Cyntaf yng Nghymru am Beirianneg Sifil - Canllaw Prifysgol y Guardian 2023

Y radd pedair blynedd Meistr Peirianneg (MEng) mewn Peirianneg Sifil, yw'r wobr uchaf am astudio israddedig mewn peirianneg, wedi'i chynllunio ar gyfer myfyrwyr mwy galluog ac mae'n bodloni'r sylfaen addysgol ar gyfer Peiriannydd Siartredig (CEng) yn llawn.  

Drwy gyfuno ein Gradd BEng (Anrh) Peirianneg Sifil gyda deunydd ar lefel Meistr, mae'n caniatáu i chi wahaniaethu ymhellach gyda set uwch o sgiliau proffesiynol a thechnegol. Mae MEng hefyd yn dileu'r angen i ddod o hyd i gyllid pellach i astudio gradd Meistr. Ar ôl ei gwblhau, byddwch mewn gwell sefyllfa i gystadlu yn y farchnad swyddi i raddedigion a dechrau rolau mwy heriol a gwerth chweil.  

Ar ein cwrs MEng Peirianneg Sifil, byddwch yn astudio pynciau craidd fel mathemateg, strwythurau, deunyddiau, geotechneg, hydroleg ac arolygu. Mae rhannau dylunio, cynaliadwyedd, iechyd a diogelwch a phroffesiynoldeb hefyd wedi'u hymgorffori yn y cwrs. Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio meddalwedd o safon diwydiant ar gyfer dylunio ac adeiladu prosiectau peirianneg sifil. Mae yna hefyd gyfleoedd ar gyfer teithiau maes a lleoliadau gwaith.  

Mae'r radd hon wedi'i hachredu gan Gyd-Fwrdd y Cymedrolwyr (JBM) sy'n cynnwys Sefydliad y Peirianwyr Sifil, Sefydliad Peirianwyr Strwythurol, Sefydliad Peirianwyr Priffyrdd, Sefydliad Siartredig Priffyrdd a Chludiant a'r Sefydliad Ffordd Barhaol ar ran y Cyngor Peirianneg at ddibenion bodloni'n llawn y gofyniad academaidd i gofrestru fel Peiriannydd Siartredig (CEng).

Gweler www.jbm.co.uk am ragor o wybodaeth.

Mae Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol De Cymru ar y brig yng Nghymru o ran asesu ac adborth, llais myfyrwyr a chymuned ddysgu (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022)

2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
95TD Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A
Amherthnasol Rhan amser 8 blynedd Medi Trefforest A
2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
95TD Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A
Amherthnasol Rhan amser 8 blynedd Medi Trefforest A

Am y tair blynedd gyntaf, byddwch yn astudio ochr yn ochr â'r rhai ar y Cwrs BEng (Anrh) Peirianneg Sifil. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi ddysgu egwyddorion peirianneg sylfaenol, datblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau ymhellach a chael gwerthfawrogiad am gysyniadau sy'n berthnasol i beirianneg sifil. 

Byddwch yn astudio pynciau craidd fel mathemateg, strwythurau, deunyddiau, geotechneg, hydroleg ac arolygu. Mae rhannau dylunio, cynaliadwyedd, iechyd a diogelwch a phroffesiynoldeb hefyd wedi'u hymgorffori yn y cwrs peirianneg sifil. Mae eich traethawd hir yn eich galluogi i deilwra'ch cymhwyster i'r maes diwydiant rydych chi am weithio ynddo. 

Blwyddyn Un: gradd MEng mewn Peirianneg Sifil 

Yn eich blwyddyn gyntaf, byddwch chi'n dysgu egwyddorion peirianneg sylfaenol. Byddwch yn archwilio perthnasedd mathemateg mewn peirianneg ac yn cael gwerthfawrogiad o faterion yn ymwneud â rheoli adeiladu, deunyddiau a'r amgylchedd. 

