MComp

MComp Cyfrifiadureg

Wedi'i hachredu gan BCS, y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG, mae'r radd Meistr (MComp) Cyfrifiadureg pedair blynedd hon yn cael ei weld fel y wobr uchaf am astudio israddedig mewn cyfrifiadureg ac mae wedi'i chynllunio ar gyfer myfyrwyr mwy galluog. 

Drwy gyfuno ein Gradd BSc (Anrh) Cyfrifiadureg gyda deunydd lefel Meistr, mae'n caniatáu i chi wahaniaethu ymhellach eich hun gyda set uwch o sgiliau proffesiynol a thechnegol. Mae cwrs (MComp) Cyfrifiadureg hefyd yn dileu'r angen i ddod o hyd i gyllid pellach i astudio cymhwyster lefel Meistr. Ar ôl ei gwblhau, byddwch mewn gwell sefyllfa i gystadlu yn y farchnad swyddi i raddedigion a dechrau rolau mwy heriol a gwerth chweil. 

Gan gyfuno sylfeini damcaniaethol cyfrifiant â datblygu meddalwedd ymarferol, byddwch yn datblygu gwybodaeth ac arbenigedd wrth greu cymwysiadau meddalwedd cryfder diwydiannol, gan ddefnyddio arferion masnachol cyfoes. 

Mae gwyddoniaeth gyfrifiadurol yn faes eang, o'i sylfeini damcaniaethol ac algorithmig i ddatblygiad blaengar mewn roboteg a systemau deallus. Byddwch yn gweithio ar broblemau go iawn yn barod ar gyfer cyflogaeth, gan eich galluogi i gadw i fyny â'r maes hwn sy'n newid yn gyflym. 

Byddwch yn dysgu am echdyniad, cymhlethdod, newid esblygiadol, rhannu adnoddau cyffredin, diogelwch a chydsyniad. O ymarferoldeb system i ddefnyddioldeb a pherfformiad, byddwch hefyd mewn sefyllfa well i ddatrys problemau bywyd go iawn gyda dealltwriaeth o sut maent yn effeithio ar fywydau pobl.  

Mae'r cwrs hwn yn destun dilysiad.


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
56M3 Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
56M3 Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A

Mae ein gradd pedair blynedd MComp Cyfrifiadureg yn rhoi cyfle i chi wella eich gwybodaeth mewn meysydd allweddol, gan gynnwys strwythurau ac algorithmau data datblygedig, cyfrifiadura dosranedig, a dadansoddi data, gyda'r cyfle i wneud gwaith prosiect grŵp neu unigol pellach. 

Blwyddyn Un: Gradd MComp Cyfrifiadureg 

 • Rhaglennu C ++ 

 • Cysyniadau Systemau Cyfrifiadurol 

 • Proffesiynoldeb a Chyflogadwyedd 

 • Rheoli Gwybodaeth, Sicrwydd a Diogelwch 

 • Offer Mathemategol ar gyfer Cyfrifiant 

Blwyddyn Dau: Gradd MComp Cyfrifiadureg

 • Strwythurau Data ac Algorithmau gyda Rhaglennu sy'n Canolbwyntio ar Wrthrychau 

 • Datblygu Meddalwedd Diogel 

 • Cysyniadau Systemau Gweithredu 

 • Rhaglennu Rhyngwyneb Defnyddiwr a Yrrir gan Ddigwyddiad 

 • Ymarfer Proffesiynol a Chyflogadwyedd, Gweithdy Datblygu Meddalwedd Seiliedig ar Dîm 

 • Profiad Gwaith dan Oruchwyliaeth (Cyfrifiadureg) (dewisol) 

 • Astudio Tramor (Cyfrifiadureg) (dewisol) 

 • Mathemateg Gyfrifiadurol neu Ddatblygu Cronfa Ddata  

Blwyddyn Tri: Gradd MComp Cyfrifiadureg 

 • Prosiect Unigol 

 • Rhwydweithiau Cyfrifiadurol 

 • Roboteg a Systemau Ymreolaethol 

 • Systemau a Cheisiadau Symudol 

 • Rhaglennu Cyfochrog a Chydamserol 

 • Systemau Deallus 

Blwyddyn Pedwar: Gradd MComp Cyfrifiadureg 

 • Prosiect Tîm Mawr  

 • Cyfrifiadureg Dosbarthedig  

 • Roboteg a Systemau Ymreolaethol neu Ddatblygu Cymwysiadau Symudol 

 • Rhedeg Cloddio Data  

 • Strwythurau Data ac Algorithmau gyda Rhaglennu sy'n Canolbwyntio ar Wrthrychau  


Dysgu 

Addysgir gradd MComp Cyfrifiadureg trwy oddeutu 16 awr o ddysgu mewn darlithoedd, sesiynau tiwtorial a sesiynau ymarferol bob wythnos. Mae angen i chi hefyd dreulio pedair awr yr wythnos, fesul modiwl ar eich gwaith cwrs, darllen cyffredinol a pharatoi arall.  


Asesiad 

Mae'r mathau o asesiadau yn cynnwys arholiadau, gwaith cwrs ac ymarferion yn seiliedig ar broblemau bywyd go iawn. 

 

Achrediadau 

Mae MComp Cyfrifiadureg wedi'i achredu fel un sy'n cwrdd â'r gofynion ar gyfer Gweithiwr Proffesiynol Technoleg Gwybodaeth Siartredig (CITP), CITP Dysgu Pellach ac yn cwrdd yn llawn â'r gofynion ar gyfer Peiriannydd Siartredig (CEng). 

Lleoliadau 

Fel rhan o'ch cwrs Cyfrifiadureg, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn treulio hyd at flwyddyn yn gweithio mewn diwydiant yn y DU neu dramor. Yn ogystal â chyfle i ddefnyddio'ch gwybodaeth yn y byd go iawn, mae profiad Gwaith

http://careers.southwales.ac.uk/placements/

 yn rhoi hwb i'ch CV a gall hyd yn oed arwain yn uniongyrchol at gyflogaeth. 

Gallech dreulio hyd at flwyddyn yn gweithio mewn diwydiant fel rhan o'ch cwrs, naill ai yn y DU neu dramor. Gallwch hefyd gymryd rhan mewn prosiectau byw ac wythnosau blasu, neu ddewis lleoliad byrrach o dri mis. Ymhlith y lleoliadau diweddar mae E-Finity, IBM, Fujitsu, GCHQ, a Llywodraeth Cymru. 

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau ar flaen y gad o ran datblygu cyfrifiaduron, sy'n golygu y byddwch chi'n defnyddio'r technolegau diweddaraf mewn labordai manyleb uchel. Fe welwch hefyd fannau pwrpasol ar y campws ar gyfer myfyrwyr cyfrifiadurol, gan gynnwys ystafelloedd Windows, Apple Mac, Linux ac Rhwydweithio, pob un â'r feddalwedd ddiweddaraf. 

Darlithwyr 

Gellir dod o hyd i wybodaeth am eich prif dîm addysgu a'u diddordebau ymchwil ar y Paradeimau Cyfrifiadureg a Deallusrwydd Artiffisial (CSAIP) gwefan.

Mae'r meini prawf mynediad yn manylu ar gynigion nodweddiadol ond mae PDC yn ystyried pob cais yn unigol sy'n golygu y gallem wneud cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, proffil personol a phrofiad. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BBB 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Gradd B a BB ar Lefel A

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Rhagoriaeth Rhagoriaeth Teilyngdod

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 30 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma gyda 60 credyd yn gyffredinol i gynnwys 45 credyd lefel 3 sy'n cyfateb i 18 Rhagoriaeth o unedau Gwyddoniaeth, 24 Teilyngdod a 3 Pas 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Mae cyfrifiaduron yn sylfaenol i lawer o wahanol ddiwydiannau, felly gallwch chi gymhwyso'ch sgiliau i lawer o feysydd. Mae rhaglenwyr a pheirianwyr cyfrifiadurol yn gweithio'n bennaf i gwmnïau cyfrifiaduron mawr. Microsoft, IBMMae Intel a Hewlett-Packard i gyd yn dibynnu ar fyddin o wyddonwyr cyfrifiadurol i gynhyrchu a chynnal eu technoleg. Hyd yn oed o fewn y cwmnïau hyn, gallwch weithio mewn amrywiaeth eang o feysydd ac mewn nifer o swyddi. Mae datblygu cynnyrch yn golygu dylunio, adeiladu a phrofi'r cynhyrchion diweddaraf, felly mae sgiliau mewn rhaglennu a dylunio meddalwedd yn hanfodol. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Cyfrifiadureg PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein i chi gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gwneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.

GWYBODAETH DEFNYDDIOL