Geography

MGeog Daearyddiaeth

BYDD 100% O'N MYFYRWYR DAEARYDDIAETH BSC (ANRHYDEDD) YN CAEL EU BODLONI Â'U CWRS A GWYDDONIAETHAU DAEARYDDOL GORFFOROL YN DEFNYDDIO YN BRIG MEWN CYMRU A CHYMORTH YN Y DU AR GYFER BODLONI MYFYRWYR - AROLWG MYFYRWYR CENEDLAETHOL 2020

Mae daearyddiaeth yn ddeinamig. Ar y cwrs Daearyddiaeth hwn, byddwch yn archwilio sut mae'r amgylchedd yn effeithio ar gymdeithas, ei heconomi a'i diwylliant, ac yn ei dro, sut rydym yn addasu ac yn trawsnewid yr amgylchedd hwnnw.

Wedi'i achredu gan y Y Gymdeithas Ddaearyddol FrenhinolDyluniwyd y radd Daearyddiaeth hon ar gyfer myfyrwyr sy'n mwynhau'r traddodiadau gwahanol mewn daearyddiaeth. Mae'n ymgorffori prif elfennau daearyddiaeth ffisegol a dynol, a rhai systemau gwybodaeth ddaearyddol (GIS).

Mae cyrsiau maes a'r cyfle i wneud gwaith maes preswyl yn sicrhau gradd arbrofol gyfoethog. Mae lleoliadau gwaith maes blaenorol wedi cynnwys Sisili, Athen a Santorini, Efrog Newydd, Hong Kong, Uganda a Affrica

Mae ein gradd Daearyddiaeth yn pwysleisio materion sy'n siapio pobl a lleoedd mewn cymdeithas fyd-eang. Byddwch yn ymchwilio i faterion beirniadol sy'n herio'r 21ain ganrif, o'r raddfa leol i fyd-eang ac yn dadansoddi'r berthynas rhwng amgylcheddau dynol ac amgylcheddau dynol, a sut i gynnal eu cydbwysedd cain.

Mae pedwaredd flwyddyn arbenigol rhaglen MGeog yn darparu profiad a arweinir gan ymchwil trwy addysgu arloesol mewn grwpiau bach. Mae pwyslais ar gyflogadwyedd, dinasyddiaeth weithredol, rheoli prosiectau a chyfleoedd ar gyfer dysgu yn y gwaith.

Y 10 uchaf yn y DU ar gyfer Daearyddiaeth ac Astudiaethau Amgylcheddol am y ddwy flynedd ddiwethaf ac ar y brig yng Nghymru ar gyfer Daearyddiaeth ac Astudiaethau Amgylcheddol (Tabl Cynghrair y Guardian 2020-21).

Dilynwch ni ar Twitter.


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r pwys mwyaf i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2020 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
36B2 Llawn amser 4 blynedd Medi Glyntaff A
2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
36B2 Llawn amser 4 blynedd Medi Glyntaff A

Bob blwyddyn byddwch yn archwilio amrywiaeth o faterion beirniadol sy'n herio pobl, lleoedd ac amgylcheddau ar raddfeydd lleol, cenedlaethol a byd-eang. Byddwch hefyd yn meithrin eich gwybodaeth a'ch sgiliau trwy lwybrau astudio strwythuredig sy'n dyrchafu profiad dysgu myfyrwyr a chyflogadwyedd graddedigion i lefel sylweddol uwch trwy leoliadau gwaith estynedig, cyfleoedd i weithio ar brosiectau cymunedol a phrosiectau ymchwil unigol. 

Blwyddyn Un: gradd Daearyddiaeth MGeog 

 • Sgiliau Ymchwil Daearyddiaeth Ragarweiniol: Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i sgiliau maes ac ymchwil sy'n sail i ddaearyddiaeth ddynol a chorfforol. Byddwch yn ymgymryd â gwaith maes preswyl yn y DU a fydd yn datblygu eich sgiliau ymarferol trwy dechnegau casglu, dadansoddi a dehongli data. 

 • Systemau Tirffurf: Nod y modiwl yw eich cyflwyno i egwyddorion pedoleg a geomorffoleg, gan gynnwys prosesau arwyneb a'r tirffurfiau a'r nodweddion canlyniadol. 

 • Mannau Trawsnewid Trefol a Gwledig: Mae'r modiwl hwn yn archwilio prosesau trawsnewid cyfoes sy'n siapio dynameg cymdeithasol, diwylliannol, economaidd a gwleidyddol gofod trefol a gwledig. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth ddaearyddol o faterion cyfredol a sut y gallwn gynllunio'n well ar gyfer dyfodol ein dinasoedd, ein trefi a'n cefn gwlad.

 • Lle, Cenedl a Hunaniaeth: Mae'r modiwl yn cyflwyno lle, fel safle canolog ym mywyd dynol, lle mae daearyddiaethau a hunaniaethau bob dydd yn cael eu ffurfio. Yna mae'n mynd ymlaen i archwilio syniadau am y genedl, ei chyfansoddiad a sut y gall yn ei dro ddod yn dameidiog yn gymdeithasol ac yn ofodol trwy hunaniaethau a strwythurau pŵer amrywiol. Mae'n tynnu ar faterion y wladwriaeth, datganoli, cenedlaetholdeb a lles. 

 • Cyflwyniad i Ddadansoddi Data a GIS: Byddwch yn archwilio ystod o ddulliau a fydd yn caniatáu ichi brosesu, dadansoddi, trin, arddangos a chyflwyno data daearyddol / gwyddor daear. Bydd hefyd yn cael ei gyflwyno i ddefnyddiau eang a chymwysiadau GIS gydag amrywiaeth o ddata geo-ofodol. 

 • Y Ddaear Dynamig: Bydd y modiwl yn cyflwyno ystod eang o Wyddor Daear i chi ar lefel ragarweiniol. Bydd hyn yn rhoi cyflwyniad eang i'r Ddaear, gan gynnwys ei strwythur corfforol, arwyneb, ffurf a'r systemau ar raddfa fawr sy'n ei siapio ac yn effeithio arni. 

Blwyddyn Dau: gradd Daearyddiaeth MGeog 

 • Ailadeiladu Newid: Byddwch yn archwilio egwyddorion a methodolegau technegau ailadeiladu palaeoecolegol a palaeoamgylcheddol, ac yn adolygu rhai o'u cymwysiadau a'u cyfyngiadau mewn amgylcheddau daearol a morol. 

 • Daearyddiaeth Gyfranogol: Bydd y modiwl hwn yn eich cyflwyno i ddull cydweithredol daearyddiaeth gyfranogol sy'n ceisio effeithio ar newid cymdeithasol trwy ymchwil sy'n canolbwyntio ar weithredu. Byddwch yn ennill sgiliau ymarferol wrth ddylunio dulliau cyfranogi trwy fynd ati i weithio ochr yn ochr â grwpiau cymunedol lleol ar brosiectau datblygu. 

 • Systemau Afonol a Rhewlifol Dynamig: Bydd y modiwl yn datblygu dealltwriaeth feirniadol o'r prosesau a'r tirweddau geomorffolegol sy'n deillio o symud dŵr ar draws y dirwedd. 

 • Daearyddiaethau Defnydd Byd-eang: Mae'r modiwl hwn yn archwilio arwyddocâd daearyddol defnydd. Mae'n dechrau trwy asesu sut mae ein perthynas â nwyddau yn siapio rhwydweithiau cynhyrchu a defnyddio byd-eang. Byddwch yn canolbwyntio ar faterion fel masnach, cystadleuaeth y farchnad a defnydd moesegol. Yn ddiweddarach, mae'r modiwl yn archwilio sut mae diwylliannau defnydd yn llywio gofodolion, cymdeithasau a gwrthrychau bywyd bob dydd. 

