MSc Behaviour Analysis and Therapy

MSc Dadansoddiad a Therapi Ymddygiad

Mae dadansoddwyr ymddygiad yn canolbwyntio ar ddeall sut mae rhyngweithiad unigolyn â'r amgylchedd yn dylanwadu ar ymddygiad. Maent yn defnyddio'r wybodaeth hon i ddylunio ymyriadau effeithiol a fydd yn helpu pobl i ddysgu ymddygiadau mwy priodol, ynghyd â lleihau ymddygiad heriol. 

Cymeradwywyd gan y Bwrdd Ardystio Dadansoddiad Ymddygiad (BACB), y corff rheoleiddio rhyngwladol ar gyfer ymarfer dadansoddi ymddygiad, yr MSc Dadansoddiad a Therapi Ymddygiad yn arfogi myfyrwyr â sgiliau dadansoddi ymddygiad a therapi sy'n berthnasol i ystod o leoliadau addysgol a chlinigol. 

Mae'n darparu dealltwriaeth gadarn o'r egwyddorion gwyddonol sy'n sail i ddadansoddi ymddygiad, a'r technegau therapiwtig sy'n deillio o'r egwyddorion hynny. Fe'ch dysgir gan dîm o Ddadansoddwyr Ymddygiad Ardystiedig y Bwrdd sy'n cael eu cydnabod yn rhyngwladol am eu gwaith ymchwil a chlinigol yn y maes. 


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A
2022 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A

  Byddwch yn astudio'r modiwlau canlynol:

 • Egwyddorion a Chysyniadau mewn Dadansoddi Ymddygiad (20 credyd)
  Bydd y modiwl hwn yn dysgu egwyddorion, prosesau a chysyniadau sylfaenol sylfaenol gwyddoniaeth a thechnoleg dadansoddi ymddygiad i fyfyrwyr.

 • Athroniaeth Dadansoddiad Ymddygiad (20 credyd)
  Mae'r modiwl hwn yn sail i fyfyrwyr yn sail athronyddol dadansoddiad gwyddoniaeth dadansoddi ymddygiad. Mae'n eu helpu i ddeall canghennau dadansoddi ymddygiad, yn ogystal â sut mae dadansoddi ymddygiad yn cyd-fynd â seicoleg gyfoes.

 • Dulliau Ymchwil mewn Dadansoddi Ymddygiad (20 credyd)
  Bydd myfyrwyr yn dysgu amrywiol ddulliau uniongyrchol ac anuniongyrchol ar gyfer casglu data ymddygiadol dibynadwy, ynghyd â dulliau ar gyfer gwerthuso effeithiau newidynnau annibynnol trwy ddefnyddio dyluniadau achos sengl.

 • Asesiad Ymddygiadol (20 credyd)
  Bydd y modiwl hwn yn dysgu myfyrwyr sut i asesu a dadansoddi'r newidynnau sy'n cyfrannu at ymddygiad gan ddefnyddio ystod o ddulliau empirig. Mae'r modiwl yn helpu myfyrwyr i feistroli strategaethau ar gyfer dadansoddi ymddygiad heriol, yn ogystal â diffygion sgiliau.
   
 • Ymyrraeth Ymddygiadol (20 credyd)
  Bydd y modiwl hwn yn dysgu ystod o strategaethau moesegol, effeithiol i fyfyrwyr ar gyfer hwyluso caffael a chynnal ymddygiad cymdeithasol bwysig, ynghyd â strategaethau ar gyfer mynd i'r afael ag ymddygiad heriol. 
 • Cefnogi Newid Ymddygiad mewn Systemau Cymhleth (20 credyd)
  Bydd y modiwl hwn yn dangos yr ystod o leoliadau y gellir cymhwyso dadansoddiad ymddygiad ynddynt, ynghyd â helpu myfyrwyr i ddatblygu sgiliau ar gyfer cefnogi newid ymddygiad yn effeithiol

 • Materion Moesegol a Phroffesiynol mewn Dadansoddi Ymddygiad (20 credyd)
  Mae'r modiwl hwn wedi'i alinio â chanllawiau'r Bwrdd Ardystio Dadansoddwr Ymddygiad (BACB) ar gyfer ymddygiad proffesiynol a moesegol dadansoddwyr ymddygiad. Bydd myfyrwyr yn datrys problemau cyfyng-gyngor moesegol ar draws ystod o boblogaethau a lleoliadau.

 • Traethawd Hir (60 credyd)
  Mae cwblhau'r cwrs MSc yn cynnwys traethawd empirig sy'n mynd i'r afael â mater o sylwedd wrth ddadansoddi ymddygiad. 

Bydd myfyrwyr sy'n cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn cwrdd â gofynion gradd a modiwl ardystio fel Dadansoddwr Ymddygiad Ardystiedig y Bwrdd (BCBA). 

Mae ardystio hefyd yn gofyn am ymarfer dan oruchwyliaeth a sgôr pasio ar yr arholiad ardystio rhyngwladol. 

Gall myfyrwyr gwblhau ein Diploma Ôl-raddedig mewn Ymarfer dan Oruchwyliaeth Dadansoddi Ymddygiad, sy'n caniatáu i fyfyrwyr gronni'r oriau ymarfer dan oruchwyliaeth sy'n ofynnol ar gyfer ardystio. Gall myfyrwyr wneud cais am y cwrs ar ôl cwblhau'r MSc neu gallant wneud cais am fynediad yn ystod ail dymor yr MSc.


Dysgu

Gellir cymryd y rhaglen trwy ddulliau astudio llawn neu ran-amser. Mae astudio amser llawn yn gofyn am gwblhau 140 o gredydau cwrs a 60 credyd traethawd hir o fewn blwyddyn. Mae astudiaeth ran-amser yn gofyn am gymryd 140 credyd cwrs a 60 credyd traethawd hir dros ddwy flynedd. Nid oes darpariaeth ar gyfer astudio rhan-amser dros fwy na dwy flynedd. 

Fe'ch addysgir trwy gyflwyno wyneb yn wyneb ar ffurf darlithoedd, seminarau a gweithdai ymarferol, er y gallai gweithgareddau e-ddysgu gael eu defnyddio o bryd i'w gilydd i ategu sesiynau dosbarth. Dylai myfyrwyr ddisgwyl treulio hyd at dair awr y tu allan i'r dosbarth yn paratoi ar gyfer pob awr a dreulir yn y dosbarth. 

Yn ogystal, byddwch yn datblygu eich sgiliau ymchwil trwy gwblhau traethawd hir dan oruchwyliaeth. Mae gan y tîm addysgu gysylltiadau sefydledig ag ysgolion, lleoliadau gofal cymdeithasol a darparwyr gofal iechyd, sy'n darparu lleoliadau delfrydol ar gyfer ymchwil traethawd hir. Efallai y cewch gyfle hefyd i gynorthwyo gydag ymchwil barhaus neu waith clinigol yn y maes, yn ogystal â gwirfoddoli yng Nghlinig Dadansoddi Ymddygiad y Brifysgol. 

Bydd y cyflwyniad addysgu yn cael ei rwystro i mewn i 2.5 diwrnod yr wythnos ar gyfer myfyrwyr amser llawn. 

Asesiad

Mae asesiadau'n cynnwys arholiadau, aseiniadau ymarferol, a thraethodau. Byddwch hefyd yn cwblhau traethawd hir, sy'n eich galluogi i ddadansoddi ymddygiad yn systematig a gwerthuso llwyddiant triniaeth o dan oruchwyliaeth agos Dadansoddwr Ymddygiad Ardystiedig y Bwrdd. 

Achrediadau

Mae'r rhaglen Dadansoddi Ymddygiad hon wedi'i chymeradwyo gan y Bwrdd Ardystio Dadansoddwyr Ymddygiad (BACB). Mae'n bodloni gofynion y cwricwlwm ar gyfer y corff hwn a bydd yn caniatáu i raddedigion fodloni gofynion gwaith cwrs i'w hardystio fel Dadansoddwyr Ymddygiad Ardystiedig y Bwrdd (BCBAs). 

DS: Mae ardystio hefyd yn gofyn am 1000-1500 awr o ymarfer dan oruchwyliaeth, yn ogystal â llwyddo yn yr arholiad ardystio rhyngwladol. Gweler y Gwefan y Bwrdd Ardystio Dadansoddwr Ymddygiad am wybodaeth ychwanegol ar ardystio. 

Cyfleusterau

Ymhlith y cyfleusterau mae ystafelloedd arsylwi a chyfweld sydd â drych dwy ffordd, CCTV a sain, sy'n caniatáu i sesiynau ymchwil ac ymarfer cyfweld gael eu cynnal a'u recordio. Mae gennym hefyd labordy PC aerdymheru pwrpasol sy'n darparu mynediad at feddalwedd arbenigol ar gyfer cynnal arbrofion seicoleg a chynnal cyfweliadau arweiniad gyrfaoedd. 

Mae'r Ystafell Niwroseicoleg Wybyddol yn gartref i offer seicoleg arbenigol fel offer olrhain llygaid, EEG (electroencephalogram) a ECG cyfleusterau (electrocardiogram) ar gyfer recordio gweithgaredd trydanol yn y galon a'r croen y pen ac efelychydd gyrru. 

Mae'r Brifysgol yn cynnig ystod eang o wasanaethau seicolegol i'r cyhoedd trwy ein PAWB Clinig Cymru cyfleuster a chynnwys therapi chwarae, dadansoddi ymddygiad, ymyriadau seicoleg iechyd a chwaraeon. 

Darlithwyr

Mae tîm y rhaglen yn cynnwys pedwar Dadansoddwr Ymddygiad Ardystiedig y Bwrdd gydag ystod o ddiddordebau ymchwil a chlinigol. Maent yn athrawon, ymchwilwyr a chlinigwyr profiadol gyda dros 30 mlynedd o brofiad cyfun yn y maes. 

Yn nodweddiadol bydd gan ymgeiswyr o leiaf radd Anrhydedd 2: 1 mewn Seicoleg neu Addysg, neu bwnc cysylltiedig (ee Gwaith Cymdeithasol, Nyrsio). Gellir ystyried dosbarthiadau gradd is (a meysydd pwnc eraill) ar gyfer ymgeiswyr sydd â phrofiad sylweddol mewn dadansoddi ymddygiad. 

Gallai fod angen gwiriad DBS Gwell arnoch yn dibynnu ar eich lleoliad. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS o 7.0 gydag isafswm o 6.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Costau Ychwanegol

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Rhwymedig

DBS *  - £ 53.20 

Dewisol yn dibynnu ar y math o leoliad rydych chi'n ei ddewis. Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS - £13

Er ei fod yn ddewisol, argymhellir yn gryf eich bod yn cofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn, yn enwedig os ydych yn debygol o gwblhau astudiaeth bellach yn y maes hwn ac yn dymuno dilyn gyrfa ar ôl Prifysgol lle mae gwiriad DBS yn ofyniad. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS well. 

CyberRat * - £ 20

Mae'r ffi hon yn cynnwys mynediad i'r rhaglen CyberRat ar-lein, sy'n ofynnol ar gyfer cwblhau asesiadau modiwl PL4S132 (Egwyddor a Chysyniadau mewn Dadansoddiad Ymddygiad). 

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am / talu ffioedd dysgu a chostau byw

Tra'ch bod chi'n astudio bydd gennych ddau brif gost - ffioedd dysgu a chostau byw. Gallwch gael ystod o gyllid i helpu gyda'r costau hyn. 

Mae yna nifer o ffyrdd i ariannu eich astudiaeth ôl-raddedig. Gall hyn fod trwy gyllid myfyrwyr, bwrsariaethau neu gymorth gan grantiau, ymddiriedolaethau ac elusennau (gweler Cyllid Amgen), neu gyfuniad o'r tri. 

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ariannu eich ffioedd dysgu ôl-raddedig a'ch costau byw.

Mae galw cynyddol yn y DU am weithwyr proffesiynol sydd wedi'u hyfforddi mewn dadansoddi ymddygiad, yn enwedig y rhai sydd BACB-certified. Cyflogir dadansoddwyr ymddygiad mewn amrywiaeth o gyd-destunau, gan gynnwys darparwyr gwasanaeth i bobl ag awtistiaeth a / neu anableddau dysgu, y GIG, ysgolion, a chyfleusterau triniaeth breswyl i bobl ag ymddygiad heriol. Mae rhai dadansoddwyr ymddygiad hefyd yn gweithio fel ymgynghorwyr annibynnol yn eu meysydd arbenigedd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL