Environmental science student

MRes Gwyddor Gymhwys

Mae'r radd MRes Gwyddor Gymhwysol hon yn rhaglen unigryw, pymtheg mis, sy'n canolbwyntio ar fyfyrwyr, a ddyluniwyd i'ch cyflwyno i ymchwil wyddoniaeth lefel uchel. Erbyn diwedd y cwrs, disgwylir y byddwch yn gallu cynnal ymchwil lefel uwch gan arwain at PhD neu ymgymryd ag ymchwil arloesol a arweinir gan y diwydiant. 

Byddwch yn derbyn hyfforddiant mewn ystod eang o dechnegau ymchwil i adeiladu proffil sylweddol o sgiliau arbrofol i'w defnyddio mewn cyflogaeth yn y dyfodol. Rhan fawr o'r radd MRes hon yw cwblhau prosiect unigol o'ch dewis, dan arweiniad staff sy'n arbenigwyr yn eu maes.

Gallai graddedigion y cwrs hwn ymestyn eu hymchwil gyfredol i PhD yn PDC, neu fentro i'r farchnad swyddi gyda gradd gref sy'n rhoi'r sgiliau angenrheidiol iddynt ar gyfer ymchwil fasnachol. 


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 15 Mis Medi Glyn-taf A

Bydd y cwrs MRes Gwyddor Gymhwysol yn rhedeg dros 15 mis, neu bedwar tymor. Yn ystod y tymor cyntaf, bydd y myfyrwyr yn canolbwyntio ar dri modiwl cyffredin: 

Rheoli Prosiectau a Thechnegau

Bydd y modiwl hwn yn eich dysgu sut i werthfawrogi'n feirniadol y methodolegau a'r technegau diweddaraf ar gyfer rheoli prosiect mewn amrywiaeth o gyd-destunau. Erbyn diwedd y modiwl, byddwch yn gallu gwerthuso'r prosesau sy'n gysylltiedig â rheoli, gweithredu a chomisiynu prosiect penodol yn llwyr. 

Cyfathrebu Ymchwil 

Byddwch yn dysgu sut i gyfathrebu syniadau a chanfyddiadau ymchwil yn effeithiol gan ddefnyddio dulliau cyfryngau. Byddwch yn datblygu sgiliau wrth gyfathrebu ymchwil pwnc-benodol yn effeithiol ac ymgysylltu â'r cyhoedd yn ehangach ac yn meithrin dull myfyriol o gyfathrebu ymchwil wrth ddatblygu hunanymwybyddiaeth fel cyfathrebwr ymchwil. 

Dulliau Ymchwil a Dylunio Arbrofol 

Bydd y modiwl hwn yn canolbwyntio ar fethodolegau beirniadol i ddatblygu prosiect ymchwil lefel uchel. Byddwch yn dysgu set gynhwysfawr o offer dadansoddol a thechnegol ar gyfer casglu a dadansoddi data wedi'u teilwra ar gyfer prosiectau ymchwil estynedig. Byddwch hefyd yn ennill sgiliau mewn llywodraethu ymchwil. 

Prosiect Ymchwil Uwch 

Mae'r modiwl olaf ar gwrs MRes Gwyddor Gymhwysol yn brosiect ymchwil 120 credyd. Disgwylir i chi gymryd rhan weithredol mewn cynllunio, ymchwilio a gweithredu ymchwil wyddonol, a’i gwerthuso’n feirniadol, ar lefel broffesiynol, gan gynnig dealltwriaeth o yrfa gwyddonydd ymchwil modern. Byddwch yn gallu dewis maes diddordeb i seilio eich prosiect arno. 

Dysgu 

Byddwch yn dysgu trwy ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial, seminarau, gweithdai a dosbarthiadau ymarferol. 

Fel rhan o'r cwrs, byddwch yn astudio'n annibynnol ac yn ymgymryd â phrosiect ymchwil a enwir, gyda chefnogaeth goruchwyliwr prosiect. Bydd hyn yn cynnwys cyfarfodydd rheolaidd i drafod dyluniad a chynnydd y prosiect. Bydd hyn ar ffurf cyfarfodydd un i un a chyfarfodydd â grwpiau ymchwil yn yr Ysgol. 

Cwblheir rhan fawr o'r radd MRes hon trwy astudio ac ymchwil annibynnol. Byddwch yn ymgymryd â phrosiect ymchwil a enwir, gyda chefnogaeth goruchwyliwr prosiect. Bydd hyn yn cynnwys cyfarfodydd rheolaidd i drafod dylunio a chynnydd y prosiect, trwy gyfarfodydd un i un gyda'ch goruchwyliwr a chyda grwpiau ymchwil yn Ysgol y Gwyddorau Cymhwysol. 

Mae gan fyfyrwyr PDC fynediad at ystod eang o gefnogaeth academaidd a bugeiliol. Mae hyn yn cynnwys mynediad hawdd at ddarlithwyr trwy eu polisïau 'drws agored', Gwasanaethau Anabledd, y Ganolfan Iechyd a Lles a'r Gaplaniaeth. 