 • Y Gymdeithas Gynaliadwy: Mae'r modiwl yn cyflwyno datblygiad cynaliadwy yn gysyniadol fel set o egwyddorion sy'n llywio llawer o fywyd cymdeithasol cyfoes. Mae'n canolbwyntio ar economïau byd-eang, cymdeithasau a materion amgylcheddol trwy globaleiddio, ac yn archwilio sut mae ideolegau gwleidyddol cystadleuol yn herio cymdeithasau sy'n gynaliadwy yn fyd-eang. 

 • Technegau mewn Daearyddiaeth: Bydd y modiwl yn canolbwyntio ar heriau daearyddol allweddol sy'n wynebu'r byd ar ddechrau'r unfed ganrif ar hugain. Gwneir gwaith maes preswyl a fydd yn defnyddio ystod o dechnegau gan gynnwys dadansoddi tirwedd, mapio, gwaith arolygu, ymchwilio geoffisegol a mwy. 

Blwyddyn Tri: gradd Daearyddiaeth MGeog 

 • Prosiect Daearyddiaeth: Y prosiect hwn yw'r cyfle i fyfyrwyr arbenigo mewn maes daearyddiaeth penodol sydd o ddiddordeb iddynt. Cefnogir prosiectau gan staff academaidd arbenigol a fydd yn gweithio gyda myfyrwyr i ddatblygu rhaglen ymchwil ar eu pwnc penodol. Mae'r modiwl hwn hefyd yn ymgorffori cyfleoedd i leoliadau gwaith ddyrchafu proffiliau myfyrwyr yn sylweddol mewn marchnad raddedig gystadleuol. 

 • Rheoli Peryglon Amgylcheddol: Bydd y modiwl yn caniatáu ichi ragweld ac asesu'r risgiau a berir gan yr ystod eang o fathau o beryglon amgylcheddol a all effeithio ar fywyd dynol a chymdeithas ac esbonio'r materion a'r problemau sy'n gysylltiedig â lliniaru peryglon a gwerthuso'r strategaethau a ddefnyddir i'w rheoli. 

 • Newid Hinsawdd: Byddwch yn archwilio'n feirniadol achosion, canlyniadau a chofnodion newid hinsoddol ar amrywiaeth o raddfeydd gofodol ac amserol o achosion naturiol ac anthropogenig. 

 • Daearyddiaethau Dinasyddiaeth: Democratiaeth, Hawliau a Chyfranogiad: Mae'r modiwl hwn yn archwilio'r cysylltiadau daearyddol rhwng pobl, gwleidyddiaeth a'r gofod trwy'r cysyniad o ddinasyddiaeth a digwyddiadau gwleidyddol cyfoes. Byddwch yn archwilio sut mae'r term wedi'i fabwysiadu gan lywodraethau, symudiadau protest a diffoddwyr rhyddid fel ei gilydd i rymuso ac effeithio ar newid. Mae'n ystyried sut mae dinasyddiaeth yn cael ei pherfformio mewn cyd-destunau gofodol bob dydd a thrwy rwydweithiau byd-eang. 

 • Daearyddiaeth Gymdeithasol: Annedd a Gwahaniaeth: Daearyddiaeth gymdeithasol yw astudio gwahanol grwpiau cymdeithasol, gan gynnwys dosbarth, rhyw, ethnigrwydd a rhywioldeb, a'u dosbarthiad gofodol. Mae'r modiwl hwn yn ymchwilio'n feirniadol i'r grwpiau hyn trwy'r lleoedd lle maent yn byw ar wahanol raddfeydd. Mae'n archwilio dealltwriaeth ddaearyddol o dai, cartref, cymdogaethau ac annedd. 

 • Tirwedd, Treftadaeth a Chof (dewisol): Mae'r modiwl yn mabwysiadu dull seminar, i ymchwilio i'r berthynas rhwng tirwedd a diwylliant. Yna mae'n canolbwyntio ar dirweddau treftadaeth a chof, yn ddiwylliannol ac yn wleidyddol, i ddeall sut mae'r rhain yn siapio dealltwriaeth o'r gorffennol. Atgyfnerthir hyn trwy nifer o gyrsiau maes, sy'n ymchwilio i guradu, dynodiad UNESCO a phwer. 

 • Arsylwi'r Ddaear (dewisol): Byddwch yn archwilio'r defnydd o synhwyro o bell, delweddau lloeren ac Cerbydau Awyr Di-griw mewn rheolaeth amgylcheddol ac yn datblygu sgiliau ymarferol canolraddol mewn ymasiad data o setiau data RS a GIS ac yn deall sut mae'r cynhyrchion yn cael eu cymhwyso i ystod eang o faterion amgylcheddol. 

Blwyddyn Pedwar: gradd Daearyddiaeth MGeog 

 • Dysgu yn y Gwaith a Rheoli Prosiectau: Bydd gofyn i chi ymgymryd â chyfnod o 60 awr o ddysgu yn y gwaith o dan gyfarwyddyd cyflogwr a goruchwyliwr academaidd. Bydd y modiwl hefyd yn eich cyflwyno i fframwaith rheoli prosiect arfer gorau gan ddefnyddio methodoleg PRINCE2. 

 • Offer ar gyfer Datblygu Cynaliadwy: Bydd y modiwl yn darparu trosolwg o egwyddorion, technegau a methodolegau datblygu cynaliadwy. Bwriad hyn yw datblygu eich gallu i werthuso strategaethau, cynlluniau a rhaglenni ar gyfer datblygu cynaliadwy yn feirniadol. 

 • Dinasyddiaeth Weithredol: Mae dysgu gweithredol ar gyfer dinasyddiaeth weithredol yn ganolog i ddatblygiad dinasyddion ymgysylltiedig a beirniadol ar lefel leol, genedlaethol a rhyngwladol. Felly mae'r modiwl yn ceisio adeiladu effeithiolrwydd personol, menter gymdeithasol a dysgu gydol oes trwy wirfoddoli. 

 • Prosiect Ymchwil Meistr: Nod yr astudiaeth ymchwil hon yw y bydd pob myfyriwr yn paratoi ar gyfer prosiect ymchwil manwl, yn paratoi papur fel petai i'w gyflwyno i'w gyhoeddi mewn cyfnodolyn academaidd dyfarnedig ac yn cyflwyno eu hymchwil i'w cyfoedion. 

 • Synhwyro o Bell ar gyfer Rheolaeth Amgylcheddol: Bydd y modiwl yn darparu adolygiad a chyflwyniad ymarferol i'r defnydd o dechnegau a chymwysiadau Synhwyro o Bell a GIS wrth reoli adnoddau amgylcheddol. Bydd y modiwl hefyd yn darparu sgiliau ymarferol a dadansoddol priodol wrth gasglu data a thrin data amgylcheddol allweddol. 

Dysgu 

Addysgir cwrs Daearyddiaeth MGeog trwy gymysgedd o ddarlithoedd, gweithdai, seminarau, sesiynau tiwtorial, sesiynau gwaith cwrs ymarferol, astudiaethau cyfrifiadurol a gwaith labordy ymarferol. Bydd nifer yr oriau o addysgu ffurfiol yn amrywio yn dibynnu ar eich dewis modiwl a'ch blwyddyn astudio. Mae gwaith maes, dydd a phreswyl hefyd yn gyfle delfrydol i adeiladu eich sgiliau trosglwyddadwy. Hyfforddiant ymarferol mewn pwrpasol GIS ac mae labordai synhwyro o bell yn datblygu eich sgiliau ymarferol ymhellach. Bydd yr amrywiaeth hon o ddulliau dysgu ac addysgu yn darparu ystod eang o gyfleoedd dysgu a set wych o brofiadau i chi. 

Rydym yn cynnal cyfres o ddarlithoedd yn ystod y flwyddyn sy'n cael ei chymeradwyo gan y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol. Mae'r siaradwyr yn amrywio o academyddion sy'n cyflwyno ymchwil arloesol, i weithwyr proffesiynol y diwydiant sy'n archwilio pynciau ymchwil cymhwysol. 

Asesiad 

Byddwch yn cael eich asesu gan ddefnyddio ystod o ddulliau yn dibynnu ar eich dewis modiwl a'ch blwyddyn astudio a allai gynnwys: traethodau, arholiadau, adroddiadau labordy, gwaith prosiect grŵp, cyflwyniadau llafar a phoster. Gall dulliau asesu eraill gynnwys ysgrifennu adroddiadau myfyriol, datblygu strategaeth yn y gymuned, adroddiadau ar ffurf ymgynghoriaeth, a gwaith prosiect amlgyfrwng. 

Achrediadau 

Mae gradd Daearyddiaeth MGeog wedi'i hachredu gan y Societ Daearyddol Brenhinoly (gydag IBG), cymdeithas ddysgedig y DU a chorff proffesiynol ar gyfer daearyddiaeth a daearyddwyr. Mae rhaglenni gradd achrededig yn cynnwys sylfaen academaidd gadarn mewn gwybodaeth a sgiliau daearyddol ac yn paratoi graddedigion i fynd i'r afael ag anghenion y byd y tu hwnt i addysg uwch. 

Teithiau Maes 

Mae lleoliad y Brifysgol ar gyfer gwaith maes heb ei ail. Mae Caerdydd, prif ddinas Cymru, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg i gyd gerllaw ac yn darparu labordy naturiol ar gyfer astudio. 

Rydym yn cynnig portffolio rhyngwladol cyfoethog ac amrywiol o waith maes hefyd. Gallech astudio rheolaeth dreftadaeth gynaliadwy yn Athen neu weithgaredd folcanig a rheoli peryglon yn Santorini. Os nad yw hynny'n ddigonol, fe allech chi archwilio cadwraeth ar waith ar saffari yn Ne Affrica, teithio trwy dirwedd Durban, neu ystyried prosesau a phwysau arfordirol ar hyd morlin Kwa Zulu-Natal. Bydd dysgu yn y lleoliadau amrywiol hyn a thrwyddynt yn darparu profiadau bythgofiadwy a sgiliau hanfodol. 

Mae cyrsiau maes a'r cyfle i wneud gwaith maes preswyl yn sicrhau gradd arbrofol gyfoethog. Mae lleoliadau gwaith maes blaenorol wedi cynnwys Sisili, Malta, yr Eidal, Efrog Newydd, Hong Kong ac Uganda. 

Efallai y bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â'r cwrs hwn 

Cyfleusterau 

Mae myfyrwyr USW yn mwynhau amgylchedd dysgu modern, gyda labordai pwrpasol ac ymchwil o safon diwydiant a meddalwedd arbenigol sydd ar hyn o bryd yn cynnwys ArcGIS, ERDAS a RockWorks. 

