Mae dadansoddwyr ymddygiad yn canolbwyntio ar ddeall sut mae rhyngweithiad unigolyn â'r amgylchedd yn dylanwadu ar ymddygiad. Maent yn defnyddio'r wybodaeth hon i ddylunio ymyriadau effeithiol a fydd yn helpu pobl i ddysgu ymddygiadau mwy priodol, ynghyd â lleihau ymddygiad heriol. 

Cymeradwywyd gan y Bwrdd Ardystio Dadansoddiad Ymddygiad (BACB), y corff rheoleiddio rhyngwladol ar gyfer ymarfer dadansoddi ymddygiad, yr MSc Dadansoddiad a Therapi Ymddygiad yn arfogi myfyrwyr â sgiliau dadansoddi ymddygiad a therapi sy'n berthnasol i ystod o leoliadau addysgol a chlinigol. 

Mae'n darparu dealltwriaeth gadarn o'r egwyddorion gwyddonol sy'n sail i ddadansoddi ymddygiad, a'r technegau therapiwtig sy'n deillio o'r egwyddorion hynny. Fe'ch dysgir gan dîm o Ddadansoddwyr Ymddygiad Ardystiedig y Bwrdd sy'n cael eu cydnabod yn rhyngwladol am eu gwaith ymchwil a chlinigol yn y maes. 

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A

Byddwch yn astudio'r modiwlau canlynol:

 • Egwyddorion a Chysyniadau mewn Dadansoddi Ymddygiad (20 credyd)
  Bydd y modiwl hwn yn dysgu egwyddorion, prosesau a chysyniadau sylfaenol sylfaenol gwyddoniaeth a thechnoleg dadansoddi ymddygiad i fyfyrwyr.

 • Athroniaeth Dadansoddiad Ymddygiad (20 credyd)
  Mae'r modiwl hwn yn sail i fyfyrwyr yn sail athronyddol dadansoddiad gwyddoniaeth dadansoddi ymddygiad. Mae'n eu helpu i ddeall canghennau dadansoddi ymddygiad, yn ogystal â sut mae dadansoddi ymddygiad yn cyd-fynd â seicoleg gyfoes.

 • Dulliau Ymchwil mewn Dadansoddi Ymddygiad (20 credyd)
  Bydd myfyrwyr yn dysgu amrywiol ddulliau uniongyrchol ac anuniongyrchol ar gyfer casglu data ymddygiadol dibynadwy, ynghyd â dulliau ar gyfer gwerthuso effeithiau newidynnau annibynnol trwy ddefnyddio dyluniadau achos sengl.

 • Asesiad Ymddygiadol (20 credyd)
  Bydd y modiwl hwn yn dysgu myfyrwyr sut i asesu a dadansoddi'r newidynnau sy'n cyfrannu at ymddygiad gan ddefnyddio ystod o ddulliau empirig. Mae'r modiwl yn helpu myfyrwyr i feistroli strategaethau ar gyfer dadansoddi ymddygiad heriol, yn ogystal â diffygion sgiliau.
   
 • Ymyrraeth Ymddygiadol (20 credyd)
  Bydd y modiwl hwn yn dysgu ystod o strategaethau moesegol, effeithiol i fyfyrwyr ar gyfer hwyluso caffael a chynnal ymddygiad cymdeithasol bwysig, ynghyd â strategaethau ar gyfer mynd i'r afael ag ymddygiad heriol. 
 • Cefnogi Newid Ymddygiad mewn Systemau Cymhleth (20 credyd)
  Bydd y modiwl hwn yn dangos yr ystod o leoliadau y gellir cymhwyso dadansoddiad ymddygiad ynddynt, ynghyd â helpu myfyrwyr i ddatblygu sgiliau ar gyfer cefnogi newid ymddygiad yn effeithiol

 • Materion Moesegol a Phroffesiynol mewn Dadansoddi Ymddygiad (20 credyd)
  Mae'r modiwl hwn wedi'i alinio â chanllawiau'r Bwrdd Ardystio Dadansoddwr Ymddygiad (BACB) ar gyfer ymddygiad proffesiynol a moesegol dadansoddwyr ymddygiad. Bydd myfyrwyr yn datrys problemau cyfyng-gyngor moesegol ar draws ystod o boblogaethau a lleoliadau.

 • Traethawd Hir (60 credyd)
  Mae cwblhau'r cwrs MSc yn cynnwys traethawd empirig sy'n mynd i'r afael â mater o sylwedd wrth ddadansoddi ymddygiad. 

Sylwch: Mae yna newidiadau i ardystiad BACB a allai effeithio ar ymgeiswyr o'r DU ac ymgeiswyr rhyngwladol. Gallwch ddarllen am y newidiadau hyn a sut y gallent effeithio arnoch chi ar wefan BACB - 2023 International Changes FAQs neu ar wefan UK-SBA FAQs: BACB Decision on UK Certifications Post-2022 - UK Society for Behaviour Analysis.

Mae ardystio hefyd yn gofyn am ymarfer dan oruchwyliaeth a sgôr pasio ar yr arholiad ardystio rhyngwladol. 

Gall myfyrwyr gwblhau ein Diploma Ôl-raddedig mewn Ymarfer dan Oruchwyliaeth Dadansoddi Ymddygiad, sy'n caniatáu i fyfyrwyr gronni'r oriau ymarfer dan oruchwyliaeth sy'n ofynnol ar gyfer ardystio. Gall myfyrwyr wneud cais am y cwrs ar ôl cwblhau'r MSc neu gallant wneud cais am fynediad yn ystod ail dymor yr MSc.


Dysgu

Gellir cymryd y rhaglen trwy ddulliau astudio llawn neu ran-amser. Mae astudio amser llawn yn gofyn am gwblhau 140 o gredydau cwrs a 60 credyd traethawd hir o fewn blwyddyn. Mae astudiaeth ran-amser yn gofyn am gymryd 140 credyd cwrs a 60 credyd traethawd hir dros ddwy flynedd. Nid oes darpariaeth ar gyfer astudio rhan-amser dros fwy na dwy flynedd. 

Fe'ch addysgir trwy gyflwyno wyneb yn wyneb ar ffurf darlithoedd, seminarau a gweithdai ymarferol, er y gallai gweithgareddau e-ddysgu gael eu defnyddio o bryd i'w gilydd i ategu sesiynau dosbarth. Dylai myfyrwyr ddisgwyl treulio hyd at dair awr y tu allan i'r dosbarth yn paratoi ar gyfer pob awr a dreulir yn y dosbarth. 

Yn ogystal, byddwch yn datblygu eich sgiliau ymchwil trwy gwblhau traethawd hir dan oruchwyliaeth. Mae gan y tîm addysgu gysylltiadau sefydledig ag ysgolion, lleoliadau gofal cymdeithasol a darparwyr gofal iechyd, sy'n darparu lleoliadau delfrydol ar gyfer ymchwil traethawd hir. Efallai y cewch gyfle hefyd i gynorthwyo gydag ymchwil barhaus neu waith clinigol yn y maes, yn ogystal â gwirfoddoli yng Nghlinig Dadansoddi Ymddygiad y Brifysgol. 

Bydd y cyflwyniad addysgu yn cael ei rwystro i mewn i 2.5 diwrnod yr wythnos ar gyfer myfyrwyr amser llawn. 

Asesiad

Mae asesiadau'n cynnwys arholiadau, aseiniadau ymarferol, a thraethodau. Byddwch hefyd yn cwblhau traethawd hir, sy'n eich galluogi i ddadansoddi ymddygiad yn systematig a gwerthuso llwyddiant triniaeth o dan oruchwyliaeth agos Dadansoddwr Ymddygiad Ardystiedig y Bwrdd. 

Achrediadau

Sylwch: Mae yna newidiadau i ardystiad BACB a allai effeithio ar ymgeiswyr o'r DU ac ymgeiswyr rhyngwladol. Gallwch ddarllen am y newidiadau hyn a sut y gallent effeithio arnoch chi ar wefan BACB - 2023 International Changes FAQs neu ar wefan UK-SBA FAQs: BACB Decision on UK Certifications Post-2022 - UK Society for Behaviour Analysis.

DS: Mae ardystio hefyd yn gofyn am 1500-2000 awr o ymarfer dan oruchwyliaeth, yn ogystal â llwyddo yn yr arholiad ardystio rhyngwladol. Gweler y Gwefan y Bwrdd Ardystio Dadansoddwr Ymddygiad am wybodaeth ychwanegol ar ardystio. 

Cyfleusterau

Ymhlith y cyfleusterau mae ystafelloedd arsylwi a chyfweld sydd â drych dwy ffordd, CCTV a sain, sy'n caniatáu i sesiynau ymchwil ac ymarfer cyfweld gael eu cynnal a'u recordio. Mae gennym hefyd labordy PC aerdymheru pwrpasol sy'n darparu mynediad at feddalwedd arbenigol ar gyfer cynnal arbrofion seicoleg a chynnal cyfweliadau arweiniad gyrfaoedd. 

Mae'r Ystafell Niwroseicoleg Wybyddol yn gartref i offer seicoleg arbenigol fel offer olrhain llygaid, EEG (electroencephalogram) a ECG cyfleusterau (electrocardiogram) ar gyfer recordio gweithgaredd trydanol yn y galon a'r croen y pen ac efelychydd gyrru. 

Mae'r Brifysgol yn cynnig ystod eang o wasanaethau seicolegol i'r cyhoedd trwy ein Clinig Dadansoddi Ymddygiad cyfleuster a chynnwys therapi chwarae, dadansoddi ymddygiad, ymyriadau seicoleg iechyd a chwaraeon. 

Darlithwyr

Mae tîm y rhaglen yn cynnwys pedwar Dadansoddwr Ymddygiad Ardystiedig y Bwrdd gydag ystod o ddiddordebau ymchwil a chlinigol. Maent yn athrawon, ymchwilwyr a chlinigwyr profiadol gyda dros 30 mlynedd o brofiad cyfun yn y maes. 

 • Dr Aimee Giles, Arweinydd Cwrs
 • Dr Richard May
 • Dr Emily Groves


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Yn nodweddiadol bydd gan ymgeiswyr o leiaf radd Anrhydedd 2: 1 mewn Seicoleg neu Addysg, neu bwnc cysylltiedig (e.e Gwaith Cymdeithasol, Nyrsio). Gellir ystyried dosbarthiadau gradd is (a meysydd pwnc eraill) ar gyfer ymgeiswyr sydd â phrofiad sylweddol mewn dadansoddi ymddygiad. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS o 7.0 gydag isafswm o 6.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Sylwch, er nad oes angen Gwiriad DBS ar y cwrs hwn ar gyfer mynediad, ni fydd rhai proffesiynau yn ystyried ymgeiswyr sydd â rhai mathau o euogfarnau troseddol. Felly, os oes gennych euogfarn droseddol a’ch bod yn ystyried llwybr gyrfa penodol, byddem yn argymell eich bod yn gwirio gyda’r corff proffesiynol perthnasol neu’n cyfeirio at eu polisi recriwtio i wneud yn siŵr na fydd eich collfarn yn eich rhoi dan anfantais.

Efallai y bydd angen gwiriad DBS Manwl yn dibynnu ar eich lleoliad a bydd yn cael ei drefnu gan dîm eich cyfadran.

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

 • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


* Rhwymedig

DBS *  - £ 53.20 

Dewisol yn dibynnu ar y math o leoliad rydych chi'n ei ddewis. Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS - £13

Er ei fod yn ddewisol, argymhellir yn gryf eich bod yn cofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn, yn enwedig os ydych yn debygol o gwblhau astudiaeth bellach yn y maes hwn ac yn dymuno dilyn gyrfa ar ôl Prifysgol lle mae gwiriad DBS yn ofyniad. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS well. 

CyberRat * - £ 20

Mae'r ffi hon yn cynnwys mynediad i'r rhaglen CyberRat ar-lein, sy'n ofynnol ar gyfer cwblhau asesiadau modiwl PL4S132 (Egwyddor a Chysyniadau mewn Dadansoddiad Ymddygiad). 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).
 
I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn.

Datganiad derbyn

Mae galw cynyddol yn y DU am weithwyr proffesiynol sydd wedi'u hyfforddi mewn dadansoddi ymddygiad, yn enwedig y rhai sydd BACB-certified. Cyflogir dadansoddwyr ymddygiad mewn amrywiaeth o gyd-destunau, gan gynnwys darparwyr gwasanaeth i bobl ag awtistiaeth a / neu anableddau dysgu, y GIG, ysgolion, a chyfleusterau triniaeth breswyl i bobl ag ymddygiad heriol. Mae rhai dadansoddwyr ymddygiad hefyd yn gweithio fel ymgynghorwyr annibynnol yn eu meysydd arbenigedd.