Roedd 92% o'n myfyrwyr Meistr Ceiropracteg yn fodlon ar eu cwrs - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2023

Os ydych chi am fod yn geiropractydd, mae'r cwrs ceiropracteg hwn, wedi'i leoli yn y Sefydliad Ceiropracteg Cymru, yn darparu'r addysg a'r hyfforddiant clinigol priodol i fodloni gofynion cofrestru yn y DU. 

Fel rhan o'ch hyfforddiant ceiropracteg, byddwch yn astudio'r corff dynol ym maes iechyd a chlefydau, yn gallu nodi annormaleddau strwythur a swyddogaeth ddynol, a rheoli cleifion trwy ddulliau llaw. Mae'r rhain yn cynnwys trin, technegau meinwe meddal ac adsefydlu gweithredol. 

Mae profiad clinigol yn rhan fawr o'r rhaglen ceiropracteg. Cyflwynir elfennau o waith clinigol o'r dechrau ac maent wedi'u hintegreiddio'n ofalus i atgyfnerthu'ch astudiaeth academaidd. Mae eich blwyddyn olaf o fewn lleoliad clinigol, lle byddwch chi'n trin ac yn rheoli cleifion ag anhwylderau cyhyrysgerbydol i ddatblygu eich sgiliau clinigol, eich hyder a'ch cyflogadwyedd. 

Rhaglen radd Meistr israddedig gwbl integredig yw hon sydd wedi'i hachredu gan y Cyngor Ceiropracteg Cyffredinol (GCC) a'r Cyngor Ewropeaidd ar Addysg Ceiropracteg (ECCE). Mae hyn yn sicrhau bod graddedigion yn cwrdd â safonau achredu ceiropracteg cenedlaethol a rhyngwladol ac yn gallu cofrestru gyda'r GCC i ymarfer yn y DU. 

Yn ail yn y DU ar gyfer Meddygaeth Gyflenwol (Complete University Guide 2023)

Mynnwch gip ar sut beth yw astudio ym Mhrifysgol De Cymru cyn i chi wneud cais

'Cyflwyniad i Cyflwyniad i Reoli Ceiropracteg ' - Cwrs Blasu Ar-lein Am Ddim

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
B320 Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
B320 Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A

Ar ein gradd Ceiropracteg byddwch yn astudio ac yn deall y corff dynol mewn iechyd a chlefyd, yn gallu nodi annormaleddau strwythur a swyddogaeth ddynol, a'u rheoli trwy therapi priodol. 

Mae ceiropractyddion yn canolbwyntio ar ddiagnosio, trin ac atal problemau - ac effeithiau'r anhwylderau hyn ar weithrediad y systemau cyhyrysgerbydol a nerfol ac iechyd cyffredinol. 

Ar ein gradd ceiropracteg byddwch yn astudio ac yn deall y corff dynol mewn iechyd ac afiechyd, yn gallu nodi annormaleddau strwythur a swyddogaeth ddynol, a'u rheoli trwy therapi priodol. Mae ceiropractyddion yn canolbwyntio ar ddiagnosio, trin ac atal problemau ac effeithiau'r anhwylderau hyn ar weithrediad y systemau cyhyrysgerbydol a nerfol ac iechyd cyffredinol. 

Mae ein gradd ceiropracteg hefyd yn cwrdd â safonau addysgol ceiropracteg rhyngwladol ymestynnol ac yn elwa o drefniadau cyllido manteisiol iawn ar gyfer myfyrwyr ceiropracteg yn yr UE. Bydd pob myfyriwr ar y rhaglen Ceiropracteg yn dilyn modiwlau craidd sy'n cynnwys: 

Mae ceiropractyddion yn canolbwyntio ar ddiagnosio, trin ac atal problemau i'r system gyhyrysgerbydol (hynny yw esgyrn, cyhyrau a chymalau) ac effeithiau'r anhwylderau hyn ar weithrediad y system nerfol ac iechyd cyffredinol. 