Asesiad 

Mae'r asesiad ar gyfer y cwrs hwn wedi'i seilio'n llwyr ar amrywiaeth o waith cwrs. 

 • Rheoli Prosiectau a Thechnegau - wedi'i asesu ar ffurf aseiniadau ysgrifenedig ar sail astudiaethau achos. 

 • Cyfathrebu Ymchwil - wedi'i asesu ar ffurf digwyddiad cyfathrebu a phortffolio o allbynnau gweithdai, a myfyrdodau. 

 • Dulliau Ymchwil a Dylunio Arbrofol - wedi'i asesu ar ffurf portffolio o ymarferion gan gynnwys adroddiad a chyflwyniad. 

 • Prosiect Ymchwil Uwch - wedi'i asesu ar ffurf cyfres o allbynnau, gan gynnwys traethawd hir a phoster ymchwil. 

Cyfleusterau 

Mae hwn yn gwrs ysgol gyfan, felly ar wahân i’r labordai cyfrifiadurol ac addysgu arferol, gofodau llyfrgell ac astudio, bydd gan fyfyrwyr fynediad i’r holl gyfleusterau eraill sydd gennym sy'n cynnwys SEM, NMR, ICP, DGPS, meddalwedd arbenigol ac ati, yn dibynnu ar eu dewis brosiect. 

Darlithwyr 

Addysgir y cwrs hwn gan aelodau staff ar draws y gyfadran. Bydd modiwl y Prosiect Ymchwil Uwch yn cael ei oruchwylio gan o leiaf ddau aelod o staff sy'n arbenigwyr yn eich dewis faes. 

Dr Sorcha Diskin - Arweinydd Cwrs 
Dr Richard Dinsdale - Arweinydd Cwrs 

Fel rheol, dylai fod gan ymgeiswyr radd Anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch mewn pwnc perthnasol gan gynnwys Cemeg, Bioleg, Daeareg, Gwyddoniaeth Fforensig neu Ddaearyddiaeth. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Mae croeso mawr i fyfyrwyr rhyngwladol ac maent yn rhan o fywyd myfyrwyr ym Mhrifysgol De Cymru. 

Er mwyn elwa'n llawn o'ch astudiaethau yma mae'n ofynnol bod gennych Saesneg ysgrifenedig a llafar ar lefel IELTS 6.0 o leiaf. Ar gyfer myfyrwyr Rhyngwladol, efallai y bydd angen fisa Haen 4. 

Mae'r Ganolfan Saesneg Rhyngwladol yn cynnig rhaglenni iaith Saesneg academaidd a chyn-sesiynol ar ystod o lefelau. Mae'r cyrsiau hyn yn helpu myfyrwyr rhyngwladol a'r UE i ddatblygu ystod eang o sgiliau, yn academaidd ac yn gymdeithasol, yn amgylchedd y brifysgol. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich cyfnod astudio ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau 

 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul y myfyriwr ei hun. 

* Gorfodol

Eitem

Ffi Mainc * 

Cost - £1500

Eitem

Pecyn / Offer 

Cost 

Anogir y myfyrwyr i brynu côt labordy cotwm addas, sy'n addas ar gyfer gweithio mewn labordy cemegol, a phâr o gogls labordy amddiffynnol personol, er bod yr Ysgol yn darparu'r eitemau hyn. Mewn nifer fach o achosion, gall fod yn ofynnol i fyfyrwyr sy'n llwyddo i sicrhau prosiect sy'n seiliedig ar ddiwydiant brynu offer amddiffynnol personol ychwanegol fel y nodir gan y sefydliad neu'r cwmni penodol. 

Eitem

Lleoliad 

Cost 

Byddai disgwyl i fyfyrwyr sy'n llwyddo i gael lleoliad mewn diwydiant i gwblhau eu prosiect dalu eu costau teithio eu hunain yn ôl ac ymlaen i'r lleoliad yn ystod cyfnod y lleoliad. Bydd cost hyn wrth gwrs yn amrywio ac mae rhai myfyrwyr hefyd wedi talu am lety yn agos at eu gweithle trwy gydol eu lleoliad. 

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn. 

Bydd graddedigion y cwrs hwn yn gymwys i wneud ymchwil lefel uchel mewn nifer o wahanol sectorau. Mae'r radd hon yn darparu paratoad cynhwysfawr i fyfyrwyr sy'n dymuno symud ymlaen i yrfa ymchwil yn ogystal ag addysg. Mae'r MRes hefyd yn adeiladu ar sgiliau trosglwyddadwy myfyrwyr gan gynnwys gwaith tîm lefel uchel, sgiliau cyfathrebu a rheoli prosiectau. Mae enghreifftiau o ddiwydiannau cyflogaeth yn cynnwys: 

 • Academaidd 

 • Masnachol 

 • Rheoli prosiectau 

 • Cyfathrebu gwyddoniaeth a rheoli ymchwil 

 • Yr amgylchedd 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i a PhD neu radd ymchwil

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae hefyd gennym adnoddau helaeth ar-lein i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno eich hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth â cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata o gyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC. Gallwch dderbyn hysbysiadau wythnosol am swyddi drwy e-bost. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy’n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL