Bydd Meistr Gweinyddiaeth Busnes (MBA) Prifysgol De Cymru yn datblygu'r wybodaeth a'r sgiliau i fod yn arweinydd busnes strategol llwyddiannus. 

Mae'n adeiladu ar ethos cryf o helpu rheolwyr i ddatrys problemau go iawn, ac mae wedi'i gynllunio ar gyfer gweithwyr proffesiynol a fydd yn gwneud gwahaniaeth strategol i'r sefydliadau y maent yn gweithredu ynddynt. 

P'un a ydych chi'n gweithio mewn sefydliad sector cyhoeddus neu breifat, byddwch chi'n dysgu sut i integreiddio ymchwil ac ymarfer blaengar ar draws yr holl feysydd busnes allweddol i drawsnewid busnes. 

Yn ystod yr MBA byddwch yn datblygu sgiliau arwain allweddol megis creadigrwydd, arloesi, cydweithredu a datrys problemau ac yn cael eich cyflwyno i theori busnes arloesol mewn cyd-destun ymarferol. 

Yn ogystal â'ch cymhwyster MBA, byddwch hefyd yn cael cyfle i ennill Diploma Lefel 7 y Sefydliad Rheoli Siartredig (CMI) mewn Rheolaeth Strategol ac Arweinyddiaeth. Mae hyn wedi'i ymgorffori yng nghwricwlwm MBA, felly nid oes angen asesiad ychwanegol, dim ond pasio elfennau gofynnol eich MBA yn llwyddiannus. 

Mae'r Brifysgol yn gartref i amgylchedd bywiog, amlddiwylliannol sy'n rhoi cyfle gwych i chi gael persbectif rhyngwladol ar fusnes a gwahanol ddiwylliannau ac arferion. 

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn 

Sylwch, oherwydd y niferoedd uchel o geisiadau a dderbyniwyd, nid ydym bellach yn derbyn ceisiadau newydd gan fyfyrwyr rhyngwladol sy'n dymuno dechrau'r cwrs hwn ym mis Ionawr neu Chwefror 2023. Mae ceisiadau gan fyfyrwyr yn y DU neu'r UE yn dal i gael eu derbyn. Am ragor o wybodaeth, ewch i'n gwefan Ryngwladol. Bydd unrhyw geisiadau rhyngwladol newydd a dderbynnir ar gyfer derbyniadau Ionawr/Chwefror 2023 yn cael eu tynnu’n ôl.  

Fodd bynnag, gall myfyrwyr rhyngwladol wneud cais i astudio'r cwrs hwn o fis Medi 2023. Er nad oes dyddiad cau penodol i wneud cais, byddem yn argymell gwneud cais cyn gynted â phosibl. 

2023 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Dinas Casnewydd C
2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Dinas Casnewydd C

Bydd yr MBA yn eich cyflwyno i feysydd busnes craidd gyda phwyslais ar natur strategol gwneud penderfyniadau trwy ystod amrywiol o fodiwlau. 

Modiwlau MBA: 

 • Damcaniaethau ac Ymarfer Arweinyddiaeth a Rheoli 

  Datblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o ystod o ddamcaniaethau arweinyddiaeth a rheolaeth a'u defnydd cyfoes mewn ystod o leoliadau sefydliadol.

 • Rheolaeth Ariannol Strategol 

  Ennill dealltwriaeth o faterion a thechnegau rheolaeth ariannol strategol o safbwynt rhanddeiliaid mewnol ac allanol.

 • Offer a Thechnegau Dadansoddi Strategol 

  Gwerthuso amgylchedd strategol sefydliad; yn fewnol ac yn allanol. Hefyd ennill y sgiliau i gyfarwyddo a rheoli datblygiad strategaeth fusnes a chorfforaethol yng nghyd-destun cymhlethdod a newid.

 • Rheoli Prosiectau a Sgiliau Ymgynghori

  Bydd myfyrwyr yn dysgu gwerthuso strategaeth a chwmpas prosiect wrth ennill dealltwriaeth o'r broses rheoli prosiect a'r materion strwythurol ac arweinyddiaeth sy'n bodoli ac sy'n dod i'r amlwg. Bydd myfyrwyr hefyd yn agored i'r broses o nodi a dewis prosiectau a rheoli prosiectau gan ddefnyddio offer rheoli prosiect priodol.

 • Marchnata Strategol 

  Deall a gwerthuso'n feirniadol sut mae marchnata strategol yn cysylltu â strategaeth fusnes gyffredinol. Yn ogystal, gwerthuso'r gwahaniaeth rhwng arfer marchnata strategol da ac arfer nad yw'n cyrraedd ansawdd proffesiynol.

 • Rheoli Gweithrediadau Strategol 

  Ennill gwerthfawrogiad o brosesau gweithredol, technegau, systemau cynllunio a rheoli gan gyfeirio at y diwydiannau gweithgynhyrchu a gwasanaeth o safbwynt ansoddol a meintiol.

 • Dulliau Ymchwil 

  Cynnal ymchwiliad gwyddonol cywir a'i gyflwyno ar ffurf ysgrifenedig. Bydd hyn yn datblygu eich sgiliau deall ac ymchwil mewn cyd-destun rheoli a/neu ddatblygiad proffesiynol.

 • Prosiect Rheoli 

  Archwilio cysyniad, damcaniaethau ac arfer sgiliau rheoli prosiect ac ymgynghori wrth adeiladu ar sgiliau methodolegol ymchwil a gofynion dadl feirniadol a sefydlwyd trwy gydol y rhaglen. Dysgu sut mae'r sgiliau allweddol hyn yn hanfodol mewn cyd-destun busnes er mwyn sicrhau penderfyniadau trylwyr.

  

Yn amodol ar ailddilysu o 2021 

Mae'r cwrs hwn yn destun ailddilysiad, mae hyn yn golygu ei fod yn cael ei adolygu fel rhan o brosesau sicrhau ansawdd a gwella safon y Brifysgol. Mae cynnwys y cwrs a'r modiwl yn ddangosol a gall newid trwy'r broses ailddilysu. Cyn gynted ag y bydd y cwrs yn cael ei ailddilysu, bydd y manylion yn cael eu cadarnhau a'u cyhoeddi ar wefan y Brifysgol. 

Mewn achos annhebygol na fydd y cwrs yn mynd yn ei flaen fel y cynlluniwyd, neu’n cael ei newid yn sylweddol, byddwn yn ysgrifennu i roi gwybod i chi. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i gwrs amgen addas naill ai yn PDC neu mewn darparwr arall.

Addysgu 

Cyflwynir sesiynau a addysgir trwy astudio hunan-dywys, darlithoedd, seminarau, gwaith grŵp, astudiaethau achos ac ymarferion. Byddwch yn cael cyfle i ddadansoddi sefydliadau yn strategol, gwneud cyflwyniadau a pharatoi cynlluniau marchnata a busnes. 

Ochr yn ochr â'ch astudiaethau MBA, byddwch hefyd yn rhan o ymweliad astudio i weld o lygad y ffynnon sut mae gwahanol gwmnïau'n gweithredu. Fe'ch anogir hefyd i fynychu'r llu o ddarlithoedd gwadd a drefnir gan yr Ysgol Fusnes, i ehangu eich dealltwriaeth o feysydd pwnc pwysig. 

Ymchwil 

Yn sail i'ch astudiaethau bydd yr ymchwil ddiweddaraf a wnaed gan y Grŵp Ymchwil Ysgol Fusnes Cymru. Mae hyn yn golygu y cewch eich dysgu gan academyddion sydd ar flaen y gad yn eu maes arbenigol. 

Asesiad 

Aseswyd y cymhwyster MBA trwy aseiniadau ysgrifenedig, cyflwyniadau a gwaith prosiect. Mae'r MBA yn cynnwys cwblhau prosiect ymchwil busnes a fydd yn datblygu eich sgiliau cyfathrebu ac ymgynghori. 

Achrediadau 

Yn ogystal â'ch cymhwyster MBA, byddwch hefyd yn cael cyfle i ennill Diploma Lefel 7 y Sefydliad Rheoli Siartredig (CMI) mewn Rheolaeth Strategol ac Arweinyddiaeth.

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd anrhydedd ail ddosbarth o leiaf yn y DU neu gymhwyster cyfwerth rhyngwladol cydnabyddedig. Mae'r cwrs MBA yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022

 • Llawn amser y DU: £10820 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: £14300 

 • Rhan-amser y DU: £1200 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

*Rhwymedig

Eitem

Teithiau Maes - Ymweliad â Dinas Ewropeaidd 

Cost: £ 100 

Mae’r Daith Astudio yn rhad ac am ddim, ond bydd disgwyl i fyfyrwyr dalu am gostau arferol tra byddant i ffwrdd e.e. cinio, prydau min nos, gweithgareddau cymdeithasol, ac ati. Tua £100. 

Eitem

Asesiad neu aelodaeth ychwanegol 

Cost: £ 250 

Mae’n bosib y bydd myfyrwyr ar y cwrs hwn yn gallu ennill Diploma Lefel 7 CMI mewn Rheolaeth Strategol ac Arweinyddiaeth. Codir £250 ar fyfyrwyr sy'n dymuno gwneud hyn (pris yn gywir adeg ysgrifennu


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Mae cyflogadwyedd wrth wraidd yr MBA hwn, a'n nod yw sicrhau bod ein myfyrwyr yn arloesol, yn greadigol ac yn entrepreneuraidd, sy'n helpu i wneud ein graddedigion yn gyflogadwy ledled y byd. 

Mae'r cwrs MBA heriol a deinamig hwn wedi'i gynllunio ar gyfer y rhai sy'n edrych i fynd â'u gyrfa i'r lefel nesaf. Bydd yn eich helpu i ddatblygu’r wybodaeth a’r sgiliau i fod yn arweinydd busnes strategol llwyddiannus ac yn eich arfogi â mewnwelediad i’r arferion busnes y bydd eu hangen arnoch ar gyfer dyfodol mewn amgylchedd byd-eang sy’n newid yn barhaus. 

Wedi'i ddatblygu mewn ymgynghoriad agos ag ystod o gyflogwyr sydd wedi cyfrannu'n sylweddol at wneud ein graddedigion yn fwy effeithiol yn y gweithle, mae MBA Prifysgol De Cymru yn cael ei gydnabod yn fyd-eang fel cymhwyster oherwydd ei berthnasedd ym myd gwaith. Mae cwblhau prosiect rheoli yn rhoi cyfle i chi arddangos eich gwybodaeth a'ch sgiliau dadansoddi sy'n hanfodol i gyflogwyr blaenllaw. 

Ar ddiwedd eich MBA, efallai yr hoffech symud ymlaen i ymchwil ôl-raddedig gyda Meistr trwy Ymchwil neu PhD.