MEng Aerospace Engineering

MEng (Anrh) Peirianneg Awyrofod

Nod y radd hon yw darparu'r wybodaeth a'r sgiliau sy'n ofynnol yn y Diwydiant Awyrofod i chi.

Mae cerbydau hedfan yn destun amodau heriol fel y rhai a achosir gan newidiadau mewn gwasgedd a thymheredd atmosfferig, gyda llwythi strwythurol yn cael eu gosod ar gydrannau cerbydau. O ganlyniad, maent fel arfer yn gynhyrchion amrywiol ddisgyblaethau technolegol a pheirianneg gan gynnwys aerodynameg, gyriant, afioneg, gwyddoniaeth deunyddiau, dadansoddi strwythurol a gweithgynhyrchu. Oherwydd cymhlethdod a nifer y disgyblaethau dan sylw, mae peirianneg awyrofod yn cael ei gyflenwi gan dimau o beirianwyr, pob un â'i faes arbenigedd arbenigol ei hun.

Cynlluniwyd y cwrs i fodloni gofynion achredu'r RAeS ac IMechE ar gyfer statws Peiriannydd Siartredig. Bydd y cwrs hwn yn cynnwys profiad hedfan byw, sy'n cael ei atgyfnerthu â gwaith SIM mewn Efelychydd Hedfan. Mae gennym gysylltiadau cryf â diwydiant ac rydym yn rhoi cryn bwyslais ar brosiectau myfyrwyr. Rydym hefyd yn annog lleoliadau diwydiannol fel rhan o opsiwn blwyddyn rhyngosod.

Mae'r cwrs hwn yn destun dilysiad.

2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H502 Llawn amser 4 mlynedd Medi Treforest A

Mae'r radd hon yn cynnwys llawer iawn o ddadansoddiad mathemategol a chyfrifiadol, wedi'i gymysgu â gweithgareddau dylunio ac adeiladu ymarferol, sydd wedi'u cynllunio i wreiddio dysgu yn yr ystafell ddosbarth. Mae blwyddyn gyntaf y cwrs yn gyffredin gyda'n darpariaeth awyrennol sy'n rhoi cyfle i chi newid rhwng cyrsiau ar ddiwedd eich blwyddyn gyntaf.

Gan gychwyn yr ail flwyddyn byddwch yn astudio ystod o fodiwlau awyrofod sy'n unigryw i'r cwrs hwn, ac yna bydd yr edefyn hwn yn parhau tan ddiwedd eich astudiaethau.

Cynlluniwyd y cwrs gyda diwydiant mewn golwg, a chyfleoedd a fydd yn codi yn y diwydiant awyrofod. Mae gan PDC record gref o roi peirianwyr graddedig mewn rolau sylweddol ar ôl graddio.

Byddwch yn datblygu sgiliau meddal trwy ddylunio ymarferol a gwneud gweithgareddau, ac yn olaf, byddwch yn astudio elfennau o reoli, busnes a rheoli prosiectau. Bydd hyn yn datblygu eich menter, a sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol effeithiol, i gyflawni'r lefel uchel o arweinyddiaeth dechnegol sy'n ofynnol mewn amgylchedd peirianneg fodern. Bydd eich sgiliau newydd yn cael eu profi ymhellach trwy brosiectau ymchwil a dylunio grŵp ac unigol.

Cyflwynir y cwrs ar sail amser llawn, ac mae'r flwyddyn academaidd nodweddiadol yn rhedeg rhwng mis Medi a'r Pasg, gydag Arholiadau ym mis Mai. Mae gan bob modiwl rhwng dwy a thair awr o amser cyswllt yr wythnos, gyda dysgu dan gyfarwyddyd ac astudio annibynnol yn ffurfio'r mwyafrif o ofynion astudio myfyrwyr.

Rydym yn cynnig ystod o ddarlithoedd gwadd, teithiau Peirianneg ac ymweliadau diwydiannol yn ystod y cwrs.

Dysgu 

Gallwch astudio'r radd hon yn llawn amser ac mae hefyd yn cynnig lleoliad gwaith rhyngosod pe byddech chi'n penderfynu bod hwn yn llwybr priodol i chi.

Addysgir y rhaglen awyrofod hon trwy ddarlithoedd, a gefnogir gan diwtorialau, sesiynau ymarferol a grwpiau seminar. Lle bynnag y bo modd, bydd eich gwaith yn seiliedig ar brosiectau byw ac astudiaethau achos, gyda chyfraniadau gan weithwyr proffesiynol y diwydiant.

Trwy gydol eich hyfforddiant, byddwch yn cymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n eich helpu i ddod yn hunan-ddibynnol, yn llawn cymhelliant ac yn ddyfeisgar, yn ogystal â datblygu rhinweddau arweinyddiaeth ac arbenigedd rheoli. 

Asesiad 

Mae yna ystod o ddulliau asesu, megis arholiadau llyfr caeedig ffurfiol, gwaith grŵp, prosiectau unigol, asesiadau llafar ac arbrofion labordy. Mae Arholiad yn cyfrannu tua 25% o'r holl asesiadau ar y cwrs.

Nod y rhaglen asesu yw mesur medr a chymhwysedd y myfyriwr unigol trwy ddull strwythuredig ac integredig o ymdrin ag amserlen gwaith cwrs diffiniedig.

Dyfeisiwyd y strategaeth asesu i adlewyrchu natur amrywiol cynnwys y modiwl gyda chydbwysedd rhwng y modiwlau hynny a asesir trwy aseiniadau, gwaith cwrs a chyflwyniadau llafar.

