Games development

MComp Datblygu Gemau Cyfrifiadurol

Mae’r cwrs pedair-blynedd Meistr mewn Cyfrifiadureg mewn Datblygu Gemau Cyfrifiadurol hwn wedi'i achredu gan y BCS, a dyma’r dyfarniad uchaf ar gyfer astudiaeth israddedig mewn cyfrifiadura ac mae wedi'i gynllunio ar gyfer myfyrwyr mwy galluog. Gan gyfuno ein gradd BSc (Anrh) Datblygu Gemau Cyfrifiadurol â deunydd lefel Meistr, mae'n caniatáu i chi wahaniaethu’ch hun ymhellach gyda set uwch o sgiliau proffesiynol a thechnegol. 

Mae cwrs MComp Datblygu Gemau Cyfrifiadurol PDC yn cynnwys set sgiliau a fydd yn eich helpu i gael gwaith fel rhaglennydd gemau. Fe allech chi gael eich hun wrth wraidd y broses datblygu gemau, o ysgrifennu cod, ei brofi, a thrwsio byg, i gynhyrchu offer i aelodau eraill o'r tîm eu defnyddio. P'un a oes gennych ddiddordeb mewn deallusrwydd artiffisial, ffiseg gêm neu rendro graffeg traws-blatfform, mae'r diwydiant gemau cyfrifiadurol yn sector ffyniannus sy'n cynnig llawer o gyfleoedd i weithio gyda chyhoeddwyr, stiwdios annibynnol neu gynhyrchwyr nwyddau canol. 

Mae'r cwrs Datblygu Gemau hwn yn rhoi pwyslais ar raglennu ar gyfer gemau cyfrifiadurol, ond mae hefyd yn eich paratoi ar gyfer gyrfa mewn datblygu meddalwedd, a dyma'ch cam cyntaf tuag at yrfa werth chweil yn y diwydiannau creadigol. Byddwch chi'n dysgu trwy wneud, defnyddio cyfrifiaduron perfformiad uchel a gweithio'n unigol ac mewn timau i gynhyrchu gemau i derfynau amser tynn. Byddwch yn gweithio ar broblemau go iawn a fydd yn eich paratoi ar gyfer cyflogaeth, ac yn datblygu sgiliau allweddol i gefnogi dysgu gydol oes. 

2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
TH4W Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A
2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
TH4W Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A

Ar y cwrs Datblygu Gemau Cyfrifiadurol, byddwch yn dysgu trwy wneud, defnyddio cyfrifiaduron perfformiad uchel a gweithio'n unigol ac mewn timau i gynhyrchu gemau i derfynau amser tynn. Byddwch yn gweithio ar broblemau go iawn a fydd yn eich paratoi ar gyfer cyflogaeth ac yn datblygu sgiliau allweddol i gefnogi dysgu gydol oes a fydd yn eich helpu i gadw i fyny â'r maes hwn sy'n newid yn gyflym. 
  
Mae ein myfyrwyr yn dysgu C ++ ac Unreal® Engine o wythnos un gyda sylw i Unity® yn dilyn yn gyflym. Rydyn ni'n rhoi pwyslais cryf ar beiriannau gemau modern a ffynhonnell agored trwy gydol y cwrs cyfan, gyda llawer o hyn wedi'i osod yng nghyd-destun timau. Gyda rhaglenni graffeg yn rhychwantu sawl blwyddyn, byddwch yn hyddysg iawn wrth gynhyrchu effeithiau trawiadol. 

Blwyddyn Un: Gradd Datblygu Gemau Cyfrifiadurol MComp 

 • Rhaglennu C ++ ar gyfer Datblygwyr Gêm 

 • Cysyniadau Systemau Cyfrifiadurol 

 • Hanfodion Datblygu Gêm, Ymarfer, Proffesiynoldeb a Chyflogadwyedd 

 • Rheoli Gwybodaeth, Sicrwydd a Diogelwch 

 • Offer Mathemategol ar gyfer Cyfrifiant 

Blwyddyn Dau: gradd Datblygu Gemau Cyfrifiadurol MComp 

 • Strwythurau Data ac Algorithmau gyda Rhaglennu sy'n Canolbwyntio ar Wrthrychau 

 • Ymarfer Proffesiynol a Chyflogadwyedd, Gweithdy Datblygu Gêm yn y Tîm 

 • Cysyniadau Systemau Gweithredu 

 • Graffeg Cyfrifiadurol 

 • Datblygu Offer ar gyfer Gemau Cyfrifiadurol 

 • Profiad Gwaith dan Oruchwyliaeth (Cyfrifiadureg) (dewisol) 

 • Astudio Tramor (Cyfrifiadureg) (dewisol) 

 • Mathemateg Gyfrifiadurol 

Blwyddyn Tri: Gradd Datblygu Gemau Cyfrifiadurol MComp 

 • Prosiect Unigol 

 • Technegau Rendro Amser Real 

 • Dylunio Peiriant Gêm 

 • Rhaglennu Cyfochrog a Chydamserol 

 • Deallusrwydd Artiffisial ar gyfer Datblygwyr Gêm 

Blwyddyn Pedwar: Gradd Datblygu Gemau Cyfrifiadurol MComp 

 • Prosiect Tîm Estynedig

 • Cyfrifiadureg Dosbarthedig 

 • Uwch Technegau Rendro Amser Real

 • Optimeiddio Peiriannau Gêm 

 • Strwythurau Data ac Algorithmau gyda Rhaglennu sy'n Canolbwyntio ar Wrthrychau 

Dysgu 

Byddwch yn treulio 16 awr bob wythnos mewn darlithoedd, sesiynau tiwtorial a sesiynau ymarferol. Byddwch hefyd yn treulio pedair awr yr wythnos, fesul modiwl, ar waith cwrs, darllen cyffredinol a pharatoi arall. 

Gallwch hefyd fod yn rhan o'n Cymdeithas Gemau Cyfrifiadurol weithredol a mwynhau ymweliadau gan gwmnïau a darlithoedd gwadd gan weithwyr proffesiynol o’r diwydiant. 

Asesiad 

Mae asesu yn cynnwys arholiadau, gwaith cwrs ac ymarferion yn seiliedig ar broblemau a addysgir gan ddefnyddio senarios bywyd go iawn. 

Achrediadau 

Mae gradd Datblygu Gemau Cyfrifiadurol MComp wedi'i hachredu fel un sy'n cwrdd â'r gofynion ar gyfer Gweithiwr Proffesiynol Technoleg Gwybodaeth Siartredig (CITP), CITP Dysgu Pellach ac yn cwrdd yn llawn â'r gofynion ar gyfer Peiriannydd Siartredig (CEng). 

Lleoliadau 

Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn treulio hyd at flwyddyn yn gweithio mewn diwydiant yn un o amryw  sefydliadau yn y DU neu dramor. Nid yn unig y bydd hyn yn gwella'ch CV a'ch cyflogadwyedd, ond gall hefyd arwain yn aml at gyfleoedd gyrfa gyda'ch cyflogwr lleoliad gwaith. 

Cyfleusterau 

Mae cyfleusterau cyfrifiadurol pwrpasol sy'n cynnwys Lab Gemau Cyfrifiadurol o'r radd flaenaf, gyda chonsolau gemau, sain amgylchynol, Teledu LCD 40 modfedd  a chyfrifiaduron gemau blaengar, sy'n eich galluogi i ddatblygu gemau cyfrifiadurol mewn amgylchedd brofi realistig. Mae rhwydwaith diwifr yn bodoli ledled ein campysau, felly gallwch ddefnyddio'ch gliniadur neu'ch dyfais symudol eich hun hefyd. 

Mae yna hefyd ystod lawn o labordai cyfrifiaduron manyleb uchel a rhaglen fuddsoddi barhaus i sicrhau bod ein cyfleusterau yn flaengar o ran datblygiadau cyfrifiadurol. 

Darlithwyr 

Gellir dod o hyd i wybodaeth am eich prif dîm addysgu a'u diddordebau ymchwil ar y Paradeimau Cyfrifiadureg a Deallusrwydd Artiffisial (CSAIP) gwefan.


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad hyn yn manylu ar gynigion nodweddiadol, fodd bynnag, mae gan PDC  Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol ac yn ystyried ymgeiswyr cymwys yn unigol. O dan y Polisi gallem wneud cynnig wedi'i bersonoli yn seiliedig ar agweddau ar y cais UCAS neu ystyried canlyniadau yn unigol pan fyddwch chi'n eu derbyn.  Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd.

Cynnig Safon Uwch nodweddiadol 

BBB 

Cynnig BACC Cymreig nodweddiadol 

Gradd B a BB Lefel A. 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

BTEC Diploma Estynedig Rhagoriaeth Rhagoriaeth Teilyngdod  

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 30 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma gyda 60 credyd yn gyffredinol i gynnwys 45 credyd lefel 3 sy'n cyfateb i 18 Rhagoriaeth o unedau Gwyddoniaeth, 24 Teilyngdod a 3 Llwyddo 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni cyffredinol IELTS gradd o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg IELTS efallai na fydd angen, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael sylw os gwelwch yn dda cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022

 • Llawn amser y DU: £9000 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: £13800 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau

 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn 1 o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda . 

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

O beirianwyr systemau a datblygwyr meddalwedd i raglenwyr gemau, mae ein graddedigion Datblygu Gemau Cyfrifiadurol wedi cyrraedd swyddi o fewn amrywiaeth o sefydliadau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. 

Gellir dod o hyd i raddedigion diweddar yn gweithio mewn sawl cangen o’r diwydiant gan gynnwys cwmnïau fel Apple, Gamesys, Neonplay, Chaos Trend, IPL, Focus Business Solutions, Athena Security Solutions, Selex ES, UTC Aerospace Systems, Software Radio Technology Marine, Track Record Global, Cambrideg Micro Applications, Wales Interactive, FingerPunch Games, Accelero Digital a Speed Welshpool. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Datblygu Gemau Cyfrifiadurol PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth I'ch helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.