Shyam_Patel MEng Electrical and Electronic Engineering

MPhil / PhD (Peirianneg Electronig)

Mae'r Brifysgol yn cynnig graddau ymchwil Peirianneg Electronig ar lefel Doethuriaeth a Meistr a gallwch ddewis astudio naill ai ar sail amser llawn neu ran-amser. 

Bydd eich prosiect ymchwil ôl-raddedig yn cael ei oruchwylio gan dîm o staff academaidd profiadol sydd ag arbenigedd perthnasol yn eich maes ymchwil. 

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 4 blynedd Ionawr Trefforest A
Amser llawn 5 mlynedd Gorffennaf Trefforest A
Amser llawn 3 blynedd Hydref Trefforest A
Rhan amser 6 mlynedd Ionawr Trefforest A
Rhan amser 6 mlynedd Hydref Trefforest A
2022 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 4 blynedd Ionawr Trefforest A
Amser llawn 5 mlynedd Gorffennaf Trefforest A
Amser llawn 3 blynedd Hydref Trefforest A
Rhan amser 6 mlynedd Ionawr Trefforest A
Rhan amser 6 mlynedd Hydref Trefforest A

Dysgu 

Mae PhD yn ddarn datblygedig o ymchwil unigol dan oruchwyliaeth. Nid oes unrhyw ddarlithoedd, modiwlau na gwaith cwrs. Fe'ch asesir yn ôl eich cyfraniad gwreiddiol at wybodaeth trwy gyflwyno traethawd ymchwil a’i amddiffyn mewn viva. 

Mae'r mwyafrif o raglenni PhD amser llawn yn para tair i bedair blynedd. Disgwylir i fyfyrwyr gyflwyno traethawd ymchwil o fewn 12 mis i ddiwedd y rhaglen (ac o fewn y cyfnod o dair blynedd os yn bosibl). 

Mae gan academyddion peirianneg electronig enw da ym maes ymchwil, datblygu, deilliannau, patentau ac arloesiadau ar gyfer yr economi ddigidol a meysydd gwyddor bywyd. 

Mae ein prosiectau ymchwil yn ymdrin ag ymlediad tonnau radio, cynllunio systemau radio a nodweddu sianeli diwifr ar gyfer cymwysiadau mewn rhwydweithiau cyfathrebu sefydlog a symudol y dyfodol. 

Gallwch ddarganfod mwy am ein hymchwil i beirianneg drydanol fan yma. 

Asesiad 

MPhil 

Ar gyfer gradd MPhil, byddwch yn cyflwyno ac yn amddiffyn trwy arholiad llafar, thesis o hyd at 60,000 o eiriau yn dangos ymchwiliad beirniadol a dadansoddiad o bwnc. Byddwch hefyd yn dangos dealltwriaeth o ddulliau ymchwil priodol a'u cymhwysiad i'r maes o'ch dewis. 

Pan fydd y cyflwyniad yn cynnwys eich gweithiau creadigol eich hun neu rifyn ysgolheigaidd o weithiau creadigol eraill, bydd nifer geiriau’r traethawd ymchwil yn cael ei leihau i ddim mwy na 25,000 o eiriau. 

PhD 

Fel rheol, byddwch yn cofrestru ar gyfer MPhil / PhD i ddechrau ac yn gwneud cais i drosglwyddo o MPhil i PhD ar ddiwedd eich blwyddyn gyntaf. Ar ddiwedd eich rhaglen, byddwch yn cyflwyno i'w archwilio, ac yn amddiffyn, thesis (dim mwy na 100,000 o eiriau) ar eich pwnc cymeradwy y mae'n rhaid iddo ddangos cyfraniad gwreiddiol at wybodaeth. 

Cyfleusterau 

Mae ein labordai trydanol ac electroneg yn cynnwys offer a meddalwedd o safon y diwydiant. Mae’r staff wedi ymrwymo i archwilio syniadau newydd i wella systemau presennol, megis offer meddygol, a systemau hyfathrebu symudol a lloeren. 

Mae ein cyfleusterau optoelectroneg ac RF yn cynnwys dau labordy optoelectroneg a dau RF sydd â chyfarpar arbrofol gwerth a chyfleusterau modelu gwerth £1 miliwn. 

Fel rheol, bydd yr ymgeiswyr yn meddu ar un o'r canlynol: 

 • Gradd anrhydedd 2:1 yn y DU mewn pwnc perthnasol (neu gyfwerth) 

 • Cymhwyster Meistr yn y DU mewn pwnc perthnasol (neu gyfwerth) 

 • Cymwysterau / profiad priodol a pherthnasol y mae'r Brifysgol yn eu hystyried yn gyfwerth 

I gofrestru'n uniongyrchol ar gyfer gradd PhD (heb fod angen 'trosglwyddo'), bydd yr ymgeiswyr hefyd yn meddu ar un o'r canlynol: 

 • Gradd Meistr berthnasol yn y DU (neu gyfwerth) gydag elfen ymchwil sylweddol yn yr un maes disgyblaeth â'r ymchwil arfaethedig a oedd yn cynnwys hyfforddiant mewn ymchwil a gweithredu prosiect ymchwil 

 • Ymchwil sylweddol a / neu brofiad proffesiynol sydd wedi arwain at waith cyhoeddedig, adroddiadau ysgrifenedig neu dystiolaeth briodol arall o gyflawniad 

Bydd hefyd ar fyfyrwyr rhyngwladol angen isafswm sgôr IELTS o 6.5, gan gynnwys lleiafswm o 5.5 mewn darllen ac ysgrifennu. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich cyfnod astudio ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021 

 • Amser llawn  y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Amser llawn  y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol llawn amser: I'w gadarnhau 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Y cam cyntaf yw cofrestru gyda'n gwasanaeth ar-lein a gwneud cais yn uniongyrchol. 

Rhaid lanlwytho'r dogfennau canlynol fel dogfennau ategol: 

 • Mae angen un cynnig ymchwil o oddeutu 2,000 o eiriau oni bai eich bod yn gwneud cais am ysgoloriaeth wedi'i hariannu sydd â phrosiect penodol. (Dim ond un cynnig ymchwil a ganiateir.) 

 • Dau dystlythyr ar bapur pennawd. Dylai o leiaf un canolwr allu rhoi sylwadau ar eich gallu academaidd / proffesiynol. Nid yw tystlythyrau a ddarperir gan berthnasau yn dderbyniol. 

 • Gwrthodir ceisiadau nad ydynt yn cynnwys tystlythyrau a / neu gynnig ymchwil, ynghyd â cheisiadau sy'n cynnwys nifer o gynigion ymchwil. 

 • Mae'n ofynnol i ymgeiswyr o wledydd lle nad Saesneg yw'r iaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o'r hyfedredd Saesneg gofynnol e.e. tystysgrifau IELTS neu TOEFL a rhaid eu lanlwytho fel dogfennau ategol. 

 • Rhaid cyflwyno tystiolaeth o gymwysterau e.e. tystysgrifau gradd a thrawsgrifiadau adeg cyflwyno’r cais. 

 • Os ydych yn gwneud cais am PhD yn uniongyrchol a'ch bod yn meddu ar radd Meistr berthnasol dylech gyflwyno cynnig ymchwil sy’n nodi’r teitl a'r cynnwys e.e. crynodeb o'ch gradd Meistr a dylai un o'ch canolwyr fod yn ganolwr academaidd annibynnol a all wneud sylwadau ar eich perfformiad ar y radd Meistr. 

 
Sicrhewch eich bod yn gwneud cais mewn pryd ar gyfer y mis mynediad o'ch dewis: 

 • Derbyniadau Hydref: Dyddiad cau ceisiadau - 1 Mai, hysbysu'r penderfyniad - 1 Gorffennaf. 

 • Derbyniadau Ionawr: Dyddiad cau ceisiadau - 1 Hydref, hysbysiad o'r penderfyniad - 1 Rhagfyr. 

 • Derbyniadau Ebrill: Dyddiad cau ceisiadau - 1 Ionawr, hysbysiad o'r penderfyniad - 1 Mawrth. 

Byddwch hefyd yn cael cyfweliad. Mae'r cyfweliad yn rhan allweddol o'ch cais PhD, a dyma fydd eich cyfle i gwrdd â'ch darpar oruchwylwyr PhD, trafod eich cynnig ymchwil a dangos yr hyn y gallwch chi ei gynnig i'r tîm. 

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar Wefan Ysgol i Raddedigion. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL