Mae gan y cwrs lefel Meistr hwn mewn newyddiaduraeth ac ymarfer cyfathrebu thema weledol gref, wedi'i gynllunio ar gyfer y sectorau newyddiaduraeth a chyfathrebu ehangach. Bydd y cwricwlwm yn caniatáu ichi ganolbwyntio ar feistroli cyfres eang o sgiliau cyfathrebu technegol ac ymarferol (a chan amlaf, gweledol ), megis newyddiaduraeth ffôn clyfar/ symudol a chreu cynnwys, fideo, sain, lluniau llonydd, tudalennau, graffeg, ysgrifennu newyddion / nodwedd a sgriptio, a chyfraith y cyfryngau. Yn ogystal, mae elfen cysylltiadau cyhoeddus y cwrs yn cynnwys pynciau fel theori ac ymarfer rheoli enw da corfforaethol a sefydliadol, a rolau ac elfennau'r pecyn cymorth cyfathrebu fel lobïo, ymgyrchoedd, marchnata cynnwys, digwyddiadau, SEO a gwerthuso. Mae cyfleoedd ar gyfer dysgu yn y gwaith wedi'u hintegreiddio, ac wrth wraidd y cwrs, mae ein myfyrwyr yn cael cyfle i weithio gyda phartneriaid yn y diwydiant. 

Mae'r cwrs yn cydnabod bod cynnwys yn frenin o ran cyfathrebu ac yn cynnig dull ymarferol a damcaniaethol o ddeall y ffordd y mae'r oes ddigidol wedi effeithio ar fusnes cyfathrebu a newyddiaduraeth. Mae ganddo egwyddorion allweddol Reithian sef 'hysbysu, addysgu a difyrru' yn greiddiol iddo. Mae'n annog dealltwriaeth a chymhwysiad ymarferol o gynhyrchu a chylchredeg gwybodaeth yn yr oes ddigidol ac yn ceisio adeiladu cymwyseddau beirniadol wrth gydnabod bod y ffordd yr ydym yn byw, gweithio a chyfathrebu wedi'i hailgyflunio yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

2024 Dull astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2025 Dull astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Bydd myfyrwyr sy’n astudio ar sail amser llawn yn cwblhau’r cwrs mewn blwyddyn. Bydd myfyrwyr rhan amser yn cymryd dwy flynedd. Mae’r cwrs yn cyfuno cymysgedd o fodiwlau craidd a dewisol, gan gynnwys y canlynol.

Ysgrifennu Perswadiol

Gan ddefnyddio elfennau sylfaenol ymarfer newyddiaduraeth yn fan cychwyn, bydd y modiwl hwn yn archwilio ysgrifennu ac adrodd stori ar gyfer amrywiaeth o blatfformau ac allfeydd, o ddatganiadau i’r wasg i ysgrifennu copi masnachol i storïau newyddion. Bydd gofyn i’r myfyrwyr ddatblygu eu harddull unigryw eu hunain yn ogystal â gwerthfawrogi gofynion y cyfathrebwr proffesiynol i ddatblygu sylfaen eang o sgiliau. Bydd gwerthfawrogiad o gywirdeb a naws, a’r gallu i ddilyn briff y cytunwyd arno yn bwydo i mewn i’r naratif ysgrifenedig.

Cyfathrebu: O’r cysyniadau i’r arferion

Beirniadaeth gyflwyniadol o gysyniadau allweddol ac offer ymarfer newyddiaduraeth a chyfathrebu modern. Bydd yn archwilio sylfeini theoretig y pwnc drwy archwilio sut maent yn cael eu defnyddio i wella neu ddylanwadu ar faterion mewn cymdeithas, diwydiant a’r amgylchedd. Bydd pwyslais ar ddeall sut mae dulliau traddodiadol o gyfathrebu yn esblygu a sut yr effeithir ar y diwydiant.

Gweithle’r Cyfryngau 

Diben y modiwl hwn yw cyflwyno a hwyluso’r profiad yn seiliedig yn y gwaith a rhoi i’r myfyriwr y profiad ymarferol o gynhyrchu gwaith ar bwnc arbenigol yn seiliedig yn y diwydiant;

Cynnig cyfnod o leoliad gwaith yn y diwydiant neu efelychiad o’r gweithle. Cyflwyno’r myfyriwr i ddisgwyliadau ac arferion gweithio i ofynion y diwydiant, ac felly gweithio â chymhwysedd proffesiynol.

Adrodd stori’n weledol a chreadigol

Bydd y modiwl yn caniatáu i’r myfyriwr archwilio egwyddorion sylfaenol arferion presennol newyddiaduraeth weledol a chyfathrebiadau’r cyfryngau gweledol. Yn sylfaen i hynny bydd cyfres o ddarlithoedd allweddol ar hanes ac arferion presennol cyfryngau newydd, traws-gyfryngau, ysgrifennu ar gyfer cynnwys ar-lein a nodwedd, cyfryngau rhyngweithiol a thechnoleg newydd i adrodd storïau a’u gwneud yn weladwy.

Bydd y cyfeiriad tuag at friffiau byw wedi’u harwain gan y cleient lle y bo’n bosibl, gan archwilio’r ymarfer a’r cymhwysiad mewn meysydd allweddol fel adrodd storïau ar sawl platfform, gwneud data’n weladwy, fideo ffurf fer, cynnwys wedi’i greu drwy ddulliau symudol, sain / podlediad, realiti estynedig, fideo 360 a chyfryngau rhyngweithiol sy’n archwilio ffyrdd newydd i greu cynnwys ar gyfer print, ar-lein a symudol.

Pecyn Cymorth Ymchwil y Cyfryngau 

Rhoi i fyfyrwyr y sgiliau a’r dulliau gweithredu sy’n ofynnol ar gyfer ymchwilio yn sefydliadau’r cyfryngau; llywio dadansoddiad beirniadol o’r cyfryngau,  a chynulleidfaoedd y cyfryngau’n benodol, tra’n rhoi iddynt y gallu i nodi ffynonellau sy’n briodol i dasgau ymchwil penodol a chyfathrebu’r rhain i amrywiaeth o gynulleidfaoedd gwahanol. 

Galluogi myfyrwyr i ddatblygu cymhwysedd proffesiynol mewn nodi a gwireddu cyfleoedd i adrodd storïau’n ddigidol ar draws amryw blatfformau drwy darddu syniadau, casglu deunydd cydrannol a chynhyrchu arteffactau amlgyfrwng priodol. 

Cymhwyso offer proffesiynol megis gwrando cymdeithasol, gan gynnwys monitro’r cyfryngau cymdeithasol, fel offeryn ymchwil sy’n caniatáu i ymchwilwyr ddadansoddi a gweithredu ar sgyrsiau ac adborth. 

Ymarfer yn y Byd Go Iawn 

Creu corff sylweddol o waith sy’n arddangos lefel eich galluoedd technegol, esthetig a deallusol, mewn perthynas â’ch dewis arbenigedd.

Pŵer y Cyfryngau a Chyfiawnder

Datblygu dealltwriaeth gadarn o gyfraith, rheoleiddio a moeseg yn ymwneud â’r cyfryngau, yn y modd y maent yn berthnasol yn benodol i adrodd stori mewn modd aml-blatfform mewn newyddiaduraeth ac yn y diwydiant cyfathrebu’n ehangach.

Bydd y modiwl hwn yn cynnig i fyfyrwyr yr hyder i weithredu’n ddiogel a bydd gofyn iddynt drafod, beirniadu a gweithio gyda’r heriau sy’n dod i’r amlwg yn y maes hwn, o bwy sy’n berchen ar hawlfraint delwedd i b’un a allai trydariad arwain at ymddangosiad llys.


Dysgu

Addysgir myfyrwyr trwy gymysgedd o weithdai, seminarau, darlithoedd a thiwtorialau, yn ogystal â darlithoedd gwadd a dosbarthiadau meistr gan weithwyr proffesiynol y diwydiant a'r cyfle i weithio gyda phartneriaid diwydiant ar brosiectau a lleoliadau. Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i ymuno ag ystod gyfoethog o weithgareddau gwerth ychwanegol a gynigir o amgylch y gyfadran ynghyd â rhai pwrpasol ar gyfer eu cwrs eu hunain. 

Cyflwynir yr MA Newyddiaduraeth Weledol o PDC Caerdydd, ein campws yng nghanol y ddinas. Dylech ddisgwyl bod ar y campws un i ddau ddiwrnod bob wythnos yn ystod y tymor (myfyrwyr amser llawn) gydag ychwanegiad o ddosbarthiad ar-lein ar gyfer rhai elfennau o'r cwrs. Gall cyflenwi ar y campws gynnwys rhai nosweithiau cynnar ac ambell i weithgaredd penwythnos, i gyd-fynd orau â chydbwysedd bywyd a gwaith myfyrwyr. 

Byddwch hefyd yn datblygu portffolio proffesiynol mewn ystod o gyfryngau a phresenoldeb cyfryngau cymdeithasol cryf, ynghyd â dysgu sgiliau hanfodol i'ch paratoi ar gyfer cyflogaeth neu weithio ar eich liwt eich hun yn y diwydiant cyfathrebu a/neu'r cyfryngau. 

Asesu

Bydd yr asesu trwy gyfres o asesiadau ymarferol yn seiliedig ar friffiau byw a phrosiectau cynhyrchu, ynghyd â myfyrdodau ysgrifenedig a dadansoddiad beirniadol o waith myfyrwyr. 

Cyfleusterau

Mae myfyrwyr yn PDC Caerdydd yn elwa o offer, meddalwedd a chyfleusterau stiwdio a chynhyrchu o safon diwydiant. 

Mae yna ystafelloedd newyddiaduraeth ar y safle, ynghyd ag offer benthyciadau cyfryngau ar gael i fyfyrwyr gynhyrchu eu gwaith. Rydym hefyd yn cynnal darlithoedd gwadd a dosbarthiadau meistr. 

DarlithwyrRydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd Anrhydedd 2: 2 o leiaf mewn disgyblaeth berthnasol neu gymhwyster proffesiynol priodol, neu HND / HNC a phrofiad perthnasol; neu gymwysterau rhyngwladol cyfatebol. 

Ystyrir y rhai heb gymwysterau o'r fath yn unigol, lle bydd profiad blaenorol yn cael ei ystyried. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

  • Amser llawn y DU a'r UE: £9,000
  • Rhyngwladol amser llawn: £14,300

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 


  • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
  • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Bydd tîm y cwrs yn eich helpu i ddod o hyd i leoliadau wyneb yn wyneb neu o bell / ar-lein gyda chyflogwyr yn y diwydiannau newyddiaduraeth a chyfathrebu yng Nghymru a thu hwnt. Mae gan y tîm gysylltiadau rhagorol a hanes o helpu mwy na 100 o fyfyrwyr israddedig yn y cyfryngau i ddod o hyd i leoliadau bob blwyddyn. Mae'r campws yn cynnal digwyddiadau rhwydweithio diwydiant rheolaidd gan eich rhoi mewn cysylltiad ag arweinwyr y diwydiannau creadigol. 

Mae gan faes pwnc newyddiaduraeth a chyfryngau drefniadau lleoliad presennol gydag ITV, BBC a Global (ar gyfer radio) ynghyd â chysylltiadau anffurfiol â sefydliadau cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu blaenllaw. 

Mae ffocws hefyd ar entrepreneuriaeth a hunangyflogaeth, gyda chymorth Startup Stiwdio Sefydlu Campws Caerdydd, sef y deorydd busnes annibynnol cyntaf yn y brifysgol yng Nghymru ac sy'n darparu hafan ddiogel i brofi a datblygu syniadau mentrus. 

Mae cyflogwyr yn y diwydiannau newyddiaduraeth a chyfathrebu yn chwilio am y sgiliau rydych chi'n eu hennill ond, y tu hwnt i hynny, ym mhob gweithle sy'n rhoi premiwm ar siarad â'i randdeiliaid. Mae hynny'n golygu llogi pobl sy'n gallu meddwl am, creu a lledaenu straeon cymhellol ac effeithiol dan arweiniad gweledol. 

Mae'r radd Meistr hon yn cynnig cyfle i chi wahaniaethu eich hun mewn maes cystadleuol a llwybr cyflym i mewn i rolau, sy'n mynnu meddylwyr aeddfed sydd wedi meistroli'r pecynnau cymorth cyfathrebu ac sy'n gallu dangos brwdfrydedd dros newid ac arloesi. 

Ymhlith yr opsiynau gyrfa posib mae:

Cyfathrebu, newyddiaduraeth, cysylltiadau cyhoeddus, marchnata, hysbysebu a meysydd cysylltiedig yn y sectorau busnes, cyhoeddus ac elusennol.

Cynhyrchydd cynnwys digidol; swyddog gweithredol marchnata cynnwys; swyddog cysylltiadau â'r wasg; newyddiadurwr; swyddog cyfathrebu; gweithrediaeth cyfryngau cymdeithasol; golygydd cynnwys.