Mae rhaglen dysgu gyfunol MSc Hyfforddi Uwch mewn Cryfder a Chyflyru PDC yn ymwneud â'ch helpu chi i wella'ch hyfforddiant mewn cryfder a chyflyru. Mae'r rhaglen yn defnyddio dull cymhwysol a byd go iawn o her hyfforddi C&Ch, i'ch helpu chi i wella'ch penderfyniadau, gwybodaeth amlddisgyblaethol a'ch perthnasoedd rhyngbersonol. 

Addysgir y cwrs gan dîm arbenigol o weithwyr proffesiynol y diwydiant, caiff ei ardystio gan y Gymdeithas Cryfder a Chyflyru Cenedlaethol (NSCA) trwy ei Rhaglen Cydnabod Addysg (ERP) a'i alinio â disgwyliadau Cymdeithas Siarter a Chyflyru'r Deyrnas Unedig (UKSCA) ar gyfer Siartiaeth.

Er y bydd pob MSc mewn cryfder a chyflyru yn canolbwyntio ar setiau a chynrychiolwyr, techneg ymarfer corff a dulliau hyfforddi, unwaith y bydd gennych y wybodaeth sylfaenol hon mae eich effeithiolrwydd fel hyfforddwr cryfder a chyflyru yn seiliedig mwy ar bryd a sut rydych chi'n gwneud pethau, yn hytrach na dim ond yr hyn rydych chi'n ei wneud. Mae ein ffocws hyfforddi yn eich symud tuag at feddwl am arweinyddiaeth, sgiliau myfyrio, addysgu a datrys problemau ar gyfer llwyddiant gyrfa tymor hir.

Mae ein dull dysgu cyfunol yn caniatáu amser ichi gymhwyso'r hyn rydych wedi'i ddysgu yn amgylchedd eich hun a dysgu mewn ffordd hyblyg. Mae hyn yn rhoi cyfle perffaith i chi astudio, hyfforddi a thyfu fel ymarferydd â sgiliau sydd o bwys ac sy'n eich gosod ar wahân i'r gystadleuaeth. Rydym yn croesawu ceisiadau gan hyfforddwyr ym mhob cornel o'r proffesiwn a gwahanol rannau o'r byd.

Dilynwch ni ar  Instagram a Twitter. 

Mynnwch gip ar sut beth yw astudio ym Mhrifysgol De Cymru cyn i chi wneud cais

'Gwellach hyfforddiant yn Gryfder a Chyflyru' - Cwrs Blasu Ar-lein Am Ddim

2022 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Glyntaff A
Rhan amser 2 flynedd Medi Glyntaff A
2023 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Glyntaff A
Rhan amser 2 flynedd Medi Glyntaff A

Gellir astudio'r cwrs Hyfforddi Uwch mewn Cryfder a Chyflyru yn llawn amser dros flwyddyn neu'n rhan-amser dros ddwy flynedd. Bydd y modiwlau canlynol yn cael eu hastudio. Gall myfyrwyr rhan-amser ddosbarthu'r modiwlau hyn dros ddwy flynedd.

Mae pob modiwl yn cael ei gyflwyno naill ai mewn bloc, ar y campws neu mewn fformat cymysg gyda sesiynau ymarferol preswyl, gweithdai cydamserol ar-lein a darlithoedd asyncronig.

Hyfforddi Effeithiol - 20 credyd

Arweinydd Modiwl: Mel Tuckwell

Byddwch yn datblygu dealltwriaeth uwch o sgiliau hunanfyfyriol beirniadol trwy ddefnyddio dadansoddiad fideo, sy'n cynnwys nodi arddulliau hyfforddi allweddol, ymddygiadau, a thechnegau adborth sy'n ofynnol mewn sefyllfaoedd hyfforddi uwch. Yn ogystal, byddwch yn datblygu dealltwriaeth fanwl o'r dulliau rhyngddisgyblaethol sy'n cyfrannu at y broses hyfforddi, gan gynnwys eich gallu i adnabod a datblygu arferion hyfforddi cyfredol ac athroniaethau hyfforddi.

Uchafu Perfformiad Dynol - 20 credyd

Arweinydd Modiwl: Dr Chris Marley a George Rose

Mae’r modiwl hwn wedi’i gynllunio i ddarparu ymagwedd amlddimensiwn a rhyngddisgyblaethol at berfformiad, gan roi’r amrywiaeth ehangaf posibl o offer a dulliau i’r hyfforddwr i wneud y gorau o berfformiad eu hathletwr mewn amrywiaeth o leoliadau perfformio.

Cynllunio Strategol a Gwneud Penderfyniadau ar gyfer Perfformiad Dynol - 20 credyd

Arweinydd Modiwl: Richard Clarke

Bydd y modiwl hwn yn amlinellu natur strategaeth effeithiol ac yn rhoi'r meistrolaeth angenrheidiol ar strategaeth i fyfyrwyr er mwyn galluogi'r camau mwyaf cynhyrchiol i gael eu cymryd o ddydd i ddydd. Bydd hefyd yn datblygu’r gallu i gymhwyso’r dull tair haen at ymarfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth gan alluogi hyfforddwyr i gynhyrchu atebion effeithiol i broblemau perfformiad lluosog.

Dadansoddiad Symudiad - 20 credyd

Arweinydd Modiwl: Dr Morgan Williams

Nod y modiwl hwn yw datblygu eich ymwybyddiaeth o ddadansoddi perfformiad chwaraeon, gyda phwyslais arbennig ar ddadansoddi techneg a dadansoddi nodiant. Bydd y defnydd o dechnegau arsylwi systematig wrth ddadansoddi perfformiad chwaraeon hefyd yn cael ei ystyried.

Dulliau Uwch mewn Cryfder a Chyflyru - Dull Seiliedig ar Atebion - 40 credyd

Arweinydd Modiwl: Richard Clarke

Bydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu dull hyfforddi sy'n seiliedig ar atebion; gwerthuso dangosyddion perfformiad allweddol (KPIs) yn feirniadol a chymhwyso ystod o ddulliau a thechnegau hyfforddi i fynd i'r afael â'r DPAau hyn.

Datrysiad Cryfder a Chyflyru Cymhwysol - 60 credyd

Arweinydd Modiwl: Mel Tuckwell

Bydd y modiwl hwn yn ymestyn nod y cwrs o ddatblygu meddylwyr amlddisgyblaethol, annibynnol, gan alluogi myfyrwyr i gynhyrchu gwir ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth y gellir ei gymhwyso'n uniongyrchol i'w harferion hyfforddi eu hunain.

Dysgu

Cyflwynir y cwrs ôl-raddedig mewn fformat cyfun gyda fformatau amrywiol o ymarferion preswyl, gweithdai cydamserol ar-lein a darlithoedd asyncronig. Mae hwn wedi'i addasu i weddu i gynnwys ac anghenion dysgu pob modiwl.

Mae'r fformat hwn yn caniatáu i bobl astudio wrth ymgymryd â'u gweithgareddau hyfforddi arferol. Darperir deunydd yn wythnosol a bydd myfyrwyr yn gallu cyrchu hwn ar yr amser sydd orau ganddynt. 

Mae'r fformat cyfunol yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr o bob rhan o'r DU a thramor, gan ganiatáu iddynt astudio ar-lein a mynychu'r blociau preswyl yn PDC. 

Dyluniwyd y blociau preswyl i ddarparu cyfarwyddyd ymarferol, i drafod cynnwys a gwmpesir ar-lein ac i gynnal asesiad priodol. 

Asesiad

Mae asesu wedi'i seilio ar gymhwyso gwybodaeth a lle mae’n bosibl, mae'n adlewyrchu'r tasgau y mae hyfforddwyr yn eu cyflawni yn eu gwaith beunyddiol.

Mae'n cynnwys ystod o asesiadau, portffolios, adroddiadau ac astudiaethau achos, ynghyd â phrosiect ymchwil gymhwysol derfynol.

Achrediadau

Mae'r cwrs MSc Hyfforddi Uwch mewn Cryfder a Chyflyru yn cael ei gymeradwyo gan y Gymdeithas Cryfder a Chyflyru Genedlaethol (NSCA) trwy ei Rhaglen Cydnabod Addysg (ERP).

Gan ei fod yn canolbwyntio'n llwyr ar y broses hyfforddi, mae'r cwrs cryfder a chyflyru arbenigol hwn yn sicrhau bod gan fyfyrwyr y sgiliau angenrheidiol er mwyn gweithio'n effeithiol mewn unrhyw amgylchedd perfformio. Mae'r fformat cyfunol hefyd yn sicrhau bod myfyrwyr yn cael profiad ymarferol beirniadol wrth astudio. Mae ein cwrs ôl-raddedig cryfder a chyflyru hefyd yn helpu i baratoi myfyrwyr ar gyfer achrediad allanol gyda'r NSCA ac UKSCA. Mae'r cyfuniad hwn o wybodaeth, achrediad a phrofiad yn cynyddu cyflogadwyedd i'r eithaf.

Cyfleusterau

Mae'r preswylfeydd wedi'u lleoli yn y Parc Chwaraeon PDC sy'n gartref i un o'r canolfannau cryfder a chyflyru gorau yn y DU. 

Dyluniwyd y ganolfan hon yn benodol i ddarparu ar gyfer anghenion hyfforddi athletwyr ac fe'i defnyddiwyd gan rai o dimau ac athletwyr gorau'r byd. 

Darlithwyr

Darganfyddwch am yr ymchwil wych sy'n digwydd ym maes chwaraeon, gwyddoniaeth ac ymarfer corff.

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae mynediad i'r cwrs fel arfer yn gofyn am ddosbarthiad gradd Anrhydedd o 2: 2 o leiaf mewn pwnc perthnasol / neu brofiad hyfforddi helaeth. 

Disgwylir i ymgeiswyr fod yn hyfforddi'n weithredol ym maes cryfder a chyflyru 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol gyda chymwysterau cyfatebol sy'n chwilio am gyrsiau cryfder a chyflyru uk. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.5 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael sylw os gwelwch yn dda cysylltwch â ni.

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

  • Amser llawn y DU a'r UE: £9,000
  • Rhyngwladol amser llawn: £14,500
  • Rhan-amser y DU: £1,000 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

  • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
  • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

Arall: Teithio i Breswyl (Gorfodol) *

Bydd yn rhaid i fyfyrwyr ariannu cost teithio i elfennau preswyl y cwrs.


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).
 
I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn.

Datganiad derbyn

Am ragor o wybodaeth, sgwrs anffurfiol neu gyngor astudio / gyrfa, e-bostiwch arweinydd y cwrs Richard Clarke: [email protected] 

Anelir yr MSc Hyfforddi Uwch mewn Cryfder a Chyflyru at bobl sy'n dymuno dilyn gyrfa mewn hyfforddi cryfder a chyflyru neu unrhyw un sy'n dymuno dilyn gyrfa fel hyfforddwr yn y diwydiant ffitrwydd. Mae'n ddelfrydol ar gyfer graddedigion o raddau cryfder a chyflyru neu raddau gwyddor chwaraeon ehangach. Fe'i cynlluniwyd hefyd i ddarparu ar gyfer hyfforddwyr profiadol neu hyfforddwyr personol sydd am astudio ar lefel Meistr. 

Ymhlith yr opsiynau gyrfa ar gyfer graddedigion mae hyfforddwr cryfder a chyflyru, hyfforddwr personol, hyfforddwr y diwydiant ffitrwydd a hyfforddwr perfformiad uchel. Gall myfyrwyr hefyd symud ymlaen i a PhD chwaraeon neu gradd ymchwil.