Lleoliadau

Darganfod mwy am Leoliadau Peirianneg yn PDC

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau'n cynnwys:

  • Ystafelloedd cyfrifiadurol â chyfarpar da sy'n defnyddio meddalwedd dylunio a dadansoddi safonol y diwydiant ar gyfer Dadansoddiad Elfen Gyfyngedig a Dynameg Hylif Cyfrifiant, gan gynnwys SolidWorks, MatLab Ansys & LS-Dyna.
  • Gweithdy peirianneg llawn offer, sy'n cynnwys argraffwyr 3D, dŵr a thorwyr laser, CNC pedair echel, ystod o beiriannau peirianneg pwrpas cyffredinol ar gyfer cynhyrchu samplau ar gyfer prosiectau.
  • Mae gennym hefyd gyfleusterau gweithgynhyrchu cyfansawdd, cyfleusterau gweithgynhyrchu ychwanegion, sganiwr laser, twnnel gwynt, cyfleusterau profi deunydd, cyfleusterau anninistriol yn ogystal â labordai gydag offer ar gyfer ategu addysgu mewn mecaneg, dynameg, deunyddiau, thermodynameg, dynameg hylif a rheolaeth.
  • Ar hyn o bryd mae gennym ardal adeiladu Formula Student ag offer da, a chymdeithas rocedi.

Darlithwyr 

Yr Arweinydd Cwrs dros dro yw Mr Ewen Constant CEng

Mae'r tîm addysgu yn cynnwys: 

Mae'r holl broffiliau staff a diddordebau ymchwil ar gael trwy PURE

Cefnogaeth

Mae gennym bolisi drws agored, rhoddir Hyfforddwr Academaidd Personol i bob myfyriwr, ac rydym hefyd yn rhedeg system cymorth sgiliau astudio myfyriwr i fyfyriwr i gael help gyda chwestiynau a phynciau tiwtorial yn yr adran.


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad hyn yn manylu ar gynigion nodweddiadol, fodd bynnag, mae gan PDC  Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol ac yn ystyried ymgeiswyr cymwys yn unigol. O dan y Polisi gallem wneud cynnig wedi'i bersonoli yn seiliedig ar agweddau ar y cais UCAS neu ystyried canlyniadau yn unigol pan fyddwch chi'n eu derbyn.  

Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd.

Pasio Diploma Mynediad i AU mewn Mathemateg, Gwyddoniaeth neu Beirianneg a chael o leiaf 112 pwynt tariff UCAS 

Cynnig Lefel A nodweddiadol

BBC i gynnwys Mathemateg ac un pwnc Gwyddoniaeth arall

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol

Gradd C a BB ar Lefel A i gynnwys Mathemateg ac un pwnc Gwyddoniaeth arall

Cynnig nodweddiadol BTEC

Teilyngdod Rhagoriaeth Diploma Estynedig BTEC mewn pwnc Mathemateg, Gwyddoniaeth neu Beirianneg perthnasol y mae'n rhaid iddo gynnwys modiwlau Mathemateg.

Cynnig IB nodweddiadol 

Llwyddo yn y Diploma Bagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 30 yn gyffredinol gan gynnwys sgôr o 5 mewn Mathemateg ac un pwnc Gwyddoniaeth arall ar Lefel Uwch. Bydd angen i chi hefyd gael sgôr o 5 neu uwch yn Saesneg ar Lefel Safonol.

Gofynion Ychwanegol

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol

Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol i gael yr union fanylion.

Gofynion Saesneg

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran.

Fodd bynnag, os ydych wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol i gael yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael sylw, cysylltwch â ni.

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un raddfa trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

DU llawn amser: i'w gadarnhau

Rhyngwladol Llawn Amser: i'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwneud cais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr 


Mae'r diwydiant awyrofod werth oddeutu $300 biliwn a disgwylir iddo oddeutu dyblu erbyn 2025. Yn 2021 roedd 116,000 o bobl yn cael eu cyflogi yn y diwydiant yn y DU.

Mae'r diwydiant yn newid yn gyflym ac yn symud tuag at danwydd sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd a fydd yn dominyddu'r farchnad yn llwyr yn ystod yr ychydig ddegawdau nesaf. Dyluniwyd y cwrs hwn gan ystyried y datblygiadau technolegol hyn fel bod graddedigion wedi'u cyfarparu ar gyfer diwydiant awyrofod y dyfodol.

Ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn blwyddyn rhyngosod, mae gennym swyddog lleoliad pwrpasol yn yr Ysgol Peirianneg, mae hyn yn ychwanegol at ddarpariaeth y brifysgol.

Opsiynau gyrfa posib

Unrhyw sefydliad o dan ymbarél eang peirianneg awyrofod, i gynnwys dylunio, datblygu, profi, cynhyrchu systemau a chydrannau awyrofod, gan gynnwys cymwysiadau peirianneg awyrennol fel cydrannau a systemau awyren.

Sefydliadau peirianneg gyflenwol amgen, diwydiannau cynhyrchu seddi, peirianneg fodurol, mecanyddol a gweithgynhyrchu. Systemau amddiffyn a sefydliadau milwrol.

Ar gyfer pa fath o fyfyriwr y byddai'r cwrs hwn yn addas?

Byddai'r cwrs hwn yn apelio at Fyfyriwr sydd â diddordeb mewn gyrfa yn y Diwydiant awyrofod/awyrenneg.

Ar ôl i'r sylfeini gael eu gosod, byddwch yn astudio technoleg flaengar ym maes aeronauteg a pheirianneg awyrofod.

Byddwch yn dysgu meddwl yn rhesymol ac yn greadigol, byddwn yn eich dysgu i gyfathrebu'n effeithiol, ar lafar ac yn ysgrifenedig, ar gyfer cynulleidfaoedd technegol a lleyg.