Mae deallusrwydd artiffisial yn faes sy'n dod i'r amlwg sydd â galw mawr am beirianwyr AI a Pheirianwyr Dysgu Peiriannau. Mae adnabod lleferydd, prosesu delweddau, rheoli prosesau busnes, diagnosis clefydau a pheirianneg nodweddion data yn ddim ond rhai o'r swyddi y mae deallusrwydd artiffisial yn eu gwella ac yn eu gwneud yn symlach.

Mae'r MSc Deallusrwydd Artiffisial ym Mhrifysgol De Cymru yn gwrs sydd wedi'i anelu at raddedigion a hoffai ehangu eu gwybodaeth bresennol ac agor llwybr gyrfa newydd. Bwriad y cwrs hwn yw helpu myfyrwyr i gael gwybodaeth gadarn am gymwysiadau amrywiol AI, gan gynnwys trawsnewid iaith, dadansoddi teimladau, ac adnabyddiaeth weledol. Bydd defnyddio Visi Rule a Python hefyd yn eich dysgu am faes arall o ddeallusrwydd artiffisial, fel y system sylfaen wybodaeth.

Mae'r modiwlau'n cynnwys gwaith sy'n seiliedig ar ymchwil gan y grwp Gwyddor Gyfrifiadurol a Pharadeimau Deallusrwydd Artiffisial.

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A

Mae'r modiwlau'n cynnwys gwaith yn seiliedig ar ymchwil gan grŵp ymchwil Gwyddor Gyfrifiadurol a Pharadeimau Deallusrwydd Artiffisial (CSAIP)

 • Rheoli Prosiectau a Methodoleg Ymchwil - 20 credyd 
  Mae Rheoli Prosiectau a Methodoleg Ymchwil yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gynllunio prosiect gan ddefnyddio dulliau, technegau ac offer priodol, gan ystyried risgiau a materion moesegol perthnasol, a chynnal adolygiad llenyddiaeth a gweithgareddau datblygu eraill i wella eu dealltwriaeth o'r sefyllfa a/neu gynhyrchu newid sefydliadol. 
   
 • Egwyddorion Cyfrifiadura - 20 credyd 
  Mae Egwyddorion Cyfrifiadura yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddangos dealltwriaeth gynhwysfawr o ddatblygiadau cyfredol mewn technoleg gyfrifiadurol, rhaglennu a systemau cronfa ddata a chymhwyso arferion, offer a thechnegau priodol i greu ateb i broblem lle mae yna lawer o ffactorau rhyngweithiol. 
   

 • Cymwysiadau Cyfrifiadol o Ddeallusrwydd Artiffisial - 20 credyd 
  Mae cymhwyso deallusrwydd artiffisial yn gyfrifiadurol yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ennill gwybodaeth ymarferol am gymwysiadau cyfrifiannol a ddefnyddir ym maes deallusrwydd artiffisial a rheoli setiau data cymhleth fel y gallant asesu sefyllfaoedd ymarferol a dehongli cymwysiadau byd go iawn gan ddefnyddio cysyniadau dadansoddi ystadegol a ei werth mewn Gwyddor Data.
   
 • Systemau Seiliedig ar Wybodaeth - 20 credyd 
  Mae Systemau Seiliedig ar Wybodaeth yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gael cyflwyniad eang i ddeallusrwydd artiffisial cymhwysol ynghyd â sgiliau ymarferol er mwyn dylunio a datblygu systemau sy'n seiliedig ar wybodaeth a ddefnyddir i gynorthwyo pobl i wneud penderfyniadau, dysgu a gweithredu, a gwerthfawrogi eu goblygiadau i gymdeithas. 
   
 • Dysgu Peirianyddol a Systemau Awtonomaidd - 20 credyd 
  Mae Dysgu Peirianyddol a Systemau Awtonomaidd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr adeiladu dealltwriaeth sylfaenol o ddysgu peiriannau a systemau awtonomaidd, ymagweddau at eu dyluniad a'u datblygiad, meysydd cymhwysiad, yr offer sydd ar gael a'u goblygiadau i gymdeithas. 
   
 • Dysgu Dwfn - 20 credyd 
  Mae Dysgu Dwfn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr adeiladu ar eu gwybodaeth am ddysgu peirianyddol ac archwilio maes dysgu dwfn, meysydd eu cymhwysiad, dulliau dylunio a datblygu atebion i broblemau a'r offer sydd ar gael. 
   
 • Prosiect MSc - 60 credyd 


Dysgu 

Mae'r radd meistr hon mewn Deallusrwydd Artiffisial wedi'i anelu at raddedigion sydd â chefndir ym maes peirianneg, gwyddoniaeth, TG, mathemateg neu fusnes sydd â sgiliau rhifedd a TG cryf. 

Fe'i cyflwynir mewn pedwar bloc mawr i gynnig patrwm dysgu dwys ond â ffocws. Bydd myfyrwyr amser llawn fel arfer yn treulio 12 awr mewn dosbarthiadau a 24 awr y tu allan i ddosbarthiadau bob wythnos. 

Os dewiswch astudio ar sail ran-amser, mae hyn yn cael ei leihau i oddeutu chwe awr bob wythnos. Byddwch yn astudio trwy ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial, sesiynau ymarferol, seminarau a phrosiectau. 

Bydd angen i chi dreulio cryn dipyn o amser yn gweithio'n annibynnol, yn darllen ac yn paratoi ar gyfer asesiadau.  

Byddwch hefyd yn gweithio ar brosiect ymchwil sylweddol o'ch dewis eich hun, lle bydd sgiliau meddwl annibynnol, dadansoddi beirniadol a rheoli prosiect yn bwysig. 


Asesiad 

Gwneir yr asesiad yn bennaf trwy waith cwrs (94%), yn amrywio o bapur neu draethawd ar ffurf ymchwil i aseiniadau ymarferol. 

Byddwch hefyd yn gweithio ar brosiect ymchwil sylweddol o'ch dewis eich hun, lle bydd sgiliau meddwl annibynnol, dadansoddi beirniadol a rheoli prosiect yn bwysig. 

Achrediadau

Wedi'i achredu gan BCS, y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG at ddibenion rhannol fodloni'r gofyniad academaidd ar gyfer cofrestru fel Gweithiwr TG Proffesiynol Siartredig.

Cyfleusterau 

Mae ymarfer mor bwysig wrth ennill dealltwriaeth o dechnegau dysgu peirianyddol cymhleth, a dyna pam mae gennym ystod o labordai cyfrifiadurol o’r radd flaenaf gan gynnwys ystafelloedd gwaith sy'n benodol i’n myfyrwyr ar gyrsiau meistr. 

Mae'r rhain yn hwyluso amgylchedd dysgu lle gallwch chi weithio'n unigol neu mewn grwpiau a chan eu bod yn agos at swyddfeydd staff. 

Mae ein cyfleusterau ar flaen y gad o ran datblygu cyfrifiadurol, sy'n golygu y byddwch chi'n defnyddio'r technolegau diweddaraf mewn labordai o’r radd flaenaf. 

Fe welwch hefyd fannau pwrpasol ar y campws ar gyfer myfyrwyr cyfrifiadura, gan gynnwys darpariaethWindows, Apple Mac, Linux a Rhwydweithio, a’r cyfan yn cynnwys y feddalwedd ddiweddaraf. 

Darlithwyr Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at raddedigion sydd ag o leiaf gradd Anrhydedd 2: 2 neu gyfwerth a hoffai ehangu eu gwybodaeth bresennol ac agor llwybr gyrfa newydd. 

Croesewir ceisiadau gan raddedigion peirianneg, TG, gwyddoniaeth, mathemateg neu fusnes yn benodol. 

Rhaid bod gan bob ymgeisydd sgiliau rhifedd a TG cryf. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am Saesneg ar lefel IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich cyfnod astudio ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024   

 • Amser llawn y DU: £9500  
 • Rhyngwladol amser llawn: £15100

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025   

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau 
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026   

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau 
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Bwrsariaeth Cydraddoldeb Ethnigrwydd Ôl-raddedig PDC 2023-24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig 10 bwrsariaeth i fyfyrwyr ôl-raddedig sy'n dechrau ar eu hastudiaethau yn y flwyddyn academaidd 2023-24 ac sydd wedi hunan-nodi fel un o'r grwpiau ethnig canlynol o dan y penawdau canlynol yn unol â rhestr gyhoeddedig llywodraeth y DU: Du, Affricanaidd, Caribïaidd, neu Ddu Prydeinig, Cymysg neu Grwpiau Ethnig Lluosog, Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig, Grŵp Ethnig Arall. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Ymgeisiwch yn uniongyrchol i'r Brifysgol am le ar y cwrs MSc Deallusrwydd Artiffisial. 

Datganiad derbyn

Bydd graddedigion sydd ag MSc Deallusrwydd Artiffisial yn gallu ymgeisio am swyddi ym maes deallusrwydd artiffisial, deallusrwydd cystadleuol, deallusrwydd busnes, cudd-wybodaeth bygythiadau, seiber-ddeallusrwydd, deallusrwydd cyfrifiadol, deallusrwydd cwsmeriaid a deallusrwydd marchnata. 

Mae enghreifftiau o deitlau swyddi yn cynnwys peiriannydd dysgu peirianyddol, peiriannydd deallusrwydd artiffisial a pheiriannydd data deallusrwydd busnes. 

Mae llawer o'n graddedigion cyfrifiadura yn cychwyn ar radd ymchwil cyfrifiadura yma yn y Brifysgol, ac mae cyfleoedd ymchwil PhD mewn deallusrwydd artiffisial yn yr ysgol a thu hwnt. 

Unwaith y byddwch wedi cwblhau eich gradd mae PDC yn cynnig stiwdio sefydlu a gofod deori pwrpasol a'r cyfle i dyfu ar waith llawrydd.