MSc_Civil_Engineering

MSc Peirianneg Sifil

Rhaglen MSc Peirianneg Sifil yw eich cyfle i sefydlu neu gydgrynhoi eich gyrfa fel Peiriannydd Sifil. Bydd eich astudiaethau peirianneg yn datblygu'r sgiliau beirniadol a dadansoddol, a'r arbenigedd rheoli sydd eu hangen i reoli prosiectau peirianneg sifil a gweithredu atebion cynaliadwy.

Mae'r cwrs yn darparu'r dysgu pellach sy'n ofynnol i symud ymlaen i statws Peiriannydd Siartredig (CEng). Gall gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio symud ymlaen tuag at statws CEng trwy lwybr teilwredig. Bydd hyn yn eich helpu i gyflymu i'r camau sy'n weddill o statws CEng trwy weithio gyda'ch cyflogwr yn y broses. Mae hon yn nodwedd unigryw o gwrs Meistr ac mae'n lleihau'r cyfnod sy'n ofynnol i ennill statws Siartredig yn sylweddol.

Yn ogystal â datblygu eich sgiliau dadansoddi a datrys problemau, mae'r hyfforddiant yn cynnwys cynllunio a rheoli prosiectau. Mae'r cwrs MSc Peirianneg Sifil hefyd wedi'i ategu gan ymchwil i feysydd fel y defnydd o ddeunyddiau newydd a chynaliadwy, geotechneg, a modelu strwythurol.

Mae gan y cwrs ddau lwybr gwahanol i'ch galluogi i arbenigo mewn naill ai Peirianneg Strwythurol neu Amgylcheddol. Dylech ddewis y llwybr perthnasol – MSc Peirianneg Sifil (Strwythurol) neu MSc Peirianneg Sifil (Amgylcheddol) – wrth gwblhau eich cais.

Mae graddau MSc Peirianneg Sifil (Strwythurol) ac MSc Peirianneg Sifil (Amgylcheddol) wedi'u hachredu gan y Cyd-fwrdd Safonwyr (JBM) sy'n cynnwys Sefydliad y Peirianwyr Sifil, Sefydliad y Peirianwyr Strwythurol, Sefydliad y Peirianwyr Priffyrdd a'r Sefydliad Siartredig Priffyrdd a Chludiant ar ran y Cyngor Peirianneg fel rhai sy'n bodloni'r gofyniad academaidd am Ddysgu Pellach i gofrestru fel Peiriannydd Siartredig (CEng). Er mwyn meddu ar gymwysterau achrededig ar gyfer cofrestru CEng, rhaid i ymgeiswyr hefyd feddu ar radd Baglor (Anrh) sydd wedi'i hachredu fel un sy'n bodloni'n rhannol y gofyniad academaidd i gofrestru fel Peiriannydd Siartredig (CEng). Gweler www.jbm.org.uk am ragor o wybodaeth. 

Dylid nodi y bydd angen i ymgeiswyr sy'n cwblhau'r MSc sydd â gradd Baglor achrededig sylfaenol sydd wedi'i hachredu ar gyfer IEng yn unig neu radd baglor heb ei hachredu wneud cais am asesiad academaidd i benderfynu a fyddant yn bodloni'r sylfaen addysgol ar gyfer cofrestru CEng.

2022 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flwyddyn Medi Trefforest A
2023 Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Rhan amser 2 flwyddyn Chwefror Trefforest A

Deunyddiau Peirianneg Sifil Uwch 20 credyd - datblygu gwybodaeth am amrywiaeth o ddeunyddiau adeiladu a'u defnyddio i gynyddu cynaliadwyedd i'r eithaf

Peirianneg Geo-Amgylcheddol 20 credyd - datblygu cysyniadau geodechnegol a chymhwyso data maes a labordy i broblemau geo-amgylcheddol.

Rheoli Prosiect 1 Theori ac Ymarfer 20 credyd - cymhwyso fframwaith rheoli prosiect a rheoli AD ar gyfer prosiectau adeiladu.

Traethawd Estynedig Unigol 60 credyd - darn ymchwil ymchwiliol unigol mawr, cynhwysfawr ac arloesol.


Llwybr Strwythurol

Mecaneg Strwythurol Uwch 20 credyd - dealltwriaeth uwch o fecaneg strwythurol i ddatrys problemau peirianneg, gan gynnwys dadansoddiad elfen seismig a meidrol.

Dylunio Strwythurol Uwch 20 credyd - deall dyluniad strwythurau uwch ac arfer barn briodol, yn seiliedig ar ofynion tîm dylunio cleientiaid/amlddisgyblaethol a chynaliadwyedd.

Dylunio Strwythurau Pren a Gwaith Maen 20 credyd - datblygu technegau dylunio ar gyfer adeiladu Pren a Gwaith Maen ac asesu carbon wedi'i ymgorffori.


Llwybr Amgylcheddol

Rheoli Carbon 20 credyd - datblygu gwybodaeth a dyfnhau dealltwriaeth o Dechnolegau Carbon Isel a dulliau Cynaliadwy.

Rheoli Amgylcheddol 20 credyd - ehangu ymwybyddiaeth o faterion ac arferion rheoli amgylcheddol cyfredol a sefydledig, i werthuso strategaethau ar gyfer gwella busnes yn feirniadol.

Peirianneg Amgylcheddol 20 credyd - datblygu dealltwriaeth o brosesau amgylcheddol a pheirianneg amgylcheddol a'r effaith y maent yn ei chael ar iechyd y cyhoedd.

Dysgu

Cyflwynir y radd ôl-raddedig hon mewn Peirianneg Sifil mewn tri bloc mawr sy'n cynnig patrwm dysgu dwys ond hyblyg, gyda dau gyfle mynediad i ymgeiswyr bob blwyddyn – mis Chwefror a mis Medi.

Byddwch yn dysgu trwy ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial, a seminarau, yn ogystal â darlithoedd gwadd a seminarau gydag arbenigwyr blaenllaw yn y diwydiant. Byddwch yn cwblhau traethawd ymchwil ar bwnc o ddiddordeb dewisol gan ddefnyddio ein cyfleusterau labordy rhagorol a'n cefnogaeth arbenigol.

Asesiad

Asesir rhai modiwlau trwy waith cwrs, ac eraill trwy gyfuniad o brosiectau dylunio ac arholiad ffurfiol.

Achrediadau 

Mae graddau MSc Peirianneg Sifil (Strwythurol) ac MSc Peirianneg Sifil (Amgylcheddol) wedi'u hachredu gan y Cyd-fwrdd Safonwyr (JBM) sy'n cynnwys Sefydliad y Peirianwyr Sifil, Sefydliad y Peirianwyr Strwythurol, Sefydliad y Peirianwyr Priffyrdd a'r Sefydliad Siartredig Priffyrdd a Chludiant ar ran y Cyngor Peirianneg fel rhai sy'n bodloni'r gofyniad academaidd am Ddysgu Pellach i gofrestru fel Peiriannydd Siartredig (CEng). Er mwyn meddu ar gymwysterau achrededig ar gyfer cofrestru CEng, rhaid i ymgeiswyr hefyd feddu ar radd Baglor (Anrh) sydd wedi'i hachredu fel un sy'n bodloni'n rhannol y gofyniad academaidd i gofrestru fel Peiriannydd Siartredig (CEng). Gweler www.jbm.org.uk am ragor o wybodaeth. 

Dylid nodi y bydd angen i ymgeiswyr sy'n cwblhau'r MSc sydd â gradd Baglor achrededig sylfaenol sydd wedi'i hachredu ar gyfer IEng yn unig neu radd baglor heb ei hachredu wneud cais am asesiad academaidd i benderfynu a fyddant yn bodloni'r sylfaen addysgol ar gyfer cofrestru CEng.

Cyfleusterau 

Mynediad i ystod o gyfleusterau safon diwydiant, gan gynnwys:

 • Laser Mastersizer 2000
 • Dadansoddwr thermogravimetrig thermolvimetrig deilliadol
 • Siambr amgylcheddol Prior Clave
 • Microsgop delwedd cydraniad uchel
 • Pososimedr ymyrraeth mercwri
 • Offer dargludedd thermol
 • Peiriant tynnol/cywasgiadau Avery-Denison 600kN
 • Gorsafoedd prawf electro-hydrolig
 • Peiriant profi blinder a heb fod yn ddinistriol
 • Craen gantri dwy dunnell uwchben
 • Offer cywasgu CBR a Proctor
 • Bocsys ‘shear’ a pheiriannau profi tair echel
 • Sylfeini padiau model a waliau cynnal
 • Offer profi pwysau
 • Ffliw gogwyddo ag ochrau gwydr Armfield S6-MKII gyda dolen waddod i efelychu Amodau'r Sianel Agored
 • Tanc ymchwydd a chyfarpar morthwyl dŵr
 • Pwmp Cyfres/Cyfochrog
 • Meinciau hydrolig

Darlithwyr 

 • Luan Al-Haddad, Arweinydd Cwrs (Mathemateg Gymhwysol a Hydroleg)
 • Emma McGivern, Rheolwr Pwnc Academaidd, (Priffyrdd a Thrafnidiaeth a Rheoli Prosiect)
 • David Baxter, (Mathemateg Gymhwysol a Dynameg Hylif)
 • Jerome Daly, (Peirianneg Geotechnegol)
 • Jiping Bai, Athro Cysylltiol (Deunyddiau Cynaliadwy a Systemau Strwythurol)
 • Joanne Thomas, Darlithydd (Peirianneg Strwythurol)
 • Phil Young, (Dylunio Pensaernïol, Lluniadu Peirianneg, Cynaliadwyedd)
 • John Kinuthia, Athro (Peirianneg Deunyddiau a Phriffyrdd)
 • Jonathan Oti, Athro Cysylltiol (Peirianneg Deunyddiau)

Cefnogaeth

Mae ein polisi drws agored yn sicrhau bod cefnogaeth a chyngor gan staff academaidd bob amser ar gael yn ystod eich astudiaethau.

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd Anrhydedd, fel rheol gradd BEng wedi'i hachredu gan JBM o ddosbarth 2: 2 neu'n uwch, neu radd Anrhydedd BSc dosbarth 2: 1 neu'n uwch mewn Peirianneg Sifil neu Strwythurol (neu gymwysterau proffesiynol cyfatebol neu gydnabyddedig dramor), neu'n ddigonol ac yn berthnasol profiad gwaith diwydiannol.

Bydd ymgeiswyr sydd â gradd IEng wedi'i achredu gan JBM yn cael eu trin yn unigol ond rhaid eu bod wedi cyflawni cymwyseddau ym meysydd pwnc craidd peirianneg sifil ar lefel israddedig. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg o IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth.

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un raddfa trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023

DU llawn amser: i'w gadarnhau


Rhyngwladol Llawn Amser: i'w gadarnhau


Rhan-amser y DU: i'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

Mae gan y cwrs ddau lwybr gwahanol i'ch galluogi i arbenigo mewn naill ai Peirianneg Strwythurol neu Amgylcheddol. Dylech ddewis y llwybr perthnasol – MSc Peirianneg Sifil (Strwythurol) neu MSc Peirianneg Sifil (Amgylcheddol) wrth gwblhau eich cais.

Ymgeisiwch nawr

Sut mae'r cwrs hwn yn fy mharatoi ar gyfer cyflogaeth?

Ar ôl cwblhau'r cwrs MSc Peirianneg Sifil hwn, byddwch chi'n gallu datblygu gyrfa fel Peiriannydd Sifil, rheolwr technegol, neu reolwr ymchwil a datblygu. Gall y rolau hyn fod gydag ymgynghoriaethau rhyngwladol blaenllaw, contractwyr, cwmnïau ymgynghori cenedlaethol a lleol, yn ogystal â sefydliadau ymchwil rhyngwladol a llywodraeth.

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i radd ymchwil peirianneg.

Opsiynau gyrfa posib

P'un a ydych chi'n raddedig neu'n weithiwr proffesiynol sydd â phrofiad diwydiannol, mae'r MSc Peirianneg Sifil yn cynnig cyfleoedd rhagorol ar gyfer dilyniant gyrfa. Gallwch ddatblygu gyrfa fel peiriannydd sifil, rheolwr prosiect peirianneg, neu weithio yn y sectorau rheoli amgylcheddol neu iechyd a diogelwch, gydag ymgynghoriaethau rhyngwladol blaenllaw, contractwyr, neu gwmnïau peirianneg sifil genedlaethol a lleol. Fel arall, gallwch weithio fel rheolwr technegol neu ymchwil a datblygu mewn ymchwil, awdurdodau rheoleiddio, llywodraeth leol, neu sefydliadau anllywodraethol (NGOs).

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofyn Cwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cais. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu chi i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy’n canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.

CYRSIAU CYSYLLTIEDIG