Mae'r Brifysgol yn cynnig graddau ymchwil Peirianneg Electronig ar lefel Doethuriaeth a Meistr a gallwch ddewis astudio naill ai ar sail amser llawn neu ran-amser. 

Bydd eich prosiect ymchwil ôl-raddedig yn cael ei oruchwylio gan dîm o staff academaidd profiadol sydd ag arbenigedd perthnasol yn eich maes ymchwil. 

2023 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 3 mlynedd Hydref Trefforest A
Rhan amser 6 mlynedd Hydref Trefforest A
2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 4 blynedd Ionawr Trefforest A
Amser llawn 3 mlynedd Hydref Trefforest A
Rhan amser 6 mlynedd Ionawr Trefforest A
Rhan amser 6 mlynedd Hydref Trefforest A

Dysgu 

Mae PhD yn ddarn datblygedig o ymchwil unigol dan oruchwyliaeth. Nid oes unrhyw ddarlithoedd, modiwlau na gwaith cwrs. Fe'ch asesir yn ôl eich cyfraniad gwreiddiol at wybodaeth trwy gyflwyno traethawd ymchwil a’i amddiffyn mewn viva. 

Mae'r mwyafrif o raglenni PhD amser llawn yn para tair i bedair blynedd. Disgwylir i fyfyrwyr gyflwyno traethawd ymchwil o fewn 12 mis i ddiwedd y rhaglen (ac o fewn y cyfnod o dair blynedd os yn bosibl). 

Mae gan academyddion peirianneg electronig enw da ym maes ymchwil, datblygu, deilliannau, patentau ac arloesiadau ar gyfer yr economi ddigidol a meysydd gwyddor bywyd. 

Mae ein prosiectau ymchwil yn ymdrin ag ymlediad tonnau radio, cynllunio systemau radio a nodweddu sianeli diwifr ar gyfer cymwysiadau mewn rhwydweithiau cyfathrebu sefydlog a symudol y dyfodol. 

Gallwch ddarganfod mwy am ein hymchwil i beirianneg drydanol fan yma. 

Asesiad 

MPhil 

Ar gyfer gradd MPhil, byddwch yn cyflwyno ac yn amddiffyn trwy arholiad llafar, thesis o hyd at 60,000 o eiriau yn dangos ymchwiliad beirniadol a dadansoddiad o bwnc. Byddwch hefyd yn dangos dealltwriaeth o ddulliau ymchwil priodol a'u cymhwysiad i'r maes o'ch dewis. 

Pan fydd y cyflwyniad yn cynnwys eich gweithiau creadigol eich hun neu rifyn ysgolheigaidd o weithiau creadigol eraill, bydd nifer geiriau’r traethawd ymchwil yn cael ei leihau i ddim mwy na 25,000 o eiriau. 

PhD 

Fel rheol, byddwch yn cofrestru ar gyfer MPhil / PhD i ddechrau ac yn gwneud cais i drosglwyddo o MPhil i PhD ar ddiwedd eich blwyddyn gyntaf. Ar ddiwedd eich rhaglen, byddwch yn cyflwyno i'w archwilio, ac yn amddiffyn, thesis (dim mwy na 100,000 o eiriau) ar eich pwnc cymeradwy y mae'n rhaid iddo ddangos cyfraniad gwreiddiol at wybodaeth. 

Cyfleusterau 

Mae ein labordai trydanol ac electroneg yn cynnwys offer a meddalwedd o safon y diwydiant. Mae’r staff wedi ymrwymo i archwilio syniadau newydd i wella systemau presennol, megis offer meddygol, a systemau hyfathrebu symudol a lloeren. 

Mae ein cyfleusterau optoelectroneg ac RF yn cynnwys dau labordy optoelectroneg a dau RF sydd â chyfarpar arbrofol gwerth a chyfleusterau modelu gwerth £1 miliwn. Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Fel rheol, bydd yr ymgeiswyr yn meddu ar un o'r canlynol: 

 • Gradd anrhydedd 2:1 yn y DU mewn pwnc perthnasol (neu gyfwerth) 

 • Cymhwyster Meistr yn y DU mewn pwnc perthnasol (neu gyfwerth) 

 • Cymwysterau / profiad priodol a pherthnasol y mae'r Brifysgol yn eu hystyried yn gyfwerth 

I gofrestru'n uniongyrchol ar gyfer gradd PhD (heb fod angen 'trosglwyddo'), bydd yr ymgeiswyr hefyd yn meddu ar un o'r canlynol: 

 • Gradd Meistr berthnasol yn y DU (neu gyfwerth) gydag elfen ymchwil sylweddol yn yr un maes disgyblaeth â'r ymchwil arfaethedig a oedd yn cynnwys hyfforddiant mewn ymchwil a gweithredu prosiect ymchwil 

 • Ymchwil sylweddol a / neu brofiad proffesiynol sydd wedi arwain at waith cyhoeddedig, adroddiadau ysgrifenedig neu dystiolaeth briodol arall o gyflawniad 

Bydd hefyd ar fyfyrwyr rhyngwladol angen isafswm sgôr IELTS o 6.5, gan gynnwys lleiafswm o 5.5 mewn darllen ac ysgrifennu. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich cyfnod astudio ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Amser llawn  y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol llawn amser: I'w gadarnhau 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Y cam cyntaf yw cofrestru gyda'n gwasanaeth ar-lein a gwneud cais yn uniongyrchol. 

Rhaid lanlwytho'r dogfennau canlynol fel dogfennau ategol: 

 • Mae angen un cynnig ymchwil o oddeutu 2,000 o eiriau oni bai eich bod yn gwneud cais am ysgoloriaeth wedi'i hariannu sydd â phrosiect penodol. (Dim ond un cynnig ymchwil a ganiateir.) 

 • Dau dystlythyr ar bapur pennawd. Dylai o leiaf un canolwr allu rhoi sylwadau ar eich gallu academaidd / proffesiynol. Nid yw tystlythyrau a ddarperir gan berthnasau yn dderbyniol. 

 • Gwrthodir ceisiadau nad ydynt yn cynnwys tystlythyrau a / neu gynnig ymchwil, ynghyd â cheisiadau sy'n cynnwys nifer o gynigion ymchwil. 

 • Mae'n ofynnol i ymgeiswyr o wledydd lle nad Saesneg yw'r iaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o'r hyfedredd Saesneg gofynnol e.e. tystysgrifau IELTS neu TOEFL a rhaid eu lanlwytho fel dogfennau ategol. 

 • Rhaid cyflwyno tystiolaeth o gymwysterau e.e. tystysgrifau gradd a thrawsgrifiadau adeg cyflwyno’r cais. 

 • Os ydych yn gwneud cais am PhD yn uniongyrchol a'ch bod yn meddu ar radd Meistr berthnasol dylech gyflwyno cynnig ymchwil sy’n nodi’r teitl a'r cynnwys e.e. crynodeb o'ch gradd Meistr a dylai un o'ch canolwyr fod yn ganolwr academaidd annibynnol a all wneud sylwadau ar eich perfformiad ar y radd Meistr. 

 
Sicrhewch eich bod yn gwneud cais mewn pryd ar gyfer y mis mynediad o'ch dewis: 

 • Derbyniadau Hydref: Dyddiad cau ceisiadau - 1 Mai, hysbysu'r penderfyniad - 1 Gorffennaf. 

 • Derbyniadau Ionawr: Dyddiad cau ceisiadau - 1 Hydref, hysbysiad o'r penderfyniad - 1 Rhagfyr. 

 • Derbyniadau Ebrill: Dyddiad cau ceisiadau - 1 Ionawr, hysbysiad o'r penderfyniad - 1 Mawrth. 

Byddwch hefyd yn cael cyfweliad. Mae'r cyfweliad yn rhan allweddol o'ch cais PhD, a dyma fydd eich cyfle i gwrdd â'ch darpar oruchwylwyr PhD, trafod eich cynnig ymchwil a dangos yr hyn y gallwch chi ei gynnig i'r tîm. 

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar Wefan Ysgol i Raddedigion.