 • Mathemateg i Beirianwyr - 20 credyd
 • Mecaneg Peirianneg 1 - 20 credyd
 • Mecaneg Thermo-Hylif - 20 credyd
 • Deunyddiau Peirianneg Sifil - 20 credyd
 • Peirianneg Broffesiynol - 20 credyd
 • Cyfathrebu Peirianneg - 20 credyd

Blwyddyn Dau: gradd MEng mewn Peirianneg Sifil 

Ym mlwyddyn dau, cewch gyfle i gymhwyso'r egwyddorion a ddysgwyd ym mlwyddyn un trwy gyfres o fodiwlau sy'n ymdrin â deunyddiau a strwythurau, hydroleg ac arolygu. Yn ystod eich blwyddyn gyntaf a'ch ail flwyddyn, byddwch yn mynychu cyrsiau maes ymarferol sy'n ymdrin â meysydd pwnc fel peirianneg, arolygu a daeareg / geotechneg. 

 • Mecaneg a Dylunio Strwythurol - 20 credyd
 • Geotechneg a Pheirianneg Daeareg - 20 credyd
 • Dulliau Dadansoddol a Rhifiadol - 20 credyd
 • Hydroleg a Pheirianneg Hydroleg - 20 credyd
 • Ymarfer Peirianneg Sifil - 20 credyd
 • Priffyrdd a Chludiant - 20 credyd
 • Profiad Gwaith dan Oruchwyliaeth - 120 credyd

Blwyddyn Tri: gradd Peirianneg Sifil 

Yn eich blwyddyn olaf, byddwch yn canolbwyntio ar ddadansoddi, dylunio a gweithredu systemau peirianneg, a chynaliadwyedd mewn peirianneg sifil. Byddwch yn cael cyfle i gymhwyso'ch sgiliau a'ch gwybodaeth am gysyniadau geodechnegol i broblemau dylunio ac adeiladu ymarferol. Yn olaf, byddwch yn ymgymryd â phrosiect unigol sy'n rhoi cyfle i chi gymhwyso'ch gwybodaeth dechnegol. 

 • Prosiect Unigol - 20 credyd
 • Prosiect Integredig - 20 credyd
 • Peirianneg Strwythurol - 20 credyd
 • Geotechneg – Dadansoddi a Dylunio - 20 credyd
 • Hydroleg a Pheirianneg Amgylcheddol - 20 credyd
 • Rheoli Prosiectau Peirianneg Sifil - 20 credyd

Blwyddyn Pedwar: gradd MEng mewn Peirianneg Sifil 

 • Prosiect Grŵp Integredig - 40 credyd
 • Deunyddiau Peirianneg Sifil Uwch - 20 credyd
 • Peirianneg Geo-amgylcheddol - 20 credyd
 • Mecaneg Strwythurol Uwch - 20 credyd
 • Dylunio Strwythurol Uwch - 20 credyd

Dysgu 

Mae ein darlithwyr Peirianneg Sifil yn arbenigwyr yn eu meysydd pwnc, ar ôl gweithio mewn, neu gyda, diwydiant, cynnal ymchwil, cyflwyno mewn cynadleddau, cyhoeddi eu gwaith, a hysbysu'ch astudiaethau gyda'r mewnwelediadau diweddaraf. Nid yn unig y cewch eich dysgu gan academyddion sy'n arbenigwyr yn eu meysydd, ond byddwch hefyd yn elwa o siaradwyr gwadd o'r byd peirianneg. 

Byddwch yn dysgu trwy ddarlithoedd, a gefnogir gan diwtorialau, sesiynau ymarferol a grwpiau seminar. Lle bynnag y bo modd, bydd eich gwaith yn seiliedig ar brosiectau byw ac astudiaethau achos, gyda chyfraniadau gan weithwyr proffesiynol y diwydiant. 

Mae'r mwyafrif o fodiwlau prosiect yn seiliedig ar gynlluniau 'byw', gyda chefnogaeth darlithoedd gwadd gan beirianwyr proffesiynol. Mae hyn yn sicrhau eich bod yn derbyn briff manwl ar lawer o agweddau ar adeiladu bywyd go iawn 

Asesiad 

Asesir gradd Peirianneg Sifil MEng trwy aseiniadau, gwaith cwrs, profion dosbarth parhaus ac arholiadau. Cynhwysir cyflwyniadau fel elfennau o asesiadau mewn rhai modiwlau, er mwyn gallu datblygu sgiliau cyfathrebu a chyflwyno allweddol. 

Achrediadau 

Mae'r radd hon wedi'i hachredu gan Gyd-Fwrdd y Cymedrolwyr (JBM) sy'n cynnwys Sefydliad y Peirianwyr Sifil, Sefydliad Peirianwyr Strwythurol, Sefydliad Peirianwyr Priffyrdd, Sefydliad Siartredig Priffyrdd a Chludiant a'r Sefydliad Ffordd Barhaol ar ran y Cyngor Peirianneg at ddibenion bodloni'n llawn y gofyniad academaidd i gofrestru fel Peiriannydd Siartredig (CEng).

Gweler www.jbm.co.uk am ragor o wybodaeth.

Lleoliadau 

Mae ein cysylltiadau cryf â'r proffesiwn peirianneg sifil yn golygu y cewch gyfleoedd i ymweld â safleoedd, lleoliadau diwydiannol ac, i fyfyrwyr ar gyrsiau rhyngosod, mentora ymarferwyr. 

Darganfod mwy am Leoliadau Peirianneg yn PDC


Teithiau Maes 

Byddwch yn cael cyfle i fynd ar deithiau maes cyffrous i adeiladu ar eich gwybodaeth (mae costau ychwanegol yn berthnasol). Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae myfyrwyr wedi teithio i Beijing i ymweld â'r strwythurau Olympaidd, Wal Fawr Tsieina, ac Arddangosfa Ryngwladol Tsieina o Ddeunyddiau Adeiladu ac Adeiladu Gwyrdd. 

Efallai y bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â'r cwrs hwn 

Cyfleusterau 

Mae gan ein labordai peirianneg sifil y peiriannau diweddaraf gyda chymorth cyfrifiadur a rheolaeth. 

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad hyn yn manylu ar gynigion nodweddiadol, fodd bynnag, mae gan PDC  Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol ac yn ystyried ymgeiswyr cymwys yn unigol. O dan y Polisi gallem wneud cynnig wedi'i bersonoli yn seiliedig ar agweddau ar y cais UCAS neu ystyried canlyniadau yn unigol pan fyddwch chi'n eu derbyn.  

Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BBB i gynnwys Mathemateg ac o leiaf un Wyddoniaeth rifog arall fel Ffiseg, Cemeg, Bioleg neu Ddaearyddiaeth 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Gradd B a BB ar Lefel A i gynnwys Mathemateg ac o leiaf un Wyddoniaeth rifog arall fel Ffiseg, Cemeg, Bioleg neu Ddaearyddiaeth 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Rhagoriaeth Rhagoriaeth Teilyngdod mewn pwnc Mathemateg, Gwyddoniaeth neu Beirianneg perthnasol 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 30 yn gyffredinol gan gynnwys sgôr o 5 mewn Mathemateg ac un pwnc Gwyddoniaeth arall ar Lefel Uwch. Bydd angen i chi hefyd gael sgôr o 5 neu uwch yn Saesneg ar Lefel Safonol. 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Diploma Mathemateg, Gwyddoniaeth neu Beirianneg gyda 60 credyd yn gyffredinol i gynnwys 45 credyd lefel 3 sy'n cyfateb i 18 Rhagoriaeth, 24 Teilyngdod a 3 Pas 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800
 • Rhan-amser y DU: £700 fesul 20 credyd

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU:I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae cyfleoedd cyflogaeth i'n graddedigion yn rhagorol. Mae graddedigion ein gradd Peirianneg Sifil yn sicrhau gwaith gyda pheirianwyr ymgynghori, contractwyr peirianneg sifil ac awdurdodau lleol, gydag ystod o gwmnïau sy'n cynnwys Capita Symonds, BAM Nuttall, Hyder Consulting, Alun Griffiths (Contractors) Ltd, Morgan Est, Carillion, Mott MacDonald, Atkins, Network Rail, United Utilities, a chwmnïau rhyngwladol amrywiol. 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i astudio PhD neu radd ymchwil. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gwneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.