Blwyddyn Un: Gradd Ceiropracteg 

Ffisioleg Glinigol 1 - 20 credyd 

Anatomeg Glinigol - 20 credyd 

Delweddu Clinigol - 20 credyd 

Rheolaeth Glinigol 1 - 20 credyd 

Biomecaneg - 20 credyd 

Gwyddoniaeth Ymddygiadol - 20 credyd 

Blwyddyn Dau: Gradd Ceiropracteg 

Ffisioleg Glinigol 2 - 20 credyd 

Delweddu Clinigol a Diagnosis 1 - 20 credyd 

Rheolaeth Glinigol 2 - 20 credyd 

Diagnosis Clinigol 1 - 20 credyd 

Iechyd Cyhoeddus i Ceiropractyddion - 20 credyd 

Niwroanatomeg a Niwroleg Glinigol - 20 credyd 

Blwyddyn Tri: Gradd Ceiropracteg 

Niwro-orthopaedeg Glinigol - 20 credyd 

Methodoleg Ymchwil - 20 credyd 

Paratoi Clinigol - 20 credyd 

Diagnosis Clinigol 2 - 20 credyd 

Delweddu Clinigol a Diagnosis 2 - 20 credyd 

Rheolaeth Glinigol 3 - 20 credyd 

Blwyddyn Pedwar: Gradd Ceiropracteg

Prosiect Ymchwil - 20 credyd

Cyfieithu Tystiolaeth yn Ymarfer Clinigol - 20 credyd

Ymarfer Clinigol Cyfoes - 20 credyd

Diagnosis a Rheolaeth Glinigol - 20 credyd

Clinig Ceiropracteg - 60 credyd

Sylwch: Mae rhai modiwlau'n cael eu hailddilysu a gallant newid eu teitl a'u cod yn unig. 

Dysgu 

Yn nodweddiadol, bydd myfyrwyr ar ein gradd ceiropracteg yn treulio amser bob wythnos mewn darlithoedd, sesiynau ymarferol, tiwtorialau, labordy neu waith clinigol, yn dibynnu ar y pwnc. 

Mae ein gradd Ceiropracteg wedi'i hintegreiddio'n llawn i seilwaith y Brifysgol, gan sicrhau profiad addysgol eang i fyfyrwyr, gan gynnwys rhaglen lleoliad gwaith mewn ysbytai leol. 

Asesiad 

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu trwy gydol pob tymor, gan gynnwys profion ateb byr yn y dosbarth, profion ymarferol, profion amlddewis, cyflwyniadau grŵp a phrofion ysgrifenedig ateb hir. 

Achrediadau 

Mae ein rhaglen Ceiropracteg wedi'i hachredu gan y Cyngor Ceiropracteg Cyffredinol (GCC) a'r Cyngor Ewropeaidd ar Addysg Ceiropracteg (ECCE). Mae hyn yn golygu bod graddedigion yn gymwys i wneud cais i gofrestru gyda'r GCC, â'r gallu i weithio mewn taleithiau Ewropeaidd, ac yn gymwys i sefyll arholiadau mynediad yn y mwyafrif o feysydd achrededig ledled y byd. 

Lleoliadau Gwaith

Final year chiropractic students: Clinic Floor


Mae myfyrwyr ceiropracteg blwyddyn olaf yn treulio 13 mis yn gweithio dan oruchwyliaeth broffesiynol yn y clinig cleifion allanol yn Sefydliad Ceiropracteg Cymru, gan reoli gofal ystod eang o gleifion. Mae gan y myfyrwyr-glinigwyr fynediad at foddau diagnostig o'r radd flaenaf gan gynnwys sganiau DXA, uwchsain cyhyrysgerbydol, gwasanaethau pelydr-X ac MRI. 

Mae myfyrwyr yn treulio wythnos ar leoliad ysbyty yn Ysbyty'r Tywysog Charles o dan oruchwyliaeth yr Athro Karras, Llawfeddyg Orthopedig Ymgynghorol. Mae lleoliad yr ysbyty yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymgysylltu â gweithwyr iechyd proffesiynol eraill mewn nifer o adrannau gan gynnwys clinigau llawfeddygaeth a thorri esgyrn. 

Mae myfyrwyr hefyd yn cael cyfle i weithio gyda thimau chwaraeon y Brifysgol yn ogystal â darparu gofal mewn digwyddiadau allanol yn amrywio o driathlonau, digwyddiadau beicio, twrnameintiau tenis a rygbi proffesiynol. Mae'r holl gyfleoedd lleoliad gwaith yn darparu profiad gwell i fyfyrwyr er mwyn paratoi'r myfyrwyr-glinigwyr ar gyfer swyddi graddedig. 

Cyfleusterau 

Chiropractic Degree: A final year chiropractic student: Side posture adjustment


Mae gan  Sefydliad Ceiropracteg Cymru  (WIoC) 18 ystafell driniaeth, yn ogystal â swît pelydr-X digidol, cyfleusterau MRI  ac ystafell adsefydlu swyddogaethol. Mae gennym gyfleusterau dysgu o'r radd flaenaf ar y campws, gan gynnwys ystafell efelychu clinigol, DEXA-scan a chyfres uwchsain diagnostig. 

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd adeiladu ein Clinig Ceiropracteg newydd ar ein campws yn Nhrefforest.

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da.

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Gofynion ychwanegol 

* Gwiriad Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd  (DBS) ar y Gweithlu Plant ac Oedolion a Rhestrau Gwahardd Plant ac Oedolion a'u tanysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Cyfwerth tramor sy'n ofynnol ar gyfer ymgeiswyr sy’n byw tu allan i'r DU)
  
* Tystiolaeth o arsylwi o leiaf 3 awr o geiropractydd mewn ymarfer clinigol. 

Sylwch, y byddwn yn cymryd mewn i ystyriaeth unrhyw  ymgeiswyr sy'n ymuno â ni ym mis Medi 2022 ond nad ydyn nhw'n gallu cyflawni'r gofyniad hwn ar hyn o bryd yng ngoleuni sefyllfa Covid-19. Ni fydd angen cysylltu â ni os na allwch gynnal yr arsylwad hwn. 

* Mae angen sgôr cyfartalog isaf (neu gyfwerth) o 6.0 An IELTS ar gyfer ymgeiswyr o'r tu allan i'r DU.

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BBC i gynnwys Gradd B yn Bioleg ac un pwnc Gwyddoniaeth arall y mae'n rhaid iddo fod naill ai Cemeg, Seicoleg, Addysg Gorfforol, Mathemateg neu Ffiseg ac i eithrio Astudiaethau Cyffredinol. 

Cynnig Bagloriaeth Cymu nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau ac BB ar Lefel A i gynnwys Bioleg ac un pwnc Gwyddoniaeth arall y mae'n rhaid iddo fod naill ai Cemeg, Seicoleg, Addysg Gorfforol, Mathemateg neu Ffiseg, ac i eithrio Astudiaethau Cyffredinol.

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod i gynnwys modiwlau Bioleg a Chemeg.

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Diploma Gwyddoniaeth gyda 60 credyd yn gyffredinol i gynnwys 45 credyd lefel 3 gyda 18 uned Rhagoriaeth o Wyddoniaeth, 24 Teilyngdod a 3 Llwyddiant pellach. Mae cyfuniadau eraill sy'n cyfateb i 112 o bwyntiau tariff UCAS yn dderbyniol.

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni cyffredinol IELTS gradd o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg IELTS efallai na fydd angen, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi, cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

Llawn amser y DU: £9000

Rhyngwladol Llawn Amser: £13800

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig 


Eitem

Pecyn (gwisg ac offer) 

Cost

£ 20 

Siacedi Clinigol x2 ym Mlwyddyn 4 

Eitem

DBS * 

Cost

£ 53.20 

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 44 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein

Eitem

Gwasanaeth Diweddaru DBS * 

Cost

£ 13 

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif gwiriad manwl DBS. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwneud cais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Bydd graddedigion y radd Ceiropracteg hon yn gymwys i wneud cais am gofrestriad gyda'r Cyngor Ceiropracteg Cyffredinol (GCC) ymarfer fel ceiropractydd yn y sector annibynnol yn y DU. Mae cyfle hefyd i wneud cais am gofrestru a chyflogaeth mewn gwledydd eraill ledled y byd. 

Mae gan ein cwrs ceiropracteg dderbyniad cyflogaeth uchel iawn yn y proffesiwn. Mae ceiropracteg yn broffesiwn sy'n tyfu yn y DU ac Ewrop sy'n cynnig cyfleoedd sylweddol. Mae yna hefyd gyfleoedd gyrfa mewn addysg, neu fe allech chi arbenigo mewn meddygaeth chwaraeon, adsefydlu, niwroleg neu ymchwil. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein i'ch helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth ymgeisio. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.