Gyda soffistigeiddrwydd cynyddol y bygythiadau i’r dirwedd seiber ynghyd â’r cynnydd cyflym mewn ymdrechion i darfu ar ein systemau hanfodol ac ennill data masnachol a phersonol, mae galw cynyddol am raddedigion seiberddiogelwch medrus iawn i amddiffyn unigolion a sefydliadau rhag amrywiaeth o seiberdroseddau.

Os ydych chi'n berson graddedig sy'n edrych i gryfhau eu set sgiliau a gwybodaeth ymhellach neu'n gyflogedig ac yn edrych i wella'ch rhagolygon gyrfa neu uwchsgilio. Bydd y cwrs MSc Seiberddiogelwch Cymhwysol yn rhoi’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth ddiweddaraf i chi o’r bygythiadau seibr sy’n gysylltiedig â defnyddio technoleg mewn busnes a’r ffordd orau o ddelio â nhw. Trwy ystod o brofiadau dysgu, byddwch yn ennill gwybodaeth am sut i gadw systemau cyfrifiadurol yn rhydd rhag ymyrraeth trwy eu profi a'u gwerthuso i weld a ydynt yn agored i niwed ac archwilio'n fforensig y data tystiolaethol a ddarperir ganddynt, i ddod o hyd i atebion i broblemau bywyd go iawn.

Mae’r cwrs yn rhan o’r Academi Seiberddiogelwch Genedlaethol, sy’n dod â’r Brifysgol, Llywodraeth Cymru ac arbenigwyr y diwydiant ynghyd i fynd i’r afael â’r bwlch sgiliau a chreu arbenigwyr a all frwydro yn erbyn seiberdroseddu. Mae Prifysgol De Cymru wedi’i henwi’n Brifysgol Seiber y Flwyddyn am dair blynedd yn olynol yn y Gwobrau Seiber Cenedlaethol ac rydym yn un o ddim ond 8 o Brifysgolion yn y DU i ennill Aur gan y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol fel Canolfan Ragoriaeth Academaidd.

Byddwch yn ymdrin â’r meysydd technegol a rheoli/llywodraethu sydd eu hangen i weithredu yn y proffesiwn seiberddiogelwch, gan ganiatáu i chi wella eich sgiliau presennol a datblygu ystod o sgiliau trosglwyddadwy allweddol a werthfawrogir gan gyflogwyr yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. Byddwch hefyd yn elwa o gael eich addysgu gan staff sydd ar flaen y gad yn eu maes pwnc.

BCS Logo

Prifysgol Seiber y Flwyddyn Am Dair Blynedd Yn Olynol

cyber-unviersity-of-the-year-2021-cymraeg.jpg Alumni-Discount-Cymraeg2022
2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
Rhan-amser 2 flynedd Medi Dinas Casnewydd C
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
Rhan-amser 2 flynedd Medi Dinas Casnewydd C

Byddwch yn astudio'r modiwlau canlynol:

 • Technegau a Chysyniadau Diogelwch Uwch - 20 credyd
 • Deallusrwydd Artiffisial Cymhwysol mewn Seiberddiogelwch - 20 credyd
 • Arweinyddiaeth a Newid Trawsnewidiol yn yr Oes Ddigidol - 20 credyd
 • Rheoli Diogelwch ac Ymateb i Ddigwyddiad - 20 credyd
 • Deddfwriaeth, Risg a Llywodraethu mewn Seiberddiogelwch - 20 credyd
 • Diogelwch Rhwydwaith - 20 credyd
 • Traethawd Hir MSc - 60 credyd

Dysgu

Cyflwynir y cwrs MSc Seiberddiogelwch mewn pedwar prif floc i gynnig patrwm dysgu dwys ond â ffocws. Mae'r cwrs fel arfer yn cychwyn ym mis Medi ac yn gorffen y mis Medi canlynol. Bydd myfyrwyr amser llawn fel arfer yn treulio 12 awr mewn dosbarthiadau bob wythnos. Byddwch yn astudio trwy ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial, sesiynau ymarferol, seminarau a phrosiectau.

Asesiad

Bydd angen i chi dreulio cryn dipyn o amser yn gweithio'n annibynnol, yn darllen ac yn paratoi ar gyfer asesiadau. Er y gall arddull gwaith cwrs amrywio, mae papurau arddull ymchwil neu draethodau o tua 4,000 o eiriau o hyd yn nodweddiadol. Byddwch hefyd yn gweithio ar brosiect ymchwil sylweddol a phrosiect mawr o'ch dewis, lle bydd sgiliau meddwl annibynnol, dadansoddi beirniadol a rheoli prosiect yn bwysig.

Achrediadau

Wedi'i achredu gan BCS, y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG at ddibenion rhannol fodloni'r gofyniad academaidd ar gyfer cofrestru fel Gweithiwr TG Proffesiynol Siartredig.

Cyfleusterau

Rydym yn cynnig cyfleusterau sydd ar flaen y gad sy’n golygu y byddwch yn dysgu mewn labordai Seiberddiogelwch arbenigol. Bydd dysgu ymarferol hefyd yn cael ei wneud yn ein labordy Fforensig Digidol, sy'n gyfleuster fforensig cyfrifiadurol, sy'n nodweddiadol o'r rhai a ddefnyddir gan asiantaethau gorfodi'r gyfraith i ddadansoddi ffeiliau digidol a chyfryngau i'w defnyddio fel tystiolaeth mewn achosion cyfreithiol. Byddwch hefyd yn astudio yn ein Canolfan Gweithrediadau Diogel (SOC). sydd wedi’i dylunio i efelychu’r gweithle ac rydym yn un o ychydig o Brifysgolion yn unig i gynnig y cyfleuster hwn o safon diwydiant.

Mae’r ‘amgylchedd dysgu yn y gweithle’ hwn yn efelychu sut beth yw gweithio ym maes seiberddiogelwch. Fel y cyfryw, mae'n wahanol i ddysgu traddodiadol a yrrir gan ddarlithoedd. O ystyried natur y radd hon, nid oes unrhyw arholiadau ffurfiol â chyfyngiad amser ac mae asesiadau’n gymysgedd o ymchwil academaidd sy’n seiliedig ar dystiolaeth ac asesiadau ymarferol sy’n seiliedig ar brosiectau.

Darlithwyr


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer graddedigion sydd ag o leiaf 2:2 gradd Anrhydedd neu gyfwerth. Dylai dechreuwyr fel arfer fod yn raddedigion mewn cyfrifiadura neu faes cysylltiedig a meddu ar sgiliau TG da iawn.

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac mae angen lefel Saesneg o IELTS 6.0 gydag o leiaf 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth.

Darganfyddwch fwy am ba ofynion mynediad yr ydym yn gofyn amdanynt gan eich gwlad neu ranbarth trwy ymweld â'n gwefan ryngwladol.

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich cyfnod astudio ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024    

 • Amser llawn y DU: £9500 
 • Rhyngwladol amser llawn: £15100

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025   

 • Amser llaw y DU: I'w gadarnhau  
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau 
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026   

 • Amser llaw y DU: I'w gadarnhau  
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau 
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Pob myfyriwr

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs Seiberddiogelwch.

Datganiad derbyn

Mae cyfleoedd gyrfa i'r rheini sydd â chymhwyster seiberddiogelwch yn parhau i dyfu gyda llawer o rolau'n cynnig amgylchedd diddorol, heriol a gwerth chweil i weithio ynddo. O weithredu polisïau diogelwch a rheoli mesurau amddiffynnol mewn systemau rhwydwaith, i gynghori sefydliadau ar sut i leihau risgiau a'u bregusrwydd, mae yna amrywiaeth o gyfleoedd ledled y diwydiant cyfrifiaduron. 

Ymhlith y rolau nodweddiadol sy'n gysylltiedig â seiberddiogelwch mae dadansoddwyr diogelwch gwybodaeth a risg, rheolwyr diogelwch TG ac ymgynghorwyr diogelwch rhwydwaith. Gallai graddedigion hefyd ystyried  gradd ymchwil cyfrifiadurol a  PhD cyfrifiadurol. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa’r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae hefyd gennym adnoddau helaeth ar-lein  i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno eich hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth â cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata o gyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC. Gallwch dderbyn hysbysiadau wythnosol am swyddi drwy e-bost.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy’n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth.