Dyluniwyd yr MSc Gwyddor Ddadansoddol a Fforensig i ddarparu hyfforddiant labordy arbenigol a'ch helpu i gael swydd yn sectorau gwyddor ddadansoddol, dadansoddi DNA  neu wyddor fforensig. 

Wedi'i achredu gan Cymdeithas Siartredig y Gwyddorau Fforensig, mae'r cwrs MSc Gwyddor Ddadansoddol a Fforensig yn canolbwyntio ar ymchwil arloesol, y technegau dadansoddol diweddaraf, a sgiliau trosglwyddadwy a phroffesiynol a fydd yn eich paratoi i ymarfer fel gwyddonydd dadansoddol neu fforensig proffesiynol. 

Mae'r MSc Gwyddor Ddadansoddol a Fforensig yn meithrin enw da am gynhyrchu gwyddonwyr rhagorol a graddedigion y mae galw mawr amdanynt. Mae ein hôl-raddedigion wedi cael cynnig cyflogaeth yn rhai o'r cwmnïau mwyaf blaenllaw yn y DU ac Ewrop, mewn meysydd sy'n amrywio o wenwyneg ddadansoddol i ddadansoddi DNA fforensig. 

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Glyn-taf A
Rhan amser 2 flynedd Medi Glyn-taf A
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Glyn-taf A
Rhan amser 2 flynedd Medi Glyn-taf A

Byddwch yn astudio'r modiwlau canlynol dros gyfnod o flwyddyn amser llawn, neu ddwy flynedd yn rhan amser:

 • Dulliau Cyfredol a Datblygol ar gyfer Dadansoddi DNA mewn Fforensig a Meddygaeth (20 credyd)
  Byddwch yn ennill dealltwriaeth drylwyr o dechnegau dadansoddi a dehongli DNA y gellir eu cymhwyso i Fforensig a Meddygaeth. Mae yna hyfforddiant ymarferol mewn ystod eang o dechnegau echdynnu uwch, meintioli, mwyhau ac electrofforesis DNA, trwy waith achos efelychiadol gan ddefnyddio ein tŷ lleoliad trosedd a labordy dadansoddi DNA. Trwy hyn bydd myfyrwyr yn gallu deall y dulliau sydd eu hangen ar gyfer canfod tystiolaeth fiolegol a'r prosesau sydd ynghlwm wrth gael y proffil DNA o ddeunydd o'r fath. Bydd myfyrwyr hefyd yn dysgu am brofi DNA ar gyfer diagnosteg feddygol gan ddefnyddio technegau fel dilyniannu micro-araeau DNA.
   
 • Technegau Dadansoddol ac Ansawdd yn y Labordy (20 credyd)
  Dyluniwyd y modiwl hwn i roi cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau dysgu annibynnol, sy'n rhan ganolog o astudio ôl-raddedig. Byddwch yn defnyddio pecyn dysgu ar y we i ennill dealltwriaeth ddamcaniaethol o'r pynciau canlynol: HPLC, GC, GC-MS, LC-MS, Paratoi Samplau, a Sgiliau Labordy Sylfaenol (diogelwch labordy, gwallau, offer labordy cyfeintiol, mesur pH, Sbectrosgopeg UV-Gweladwy). Cefnogir hyn gan sesiynau tiwtorial gyda staff academaidd, er mwyn esbonio a chynorthwyo’n bellach. Caiff materion allweddol cynnal dadansoddiad ei archwilio mewn labordy fforensig dadansoddol trwy sesiynau ymarferol, lle byddwch yn derbyn hyfforddiant mewn egwyddorion a phrosesau dilysu dulliau. Byddwch yn cynnal dilysiad ar ddull dadansoddol, gan sicrhau hefyd bod gofynion ISO17025 yn cael eu hateb o safbwynt ymarferol.

 • Gwenwyneg Ddadansoddol a Fforensig (20 credyd)
  Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar ganfod a meintioli ystod o gyffuriau cam-drin mewn matricsau biolegol fel gwaed, poer, wrin a gwallt. Byddwch yn derbyn lefel uchel o hyfforddiant labordy ymarferol mewn sawl dull echdynnu cyffuriau a thechnegau cadarnhau fel GCMS ac ICP-OES. Bydd y modiwl hwn hefyd yn archwilio metaboledd cyfansoddion a sut y gellir defnyddio'r rhain wrth ddehongli canlyniadau. Bydd gwaith ymarferol ac efelychu hefyd yn cynnwys dadansoddi samplau biolegol ac efelychiadau plasma gwaed.

 • Offer Dadansoddi Ystadegol a'r Tyst Arbenigol (20 credyd)
  Byddwch yn dysgu am y gyfraith fel y mae'n ymwneud â'r gwyddonydd fforensig a'u perthynas â'r heddlu, cyfreithwyr a'r llysoedd, a rôl y tyst arbenigol. Byddwch yn derbyn hyfforddiant gan wyddonwyr fforensig sy'n gweithio mewn achosion proffesiynol ar sut i ddrafftio datganiadau tystion arbenigol a sut i roi tystiolaeth yn y llys. Byddwch hefyd yn cael hyfforddiant mewn theori Bayesaidd fel y mae’rn berthnasol i waith achos fforensig, ynghyd â hyfforddiant mewn Cemometreg, gan ddefnyddio dulliau mathemategol ac ystadegol sy'n eich galluogi i gydberthyn paramedrau ansawdd â data offer dadansoddol. Bydd y modiwl hwn yn dysgu'r offer ystadegol sydd eu hangen i ddehongli data er mwyn i chi allu gwerthuso hyn yn feirniadol.

 • Rheoli Golygfeydd Trosedd a Phrosesu Golygfa Uwch (20 credyd)
  Byddwch yn dysgu sut i brosesu lleoliadau troseddau mawr ac arbenigol yn effeithiol trwy ein cyfleusterau efelychu, a bydd yn deall y rolau arbenigol sy'n rhan o'r broses ymchwilio.

 • Datblygu Dull ar gyfer Dadansoddi Hybrin Tystiolaeth (20 credyd)
  Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i fyfyrwyr allu datblygu, dilysu a chymhwyso dulliau dadansoddi fforensig addas ar gyfer tystiolaeth olrhain a gronynnol i gael canlyniadau cywir ac ystyrlon. Bydd y modiwl yn sicrhau bod myfyrwyr yn deall egwyddorion sylfaenol datblygu dulliau ar gyfer dadansoddi tystiolaeth hybrin gan ddefnyddio offerynnau megis GRIM a SEM-EDX, FTIR a GC-IMS. Bydd hefyd yn ymdrin â rhai senarios seiliedig ar achosion ar gyfer mathau o dystiolaeth megis gwydr, paent a GSR.

 • Prosiect Ymchwil Annibynnol Mawr (60 credyd)
  Mae prosiect ymchwil 60 credyd yn caniatáu ichi addasu'r MSc ac arbenigo mewn maes a ddewiswyd i gwblhau eich traethawd hir. Fel rheol, bydd prosiectau'n cael eu cwblhau yn y Brifysgol, efallai fydd cyfleoedd i gwblhau prosiect gyda phartner diwydiannol.

Dysgu

Byddwch yn astudio eich modiwlau yn olynol trwy gydol y cwrs. Mae yna gyfnodau o ddysgu hunangyfeiriedig lle byddwch chi'n astudio deunydd ar-lein gan gynnwys cyfnodolion, nodiadau ymchwil a llyfrau a argymhellir cyn derbyn hyfforddiant ymarferol yn y labordy, darlithoedd a seminarau ar y campws. 

Mae'r cwrs MSc Gwyddoniaeth Ddadansoddol a Fforensig ar gael fel opsiwn blwyddyn amser llawn, neu ddwy flynedd yn rhan amser. Byddwch yn cwblhau prosiect ymchwil yn eich dewis faes arbenigedd. 

Bydd pob modiwl yn darparu hyd at 36 awr o amser cyswllt. Yn achos modiwlau labordy byddwch yn treulio'r rhan fwyaf o'ch amser yn cynnal ymchwil ac arbrofion yn ein labordai. Mewn wythnos arferol gallech fod yn dylunio arbrofion gwenwyneg i ymchwilio i achosion o orddos o gyffuriau, yn dadansoddi DNA dynol o hylifau biolegol neu’n prosesu lleoliadau troseddau mawr. Disgwyliwn ichi fod yn astudio oddeutu 150 awr yn eich amser eich hun ar gyfer pob modiwl 20 credyd i gyfrannu at eich dysgu. 

Fel rheol mae cyfleoedd i ymweld â’r llys i arsylwi tystiolaeth gan dystion arbenigol, ac ymweld â labordai ein partneriaid mewn diwydiant. 

Dyluniwyd y rhaglen MSc hon i ateb gofynion y diwydiant ym maes gwyddor ddadansoddol a fforensig. Rydym wedi datblygu partneriaethau hirsefydlog gyda sawl cyflogwr allweddol mewn diwydiant ac mae gan y partneriaid hyn gyfraniad sylweddol i'r cwrs, o helpu i ddylunio'r cwricwlwm, i ddarparu darlithoedd gwadd a lleoliadau i fyfyrwyr. 

Sylwch fod cyfleoedd lleoliadau gwaith yn amodol ar yr hyn sydd ar gael. 

Asesiad

Asesir modiwlau mewn cyfuniad o wahanol ddulliau gan gynnwys profion yn ystod y tymor, asesiadau sgiliau ymarferol a labordy, gwaith cwrs ysgrifenedig, adroddiadau labordy, ffeiliau gwaith achos efelychiadol, paratoi datganiadau tystion, sesiynau llys ffug, cyflwyniadau llafar a thraethodau hir.

Mae'r asesiadau wedi'u cynllunio i baratoi myfyrwyr ar gyfer cyflogaeth ar ôl astudio ac mae llawer o'r sgiliau yn drosglwyddadwy i'r gweithle ond hefyd yn adeiladu ar sgiliau allweddol megis gweithio'n annibynnol a gwaith tîm.

Lleoliadau

Nid oes lleoliad gwaith ffurfiol yn gysylltiedig â'r cwrs hwn, ond yn aml mae cyfleoedd i fyfyrwyr gynnal eu prosiect ymchwil mewn cydweithrediad â phartneriaid diwydiannol yn y sector gwyddor fforensig. 

Mae cyfle hefyd i gynnal eich prosiect ymchwil mewn cydweithrediad â Synergy Health gyda'r posibilrwydd o weithio tuag at ddatblygu dulliau dadansoddi achrededig UKAS - y safon eithaf mewn gwyddor ddadansoddol a hwb enfawr i'ch CV 

Cyfleusterau

Mae'r cwrs MSc Gwyddor Ddadansoddol a Fforensig yn canolbwyntio ar sgiliau ymchwilio ymarferol yn y lleoliad trosedd ac yn y labordy fforensig, a chyflwyno’r canfyddiadau hyn at ddibenion cyfreithiol. 

Byddwch yn elwa o offerynnau safonol y diwydiant, gan ddarparu sgiliau i chi mewn ystod eang o dechnegau archwilio tystiolaeth. 

Mae ein cyfleusterau rhagorol yn cynnwys Cyfleuster Hyfforddi Lleoliad Trosedd aml-ystafell, labordai offer pwrpasol ac ystafell dadansoddi DNA. Mae hyn yn rhoi profiad i chi mewn archwilio lleoliadau troseddau a phrosesau cadwyn y ddalfa, yn ogystal â materion posibl mewn lleoliadau troseddau. 

Darlithwyr

Fe'ch dysgir gan staff yn ein tîm gwyddor ddadansoddol a fforensig sy'n cynnwys ymarferwyr gwyddor fforensig arbenigol, arbenigwyr mewn dadansoddi DNA a dadansoddi tystiolaeth olrhain, ymchwilwyr lleoliadau troseddau a chemegwyr siartredig. 

Rydym hefyd yn cyflogi sawl arbenigwr o ddiwydiant i ddarparu hyfforddiant ar y cwrs hwn i gyfoethogi eich astudiaethau. 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd BSc (Anrh) 2:2 mewn cwrs a achredir gan Gymdeithas Siartredig y Gwyddorau Fforensig mewn gwyddoniaeth fforensig, cemeg fforensig, bioleg fforensig, neu, ymchwiliad fforensig.

Croesewir ceisiadau gan raddedigion o feysydd pwnc eraill sydd â dosbarthiad 2:2 a’u hystyried yn unigol, a dylai ymgeiswyr allu dangos dealltwriaeth o arferion fforensig, bioleg a chemeg neu brofiad gwaith fforensig perthnasol yn eu datganiad personol.

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am Saesneg ar lefel IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Sylwch, er nad oes angen Gwiriad DBS i gychwyn ar y cwrs hwn, ni fydd rhai proffesiynau'n ystyried ymgeiswyr sydd â rhai mathau o euogfarnau troseddol. 

Felly, os oes gennych euogfarn droseddol a'ch bod yn ystyried llwybr gyrfa penodol, byddem yn argymell eich bod yn gwirio gyda'r corff proffesiynol perthnasol neu'n cyfeirio at eu polisi recriwtio i sicrhau na fydd eich euogfarn yn eich rhoi dan anfantais. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich cyfnod astudio ar y cwrs hwn.

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025  

 • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: £16000
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

 • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Gorfodol

Pecyn / Offer

Anogir y myfyrwyr i brynu côt labordy cotwm addas, sy'n addas ar gyfer gweithio mewn labordy cemegol, a phâr o gogls labordy amddiffynnol personol, er bod yr Ysgol yn darparu'r eitemau hyn. Mewn nifer fach o achosion, gall fod yn ofynnol i fyfyrwyr sy'n llwyddo i sicrhau prosiect sy'n seiliedig ar ddiwydiant brynu offer amddiffynnol personol ychwanegol fel y nodir gan y sefydliad neu'r cwmni penodol.


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.


Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Mae yna lawer o gyfleoedd cyflogaeth cyffrous yn y sector gwyddor ddadansoddol a fforensig. Y meysydd recriwtio allweddol yw proffilio DNA, cemeg ddadansoddol a dadansoddi gwenwynegol. Yn y meysydd cystadleuol hyn, bydd cymhwyster ôl-raddedig yn gwneud ichi sefyll allan o'r dorf. Rydym wedi cael ymateb rhagorol i'r MSc gwyddor ddadansoddol a fforensig gan gwmnïau gwyddoniaeth ledled y DU. Mae cwmnïau cenedlaethol mawr yn cysylltu â'r Brifysgol yn rheolaidd gan ofyn yn benodol i'n graddedigion MSc Gwyddoniaeth Ddadansoddol a Fforensig wneud cais am swyddi gyda nhw. 

Mae ein graddedigion MSc wedi cael cynnig cyflogaeth mewn cwmnïau gwenwyneg, DNA a gwyddoniaeth fforensig ledled y DU. Bydd gradd MSc mewn Gwyddor Ddadansoddol a Fforensig yn dangos i gyflogwyr y lefel uchaf o gyflawniad a hyfforddiant. 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i PhD mewn gwyddoniaeth neu radd ymchwil mewn gwyddoniaeth.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.