MSc Analytical and Forensic Science

MSc Gwyddor Ddadansoddol a Fforensig

Dyluniwyd yr MSc Gwyddor Ddadansoddol a Fforensig i ddarparu hyfforddiant labordy arbenigol a'ch helpu i gael swydd yn sectorau gwyddor ddadansoddol, dadansoddi DNA  neu wyddor fforensig. 

Wedi'i achredu gan Cymdeithas Siartredig y Gwyddorau Fforensig, mae'r cwrs MSc Gwyddor Ddadansoddol a Fforensig yn canolbwyntio ar ymchwil arloesol, y technegau dadansoddol diweddaraf, a sgiliau trosglwyddadwy a phroffesiynol a fydd yn eich paratoi i ymarfer fel gwyddonydd dadansoddol neu fforensig proffesiynol. 

Mae'r MSc Gwyddor Ddadansoddol a Fforensig yn meithrin enw da am gynhyrchu gwyddonwyr rhagorol a graddedigion y mae galw mawr amdanynt. Mae ein hôl-raddedigion wedi cael cynnig cyflogaeth yn rhai o'r cwmnïau mwyaf blaenllaw yn y DU ac Ewrop, mewn meysydd sy'n amrywio o wenwyneg ddadansoddol i ddadansoddi DNA fforensig. 

Mae'r cwrs hwn yn destun dilysiad.


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

 [Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Glyn-taf A
Rhan amser 2 flynedd Medi Glyn-taf A
2022 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Glyn-taf A
Rhan amser 2 flynedd Medi Glyn-taf A

Byddwch yn astudio'r modiwlau canlynol dros gyfnod o flwyddyn amser llawn, neu ddwy flynedd yn rhan amser:

 • Tystiolaeth Fiolegol a Dadansoddiad DNA (20 credyd)
  Byddwch yn ennill dealltwriaeth drylwyr o dechnegau dadansoddi a dehongli DNA. Cewch hyfforddiant ymarferol mewn ystod eang o dechnegau echdynnu datblygedig, meintioli, ymhelaethu ac electrofforesis mewn perthynas â DNA, trwy waith achos efelychiedig gan ddefnyddio ein tŷ lleoliad trosedd a'n labordy dadansoddi DNA.
   
 • Technegau Dadansoddol ac Ansawdd yn y Labordy Fforensig (20 credyd)
  Dyluniwyd y modiwl hwn i roi cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau dysgu annibynnol, sy'n rhan ganolog o astudio ôl-raddedig. Byddwch yn defnyddio pecyn dysgu ar y we i ennill dealltwriaeth ddamcaniaethol o'r pynciau canlynol: HPLC, GC, GC-MS, LC-MS, Paratoi Samplau, Sbectrosgopeg Is-goch a Sgiliau Labordy Sylfaenol (diogelwch labordy, gwallau, offer labordy cyfeintiol, mesur pH, Sbectrosgopeg UV-Gweladwy). Cefnogir hyn gan sesiynau tiwtorial gyda staff academaidd, er mwyn esbonio a chynorthwyo’n bellach. Caiff materion allweddol cynnal dadansoddiad ei archwilio mewn labordy fforensig dadansoddol trwy sesiynau ymarferol, lle byddwch yn derbyn hyfforddiant mewn egwyddorion a phrosesau dilysu dulliau. Trwy gwblhau'r modiwl hwn, byddwch yn gallu cwblhau llawer o'r agweddau sy'n ofynnol i weithio mewn labordy, gan gynnwys; paratoi astudiaethau ailadroddadwyedd SOPs., astudiaethau amrywio mewnddydd rhyng-ddydd, cyfrifo manwl gywirdeb, cywirdeb, LODs, LOQs a ffactorau signal i sŵn, ynghyd â defnyddio offer labordy ac offeryniaeth ddadansoddol. Byddwch yn cynnal dilysiad ar ddull dadansoddol, gan sicrhau hefyd bod gofynion ISO17025 yn cael eu hateb o safbwynt ymarferol.

 • Gwenwyneg ddadansoddol (20 credyd)
  Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar ganfod a meintioli ystod o gyffuriau cam-drin mewn matricsau biolegol fel gwaed, poer, wrin a gwallt. Byddwch yn derbyn lefel uchel o hyfforddiant labordy ymarferol mewn sawl dull echdynnu cyffuriau a thechnegau cadarnhau fel GCMS ac ICP-OES. Bydd gwaith labordy ymarferol yn cynnwys technegau datblygu a dilysu dulliau ac byddwn hefyd yn canolbwyntio ar faes heriol dadansoddi gwallt ar gyfer gwenwyneg glinigol a fforensig.

 • Dehongli, gwerthuso a chyflwyno gwaith achos (20 credyd)
  Byddwch yn dysgu am y gyfraith fel y mae'n ymwneud â'r gwyddonydd fforensig a'u perthynas â'r heddlu, cyfreithwyr a'r llysoedd, a rôl y tyst arbenigol. Byddwch yn derbyn hyfforddiant gan wyddonwyr fforensig sy'n gweithio mewn achosion proffesiynol ar sut i ddrafftio datganiadau tystion arbenigol a sut i roi tystiolaeth yn y llys. Byddwch hefyd yn cael hyfforddiant mewn theori Bayesaidd fel y mae’rn berthnasol i waith achos fforensig, ynghyd â hyfforddiant mewn Cemometreg, gan ddefnyddio dulliau mathemategol ac ystadegol sy'n eich galluogi i gydberthyn paramedrau ansawdd â data offer dadansoddol.

 • Rheoli Golygfeydd Trosedd (20 credyd)
  Byddwch yn dysgu sut i brosesu lleoliadau troseddau mawr ac arbenigol yn effeithiol trwy ein cyfleusterau efelychu, ac yn astudio technegau mapio newydd fel sganio 3D a LIDAR fel y maent yn berthnasol i ymchwilio i leoliad trosedd.

 • Rheoli Prosiectau a Thechnegau (20 credyd)
  Byddwch yn derbyn hyfforddiant mewn rheoli prosiect, entrepreneuriaeth, eiddo deallusol a sgiliau busnes. Bydd hyn yn eich rhoi mewn sefyllfa dda ar gyfer rheoli prosiectau mawr mewn labordai, ymchwil neu ddiwydiannau eraill.

 • Prosiect Ymchwil Mawr (60 credyd)
  Mae prosiect ymchwil 60 credyd yn caniatáu ichi addasu'r MSc ac arbenigo mewn maes a ddewiswyd i gwblhau eich traethawd hir. Fel rheol, bydd prosiectau'n cael eu cwblhau yn y Brifysgol, yn gyffredinol mae cyfleoedd i gwblhau prosiect gyda phartner diwydiannol.

Dysgu

Byddwch yn astudio eich modiwlau yn olynol trwy gydol y cwrs. Mae yna gyfnodau o ddysgu hunangyfeiriedig lle byddwch chi'n astudio deunydd ar-lein gan gynnwys cyfnodolion, nodiadau ymchwil a llyfrau a argymhellir cyn derbyn hyfforddiant ymarferol yn y labordy, darlithoedd a seminarau ar y campws. 

Mae'r cwrs MSc Gwyddoniaeth Ddadansoddol a Fforensig ar gael fel opsiwn blwyddyn amser llawn, neu ddwy flynedd yn rhan amser. Byddwch yn cwblhau prosiect ymchwil yn eich dewis faes arbenigedd. 

Bydd pob modiwl yn darparu hyd at 36 awr o amser cyswllt. Yn achos modiwlau labordy byddwch yn treulio'r rhan fwyaf o'ch amser yn cynnal ymchwil ac arbrofion yn ein labordai. Mewn wythnos arferol gallech fod yn dylunio arbrofion gwenwyneg i ymchwilio i achosion o orddos o gyffuriau, yn dadansoddi DNA dynol o hylifau biolegol neu’n prosesu lleoliadau troseddau mawr. Disgwyliwn ichi fod yn astudio oddeutu 150 awr yn eich amser eich hun ar gyfer pob modiwl 20 credyd i gyfrannu at eich dysgu. 

Fel rheol mae cyfleoedd i ymweld â’r llys i arsylwi tystiolaeth gan dystion arbenigol, ac ymweld â labordai ein partneriaid mewn diwydiant. 

Dyluniwyd y rhaglen MSc hon i ateb gofynion y diwydiant ym maes gwyddor ddadansoddol a fforensig. Rydym wedi datblygu partneriaethau hirsefydlog gyda sawl cyflogwr allweddol mewn diwydiant ac mae gan y partneriaid hyn gyfraniad sylweddol i'r cwrs, o helpu i ddylunio'r cwricwlwm, i ddarparu darlithoedd gwadd a lleoliadau i fyfyrwyr. 

Sylwch fod cyfleoedd lleoliadau gwaith yn amodol ar yr hyn sydd ar gael. 

Asesiad

Mae'r data canlynol yn esbonio sut mae pob modiwl yn cael ei asesu:

Dadansoddi a Phroffilio DNA Uwch (20 credyd)
Arholiad 40%
Gwaith Cwrs 60%

Technegau Dadansoddol ac Ansawdd yn y Labordy Fforensig (20 credyd)
Gwaith cwrs 100%

Gwenwyneg ddadansoddol (20 credyd)
Arholiad 40%
Gwaith Cwrs 60%

Dehongli, Gwerthuso a Chyflwyno Gwaith Achos (20 credyd)
Gwaith cwrs 100%

Dadansoddi Lleoliad Trosedd a Thystiolaeth Uwch (20 credyd)
Gwaith cwrs 100%

Dylunio a Rheoli Prosiect a Mentergarwch (20 credyd)
Gwaith cwrs 100%
(Mae'r modiwl hwn hefyd yn cynnwys arholiad cwrs sylfaen Prince2 ar wahân)

Prosiect Ymchwil yn y Labordy (60 credyd)
Traethawd Hir (60%)
Cyflwyniad: 20%
Cynllun a log ymchwil labordy: 20%

Lleoliadau

Nid oes lleoliad gwaith ffurfiol yn gysylltiedig â'r cwrs hwn, ond yn aml mae cyfleoedd i fyfyrwyr gynnal eu prosiect ymchwil mewn cydweithrediad â phartneriaid diwydiannol yn y sector gwyddor fforensig. 

Mae cyfle hefyd i gynnal eich prosiect ymchwil mewn cydweithrediad â Synergy Health gyda'r posibilrwydd o weithio tuag at ddatblygu dulliau dadansoddi achrededig UKAS - y safon eithaf mewn gwyddor ddadansoddol a hwb enfawr i'ch CV 

Cyfleusterau

Mae'r cwrs MSc Gwyddor Ddadansoddol a Fforensig yn canolbwyntio ar sgiliau ymchwilio ymarferol yn y lleoliad trosedd ac yn y labordy fforensig, a chyflwyno’r canfyddiadau hyn at ddibenion cyfreithiol. 

Byddwch yn elwa o offerynnau safonol y diwydiant, gan ddarparu sgiliau i chi mewn ystod eang o dechnegau archwilio tystiolaeth. 

Mae ein cyfleusterau rhagorol yn cynnwys Cyfleuster Hyfforddi Lleoliad Trosedd aml-ystafell, labordai offer pwrpasol ac ystafell dadansoddi DNA. Mae hyn yn rhoi profiad i chi mewn archwilio lleoliadau troseddau a phrosesau cadwyn y ddalfa, yn ogystal â materion posibl mewn lleoliadau troseddau. 

Darlithwyr

Fe'ch dysgir gan staff yn ein tîm gwyddor ddadansoddol a fforensig sy'n cynnwys ymarferwyr gwyddor fforensig arbenigol, arbenigwyr mewn dadansoddi DNA a dadansoddi tystiolaeth olrhain, ymchwilwyr lleoliadau troseddau a chemegwyr siartredig. 

Rydym hefyd yn cyflogi sawl arbenigwr o ddiwydiant i ddarparu hyfforddiant ar y cwrs hwn i gyfoethogi eich astudiaethau. 

Sylwch, er nad oes angen Gwiriad DBS i gychwyn ar y cwrs hwn, ni fydd rhai proffesiynau'n ystyried ymgeiswyr sydd â rhai mathau o euogfarnau troseddol. 

Felly, os oes gennych euogfarn droseddol a'ch bod yn ystyried llwybr gyrfa penodol, byddem yn argymell eich bod yn gwirio gyda'r corff proffesiynol perthnasol neu'n cyfeirio at eu polisi recriwtio i sicrhau na fydd eich euogfarn yn eich rhoi dan anfantais. 

Gradd 2:2 BSc (Anrh) mewn cwrs sydd wedi'i achredu gan Gymdeithas Siartredig y Gwyddorau Fforensig mewn naill ai gwyddor fforensig, cemeg fforensig, bioleg fforensig, neu ymchwiliad fforensig. 

Gwahoddir ceisiadau gan fyfyrwyr sydd â gradd BSc (Anrh) 2:2, sy'n cynnwys cemeg, a bydd ymgeiswyr eraill yn cael eu hystyried yn unigol. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am Saesneg ar lefel IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich cyfnod astudio ar y cwrs hwn.

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Costau Ychwanegol

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul y myfyriwr ei hun.

* Gorfodol

Pecyn / Offer

Anogir y myfyrwyr i brynu côt labordy cotwm addas, sy'n addas ar gyfer gweithio mewn labordy cemegol, a phâr o gogls labordy amddiffynnol personol, er bod yr Ysgol yn darparu'r eitemau hyn. Mewn nifer fach o achosion, gall fod yn ofynnol i fyfyrwyr sy'n llwyddo i sicrhau prosiect sy'n seiliedig ar ddiwydiant brynu offer amddiffynnol personol ychwanegol fel y nodir gan y sefydliad neu'r cwmni penodol.

 

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am / talu ffioedd dysgu a chostau byw

Tra eich bod chi'n astudio bydd gennych ddau brif gost - ffioedd dysgu a chostau byw. Gallwch gael ystod o gyllid i helpu gyda'r costau hyn.

Mae yna nifer o ffyrdd i ariannu eich astudiaeth ôl-raddedig. Gall hyn fod trwy gyllid myfyrwyr, bwrsariaethau neu gymorth gan grantiau, ymddiriedolaethau ac elusennau (gweler Cyllid Amgen), neu gyfuniad o'r tri.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ariannu eich ffioedd dysgu ôl-raddedig a'ch costau byw.

Mae yna lawer o gyfleoedd cyflogaeth cyffrous yn y sector gwyddor ddadansoddol a fforensig. Y meysydd recriwtio allweddol yw proffilio DNA, cemeg ddadansoddol a dadansoddi gwenwynegol. Yn y meysydd cystadleuol hyn, bydd cymhwyster ôl-raddedig yn gwneud ichi sefyll allan o'r dorf. Rydym wedi cael ymateb rhagorol i'r MSc gwyddor ddadansoddol a fforensig gan gwmnïau gwyddoniaeth ledled y DU. Mae cwmnïau cenedlaethol mawr yn cysylltu â'r Brifysgol yn rheolaidd gan ofyn yn benodol i'n graddedigion MSc Gwyddoniaeth Ddadansoddol a Fforensig wneud cais am swyddi gyda nhw. 

Mae ein graddedigion MSc wedi cael cynnig cyflogaeth mewn cwmnïau gwenwyneg, DNA a gwyddoniaeth fforensig ledled y DU. Bydd gradd MSc mewn Gwyddor Ddadansoddol a Fforensig yn dangos i gyflogwyr y lefel uchaf o gyflawniad a hyfforddiant. 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i PhD mewn gwyddoniaeth neu radd ymchwil mewn gwyddoniaeth.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

GWYBODAETH DEFNYDDIOL