Treforest Campus

MBA (llwybr carlam ar-lein)

Cynlluniwyd y cwrs hwn i ganiatáu i weithwyr proffesiynol rheoli profiadol (fel y gwelir gan aelodaeth o gorff proffesiynol) “ychwanegu” at eu cymwysterau a'u profiad presennol i MBA trwy gwblhau dau fodiwl a addysgir a phrosiect Traethawd estynedig. Ffocws y cwrs hwn yw datblygu sgiliau dadansoddi a chyfathrebu datblygedig sy'n caniatáu i raddedigion ymgysylltu'n feirniadol â theori ar flaen y gad a'i chymhwyso i'w hymarfer. Cynlluniwyd y modd addysgu ar-lein i gyd-fynd â'ch ymrwymiadau gwaith presennol. Gan fod hwn yn gwrs llwybr cyflym, gellir ei gwblhau mewn 12-18 mis.

Sylwch nad yw'r llwybr carlam yn denu cyllid myfyrwyr y llywodraeth oherwydd bydd angen i chi fod yn astudio’r cwrs cyfan, nid swm llai o gredydau oherwydd astudiaeth/profiad blaenorol. 

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn 


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r pwys mwyaf yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Ebrill Ar lein A
Rhan amser 1 flwyddyn Hydref Ar lein A

Mae'r modiwlau Damcaniaethau Arweinyddiaeth a Rheolaeth yn cwmpasu'r pynciau a ganlyn:

 • Datblygu theori rheoli (Clasurol, AD, Wrth Gefn, Systemau ac ati).
 • Rheolaeth yn erbyn Arweinyddiaeth
 • Arddulliau Arweinyddiaeth.
 • Theori Arweinyddiaeth (e.e., rhyngweithredol v trawsnewidiol, arweinyddiaeth gweision).
 • Arwain a rheoli pobl (e.e. damcaniaethau ysgogol, ymgysylltu â gweithwyr, deallusrwydd emosiynol).

Nodau'r modiwl Dulliau Ymchwil yw datblygu dealltwriaeth a sgiliau ymchwil myfyrwyr mewn disgyblaeth pwnc rheoli. Adolygu'n feirniadol ystod o fethodolegau ymchwil a dewis un sydd fwyaf priodol i fynd i'r afael ag angen ymchwil. Adolygu'n feirniadol ystod o ddulliau ymchwil a dewis yr un/rhai mwyaf priodol i fynd i'r afael â’r dyluniad ymchwil ac i arfogi myfyrwyr â'r sgiliau sy'n ofynnol ar gyfer yr agweddau ymarferol ar gynllunio, cynnal a chynhyrchu gwaith ar lefel Meistr. 

Traethawd estynedig:

Mae'r Traethawd estynedig yn ddarn sylweddol o ddysgu dan gyfarwyddyd myfyrwyr, yn seiliedig ar ymchwiliad manwl i ffenomenon sy'n gysylltiedig â busnes. Mae'r traethawd estynedig yn gofyn i fyfyrwyr arddangos y canlynol: 

 • Gwreiddioldeb
 • Diffiniad clir o'r mater sy'n destun ymchwiliad a datganiad clir o nodau'r astudiaeth.
 • Dealltwriaeth a defnydd o fethodoleg ymchwil briodol sy'n nodi sgiliau casglu a dadansoddi data.
 • Os yw'n briodol, dadansoddiad o'r arfer presennol o fewn y sefydliad(au) yn nhermau'r fframwaith damcaniaethol a sefydlwyd ar gyfer yr astudiaeth ac o ran arfer cymharol.
 • I ba raddau y mae pob un o'r uchod yn arwain at set o gasgliadau sy'n gyson â'r ymchwil. Gosod argymhellion clir ar gyfer gweithredu, mabwysiadu neu fel arall.

Addysgu 

Cyflwynir pob un o'r modiwlau a addysgir dros gyfnod o 12 wythnos. Addysgir y modiwlau gan ddefnyddio deunydd wedi'i recordio ymlaen llaw sy'n cael ei gefnogi gan gyfres o sesiynau cydamserol ar-lein. Cyfanswm yr amser astudio a argymhellir ar gyfer modiwl 20 credyd yw 200 awr.

Mae'r traethawd estynedig yn brosiect ymchwil unigol a gefnogir gan oruchwyliwr traethawd estynedig a roddir i bob myfyriwr i'w tywys a'u mentora trwy'r broses ymchwil.

Asesiad 

Asesir y cwrs yn gyfan gwbl gan waith cwrs.

Lefel 7 CMI neu gyfwerth

IELTS lefel 6, dim llai na 5.5 mewn unrhyw elfen

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.


Ffoiedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022

Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau


Costau Ychwanegol

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun.

Bydd angen 2 lyfr: 

Williams, K. (2014) Getting Critical, 2nd Ed., Palgrave MacMillan (Circa £5.99)

Dyma ddolen gan un o'r manwerthwyr ar-lein  adnabyddus.

Gostyngiad os ydych chi'n ei brynu'n uniongyrchol gan y Cyhoeddwyr, fel eich bod yn talu £36.76 (£70 fel arfer):

Northouse. P. Leadership: Theory and Practice, 8fed Argraffiad, Sage

Y cod disgownt yw UK18NORT

Dyma’r ddolen:

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y gwrs ôl-raddedig hon.

Mae'r mathau o yrfaoedd gall raddedigion  fynd ymlaen i'w wneud yn cynnwys:

 • Rheolwr Cyffredinol
 • Rheolwr Cyffredinol Rhanbarthol
 • Cyfarwyddwr

GWYBODAETH DEFNYDDIOL