Darlithwyr 

 • Dr Tony Harris, arweinydd cwrs, yn arbenigo mewn newid hinsawdd, newid amgylcheddol a gwytnwch. Mae wedi gweithio gyda phartneriaid Llywodraeth leol a chenedlaethol, a chyrff anllywodraethol.
 • Dr Jonathan Duckett yn arbenigo mewn daearyddiaeth ddynol ac wedi cynnal ymchwil sy'n asesu effaith digwyddiadau diwylliannol a gwleidyddol. Mae ei waith wedi archwilio sut y cymerodd pobl ifanc ran fel dinasyddion trwy refferendwm Gemau'r Gymanwlad Glasgow 2014 ac annibyniaeth yr Alban.
 • Dr Thomas Lambourne yn ddarlithydd mewn daearyddiaeth ddynol ac yn arbenigo mewn daearyddiaeth gymdeithasol. Mae ei feysydd ymchwil yn cynnwys cyfranogiad dinasyddion, daearyddiaethau cymdogaeth, tai a'r cartref.
 • Dr Angela Morris yn arbenigo mewn micropalynoleg forol ar gyfer ailadeiladu amgylcheddol; potensial codennau dinoflagellate fel dangosyddion newid amgylcheddol; ac Ewtroffeiddio dyfroedd arfordirol Prydain
 • Niamh Breslin yn ddarlithydd mewn dadansoddi gofodol. Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys defnyddio GIS a synhwyro o bell ar gyfer ailgyflwyno mamaliaid mawr a rheoli rhywogaethau goresgynnol, ac wrth gymhwyso technoleg drôn yn gynyddol ar gyfer monitro amgylcheddol.
 • Dr Gareth Powell, daeareg peirianneg
 • Dr Sorcha Diskin, geocemeg
 • Dr Malcolm Thomas, synhwyro o bell, Rheolwr Pwnc Academaidd

Mae'r meini prawf mynediad yn manylu ar gynigion nodweddiadol ond PDC yn ystyried pob cais yn unigol sy'n golygu y gallem wneud cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, proffil personol a phrofiad. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. 

Cynnig Safon Uwch nodweddiadol 

BBC i gynnwys Gwyddoniaeth fel Daearyddiaeth neu Fathemateg ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol 

Cynnig BACC Cymreig nodweddiadol 

Gradd C a BB ar Lefel A i gynnwys Gwyddoniaeth fel Daearyddiaeth neu Fathemateg ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

BTEC Teilyngdod Teilyngdod Rhagoriaeth Diploma Estynedig mewn pwnc Gwyddoniaeth perthnasol 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasiwch Ddiploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 30 yn gyffredinol gan gynnwys sgôr o 6 mewn Daearyddiaeth neu Fathemateg ar Lefel Uwch. Bydd angen i chi hefyd gael sgôr o 5 neu uwch yn Saesneg ar lefel safonol. 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Mynediad i gwrs Addysg Uwch mewn Gwyddoniaeth gyda 60 credyd yn gyffredinol i gynnwys 45 credyd lefel 3 sy'n cyfateb i 18 Rhagoriaeth, 24 Teilyngdod a 3 Llwyddo 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni cyffredinol IELTS gradd o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg IELTS efallai na fydd angen, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael sylw os gwelwch yn dda cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021

 • Llawn amser y DU: £ 9000 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: £ 13500 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

*Rhwymedig 

Pecyn/Offer

Rhaid i fyfyrwyr sy'n dilyn cyrsiau sy'n cynnwys elfennau o waith maes awyr agored wisgo dillad awyr agored priodol, sy'n cynnwys gêr tywydd gwlyb addas, esgidiau / esgidiau garw a het / menig. Bydd y lleoliad a'r tywydd yn pennu natur y dillad / esgidiau a wisgir, ac felly'r gost, a bydd myfyrwyr yn cael gwybod am y gofynion hyn ar ddechrau eu hastudiaethau. Sylwch y gallai dillad / esgidiau amhriodol atal myfyrwyr rhag cymryd rhan mewn gweithgaredd. Mae'r Ysgol Gwyddorau Cymhwysol yn sybsideiddio cost gwaith maes gorfodol yn y DU a thramor. Er ei fod yn cael ei gadw i'r lleiafswm, mae'n bosibl y bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â rhywfaint o waith maes gorfodol tramor. Mae modiwlau gwaith maes dewisol fel arfer ar gost i'r myfyriwr. Yn gyffredinol, bydd disgwyl i fyfyrwyr dalu am eu bwyd oni bai eu bod wedi'u cynnwys yn benodol yn y cwrs maes. Bydd angen i fyfyrwyr gyflenwi llyfrau nodiadau maes addas er mwyn cymryd arsylwadau / nodiadau yn ystod cyrsiau maes. Sylwch y gallai fod angen fisas a brechiadau ar gyfer rhywfaint o waith maes, sydd ar gost i'r myfyriwr ac a fydd yn amrywio yn dibynnu ar amgylchiadau unigol. 


Taith Maes* - £250

Mae'r modiwl hwn yn cynnwys gwaith maes a wneir ar hyn o bryd yng Ngwlad Groeg. Mae'r Ysgol yn rhoi cymhorthdal o £ 400 y myfyriwr i gost y daith. Mae'r costau ychwanegol i'r myfyriwr oddeutu £ 150 i £ 250, ond maent yn dibynnu ar lety a ddefnyddir a chyfraddau cyfnewid ar y pryd. 


Taith Maes - £1,200 - £1,600

Gwaith maes yn cael ei wneud ar hyn o bryd yng Ngwlad Thai. Mae'r daith 14 diwrnod hon yn cynnwys arhosiad aml-ganolfan sy'n gweithio gyda nifer o bartneriaid i sicrhau profiad daearyddiaeth 'ymarferol'. Gall y prosiectau unigol hyn amrywio o flwyddyn i flwyddyn. 


Taith Maes - £ 1200 - £ 1600 

Opsiwn ymgymryd ag oriau gwirfoddoli yn y maes. Bydd hyn yn dibynnu ar y gwaith maes a gynigir. 


Lleoliad * 

Byddai disgwyl i fyfyrwyr sy'n sicrhau lleoliad mewn diwydiant yn llwyddiannus i gwblhau eu prosiect dalu eu costau teithio eu hunain yn ôl ac ymlaen i'r lleoliad yn ystod cyfnod y lleoliad. Bydd cost hyn wrth gwrs yn amrywio ac mae rhai myfyrwyr hefyd wedi talu am lety yn agos at eu gweithle trwy gydol eu lleoliad. 

Myfyrwyr y DU a'r UE 

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i USW o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol

Myfyrwyr rhyngwladol 

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE. 

Datganiad derbyn 

Bydd gradd Daearyddiaeth MGeog yn rhoi mantais i chi dros raddedigion daearyddiaeth eraill, gan wella eich gwybodaeth, sgiliau a phrofiad. Fel cwrs trwy brofiad, mae'n cynnig rhaglen astudio wirioneddol drawsnewidiol, yn enwedig gan fod daearyddwyr mewn sefyllfa ddelfrydol i ddeall y byd amdanynt, eu rhyngweithio ag ef ac ystyried ei gynaliadwyedd yn y dyfodol. Mae'r mewnwelediad hwn yn sicrhau eich bod, fel myfyriwr graddedig daearyddiaeth, yn gyflogadwy iawn mewn ystod eang o broffesiynau. 

Mae llawer o raddedigion y cwrs Daearyddiaeth hwn wedi datblygu gyrfaoedd mewn awdurdodau lleol, ymgynghoriaethau amgylcheddol, Asiantaeth yr Amgylchedd / Adnoddau Naturiol Cymru, y diwydiant adeiladu, y sector gwasanaeth, neu'r Gwasanaeth Sifil. Ymhlith y cyfleoedd gyrfa eraill i'n graddedigion mae adfer tir halogedig, gwaredu gwastraff ac ailgylchu. Gallwch ddod o hyd i gyfleoedd gyrfa mewn asiantaethau ac ymgynghoriaethau amgylcheddol, cynllunio tref a gwlad, gweinyddiaeth gyhoeddus, rheoli manwerthu, cwmnïau cyfleustodau, addysgu neu astudio ymhellach. Chi biau'r dewis. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Daearyddiaeth USW, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr USW, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL