MPhil / PhD Psychology

MSc Seicoleg Glinigol

Mae'r cwrs meistr hon mewn Seicoleg Glinigol yn cynnig sylfaen gynhwysfawr i ddeall problemau iechyd meddwl. 

Yn ogystal â modiwlau sy'n datblygu'ch gwybodaeth am aetioleg a thriniaeth ystod o anhwylderau seicolegol a phroblemau ymddygiad, mae gan y cwrs elfen ymchwil sylweddol. 

Byddwch yn derbyn hyfforddiant helaeth mewn dulliau ymchwil trwy fodiwl ystadegau ôl-raddedig ac yn cwblhau traethawd ôl-raddedig mewn pwnc cysylltiedig. 

Mae gennym gysylltiadau cryf ag ymddiriedolaethau GIG lleol a gall myfyrwyr addas elwa ar draethawd hir a / neu gyfleoedd lleoli gwirfoddol. 

Mae gan PDC hefyd glinig Dadansoddi Ymddygiad, lle gall myfyrwyr gymryd rhan mewn profiad gwirfoddol dan oruchwyliaeth fewnol. 

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma:  Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A
2022 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A

Mae'r cwrs meistr mewn Seicoleg Glinigol yn tynnu ar ymchwil ac arbenigedd cymhwysol seicolegwyr ym meysydd seicoleg glinigol, iechyd, chwaraeon a fforensig. Byddwch yn dysgu am ystod eang o anhwylderau seicolegol, materion dibyniaeth fel dibyniaeth ar alcohol a dibyniaeth ar gamblo, a'r ymyriadau a ddefnyddir i helpu pobl. Mae'r modiwlau Dulliau Ymchwil a Thraethawd Hir yn rhoi pwyslais cryf ar ymchwil. 

Addysgir yr MSc Seicoleg Glinigol dros flwyddyn (amser llawn) neu ddwy flynedd (rhan amser). Mae myfyrwyr amser llawn yn astudio 180 credyd mewn blwyddyn, sy'n cynnwys y modiwlau canlynol: 

Llawn Amser: Tymor Un

 • Ymyriadau (20 credyd) 
 • Hanes, Cysyniadau a Dadleuon ym maes Iechyd Meddwl (20 credyd) 
 • Dulliau Ymchwil mewn Seicoleg Glinigol (40 credyd) 
 • Traethawd Hir * (60 credyd) 

Llawn Amser: Tymor Dau

 • Safbwyntiau ar Anhwylderau Seicolegol (20 credyd) 
 • Caethiwed, Dibyniaeth, Gwyredd (20 credyd) 
 • Dulliau Ymchwil mewn Seicoleg Glinigol (40 credyd) 
 • Traethawd Hir * (60 credyd) 

* Bydd myfyrwyr yn cwblhau eu traethawd hir 60 credyd trwy gydol y flwyddyn academaidd, ac yn ei gyflwyno ar y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno prifysgol ym mis Medi.

Mae myfyrwyr rhan amser yn astudio'r un modiwlau yn unol â'r amserlen ganlynol: 

Rhan Amser: Blwyddyn Un: Tymor Un

 • Ymyriadau (20 credyd) 
 • Hanes, Cysyniadau a Dadleuon ym maes Iechyd Meddwl (20 credyd) 

Rhan Amser: Blwyddyn Un: Tymor Dau

 • Safbwyntiau ar Anhwylderau Seicolegol (20 credyd) 
 • Caethiwed, Dibyniaeth, Gwyredd (20 credyd) 

Rhan Amser: Blwyddyn Dau: Termau Un a Dau

 • Dulliau Ymchwil mewn Seicoleg Glinigol (40 credyd) 
 • Bydd myfyrwyr hefyd yn cwblhau traethawd hir ym Mlwyddyn Dau (60 credyd) 

Dysgu

Cyflwynir yr MSc Seicoleg Glinigol trwy amrywiaeth o ddarlithoedd, seminarau, gweithdai, astudio unigol, a goruchwyliaeth traethawd hir un i un neu grŵp bach. Bydd y rhan fwyaf o'r addysgu'n cael ei ddarparu gan aelodau o'r tîm addysgu a rhywfaint gan arbenigwyr allanol mewn ymarfer clinigol. 

Bydd sesiynau dan arweiniad myfyrwyr hefyd a bydd rhai elfennau'n cael eu cyflwyno ar-lein. Mae staff academaidd sy'n dysgu ar y wobr hon yn weithredol o ran ymchwil, felly cewch eich dysgu gan academyddion sydd ar flaen eu meysydd arbenigol. 

Byddwch yn elwa o arbenigedd arbenigwyr mewn ystod o bynciau sy'n berthnasol i faes Seicoleg Glinigol (ee caethiwed, anhwylderau bwyta, straen, iechyd atgenhedlu, iechyd meddwl, hunanladdiad, ac ati). 

Oriau cyswllt:

 • Dydd Mawrth 9am - 18.00
 • Dydd Iau 9am -13.00

Myfyrwyr rhan amser: Mae'r oriau cyswllt ddydd Mawrth ym Mlwyddyn Un a dydd Iau ym Mlwyddyn Dau. 

Mae goruchwyliaeth traethawd hir yn ychwanegol at yr oriau uchod. Y disgwyl yw bod myfyrwyr amser llawn (gan gynnwys amser cyswllt) yn cymryd rhan mewn 35 awr o astudio yr wythnos a bod myfyrwyr rhan-amser yn cymryd rhan mewn 17.5 awr o astudio yr wythnos (ar gyfartaledd). Gall oriau astudio unigol yr wythnos amrywio yn ôl gofynion y cwrs. 

Asesiad

Defnyddir ystod o ddulliau asesu, gan gynnwys arholiadau, traethodau, adolygiad llenyddiaeth systematig, adroddiadau ymchwil, cyflwyniad llafar, a dadansoddiad astudiaeth achos. 

Byddwch hefyd yn cwblhau traethawd hir o 15,000- 20,000 o eiriau. Bydd yr amrywiaeth o ddulliau addysgu ac asesu a ddefnyddir yn meithrin ystod o sgiliau y gellir eu trosglwyddo i'r gweithle a / neu hyfforddiant proffesiynol pellach. 

Lleoliadau

Trwy ein cynllun  Seicoleg a Mwy cewch gyfle unigryw i ennill profiad clinigol ar y campws. Mae Clinig Dadansoddi Ymddygiad Prifysgol Cymru yn cynnig ymyrraeth ddadansoddol ymddygiad cymhwysol i blant pump oed ac iau sydd â diagnosis o awtistiaeth yn nodweddiadol. Mae'r clinig yn cael ei redeg i raddau helaeth gan fyfyrwyr sy'n gwirfoddoli o dan oruchwyliaeth Dadansoddwr Ymddygiad Ardystiedig y Bwrdd.

Mae gennym hefyd rai lleoliadau gwirfoddol, dewisol gydag ymddiriedolaethau GIG lleol. Gall myfyrwyr wneud cais am y rhain ar ddechrau'r cwrs. Mae cyfleoedd o'r fath yn ychwanegiad gwerthfawr i CV unrhyw un sy'n dymuno bod yn Seicolegydd Clinigol. 

Sylwch fod angen gwiriad DBS a gofynion eraill y GIG (ee, gwiriad iechyd galwedigaethol) os penderfynwch ymgymryd â lleoliad. 

Cyfleusterau

Ymhlith y cyfleusterau mae ystafelloedd arsylwi a chyfweld sydd â drych dwy ffordd, teledu cylch cyfyng a sain, sy'n caniatáu i sesiynau ymchwil ac ymarfer cyfweld gael eu cynnal a'u recordio. 

Mae'r Ystafell Niwroseicoleg Wybyddol yn gartref i offer seicoleg arbenigol fel offer olrhain llygaid, cyfleusterau EEG (electroencephalogram) ac ECG (electrocardiogram) ar gyfer cofnodi gweithgaredd trydanol yn y galon a'r croen y pen ac efelychydd gyrru. 

Mae ein technegwyr Seicoleg yn hapus i helpu myfyrwyr sy'n dymuno defnyddio'r offer hwn ar gyfer eu prosiectau ymchwil a'u traethodau hir. 

Darlithydd dan Sylw:
Dr Deborah Lancastle, arweinydd y cwrs

Dr_Deborah_Lancastle_

"Mae'r cwrs MSc Seicoleg Glinigol wedi'i gynllunio i roi gwybodaeth gynhwysfawr a dealltwriaeth feirniadol i fyfyrwyr o agweddau ar anhwylderau seicolegol yn ogystal â'r ymyriadau a ddefnyddir i helpu gyda chyflyrau iechyd meddwl amrywiol. 

Yn bwysig, bydd y cwrs yn rhoi hyfforddiant helaeth i fyfyrwyr mewn dulliau ymchwil ynghyd â chyfle i gwblhau traethawd priodol. Gall y sgiliau a'r wybodaeth a ddatblygwyd yn ystod y cwrs hwn helpu i wella ceisiadau am hyfforddiant pellach a chyflogaeth gystadleuol megis y cwrs doethuriaeth mewn Seicoleg Glinigol, swyddi Seicolegydd Cynorthwyol, a swyddi Cynorthwyydd Ymchwil mewn lleoliadau cymhwysol. 

Bydd eich sgiliau a'ch gwybodaeth yn cael eu profi mewn ystod o wahanol asesiadau gan arwain at ddarn sylweddol o waith ymarferol annibynnol - eich traethawd hir. Mae ein holl addysgu ac asesu wedi'i gynllunio i adlewyrchu athroniaeth graidd ein cwrs. " 

Darlithwyr

Mae staff academaidd ar y cwrs meistr seicoleg glinigol yn weithredol mewn ymchwil, a gall myfyrwyr weithio gyda'r ymchwilwyr hyn i gwblhau traethodau hir diddorol ac ystyrlon. 

·       Dr Deborah Lancastle, arweinydd y cwrs

·       Yr Athro Bev John

·       Dr Gareth Roderique Davies

·       Dr Sue Faulkner

·       Dr Phil Tyson

·       Yr Athro David Shearer

·       Dr Ioannis Angelakis

·       Dr Martin Graff

·       Dr Nicky Lewis

·       Shakiela Davies

Gradd Anrhydedd 2: 2 o leiaf mewn Seicoleg neu Seicoleg anrhydeddau mawr / ar y cyd. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS o 6.5 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Costau Ychwanegol

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Rhwymedig

DBS - £ 53.20

Dim ond yn ofynnol os yw myfyrwyr yn gwneud lleoliad. Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS - £ 13

Er ei fod yn ddewisol, argymhellir yn gryf eich bod yn cofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn, yn enwedig os ydych yn debygol o gael lleoliadau bob blwyddyn ac yn dymuno dilyn gyrfa ar ôl Prifysgol lle mae gwiriad DBS yn ofyniad. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 19 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS well. 

Arall: Teithio

Mae'r gost yn dibynnu ar leoliad y traethawd hir

Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am / talu ffioedd dysgu a chostau byw

Tra'ch bod chi'n astudio bydd gennych ddau brif gost - ffioedd dysgu a chostau byw. Gallwch gael ystod o gyllid i helpu gyda'r costau hyn. 

Mae yna nifer o ffyrdd i ariannu eich astudiaeth ôl-raddedig. Gall hyn fod trwy gyllid myfyrwyr, bwrsariaethau neu gymorth gan grantiau, ymddiriedolaethau ac elusennau (gweler Cyllid Amgen), neu gyfuniad o'r tri. 

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ariannu eich ffioedd dysgu ôl-raddedig a'ch costau byw.

 

Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr USW

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol Cymru sy'n astudio cwrs ôl-raddedig o fis Medi 2021 (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr / Chwefror 2022). Mae Telerau ac Amodau’n berthnasol. 

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr USW

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y Meistr Seicoleg hon.

Datganiad derbyn

Mae hon yn rhaglen Meistr Seicoleg Glinigol a addysgir ac ni fydd ei chwblhau yn eich cymhwyso i ymarfer fel Seicolegydd Clinigol yn y DU, nac yn gwarantu eich bod yn cael eich derbyn ar gwrs DClinPsy. Fodd bynnag, bydd y sgiliau rydych chi'n eu datblygu yn gwella cymwysiadau ar gyfer rhaglenni hyfforddiant proffesiynol, swyddi Seicolegydd Cynorthwyol, a swyddi Cynorthwyydd Ymchwil mewn lleoliadau clinigol ac yn eich gosod ar wahân i ymgeiswyr sydd â gradd Seicoleg israddedig yn unig. Gall myfyrwyr hefyd symud ymlaen i a seicoleg PhD / Gradd ymchwil seicoleg.

Darganfyddwch fwy am ymchwil yn USW >>

 

Gyrfaoedd enghreifftiol:

Rhaglenni doethuriaeth seicoleg glinigol: Mae'r rhain yn gyrsiau hyfforddi hynod boblogaidd a chystadleuol ac mae'n debygol y bydd gan ymgeiswyr llwyddiannus brofiad gwaith mewn lleoliad priodol yn ogystal â chymwysterau addas. Bydd profiad ymchwil cymhwysol fel casglu data seicolegol o boblogaeth briodol yn ychwanegiad defnyddiol at gais am hyfforddiant pellach. Bydd yr hyfforddiant ymchwil helaeth a'r traethawd hir cymhwysol a gwblhawyd yn y rhaglen MSc hon yn cyfrannu at gymwysiadau mwy cadarn i raglenni doethuriaeth Glinigol. 

Swyddi Seicolegydd Cynorthwyol: Mae'r rhain yn swyddi y gofynnir amdanynt gyda llawer o ymgeiswyr am bob swydd; yn anad dim oherwydd gall profiad fel Seicolegydd Cynorthwyol helpu i gefnogi cais i raglenni hyfforddi doethuriaeth glinigol. Bydd cwblhau'r rhaglen MSc hon yn llwyddiannus yn awgrymu ymrwymiad i yrfa mewn seicoleg glinigol yn ogystal â datblygu sgiliau a gwybodaeth sy'n fwy datblygedig na'r rhai a enillwyd yn ystod gradd israddedig. 

Swyddi Cynorthwyydd Ymchwil: Mae ymchwil seicolegol ragorol yn hynod bwysig ym maes seicoleg glinigol. Bydd y ffocws ymchwil helaeth a'r traethawd hir a gwblhawyd yn y rhaglen hon yn darparu ystod o sgiliau ymchwil i raddedigion gan gynnwys y gallu i werthuso llenyddiaeth, ymchwil a chymwysiadau ym maes seicoleg glinigol yn feirniadol, ynghyd â phrofiad o ddylunio, cynnal, ysgrifennu. , a lledaenu ymchwil seicolegol o ansawdd da. Mae'r rhain yn sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn cael eu gwerthfawrogi mewn ystod o swyddi Cynorthwyydd Ymchwil. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL