyr yn cael cynnig oriau lleoliad dewisol gyda'r Ganolfan Saesneg Rhyngwladol ym Mhrifysgol De Cymru. Cânt gofnod ffurfiol o'r oriau lleoliad hyn.

Cyfleusterau

Mae gan fyfyrwyr fynediad at:

 • gasgliad pwrpasol o lyfrau ac adnoddau TESOL yn y Ganolfan Adnoddau Dysgu
 • cyfleusterau TG

Darlithwyr

Rydym yn ail-ddilysu cyrsiau yn rheolaidd ar gyfer sicrhau a gwella ansawdd

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydym yn adolygu ein cyrsiau’n rheolaidd mewn ymateb i batrymau newidiol o ran cyflogaeth a’r galw am sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi’i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu atoch i roi gwybod i chi ac yn siarad â chi am y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw rhoi’r sgiliau a’r meddylfryd i’n myfyrwyr i lwyddo beth bynnag ddaw yfory. Eich dyfodol, wedi'i ddiogelu at y dyfodol.

Mae angen gradd Anrhydedd 2:2 o leiaf (neu gyfwerth), yn ddelfrydol mewn disgyblaeth sy'n ymwneud â Saesneg/Iaith/Llenyddiaeth/TESOL; fodd bynnag, bydd ymgeiswyr cryf o feysydd pwnc ehangach (fel Busnes) yn cael eu hystyried yn unigol. Byddwn hefyd yn ystyried ymgeiswyr sydd â chymhwyster addysgu perthnasol neu sydd â phrofiad diwydiant neu addysgu perthnasol.

Gofynion IELTS Saesneg rhyngwladol

IELTS 6.5 yn gyffredinol heb fod yn is na 6.0 mewn unrhyw un gydran

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024

DU llawn amser: I'w gadarnhau

Rhyngwladol llawn amser: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

*Rhwymedig

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

 • Dysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill
 • Dysgu Saesneg at ddibenion penodol, at ddibenion academaidd, mewn perthynas â disgyblaeth academaidd benodol
 • Rheoli, datblygu neu ddylunio'r cwricwlwm

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gwneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.