Chiropractic

Meistr Ceiropracteg (Gan gynnwys Blwyddyn Sylfaen)

Y TRI GORAU YN Y DU DROS Y TAIR BLYNEDD DIWETHAF AR GYFER PROFFESIYNAU IECHYD - TABL CYNGHRAIR Y GUARDIAN 2019-21

Os ydych chi am fod yn geiropractydd, mae'r cwrs ceiropracteg hwn yn darparu'r addysg a'r hyfforddiant clinigol priodol i fodloni gofynion cofrestru yn y DU. 

Rhaglen ceiropracteg Meistr israddedig gwbl integredig yw hon sydd wedi'i hachredu gan y Cyngor Ceiropracteg Cyffredinol (GCC) a'r Cyngor Ewropeaidd ar Addysg Ceiropracteg (ECCE). Mae hyn yn sicrhau bod graddedigion yn cwrdd â safonau achredu ceiropracteg cenedlaethol a rhyngwladol ac yn gallu cofrestru gyda'r GCC i ymarfer yn y DU. 

Ar ein gradd ceiropracteg byddwch yn astudio ac yn deall y corff dynol mewn iechyd ac afiechyd, yn gallu nodi annormaleddau strwythur a swyddogaeth ddynol, a rheoli cleifion trwy ddulliau llaw. Mae'r rhain yn cynnwys trin, technegau meinwe meddal ac adsefydlu gweithredol. 

Mae profiad clinigol yn rhan fawr o'ch hyfforddiant ceiropracteg. Cyflwynir elfennau o waith clinigol o'r dechrau ac maent wedi'u hintegreiddio'n ofalus i atgyfnerthu'ch astudiaeth academaidd. Mae eich blwyddyn olaf yn lleoliad clinigol, lle byddwch chi'n trin ac yn rheoli cleifion ag anhwylderau cyhyrysgerbydol i ddatblygu eich sgiliau clinigol, eich hyder a'ch cyflogadwyedd. 


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
79P2 Llawn amser 5 mlynedd Medi Trefforest A
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
79P2 Llawn amser 5 mlynedd Medi Trefforest A

Ar ein gradd ceiropracteg byddwch yn astudio ac yn deall y corff dynol mewn iechyd ac afiechyd, yn gallu nodi annormaleddau strwythur a swyddogaeth ddynol, a'u rheoli trwy therapi priodol. Mae ceiropractyddion yn canolbwyntio ar ddiagnosio, trin ac atal problemau ac effeithiau'r anhwylderau hyn ar weithrediad y systemau cyhyrysgerbydol a nerfol ac iechyd cyffredinol. 

Mae ein gradd ceiropracteg hefyd yn cwrdd â safonau addysgol ceiropracteg rhyngwladol ymestynnol ac yn elwa o drefniadau cyllido manteisiol iawn ar gyfer myfyrwyr ceiropracteg yn yr UE. Bydd pob myfyriwr ar y rhaglen Ceiropracteg yn dilyn modiwlau craidd sy'n cynnwys: 

Mae ceiropractyddion yn canolbwyntio ar ddiagnosio, trin ac atal problemau i'r system gyhyrysgerbydol (hynny yw esgyrn, cyhyrau a chymalau) ac effeithiau'r anhwylderau hyn ar weithrediad y system nerfol ac iechyd cyffredinol. 

Blwyddyn Sylfaen: Gradd Ceiropracteg 

 • Ffisioleg Ddynol Sylfaenol ar gyfer Ceiropractyddion - 20 credyd 

 • Sylfeini Datblygiad Proffesiynol mewn Ceiropracteg - 20 credyd 

 • Anatomeg Sylfaen ar gyfer Ceiropracteg - 20 credyd 

 • Bioffiseg Sylfaenol - 20 credyd 

 • Sylfeini Rheolaeth Glinigol - 20 credyd 

 • Cemeg Sylfaen - 20 credyd

Blwyddyn Un: Gradd Ceiropracteg 

 • Ffisioleg Glinigol 1 - 20 credyd 

 • Anatomeg Glinigol - 20 credyd 

 • Delweddu Clinigol - 20 credyd 

 • Rheolaeth Glinigol 1 - 20 credyd 

 • Biomecaneg - 20 credyd 

 • Gwyddoniaeth Ymddygiadol - 20 credyd 

Blwyddyn Dau: Gradd Ceiropracteg 

 • Ffisioleg Glinigol 2 - 20 credyd 

 • Delweddu Clinigol a Diagnosis 1 - 20 credyd 

 • Rheolaeth Glinigol 2 - 20 credyd 

 • Diagnosis Clinigol 1 - 20 credyd 

 • Iechyd Cyhoeddus i Ceiropractyddion - 20 credyd 

 • Niwroanatomeg a Niwroleg Glinigol - 20 credyd 

Blwyddyn Tri: Gradd Ceiropracteg 

 • Niwro-orthopaedeg Glinigol - 20 credyd 

 • Methodoleg Ymchwil - 20 credyd 

 • Paratoi Clinigol - 20 credyd 

 • Diagnosis Clinigol 2 - 20 credyd 

 • Delweddu Clinigol a Diagnosis 2 - 20 credyd 

 • Rheolaeth Glinigol 3 - 20 credyd 

Blwyddyn Pedwar: Gradd Ceiropracteg 

 • Diagnosis ac Ymarfer Clinigol Seiliedig ar Dystiolaeth - 40 credyd 

 • Prosiect Ymchwil II - 10 credyd (dewisol) 

 • Clinigol a Phroffesiynol Cyfoes - 10 credyd 

 • Trosi Tystiolaeth i Ymarfer Clinigol - 10 credyd (dewisol) 

 • Clinig Ceiropracteg - 60 credyd 

Sylwch: Mae rhai modiwlau'n cael eu hailddilysu a gallant newid eu teitl a'u cod yn unig. 

Dysgu 

Yn nodweddiadol, bydd myfyrwyr ar ein gradd ceiropracteg yn treulio amser bob wythnos mewn darlithoedd, sesiynau ymarferol, tiwtorialau, labordy neu waith clinigol, yn dibynnu ar y pwnc. 

Asesiad 

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu trwy gydol pob tymor, gan gynnwys profion ateb byr yn y dosbarth, profion ymarferol, vivas ymarferol, profion amlddewis, cyflwyniadau grŵp a phrofion ysgrifenedig ateb hir. 

Achrediadau 

Mae ein rhaglen Ceiropracteg wedi'i hachredu gan y Cyngor Ceiropracteg Cyffredinol (GCC) a'r Cyngor Ewropeaidd ar Addysg Ceiropracteg (ECCE). Mae hyn yn golygu bod graddedigion yn gymwys i wneud cais i gofrestru gyda'r GCC, â'r gallu i weithio mewn taleithiau Ewropeaidd, ac yn gymwys i sefyll arholiadau mynediad yn y mwyafrif o feysydd achrededig ledled y byd. 

Lleoliadau Gwaith

Final year chiropractic students: Clinic Floor

Mae myfyrwyr ceiropracteg blwyddyn olaf yn treulio 13 mis yn gweithio dan oruchwyliaeth broffesiynol yn y clinig cleifion allanol yn Sefydliad Ceiropracteg Cymru, gan reoli gofal ystod eang o gleifion. Mae gan y myfyrwyr-glinigwyr fynediad at foddau diagnostig o'r radd flaenaf gan gynnwys sganiau DXA, uwchsain cyhyrysgerbydol, gwasanaethau pelydr-X ac MRI. 

Mae'r myfyrwyr hefyd yn treulio wythnos ar leoliad ysbyty yn Ysbyty'r Tywysog Charles o dan oruchwyliaeth yr Athro Karras, Llawfeddyg Orthopedig Ymgynghorol. Mae lleoliad yr ysbyty yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymgysylltu â gweithwyr iechyd proffesiynol eraill mewn nifer o adrannau gan gynnwys clinigau llawfeddygaeth a thorri esgyrn. 

Mae myfyrwyr hefyd yn cael eu lleoli gyda thimau chwaraeon prifysgol, dan oruchwyliaeth, yn ystod cystadlaethau ac mae hyn yn cynnwys digwyddiadau allanol yn amrywio o driathlonau, digwyddiadau beicio, twrnameintiau tenis a rygbi proffesiynol. Mae'r holl gyfleoedd lleoliad gwaith yn darparu profiad gwell i fyfyrwyr er mwyn paratoi'r myfyrwyr-glinigwyr ar gyfer swyddi graddedig. 

Cyfleusterau 

A final year chiropractic student: Patient examination

Mae gan Sefydliad Ceiropracteg Cymru (WIoC) 18 ystafell driniaeth, ystafell pelydr-X digidol, cyfleusterau MRI ac ystafell adsefydlu swyddogaethol lle gallwch gymhwyso'r wybodaeth ddamcaniaethol a gafwyd yn ymarferol. 

Darlithwyr 

Mae'r meini prawf mynediad yn manylu ar gynigion nodweddiadol ond mae PDC yn ystyried pob cais yn unigol sy'n golygu y gallem wneud cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, proffil personol a phrofiad. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd.
 
Gofynion ychwanegol 
 
* Gwiriad Manwl Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd  (DBS) ar y Gweithlu Plant ac Oedolion a Rhestrau Gwahardd Plant ac Oedolion a'u tanysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Cyfwerth tramor sy'n ofynnol ar gyfer ymgeiswyr sy’n byw tu allan i'r DU) 
  
* Tystiolaeth o arsylwi o leiaf 3 awr o geiropractydd mewn ymarfer clinigol. 

Sylwch, y byddwn yn cymryd mewn i ystyriaeth unrhyw ymgeiswyr sy'n ymuno â ni ym mis Medi 2021 ond nad ydyn nhw'n gallu cyflawni'r gofyniad hwn ar hyn o bryd yng ngoleuni sefyllfa Covid-19. Ni fydd angen cysylltu â ni os na allwch gynnal yr arsylwad hwn. 

* An IELTS Mae angen sgôr cyfartalog isaf (neu gyfwerth) o 6.0 ar gyfer ymgeiswyr o'r tu allan i'r DU. 

Rydym yn edrych am lefel uchel o gymhelliant a thystiolaeth o lefel sylweddol o hyfedredd mewn rhifedd a llythrennedd. Dylai'r myfyrwyr hynny heb unrhyw gymwysterau ffurfiol gysylltu â Phrifysgol De Cymru yn uniongyrchol. Mae pob cais yn cael ei ystyried yn unigol.

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC - CCD 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A i gynnwys un Lefel A ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn gyfwerth â 112-96 o bwyntiau tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i bwyntiau tariff 112-96 UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Llwyddo yn y Diploma gyda 60 credyd yn gyffredinol i gynnwys 45 credyd lefel 3 gyda 12 Rhagoriaeth, 18 Teilyngdod arall a 15 Pas. Mae cyfuniadau eraill sy'n cyfateb i 112 pwynt tariff UCAS yn dderbyniol 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni cyffredinol IELTS gradd o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg IELTS efallai na fydd angen, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi gwelwch yn dda cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Rhwymedig 

Eitem

DBS * 

Cost

£ 53.20 

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 44 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Eitem

Gwasanaeth Diweddaru DBS * 

Cost

£ 13 

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif gwiriad manwl DBS. 

Eitem

Pecyn (Gwisg ac Offer) 

Cost

£ 20 

Siacedi Clinigol x2 ym Mlwyddyn 5 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwneud cais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Bydd graddedigion y radd ceiropracteg hon yn gymwys i wneud cais am gofrestriad gyda'r Cyngor Ceiropracteg Cyffredinol (GCC) ymarfer yn gyfreithiol fel ceiropractydd yn y DU. Mae cyfle hefyd i wneud cais am gofrestru a chyflogaeth mewn gwledydd eraill ledled y byd. Mae gan ein cyrsiau ceiropracteg dderbyniad cyflogaeth uchel iawn yn y proffesiwn. Mae ceiropracteg yn broffesiwn sy'n tyfu yn y DU ac Ewrop sy'n cynnig cyfleoedd sylweddol. Mae yna hefyd gyfleoedd gyrfa mewn addysg, neu fe allech chi arbenigo mewn academia, meddygaeth chwaraeon, adsefydlu, niwroleg neu ymchwil. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau  helaeth ar-lein i'ch helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth ymgeisio. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL