Mae'r cwrs Meistr Peirianneg pedair blynedd hwn wedi'i gynllunio i roi gwybodaeth dechnegol uwch i chi, a dyma'r wobr uchaf am astudio israddedig mewn peirianneg. Mae'r cwrs MEng yn llwybr gwych i fyfyrwyr sydd am ddod yn Beirianwyr Siartredig cofrestredig gan ei fod yn cwrdd â gofynion addysgol y Cyngor Peirianneg i ennill statws Peiriannydd Siartredig (CEng): y safon uchaf yn y diwydiant. 

Mae gan y Brifysgol enw da am ymchwil a datblygu modurol. Mae'r Ganolfan Peirianneg Systemau Modurol a Phwer (CAPSE) yn ymgymryd ag ymchwil a gwaith ymgynghori ar gyfer rhai o'r cwmnïau gweithgynhyrchu ceir gorau. Mae'r ganolfan ymchwil hefyd yn cefnogi addysgu ar y radd modurol a phrosiectau'r flwyddyn olaf. Mae gennym gysylltiadau cryf â'r sector modurol ac rydym yn rhoi cryn bwyslais ar brosiectau myfyrwyr. 

Mae gan ein myfyrwyr fynediad at gyfleusterau sy'n cynnwys Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD) a meddalwedd dadansoddi, gwlau profi injan modurol, gwaith tyrbin nwy, braich sganio laser a thwnnel gwynt. Fel rhan o'ch astudiaethau byddwch hefyd yn cael cyfle i fod yn rhan o ddatblygiad fformiwla car rasio myfyriwr. 

Bydd astudio ar gwrs MEng Peirianneg Modurol yn dileu'r angen i ddod o hyd i gyllid pellach i astudio cymhwyster lefel Meistr. 

2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
17N2 Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A

Am y tair blynedd gyntaf, byddwch yn astudio ochr yn ochr â'r rhai ar y cwrs BEng (Anrh) Peirianneg Modurol. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi ddysgu egwyddorion sylfaenol peirianneg, datblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau ymhellach a chael gwerthfawrogiad am gysyniadau sy'n berthnasol i beirianneg fodurol. Yn eich pedwaredd flwyddyn, eich blwyddyn astudio ychwanegol, byddwch yn defnyddio'r hyn rydych wedi'i ddysgu eisoes ar brosiect sylweddol. 

Blwyddyn Un

 • Mathemateg i Beirianwyr
 • Cymwysiadau Cyfrifiadura Peirianneg
 • Thermohylifau 1
 • Egwyddorion Trydanol
 • Cymwysiadau Peirianneg
 • Cyflwyniad i raglennu C a Systemau Embedded

Blwyddyn Dau

 • Deunyddiau Peirianneg
 • Dylunio Modurol
 • Pŵer, Peiriannau a Rheolaeth
 • Ffurfweddu a Rhaglennu Systemau Ymgorfforedig
 • Prosiect Grŵp a Rheolaeth ar gyfer Peirianwyr
 • Electroneg ar gyfer Systemau Modurol

Blwyddyn Tri

 • Prosiect Unigol
 • Dynameg Cerbydau
 • Electroneg Pŵer a Gyriannau
 • Technoleg Hybrid / Cerbyd Trydan
 • Synwyryddion a Thechnoleg Cerbydau Clyfar
Mae modiwlau dewisol yn cynnwys:
 • Dadansoddiad Cyfrifiadurol Peirianneg
 • Profiad Gwaith dan Oruchwyliaeth (SWE)

Blwyddyn Pedwar

 • Prosiect Grŵp MEng
 • Trenau Pwer a Systemau Cerbydau
 • Arloesi Cynnyrch ac Entrepreneuriaeth
 • Cerbydau Clyfar Uwch
Mae modiwlau dewisol yn cynnwys:
 • Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch
 • Profi Anninistriol
 • Electroneg Pŵer Modern

Dysgu 

Byddwch yn dysgu trwy ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial a seminarau. Yn ogystal â hyn, byddwch yn treulio amser yn darganfod y wybodaeth ddiweddaraf am faterion cyfredol yn y diwydiant peirianneg. Byddwch hefyd yn dysgu trwy waith ymarferol, prosiectau grŵp a phrosiect blwyddyn olaf. 

Asesiad 

Cewch eich asesu trwy aseiniadau, gwaith cwrs, profion dosbarth parhaus ac arholiadau. Cynhwysir cyflwyniadau fel elfennau o asesiadau mewn rhai modiwlau, er mwyn gallu datblygu sgiliau cyfathrebu a chyflwyno allweddol. 

Lleoliadau

Darganfod mwy am Leoliadau Peirianneg yn PDC

Cyfleusterau 

Mae gan Brifysgol De Cymru gyfleusterau rhagorol, ac mae wedi ymrwymo i fuddsoddi ac adnewyddu. Rydyn ni newydd gwblhau rhaglen fuddsoddi gwerth £ 130m mewn adeiladau a chyfleusterau newydd. 

Mae'r Brifysgol hefyd wedi cyhoeddi buddsoddiad pellach o £28m i sicrhau eich bod chi'n defnyddio offer a meddalwedd sydd o'r radd flaenaf ac o safon diwydiant. Rydym yn gwerthuso ein labordai a'n lleoedd addysgu yn barhaus ac yn eu hail-ffitio a'u hail-gyfarparu'n rheolaidd. Mae adnewyddiad diweddar o nifer o'n labordai Peirianneg Fecanyddol yn rhan o'r rhaglen hon o wella ein cyfleusterau yn barhaus. 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad hyn yn manylu ar gynigion nodweddiadol, fodd bynnag, mae gan PDC Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol ac yn ystyried ymgeiswyr cymwys yn unigol. O dan y Polisi gallem wneud cynnig wedi'i bersonoli yn seiliedig ar agweddau ar y cais UCAS neu ystyried canlyniadau yn unigol pan fyddwch chi'n eu derbyn.  

Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd.

TGAU: Pump ar radd C neu'n uwch, gan gynnwys Mathemateg ac iaith Saesneg. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BBB i gynnwys Mathemateg ac un pwnc Gwyddoniaeth arall 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Gradd B gyda BB ar Lefel A 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC: Rhagoriaeth Rhagoriaeth Teilyngdod mewn pwnc Mathemateg, Gwyddoniaeth neu Beirianneg perthnasol y mae'n rhaid iddo gynnwys modiwlau Mathemateg. 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i Addysg Uwch mewn Mathemateg, Gwyddoniaeth neu Beirianneg, gyda 45 credyd Lefel 3 yn cyfateb i 120 pwynt tariff UCAS. E.e 27 Rhagoriaeth, 15 Teilyngdod a 3 Pas. Mae cyfuniadau eraill yn dderbyniol. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae graddedigion ein graddau peirianneg wedi ennill enw da mewn diwydiant ac yn gweithio ym mhob maes gan gynnwys ymchwil a datblygu, dylunio, rheoli gweithgynhyrchu, gwerthu technegol a pheirianneg offer. 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i astudio PhD neu radd ymchwil. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein i chi gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gwneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.