Glynta.5192a895.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

MSc Economeg Iechyd Cymhwysol (Cyflenwi Ar-lein)

Wedi'i gyflwyno mewn partneriaeth â Diploma MSc, mae'r cwrs MSc Economeg Iechyd ar-lein yn darparu llwybr dilyniant ar gyfer y cwrs Economeg Iechyd Diploma Ôl-raddedig. Nod MSc Economeg Iechyd yw creu gweithwyr proffesiynol sy'n gallu cyrchu gwybodaeth yn annibynnol a defnyddio'r wybodaeth i asesu, gwerthuso a lledaenu'r sylfaen dystiolaeth sy'n gysylltiedig ag Economeg Iechyd yn feirniadol. Meddygaeth. 

Bydd y meistri ar-lein mewn Economeg Iechyd yn galluogi mwy o weithwyr proffesiynol gofal iechyd i fod â'r wybodaeth ofynnol i drin cleifion. Bydd yn datblygu sgiliau datrys problemau a chlinigol ynghyd â pharatoi myfyrwyr i chwarae rôl arwain mewn Economeg Iechyd. 

Y cwrs MSc Economeg Iechyd yw'r unig un o'i fath sy'n hygyrch ar-lein, ac nid yw'n cael ei gynnig gan unrhyw sefydliad arall. Ar ôl cwblhau'r cwrs, byddwch yn gallu dangos dealltwriaeth gymhwysol o sut y defnyddir technegau ymchwil ac ymholi sefydledig i greu a dehongli gwybodaeth mewn lleoliad clinigol priodol; gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl o'r ddisgyblaeth wedi'i llywio gan ysgolheictod ac ymchwil gyfredol; sgiliau beirniadol lefel uwch wedi'u cynllunio i ddelio â phroblemau cymhleth a gwybodaeth a chymhwysedd uwch mewn Economeg Iechyd. 

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

 [Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 flynedd Medi Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8
2022 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 flynedd Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 2 flynedd Medi Ar-lein 8

Modiwl Un - Methodolegau Ymchwil a Gwerthuso Beirniadol 

Nod y modiwl 

Helpu myfyrwyr i gydnabod, deall, dehongli a chymhwyso dulliau a ddefnyddir mewn ymchwil gofal iechyd a gwerthuso'n feirniadol y gwahanol fethodolegau sy'n benodol i Economeg Iechyd Cymhwysol ar gyfer ymchwil gwneud penderfyniadau gofal iechyd. 

Crynodeb o gynnwys modiwl: 

 • Terminoleg sylfaenol a ddefnyddir mewn astudiaethau epidemiolegol ac ymchwil 

 • Dehongli cynrychiolaeth graffigol o ddata epidemiolegol ac ystadegol fel Kaplan-Meier Curves, Forrest Plots a Meta-ddadansoddiadau 

 • Cyfrifiadau a ddefnyddir wrth asesu data ymchwil fel risg gymharol, risg absoliwt, y nifer sydd eu hangen i drin 

 • Profion ystadegol sylfaenol a'u cymwysiadau gan gynnwys Profion t, ANOVA, Chi-Square 

 • Methodolegau fel y'u cymhwysir i Economeg Iechyd cymhwysol ar gyfer ymchwil gwneud penderfyniadau gofal iechyd 

 • Hanfodion ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth a'i gymhwyso i'r lleoliad clinigol 

 • Sefydlu cofrestrau cleifion a gwerth cofrestrau clefydau penodol 

 • Ymchwil i egwyddorion addysgol ar gyfer ymarferydd gofal iechyd a chlaf. Ystyriaethau moesegol wrth weithredu economeg iechyd 

Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn dylai'r myfyriwr fod 

 • Dehongli ymchwil mewn Economeg Iechyd Cymhwysol ar gyfer gwneud penderfyniadau gofal iechyd 

 • Arddangos dealltwriaeth feirniadol o oblygiadau clinigol ymchwil a'i effaith ar ddarparu gofal iechyd a datblygu gwasanaeth 

 • Cymhwyso ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth i ofal 

Modiwl Dau - Prosiect Proffesiynol 

I gynhyrchu'r prosiect proffesiynol, mae myfyrwyr yn parhau i ddefnyddio'r cwrs ar-lein; fodd bynnag mae llawer o'r gwaith yn hunangyfeiriedig. Disgwylir i fyfyrwyr yn yr wyth wythnos gyntaf ryngweithio â'u tiwtor yn wythnosol. Mae myfyrwyr yn dewis prosiect penodol ac yn cyflwyno crynodeb / cynnig prosiect (tua 1,500 o eiriau). Ar ôl i'r cynnig gael ei gymeradwyo, cwblheir y prosiect proffesiynol (10,500 gair) ei hun trwy arweiniad a goruchwyliaeth ar-lein a gynigir gan y tiwtor. 

Dysgu 

Disgwylir i fyfyrwyr yn yr 8 wythnos gyntaf ryngweithio â'u tiwtor yn wythnosol. Mae myfyrwyr yn dewis prosiect penodol ac yn cyflwyno crynodeb / cynnig prosiect (tua 1,500 o eiriau). 

Ar ôl i'r cynnig gael ei gymeradwyo, cwblheir y prosiect proffesiynol (10,500 gair) ei hun trwy arweiniad a goruchwyliaeth ar-lein a gynigir gan y tiwtor. 

Bydd y myfyriwr a'r tiwtor yn rhyngweithio'n rheolaidd (wythnosol) ar ardal drafod benodol y myfyrwyr / tiwtor neu trwy unrhyw ddulliau cyfathrebu eraill y mae'r ddau barti yn eu hystyried yn briodol (ffôn / SKYPE / e-bost). Cofnodir nodyn o unrhyw gyfathrebu llafar gyda'r tiwtor yng nghyfnodolyn y myfyriwr gan y myfyriwr. 

Mae'r ffioedd ar gyfer y cwrs hwn ar gael o'r Gwefan Diploma MSc. 

Asesiad 

Modiwl Un - Methodolegau Ymchwil a Gwerthuso Beirniadol 

Mae dulliau addysgu MSc ar gyfer y modiwl hwn yn debyg i fodiwlau'r cwrs Diploma Ôl-raddedig, ond mae'n cael ei redeg dros 12 wythnos. 

Modiwl Dau - Prosiect Proffesiynol 

 • Crynodeb / cynnig y prosiect 1500 gair (10%) 

 • Prosiect Proffesiynol Wedi'i Gwblhau hyd at 10,500 o eiriau (90%) 

Cyfleusterau 

Bydd gan fyfyrwyr fynediad at dros 13,000 o erthyglau cyfnodolion testun llawn, erthyglau newyddion a thrafodion cynadleddau. 

 Er mwyn sicrhau eich lle ar y cwrs, bydd ymgeiswyr fel arfer yn meddu ar radd gyntaf neu gyfwerth (gan gynnwys cymwysterau rhyngwladol) mewn maes gofal iechyd proffesiynol perthnasol, fel gradd feddygol neu nyrsio. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig heb y cymwysterau cydnabyddedig hyn yn cael eu hystyried yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad blaenorol.

Mewn rhai achosion, efallai y gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno darn o waith i'w asesu er mwyn cadarnhau eu bod yn gallu gweithio'n gyffyrddus ar lefel ôl-raddedig, a dan gos y wybodaeth glinigol a phroffesiynol ofynnol.

I astudio dros flwyddyn bydd angen i chi fod wedi cwblhau'r Diploma Ôl-raddedig mewn Economeg Iechyd Cymhwysol yn llwyddiannus - naill ai gyda Diploma MSc neu brifysgol arall yn y DU wedi cwblhau modiwlau tebyg. Gallwn drafod hyn gyda chi fel rhan o'ch cais.

 

Gofynion Iaith Saesneg 

Mae hyfedredd yn yr Iaith Saesneg hefyd yn hanfodol i gwblhau ein cyrsiau. Os NID Saesneg yw eich iaith gyntaf, gofynnwn am brawf cymhwysedd yn ystod y

broses ymgeisio. Rydym yn gallu derbyn sgôr gyffredinol IELTS o 6.0 (gydag isafswm o 5.5 ar gyfer pob band) neu gymhwyster cyfatebol.

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg o IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth.

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc. Cyfeiriwch at eu gwefan am wybodaeth ffioedd. 

Ffioedd Awst 2019 - Gorffennaf 2020 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Costau Ychwanegol

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun.

Cofrestrwch a gwneud cais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn. 

Mae'r MSc mewn Economeg Iechyd yn cael ei gyflwyno gyda'r pwrpas penodol o hyrwyddo a gwella sgiliau a gwybodaeth broffesiynol ymhlith ei fyfyrwyr sydd â pherthnasedd uniongyrchol ac sy'n berthnasol i ofynion eu rolau gwaith. Mae cystadleuaeth gynyddol am gyflogaeth yn y maes gofal iechyd, gydag arbenigedd cynyddol. Yn fwy na hynny, mae angen cymwysterau ôl-raddedig i gynorthwyo gyda gwella gyrfa a chefnogi arbenigedd.

GWYBODAETH DEFNYDDIOL