MSc Uwch Wyddorau Daear Maes Cymhwysol yw'r MSc sy’n fwyaf seiliedig ar waith maes yn y DU. Cwrs MSc galwedigaethol yw hwn a fydd yn rhoi'r wybodaeth, y sgiliau, y cymhwysedd a'r hyder i chi weithio mewn ystod eang o yrfaoedd ymarferol ym maes geowyddoniaeth, o ddaeareg peirianneg a mwyngloddio i chwarela, geowyddoniaeth petroliwm ac ymchwil. 

Yn hytrach na chanolbwyntio ar lwybr gyrfa unigol ym maes geowyddoniaeth, rydym yn canolbwyntio ar ddarparu hyfforddiant trylwyr mewn nifer o sgiliau geowyddoniaeth gan gynnwys cipio a delweddu data digidol, dulliau dadansoddol a daeareg maes gymhwysol. Mae Petroleum Experts Ltd (Petex) hefyd wedi rhoi 10 trwydded o becyn meddalwedd MOVE, yr hyn sy'n cyfateb yn fasnachol i £1,341,961.89 i gefnogi ein haddysgu a'n dysgu. 

Ar deithiau gwaith maes, gallai myfyrwyr ymweld â'r Ffindir, yr Asores, Sbaen a'r DU ynghyd â gwaith yn agos at ein campws yn ne Cymru. 

Dilynwch USW Geology ar Twitter.

2022 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Glyntaff A
Rhan amser 2 flynedd Medi Glyntaff A
2023 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Glyntaff A
Rhan amser 2 flynedd Medi Glyntaff A

Mae'r MSc Geowyddoniaeth Maes Cymhwysol Uwch yn gwrs blwyddyn (amser llawn) neu ddwy flynedd (rhan amser). Mae'n cynnwys tri modiwl 40 credyd a addysgir ynghyd â thraethawd ymchwil 60 credyd. Rhennir pob modiwl a addysgir yn bedwar pwnc, gyda phob pwnc yn cael ei gyflwyno mewn bloc o bythefnos o addysgu dwys. 

 • Daeareg Ddigidol
  Mae hyn yn cynnwys arolygu a dadansoddi delweddau; mapio digidol; cydberthynas a delweddu wyneb ac is-wyneb, a geoffiseg ger yr wyneb. Mae hyn yn cynnwys hyfforddiant mewn pecynnau meddalwedd mapio digidol a hefyd meddalwedd cydberthynas a modelu 3D safonol y diwydiant. Fel rhan o'r modiwl hwn mae gwaith maes yn ne Cymru ynghyd â chyrsiau yn Utah (UDA) a de Sbaen.

 • Geowyddoniaeth Ddadansoddol
  Mae hyn yn canolbwyntio ar sut mae samplau'n cael eu casglu a'u dadansoddi a sut mae data canlyniadol yn cael ei drin a'i ddehongli. Mae'r modiwl wedi'i strwythuro trwy'r gwahanol fathau o ddeunyddiau y gellir eu samplu: dŵr, aer / pridd, creigiau a nwyddau daearegol. Ar gyfer pob un, rydym yn canolbwyntio ar y sgiliau ymarferol sy'n gysylltiedig â chasglu samplau mewn fframwaith rheoli ansawdd a sicrhau ansawdd. Dilynir hyn gan asesiad o wahanol ddulliau dadansoddol a sut y gellir defnyddio'r data i fynd i'r afael â gwahanol gwestiynau geowyddoniaeth.

 • Daeareg Maes Gymhwysol
  Mae hyn yn darparu hyfforddiant mewn casglu data daearegol cymhwysol yn y maes, yn gysylltiedig â pheryglon naturiol, archwilio mwynau a mwyngloddio ac mewn geotechneg a thir halogedig. Mae gwaith maes peryglon naturiol yn cael ei wneud yn ynysoedd folcanig yr Asores. Gwneir gwaith maes sy'n gysylltiedig â dulliau archwilio mwynau sy'n arwain at weithrediadau mwyngloddio llwyddiannus yn y Ffindir. Ar gyfer geotechneg a thir halogedig byddwn yn gweithio yng Nghernyw, gan gynnwys y cyfle i wneud mapio daearegol tanddaearol
 • Traethawd Hir Ymchwil
  Yma gallwch ganolbwyntio ar faes penodol o ddaeareg gymhwysol a defnyddio'r wybodaeth a gafwyd yn ystod y modiwlau a addysgir i gynnal prosiect ymchwil neu leoliad cwmni masnachol.

Dysgu

Cyflwynir y tri modiwl a addysgir rhwng Medi ac Ebrill. Rhennir pob modiwl yn bedwar pwnc, gyda phob pwnc yn cael ei ddysgu dros floc pythefnos. Mae'r addysgu'n cynnwys darlithoedd ffurfiol, sesiynau tiwtorial, dosbarthiadau ymarferol, ymweliadau maes / safle, a chyrsiau maes. 

Ar gyfer pob pwnc mae 18 awr a addysgir yn ffurfiol ynghyd ag ymweliadau maes / safle, teithiau maes a dysgu dan gyfarwyddyd. Mae cyfanswm y dosbarthiadau ffurfiol a addysgir a'r astudiaeth annibynnol ddisgwyliedig yn cyfateb i swydd amser llawn, gyda thua 40 awr yr wythnos. 

Bydd rhai pynciau'n cael eu cyflwyno gan ddarlithwyr gwadd o ddiwydiant a byddwch hefyd yn cael cyfle i rwydweithio â chwmnïau a siaradwyr gwadd trwy gydol y flwyddyn. Rhwng mis Mai a mis Awst byddwch yn gweithio ar eich prosiect ymchwil, a allai fod yn lleoliad mewn diwydiant. 

Asesiad

Mae'r MSc Uwch Wyddorau Daear Maes Cymhwysol wedi'i seilio'n llwyr ar waith cwrs. Rhennir pob modiwl a addysgir yn bedwar pwnc gydag un asesiad ar gyfer pob pwnc. 

Mae'r mathau o asesu yn cynnwys adroddiadau ysgrifenedig 3,000 o eiriau; cyflwyniadau llafar; adroddiadau tîm a phortffolios o ddata maes. 

Mae'r traethawd ymchwil yn seiliedig ar gyflwyno adroddiad a fydd naill ai ar ffurf papur gwyddonol neu adroddiad ymgynghori masnachol. 

Cyfleusterau

Mae gennym labordai addysgu daeareg pwrpasol rhagorol ynghyd ag ystod eang o offer dadansoddol. Mae meddalwedd arbenigol ar gyfer MSc Uwch Wyddorau Daear Maes Cymhwysol yn cynnwys pecyn meddalwedd MOVE a PETREL. Mae FieldMOVE ar gael i'w ddefnyddio ar gyfrifiaduron llechen. 

Rydym yn falch iawn o ddweud bod Petroleum Experts Ltd (Petex) wedi rhoi 10 trwydded o becyn meddalwedd MOVE, a'i gyfwerth masnachol yw £1,341,961.89. Mae MOVE yn caniatáu modelu setiau data daearegol arwyneb ac is-wyneb mewn 3D ac mae'n offeryn hanfodol ym maes mapio daearegol digidol modern. 

Darlithydd dan Sylw:
Dr Duncan Pirrie

Associate Professor Duncan Pirrie, Geology lecturer

Croeso i'r MSc Gwyddorau Daear Maes Cymhwysol Uwch. Ydych chi'n gweld mai gwaith maes yw lle mae daeareg yn dod yn fyw? Oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa mewn daeareg gymhwysol ac yn dymuno datblygu ystod eang o sgiliau proffesiynol i'ch helpu chi i ddechrau eich gyrfa? Os ydych, yna gallwn ni helpu! 

Dyluniwyd ein MSc i ddarparu cwrs hyfforddi llawn i chi mewn dulliau modern o gasglu a samplu data maes ar draws ystod eang o ddisgyblaethau gwyddorau Daear. 

Yn ystod y modiwlau a addysgir bydd gennych dros 40 diwrnod o waith maes, gan gynnwys teithiau wedi'u cynllunio i Utah, y Ffindir, yr Asores a Sbaen yn ogystal ag yng Nghernyw ac wrth gwrs de Cymru. Mae hon yn rhaglen ddwys ond hi fydd man cychwyn eich gyrfa yn y dyfodol. 

Darlithwyr

Cefnogir y staff academaidd craidd gan ddarlithwyr gwadd o wahanol sectorau busnes geowyddoniaeth. 

Arweinydd y cwrs yw Dr Duncan Pirrie, Athro Cyswllt Daeareg yn PDC. Cyn ymuno â PDC roedd yn Athro Cyswllt mewn Daeareg ym Mhrifysgol Caerwysg, cyn sefydlu cwmni ymgynghori masnachol. Mae wedi cyhoeddi dros 115 o bapurau a llyfrau gwyddonol. Mae ei ymchwil ar gymhwyso daeareg fforensig yn cynnwys cysylltu nodweddion pridd â lleoliadau troseddau a defnyddio priddoedd i nodi lleoliadau daearyddol. Mae Dr Pirrie yn gyd-awdur llyfr, "The Guide to Forensic Geology" gan Gymdeithas Ddaearegol Llundain. Mae gwaith newydd, a ariennir trwy Undeb Rhyngwladol y Gwyddorau Daearegol yn ymchwilio i ganfod a lliniaru troseddau mwyngloddio.


Folcanolegydd yw Dr Ian Skilling a anwyd ym Mhrydain gyda 25 mlynedd o brofiad ymchwil ac addysgu mewn prifysgolion yn yr Unol Daleithiau, De Affrica a'r DU. Arloesodd y defnydd o ddadansoddiad lithofacïau o greigiau clastig a gynhyrchir gan ryngweithio llosgfynydd ac iâ i ddehongli amgylcheddau dyddodol ac esblygiad strwythurau mawr ac mae wedi parhau i ganolbwyntio ar ddehongli ystod eang o greigiau folcaniglastig. Roedd Dr Skilling yn folcanolegydd gydag Arolwg Antarctig Prydain (Caergrawnt), ac mae wedi ymgymryd â phrosiectau ymgynghori daearegol ar gyfer sawl cwmni mwyngloddio yn Ne Affrica, Botswana a Tanzania, a chydweithiodd ar raglenni archwilio geothermol yn Kenya (UNDP). Mae ganddo angerdd arbennig am astudiaethau maes, ac mae wedi arwain mwy na 25 o deithiau maes (yn aml gyda myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig) mewn sawl rhan o'r byd, gan gynnwys Gwlad yr Iâ, Kenya, Antarctica, y DU, Canada, California, Hawaii, Botswana, Tanzania a De Affrica. Ei feysydd ymchwil diweddaraf yw Gwlad yr Iâ ac Oregon.

Geocemegydd yw Dr Sorcha Diskin ac mae ganddi ddiddordeb yn nharddiad deunyddiau daearegol a dynol. Mae ei hymchwil yn dod o dan dair prif thema: Geocemeg a mwynoleg; Newidiadau cwaternaidd yn yr hinsawdd; ac Addysgeg mewn daeareg.

Daearegwr strwythurol yw Dr Marios Miliozoris  sydd â diddordeb yn y Mynyddoedd Farisgaidd. Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Fel rheol, dylai fod gan ymgeiswyr radd Anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch mewn Daeareg, Gwyddor Daear, Geoffiseg, neu radd anrhydedd Daeareg-Daearyddiaeth ar y cyd, er y byddai ymgeiswyr eraill yn cael eu hystyried ar sail eu hamgylchiadau personol. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich cyfnod astudio ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

*Rhwymedig

Pecyn / Offer *

Rhaid i fyfyrwyr sy'n dilyn cyrsiau sy'n cynnwys elfennau o waith maes awyr agored wisgo dillad awyr agored priodol, sy'n cynnwys gêr tywydd gwlyb addas, esgidiau cerdded / esgidiau garw a het / menig. Bydd y lleoliad a'r tywydd yn pennu natur y dillad / esgidiau a wisgir, ac felly'r gost, a bydd myfyrwyr yn cael gwybod am y gofynion hyn ar ddechrau eu hastudiaethau. Sylwch y gallai dillad / esgidiau amhriodol atal myfyrwyr rhag cymryd rhan mewn gweithgaredd. Bydd angen i fyfyrwyr gyflenwi llyfrau nodiadau maes addas er mwyn cymryd arsylwadau / nodiadau yn ystod cyrsiau maes. Sylwch y gallai fod angen fisas a brechiadau ar gyfer rhywfaint o waith maes, sydd ar gost i'r myfyriwr ac a fydd yn amrywio yn dibynnu ar amgylchiadau unigol. 

Gwaith maes * - £3500

I dalu'r costau sy'n gysylltiedig â theithio a llety ar gyfer y cyrsiau maes i Utah (UDA), y Ffindir, Sbaen, yr Asores, Cernyw a gwaith lleol yn ne Cymru. Yn gyffredinol, bydd disgwyl i fyfyrwyr dalu am eu bwyd oni bai ei fod wedi'i gynnwys yn benodol yn y cwrs maes. 

Lleoliad *

Gall y modiwl traethawd ymchwil gynnwys costau sy'n gysylltiedig â'r gwaith maes, er y bydd myfyrwyr yn cael eu hannog a'u cefnogi i ddod o hyd i leoliadau sy'n seiliedig ar ddiwydiant.

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am / talu ffioedd dysgu a chostau byw

Tra eich bod chi'n astudio bydd gennych ddau brif gost - ffioedd dysgu a chostau byw. Gallwch gael ystod o gyllid i helpu gyda'r costau hyn. 

Mae yna nifer o ffyrdd i ariannu eich astudiaethau ôl-raddedig. Gall hyn fod trwy gyllid myfyrwyr, bwrsariaethau neu gymorth gan grantiau, ymddiriedolaethau ac elusennau (gweler Cyllid Amgen), neu gyfuniad o'r tri. 

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ariannu eich ffioedd dysgu ôl-raddedig a'ch costau byw.

 

Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr PDC

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru sy'n astudio cwrs ôl-raddedig o fis Medi 2021 (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr / Chwefror 2022). Mae telerau ac amodau yn berthnasol. 

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am Ostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr PDC 

Bydd graddedigion sydd â gradd Meistr mewn Uwch Wyddorau Daear Maes Cymhwysol yn barod i chwilio am swyddi ar draws gwyddorau daear, gan gynnwys ymchwilio i’r safle, asesu tir halogedig, geodechneg a daeareg peirianneg, mwyngloddio, chwarela, geowyddoniaeth petroliwm ac ymchwil. 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i PhD neu radd ymchwil.