BENG Electrical Engineering

MEng Peirianneg Drydanol ac Electronig

Mae'r cwrs Meistr Peirianneg (MEng) mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig, a ddyluniwyd ar gyfer myfyrwyr mwy galluog, yn cyfuno ein Gradd BEng (Anrh) Peirianneg Drydanol ac Electronig gyda deunydd ar lefel Meistr, sy'n eich galluogi i wahaniaethu ymhellach gyda set uwch o sgiliau proffesiynol a thechnegol. 

Mae'r cwrs gradd BEng (Anrh) Peirianneg Drydanol ac Electronig hwn, sydd wedi'i achredu gan IET, yn sicrhau cydbwysedd iach rhwng theori ac ymarfer, gyda'r nod o gynhyrchu graddedigion sy'n gallu chwarae rolau blaenllaw mewn diwydiant. 

Rydym yn cyfuno peirianneg dechnegol â sgiliau rheoli a busnes, ac yn ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys cyfrifiadureg gwreiddio, pŵer, peirianneg drydanol, electronig a chyfathrebu. 

Erbyn i chi raddio, byddwch yn barod am rôl flaenllaw yn natblygiad systemau trydanol ac electronig modern - ymchwilio, dylunio, adeiladu a marchnata'r genhedlaeth nesaf o gynhyrchion. 

Mae'r cwrs hwn yn destun dilysiad.

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
D327 Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A

Mae blynyddoedd un a dau yn darparu gwybodaeth a sgiliau hanfodol i'ch paratoi ar gyfer blynyddoedd olaf y cwrs peirianneg drydanol. Ymhlith y meysydd astudio mae electroneg analog a digidol, systemau gwreiddio, mathemateg, pŵer, peiriannau a rheolaeth, a signalau a chyfathrebu digidol. 

Mae darlithoedd yn cael eu cryfhau gan aseiniadau labordy ymarferol, sy'n defnyddio ystod o offer meddalwedd modern gyda systemau caledwedd ymarferol. Mae hyn yn caniatáu ichi wireddu'r theori mewn ffordd ymarferol. Bydd gwaith grŵp a phrosiect trwy gydol y cwrs yn atgyfnerthu gwaith tîm ac yn datblygu sgiliau trosglwyddadwy. 

Yn eich blwyddyn olaf, byddwch yn ymdrin â dylunio electroneg, dylunio system reoli, electroneg pŵer a gyriannau, telathrebu a dylunio systemau gwreiddio. Byddwch hefyd yn ymgymryd â phrosiect ymarferol mawr. 

Blwyddyn Un: Gradd MEng Peirianneg Drydanol ac Electronig 

 • Mathemateg i Beirianwyr - 20 credyd 

 • Egwyddorion Trydanol - 20 credyd 

 • Ceisiadau Peirianneg - 20 credyd 

 • Cyflwyniad i raglennu C a Systemau Gwreiddio - 20 credyd 

 • Electroneg Analog a Digidol 1 - 20 credyd 

 • Diogelwch Iechyd a Datblygiad Proffesiynol - 20 credyd 

Blwyddyn Dau: Gradd MEng Peirianneg Drydanol ac Electronig 

 • Cyfathrebu Analog a Digidol - 20 credyd 

 • Pwer, Peiriannau a Rheolaeth - 20 credyd 

 • Egwyddorion Trydanol a Dulliau Dadansoddol - 20 credyd 

 • Ffurfweddu a Rhaglennu Systemau Gwreiddio - 20 credyd 

 • Electroneg Analog a Digidol 2 - 20 credyd 

 • Prosiect a Rheolaeth Grŵp ar gyfer Peirianwyr - 20 credyd 

Blwyddyn Tri: Gradd MEng Peirianneg Drydanol ac Electronig 

 • Peirianneg Cyfathrebu a Chymhwyso - 20 credyd 

 • Dyluniad System Reoli - 20 credyd (Dewisol) 

 • Electroneg a Gyriannau Pwer - 20 credyd 

 • Systemau Gwreiddio Uwch - 20 credyd (Dewisol) 

 • Dylunio Electroneg - 20 credyd 

 • Rheoli Prosiect a Phrosiect Singleton (40) 

 • Profiad Gwaith dan Oruchwyliaeth (SWE) - 120 credyd 

Blwyddyn Pedwar: Gradd MEng Peirianneg Drydanol ac Electronig 

 • Prosiect Grŵp MEng - 40 credyd 

 • Systemau Cyfathrebu Digidol - 20 credyd 

 • Prosesu Arwyddion Digidol Cymhwysol - 20 credyd 

 • Dylunio Digidol gan ddefnyddio VHDL - 20 credyd 

 • Arloesi Cynnyrch ac Entrepreneuriaeth - 20 credyd 

 • Rheoli Prosiect a Phrosiect Singleton MEng - 60 credyd 

Mae gan fyfyrwyr hefyd yr opsiwn i adael ar ôl pob blwyddyn gyda'r cymwysterau canlynol: Blwyddyn un: Peirianneg Drydanol ac Electronig CertHE; Blwyddyn dau: Peirianneg Drydanol ac Electronig DipHE; Blwyddyn tri: BSc (Anrh) Peirianneg Drydanol ac Electronig; Blwyddyn pedwar: MEng (Anrh) Peirianneg Drydanol ac Electronig. 

Dysgu 

Mae gennym gysylltiadau rhagorol â chyflogwyr yng Nghymru, y DU a thu hwnt. Trwy ymgynghori'n rheolaidd â gweithwyr proffesiynol gweithredol, rydym yn cadw ein cyrsiau i fyny â safonau'r diwydiant. Mae ein cysylltiadau cryf hefyd yn golygu y cewch gyfleoedd i ymweld â safleoedd, lleoliadau diwydiannol ac, i fyfyrwyr ar gyrsiau rhyngosod, mentora ymarferwyr. Mae ein darlithwyr peirianneg drydanol yn arbenigwyr yn eu meysydd pwnc, ar ôl gweithio mewn, neu gyda, diwydiant, cynnal ymchwil, cyflwyno mewn cynadleddau, cyhoeddi eu gwaith, a hysbysu'ch astudiaethau gyda'r mewnwelediadau diweddaraf. Nid yn unig y cewch eich dysgu gan academyddion sy'n arbenigwyr yn eu meysydd, ond byddwch hefyd yn elwa o siaradwyr gwadd o'r byd peirianneg. 

Byddwch yn dysgu trwy ddarlithoedd, a gefnogir gan diwtorialau, sesiynau ymarferol a grwpiau seminar. Lle bynnag y bo modd, bydd eich gwaith yn seiliedig ar brosiectau byw ac astudiaethau achos, gyda chyfraniadau gan weithwyr proffesiynol y diwydiant. 

Mae cwrs MEng Peirianneg Drydanol ac Electronig yn cynnwys gweithgareddau sy'n eich helpu i ddod yn hunan-ddibynnol, yn hunan-ysgogol ac yn ddyfeisgar, yn ogystal â datblygu rhinweddau arweinyddiaeth ac arbenigedd rheoli. 

Asesiad 

Byddwch yn dysgu trwy ddarlithoedd, a gefnogir gan diwtorialau, sesiynau ymarferol a grwpiau seminar. Lle bynnag y bo modd, bydd eich gwaith yn seiliedig ar brosiectau byw ac astudiaethau achos, gyda chyfraniadau gan weithwyr proffesiynol y diwydiant. 

Achrediadau 

Datblygwyd gradd MEng Peirianneg Drydanol ac Electronig mewn cydweithrediad â diwydiant, gan sicrhau ansawdd a pherthnasedd i'r amgylchedd gwaith modern. Mae'r cwrs MEng yn cwrdd â'r gofynion addysgol i ennill statws Peiriannydd Siartredig (CEng) o'r Cyngor Peirianneg a Y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg. 

Lleoliadau 

Rydym yn eich annog i ennill profiad yn y gweithle fel rhan o'ch gradd peirianneg. Mae ein myfyrwyr wedi cwblhau lleoliadau blwyddyn gydag ystod o gwmnïau, gan gynnwys Tata Steel, 3M, Renesas, Airbus UK, Renishaw, GlaxoSmithKline, Panasonic, Bosch, ac IBM. 

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau o safon diwydiant yn eich helpu i drosglwyddo o'r ystafell ddosbarth i leoliad cyflogaeth. Mae gennym dair ystafell sy'n cynnwys labordy systemau gwreiddio, labordy electroneg gyffredinol, a labordy pŵer ac ynni adnewyddadwy. 

Mae ein labordy systemau gwreiddio yn cynnwys 25 o derfynellau pen uchel sy'n rhedeg offer datblygu blaengar sydd wedi'u cynllunio ar y cyd â'n noddwr, Renesas - prif gyflenwr microcontrolwyr y byd. Mae'r nawdd hwn yn golygu bod ein myfyrwyr yn cael eu haddysgu gan ddefnyddio'r technolegau a'r offer datblygu mwyaf diweddar. 

Mae'r labordy electroneg cyffredinol wedi'i rannu'n dair adran - Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD) a systemau gwreiddio, electroneg ymarferol, a pheirianneg cyfathrebu. Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio meddalwedd o safon diwydiant, adeiladu prototeipiau, adeiladu a phrofi byrddau cylched printiedig a defnyddio ystod o offer fel osgilosgopau a generaduron signal. Yn yr adran peirianneg cyfathrebu, byddwch yn ymgymryd â gosodiadau arbrofol i gefnogi eich dealltwriaeth o egwyddorion damcaniaethol. Mae'r trefniadau hyn yn cynnwys cynlluniau modiwleiddio analog a digidol, antenau microdon, amlblecsio rhannu amser ac amledd, codio, llinellau trosglwyddo ac opteg ffibr. 

Y labordy pŵer ac ynni adnewyddadwy yw lle byddwch chi'n dysgu am y cydrannau allweddol a'r sgiliau adeiladu sy'n gysylltiedig â chynllunio, dylunio, adeiladu a phrofi cylchedau electronig a ddefnyddir mewn systemau ynni adnewyddadwy meicro. Byddwch yn dylunio ac yn efelychu'ch systemau adnewyddadwy eich hun, yn dadansoddi perfformiadau ac yn cynhyrchu adroddiadau dichonoldeb. Mae'r offer y byddwch chi'n eu defnyddio eich hun yn cynnwys uned ynni solar ffotofoltäig, uned ynni gwynt a gorsafoedd labordy-folt. 

Mae'r meini prawf mynediad yn manylu ar gynigion nodweddiadol ond mae PDC yn ystyried pob cais yn unigol sy'n golygu y gallem wneud cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, proffil personol a phrofiad. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BBC i gynnwys Mathemateg ac o leiaf un Wyddoniaeth rifog arall fel Ffiseg, Cemeg, Bioleg neu Ddaearyddiaeth 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Gradd C a BB ar Lefel A i gynnwys Mathemateg ac o leiaf un Wyddoniaeth rifog arall fel Ffiseg, Cemeg, Bioleg neu Ddaearyddiaeth 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol y mae'n rhaid iddo gynnwys modiwlau Mathemateg a Pheirianneg neu Wyddoniaeth 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 30 yn gyffredinol gan gynnwys sgôr o 5 mewn Mathemateg ac un pwnc Gwyddoniaeth arall ar Lefel Uwch. Bydd angen i chi hefyd gael sgôr o 5 neu uwch yn Saesneg ar Lefel Safonol.  

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Diploma Mathemateg, Gwyddoniaeth neu Beirianneg gyda 60 credyd yn gyffredinol i gynnwys 45 credyd lefel 3 sy'n cyfateb i 18 Rhagoriaeth, 24 Teilyngdod a 3 Llwyddo 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021  

 • Llawn amser y DU: £ 9000  

 • Rhyngwladol Llawn Amser: £13500  

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 •  Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Erbyn i chi raddio o radd MEng Peirianneg Drydanol ac Electronig, byddwch yn barod am rôl flaenllaw yn natblygiad systemau trydanol ac electronig modern: ymchwilio, dylunio, adeiladu a marchnata'r genhedlaeth nesaf o gynhyrchion. 

Mae cyfleoedd gyrfa yn bodoli mewn ystod eang o sectorau peirianneg gan gynnwys dylunio a datblygu peirianneg electronig, a rheoli a chynhyrchu systemau a chydrannau electronig ar gyfer ystod eang o gymwysiadau. Gallwch hefyd ddatblygu a chynhyrchu systemau cyfathrebu a chyfrifiaduron, gan gynnwys agweddau caledwedd, meddalwedd a phrosesu signal. Gallech weithio ym maes meddygaeth, cyfathrebu, awyrofod neu'r fyddin, tra bydd eich sgiliau trosglwyddadwy yn cael eu gwerthfawrogi mewn sawl sector, yn enwedig busnes. 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i astudio PhD neu radd ymchwil. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr peirianneg drydanol ac electronig PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL