Bydd Meistr Gweinyddiaeth Busnes (MBA) Prifysgol De Cymru yn datblygu'r wybodaeth a'r sgiliau i fod yn arweinydd busnes strategol llwyddiannus. 

Mae'n adeiladu ar ethos cryf o helpu rheolwyr i ddatrys problemau go iawn, ac mae wedi'i gynllunio ar gyfer gweithwyr proffesiynol a fydd yn gwneud gwahaniaeth strategol i'r sefydliadau y maent yn gweithredu ynddynt. 

P'un a ydych chi'n gweithio mewn sefydliad sector cyhoeddus neu breifat, byddwch chi'n dysgu sut i integreiddio ymchwil ac ymarfer blaengar ar draws yr holl feysydd busnes allweddol i drawsnewid busnes. 

Yn ystod yr MBA byddwch yn datblygu sgiliau arwain allweddol megis creadigrwydd, arloesi, cydweithredu a datrys problemau ac yn cael eich cyflwyno i theori busnes arloesol mewn cyd-destun ymarferol. 

Yn ogystal â'ch cymhwyster MBA, byddwch hefyd yn cael cyfle i ennill Diploma Lefel 7 y Sefydliad Rheoli Siartredig (CMI) mewn Rheolaeth Strategol ac Arweinyddiaeth. Mae hyn wedi'i ymgorffori yng nghwricwlwm, felly nid oes angen asesiad ychwanegol, dim ond cofrestriad cyflawn sydd ei angen arnoch o fewn yr amser gofynnol a llwyddo yn yr asesiadau gofynnol gyda marc dros 40%.

Mae'r Brifysgol yn gartref i amgylchedd bywiog, amlddiwylliannol sy'n rhoi cyfle gwych i chi gael persbectif rhyngwladol ar fusnes a gwahanol ddiwylliannau ac arferion. 

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn 

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Dinas Casnewydd C
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Dinas Casnewydd C

Bydd yr MBA yn eich cyflwyno i feysydd busnes craidd gyda phwyslais ar natur strategol gwneud penderfyniadau trwy ystod amrywiol o fodiwlau. 

Modiwlau MBA: 

Damcaniaethau ac Ymarfer Arweinyddiaeth a Rheoli 

Datblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o ystod o ddamcaniaethau arweinyddiaeth a rheolaeth a'u defnydd cyfoes mewn ystod o leoliadau sefydliadol.

Rheolaeth Ariannol Strategol 

Ennill dealltwriaeth o faterion a thechnegau rheolaeth ariannol strategol o safbwynt rhanddeiliaid mewnol ac allanol.

Offer a Thechnegau Dadansoddi Strategol 

Gwerthuso amgylchedd strategol sefydliad; yn fewnol ac yn allanol. Hefyd ennill y sgiliau i gyfarwyddo a rheoli datblygiad strategaeth fusnes a chorfforaethol yng nghyd-destun cymhlethdod a newid.

Rheoli Prosiectau a Sgiliau Ymgynghori

Bydd myfyrwyr yn dysgu gwerthuso strategaeth a chwmpas prosiect wrth ennill dealltwriaeth o'r broses rheoli prosiect a'r materion strwythurol ac arweinyddiaeth sy'n bodoli ac sy'n dod i'r amlwg. Bydd myfyrwyr hefyd yn agored i'r broses o nodi a dewis prosiectau a rheoli prosiectau gan ddefnyddio offer rheoli prosiect priodol.

Marchnata Strategol 

Deall a gwerthuso'n feirniadol sut mae marchnata strategol yn cysylltu â strategaeth fusnes gyffredinol. Yn ogystal, gwerthuso'r gwahaniaeth rhwng arfer marchnata strategol da ac arfer nad yw'n cyrraedd ansawdd proffesiynol.

Rheoli Gweithrediadau Strategol 

Ennill gwerthfawrogiad o brosesau gweithredol, technegau, systemau cynllunio a rheoli gan gyfeirio at y diwydiannau gweithgynhyrchu a gwasanaeth o safbwynt ansoddol a meintiol.

Dulliau Ymchwil 

Cynnal ymchwiliad gwyddonol cywir a'i gyflwyno ar ffurf ysgrifenedig. Bydd hyn yn datblygu eich sgiliau deall ac ymchwil mewn cyd-destun rheoli a/neu ddatblygiad proffesiynol.

Prosiect Rheoli 

Archwilio cysyniad, damcaniaethau ac arfer sgiliau rheoli prosiect ac ymgynghori wrth adeiladu ar sgiliau methodolegol ymchwil a gofynion dadl feirniadol a sefydlwyd trwy gydol y rhaglen. Dysgu sut mae'r sgiliau allweddol hyn yn hanfodol mewn cyd-destun busnes er mwyn sicrhau penderfyniadau trylwyr.

Yn amodol ar ailddilysu o 2021 

Mae'r cwrs hwn yn destun ailddilysiad, mae hyn yn golygu ei fod yn cael ei adolygu fel rhan o brosesau sicrhau ansawdd a gwella safon y Brifysgol. Mae cynnwys y cwrs a'r modiwl yn ddangosol a gall newid trwy'r broses ailddilysu. Cyn gynted ag y bydd y cwrs yn cael ei ailddilysu, bydd y manylion yn cael eu cadarnhau a'u cyhoeddi ar wefan y Brifysgol. 

Mewn achos annhebygol na fydd y cwrs yn mynd yn ei flaen fel y cynlluniwyd, neu’n cael ei newid yn sylweddol, byddwn yn ysgrifennu i roi gwybod i chi. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i gwrs amgen addas naill ai yn PDC neu mewn darparwr arall.

Addysgu 

Cyflwynir sesiynau a addysgir trwy astudio hunan-dywys, darlithoedd, seminarau, gwaith grŵp, astudiaethau achos ac ymarferion. Byddwch yn cael cyfle i ddadansoddi sefydliadau yn strategol, gwneud cyflwyniadau a pharatoi cynlluniau marchnata a busnes. 

Ochr yn ochr â'ch astudiaethau MBA, byddwch hefyd yn rhan o ymweliad astudio i weld o lygad y ffynnon sut mae gwahanol gwmnïau'n gweithredu. Fe'ch anogir hefyd i fynychu'r llu o ddarlithoedd gwadd a drefnir gan yr Ysgol Fusnes, i ehangu eich dealltwriaeth o feysydd pwnc pwysig. 

Ymchwil 

Yn sail i'ch astudiaethau bydd yr ymchwil ddiweddaraf a wnaed gan y Grŵp Ymchwil Ysgol Fusnes Cymru. Mae hyn yn golygu y cewch eich dysgu gan academyddion sydd ar flaen y gad yn eu maes arbenigol. 

Asesiad 

Aseswyd y cymhwyster MBA trwy aseiniadau ysgrifenedig, cyflwyniadau a gwaith prosiect. Mae'r MBA yn cynnwys cwblhau prosiect ymchwil busnes a fydd yn datblygu eich sgiliau cyfathrebu ac ymgynghori. 

Achrediadau 

Yn ogystal â'ch cymhwyster MBA, byddwch hefyd yn cael cyfle i ennill Diploma Lefel 7 y Sefydliad Rheoli Siartredig (CMI) mewn Rheolaeth Strategol ac Arweinyddiaeth.

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd anrhydedd ail ddosbarth o leiaf yn y DU neu gymhwyster cyfwerth rhyngwladol cydnabyddedig. Mae'r cwrs MBA yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022

Llawn amser y DU: £10820 

Rhyngwladol Llawn Amser: £14300 

Rhan-amser y DU: £1200 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

*Rhwymedig

Eitem

Teithiau Maes - Ymweliad â Dinas Ewropeaidd 

Cost: £ 100 

Mae’r Daith Astudio yn rhad ac am ddim, ond bydd disgwyl i fyfyrwyr dalu am gostau arferol tra byddant i ffwrdd e.e. cinio, prydau min nos, gweithgareddau cymdeithasol, ac ati. Tua £100. 

Eitem

Asesiad neu aelodaeth ychwanegol 

Cost: £ 250 

Mae’n bosib y bydd myfyrwyr ar y cwrs hwn yn gallu ennill Diploma Lefel 7 CMI mewn Rheolaeth Strategol ac Arweinyddiaeth. Codir £250 ar fyfyrwyr sy'n dymuno gwneud hyn (pris yn gywir adeg ysgrifennu


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Mae cyflogadwyedd wrth wraidd yr MBA hwn, a'n nod yw sicrhau bod ein myfyrwyr yn arloesol, yn greadigol ac yn entrepreneuraidd, sy'n helpu i wneud ein graddedigion yn gyflogadwy ledled y byd. 

Mae'r cwrs MBA heriol a deinamig hwn wedi'i gynllunio ar gyfer y rhai sy'n edrych i fynd â'u gyrfa i'r lefel nesaf. Bydd yn eich helpu i ddatblygu’r wybodaeth a’r sgiliau i fod yn arweinydd busnes strategol llwyddiannus ac yn eich arfogi â mewnwelediad i’r arferion busnes y bydd eu hangen arnoch ar gyfer dyfodol mewn amgylchedd byd-eang sy’n newid yn barhaus. 

Wedi'i ddatblygu mewn ymgynghoriad agos ag ystod o gyflogwyr sydd wedi cyfrannu'n sylweddol at wneud ein graddedigion yn fwy effeithiol yn y gweithle, mae MBA Prifysgol De Cymru yn cael ei gydnabod yn fyd-eang fel cymhwyster oherwydd ei berthnasedd ym myd gwaith. Mae cwblhau prosiect rheoli yn rhoi cyfle i chi arddangos eich gwybodaeth a'ch sgiliau dadansoddi sy'n hanfodol i gyflogwyr blaenllaw. 

Ar ddiwedd eich MBA, efallai yr hoffech symud ymlaen i ymchwil ôl-raddedig gyda Meistr trwy Ymchwil neu PhD.