Mae graddedigion peirianneg awyrenegol yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr ac mae galw mawr amdanynt. Mae'r radd meistr mewn Peirianneg Awyrenegol yn ddelfrydol ar gyfer graddedigion sy'n ceisio cyflogaeth yn y sector awyrenegol ac ar gyfer peirianwyr awyrofod gweithredol sydd eisiau ymestyn a diweddaru eu sgiliau. 

Mae symud ymlaen i reoli yn allweddol i yrfaoedd peirianwyr ôl-raddedig, felly fel rhan o'r rhaglen peirianneg awyrenegol byddwch yn datblygu sgiliau rheoli perthnasol, yn ogystal ag ymwybyddiaeth o'r materion ehangach sy'n effeithio ar y diwydiant awyrenegol. 

Mae MSc Peirianneg Awyrenegol yn ateb y gofynion academaidd ar gyfer statws Peiriannydd Siartredig (CEng) gyda'r Sefydliad Peirianneg Fecanyddol (IMechE) a'r Gymdeithas Awyrenegol Frenhinol (RAeS). 

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Trefforest A
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Trefforest A

Trwy gydol rhaglen MSc Peirianneg Awyrenegol, byddwch yn astudio cymysgedd o fodiwlau craidd a dewisol ac yn llunio traethawd hir 60 credyd dan oruchwyliaeth. Noder: Os oes gennych radd mewn peirianneg awyrenegol o Brifysgol De Cymru a’ch bod yn bwriadu symud ymlaen i gwrs ôl-raddedig, bydd gofyn i chi gwblhau'r modiwlau dewisol mewn deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch, deinameg hylif gyfrifiadol uwch, lludded a thorri a dadansoddiad elfennau cyfyngedig (FEA) pellach.

 • Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch 

Bydd y modiwl hwn yn galluogi'r myfyriwr i ennill gwybodaeth a sgiliau dadansoddi ar ystod o ddeunyddiau peirianneg modern, gan ddatblygu ymwybyddiaeth feirniadol o'r meini prawf dethol ar gyfer cymwysiadau peirianneg awyrenegol a mecanyddol. Byddwch hefyd yn datblygu gwybodaeth ar ystod o brosesau, dulliau a thechnegau gweithgynhyrchu.

 • Lludded a thorri  

Nod y modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr i gynnal dadansoddiad priodol i’w ddefnyddio ar ddyluniadau lle gallai methiant oherwydd lludded fod yn broblem. Mae dadansoddi craciau mewn strwythurau yn caniatáu i'r myfyrwyr wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch camau priodol y gellir eu cymryd i atal methiant trychinebus diangen. 

 • Dadansoddi Elfennau Cyfyngedig Pellach

Bydd hyn yn galluogi'r myfyriwr i asesu addasrwydd dadansoddi elfennau cyfyngedig i ddatrys ystod o ddadansoddiadau peirianneg gyda dealltwriaeth o’u cyfyngiadau. Byddwch yn dysgu sut i gynnal dadansoddiad elfennau cyfyngedig gan ddefnyddio ystod o dechnegau modelu a dadansoddi'n feirniadol y canlyniadau a gafwyd o feddalwedd elfennau cyfyngedig.

 • Deinameg Hylif Gyfrifiadol Bellach

Bydd hyn yn rhoi dealltwriaeth ymarferol i fyfyrwyr o'r dulliau rhifiadol sy'n sail i ddadansoddi deinameg hylif gyfrifiadol.

 • Dulliau Ymchwil i Beirianwyr 

Bydd hyn yn rhoi'r gallu i'r myfyrwyr bennu'r dulliau mwyaf priodol i gasglu, dadansoddi a dehongli gwybodaeth sy'n berthnasol i faes ymchwil peirianneg. Byddwch yn datblygu'r gallu i fyfyrio'n feirniadol ar eich gwaith chi ac eraill. 

 • Aeroelastigedd 

Mae'r modiwl hwn yn rhoi dealltwriaeth integredig i'r myfyriwr o'r rhyngweithio ymhlith grymoedd aerodynamig, inertia ac elastig a sut mae'r rhyngweithio hwn yn effeithio ar ddyluniad awyren. Byddwch yn dysgu sut i ragfynegi, dadansoddi ac asesu ffenomenau aeroelastig ar awyren.

 • Rheoli Peirianneg Proffesiynol 

Bydd y modiwl hwn yn galluogi’r dysgwyr i ddatblygu gwybodaeth am arweinyddiaeth strategol yng nghyd-destun busnes peirianneg. Bydd dysgwyr yn datblygu'r sgiliau i ddadansoddi damcaniaethau arweinyddiaeth a rheolaeth yn feirniadol a sut mae'r rhain yn llunio cyfeiriad strategol ac effeithiolrwydd sefydliad. Bydd y dysgwyr yn datblygu dealltwriaeth o gymhwyso'r wybodaeth hon at sgiliau arwain unigol mewn perthynas â pheirianneg broffesiynol, gan ddefnyddio dogfen UK-Spec y Cyngor Peirianneg fel fframwaith ar gyfer arfer dda.

 • Gyriad Uwch 

Bydd hyn yn darparu'r sgiliau sy'n ofynnol i wneud dadansoddiad manwl o gydrannau peiriannau awyrennau. Byddwch yn datblygu gwybodaeth ymarferol ac ymwybyddiaeth feirniadol o berfformiad peiriannau awyrennau, gan ddadansoddi technegau, cydrannau, dyluniad system a thechnolegau cysylltiedig.

 • Dylunio Awyrennau Uwch 

Byddwch yn datblygu dealltwriaeth integredig o'r modiwlau ôl-raddedig peirianneg awyrenegol a addysgir, o safbwynt dylunio a synthesis. Bydd y modiwl hwn yn rhoi'r offer a'r dulliau i chi greu, efelychu a gwneud y gorau o ddyluniad awyren yn gysyniadol.

 • Traethawd Hir 

Y traethawd hir yw'r gydran olaf a phenllanw'r rhaglen MSc. Mae gwybodaeth a sgiliau elfennau a addysgir y rhaglen MSc yn darparu sylfaen ar gyfer y prosiect ymchwil cynhwysfawr hwn ynghyd ag arweiniad ychwanegol ar fethodoleg ymchwil. Mae'r traethawd hir yn ddarn sylweddol o waith, sy'n dod ag elfennau a addysgir y rhaglen at ei gilydd yn eu cyd-destun mewn gwaith prosiect ymchwil neu ddiwydiannol. Mae'r traethawd hir yn caniatáu i'r myfyrwyr ymgymryd â darn sylweddol o waith ymchwil ymchwiliol ar bwnc peirianneg priodol a datblygu sgiliau'r myfyrwyr ymhellach ym meysydd ymchwil, dadansoddi beirniadol a datblygu datrysiadau gan ddefnyddio technegau priodol.

Bydd myfyrwyr Mynediad Uniongyrchol heb unrhyw wybodaeth flaenorol am Ddeinameg Hylif Gyfrifiadol neu Ddadansoddiad Elfennau Cyfyngedig hefyd yn cael y dewis i ymrestru yn y modiwlau canlynol: 

 • Dadansoddi Cyfrifiadol Peirianneg - 20 credyd 

Dysgu 

Mae MSc Peirianneg Awyrenegol yn cael ei ddarparu'n gyfartal trwy gydol y flwyddyn. 

Mae modiwlau'n cynnwys darlithoedd, sesiynau tiwtorial a gwaith labordy ymarferol, gyda gwaith cwrs a asesir yn barhaus neu gymysgedd o waith cwrs ac arholiadau. 

Asesiad 

Byddwch yn cael eich asesu'n barhaus trwy gymysgedd o waith cwrs ac arholiadau. Mae'r traethawd hir yn caniatáu ichi ymchwilio i bwnc peirianneg awyrenegol penodol, i ddangos dyfnder eich gwybodaeth, ymwybyddiaeth feirniadol a sgiliau datrys problemau. 

Mae tair elfen o asesiad i'r traethawd ymchwil: thesis, cyflwyniad poster, ac arholiad viva voce. 

Achrediadau 

Mae'r cwrs MSc Peirianneg Awyreneg ol wedi'i achredu i statws Peiriannydd Siartredig (CEng) gan Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol (IMechE) a'r Gymdeithas Awyrenegol Frenhinol (RAeS). I gael mwy o wybodaeth am fuddion dod yn Beiriannydd Siartredig ewch i wefan Y Cyngor Peirianneg

Cyfleusterau 

 • Ystafelloedd cyfrifiadurol â chyfarpar da sy’n defnyddio meddalwedd dylunio a dadansoddi o'r radd flaenaf sy’n safonol yn y diwydiant. (SolidWorks, Ansys, FEA a CFD, LS-Dyna, ac ati) gan gynnwys defnyddio clwstwr (uwch-gyfrifiadur) ar gyfer gwaith cyfrifiadol cyflym. 
 • Ystafell bwrpasol ar gyfer prosiectau. 
 • Twnnel gwynt. 
 • Torrwr laser (plastigau a phren). Fe'i defnyddir yn helaeth ar gyfer gweithgareddau dylunio a gweithgynhyrchu proffil adenydd cyn eu defnyddio mewn twnnel gwynt. 
 • Mae hefyd gennym gyfleusterau creu deunyddiau cyfansawdd, ac mae modd cynhyrchu proffiliau adenydd gan ddefnyddio deunyddiau cyfansawdd hefyd. 
 • Cyfleusterau pwrpasol ar gyfer gweithgynhyrchu ychwanegion (argraffu 3D), cyfleusterau profi deunyddiau, labordy annistrywiol yn ogystal ag ystod eang o labordai ac offer cymorth ar gyfer prosiectau traethawd hir. 
 • Gall prosiectau blwyddyn olaf ddefnyddio'r cymorth technegol yn ein gweithdai peirianneg sydd â chyfarpar da. Mae'r cyfleusterau'n cynnwys peiriannu CNC, turnau a pheiriannau melino, driliau, ac ati. 

Darlithwyr 

Darganfod mwy am ymchwil gyfredol ym maes awyrofod yn PDC. 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd Anrhydedd 2:2 o leiaf mewn peirianneg awyrenegol neu awyrofod, er y bydd ymgeiswyr eraill sydd â gradd mewn peirianneg berthnasol yn cael eu hystyried. Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am Saesneg ar lefel IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich cyfnod astudio ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024

 • Amser llawn y DU:  £9500 
 • Rhyngwladol amser llawn: £15100  

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • Amser llawn  y DU: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

 • Amser llawn  y DU: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).
 
I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn. 

Mae’r rhagolygon cyflogaeth yn gryf yn y diwydiant deinamig ac amrywiol hwn. Gall y rhai sydd â gradd meistr prifysgol mewn Peirianneg Awyrenegol wella eu cyfleoedd gyrfa mewn peirianneg awyrennau masnachol a milwrol, y diwydiant cludo awyrol, addysgu neu ymchwil. Mae natur dechnegol iawn y cwrs hwn hefyd yn eich paratoi ar gyfer gyrfaoedd mewn llawer o feysydd hynod dechnolegol cysylltiedig. 

Mae graddedigion yn debygol o symud ymlaen i swyddi uwch yn y diwydiant peirianneg awyrenegol a sectorau cysylltiedig. Efallai y byddwch hefyd yn ystyried gradd ymchwil peirianneg.