Mae'r cwrs meistr hwn mewn Seicoleg Glinigol yn cynnig sylfaen gynhwysfawr i ddeall problemau iechyd meddwl. 

Yn ogystal â modiwlau sy'n datblygu'ch gwybodaeth am aetioleg a thriniaeth ystod o anhwylderau seicolegol a phroblemau ymddygiad, mae gan y cwrs elfen ymchwil sylweddol. 

Byddwch yn derbyn hyfforddiant helaeth mewn dulliau ymchwil trwy fodiwl ystadegau ôl-raddedig ac yn cwblhau traethawd ôl-raddedig mewn pwnc cysylltiedig. 

Mae gennym gysylltiadau cryf ag ymddiriedolaethau GIG lleol a gall myfyrwyr addas elwa ar draethawd hir a / neu gyfleoedd lleoli gwirfoddol, pan fydd ar gael.

Mae gan PDC hefyd glinig Dadansoddi Ymddygiad, lle gall myfyrwyr gymryd rhan mewn profiad gwirfoddol dan oruchwyliaeth fewnol. 

Noder nad yw'r rhaglen hon yn rhoi Sail Graddedigion ar gyfer Siarteriaeth (GBC) gyda Chymdeithas Seicolegol Prydain. Dylai ymgeiswyr sy'n ceisio'r gydnabyddiaeth hon wneud cais i'n cwrs MSc Seicoleg (Trosi) 

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A

Mae'r cwrs meistr mewn Seicoleg Glinigol yn tynnu ar ymchwil ac arbenigedd cymhwysol seicolegwyr ym meysydd seicoleg glinigol, iechyd, chwaraeon a fforensig. Byddwch yn dysgu am ystod eang o anhwylderau seicolegol, materion dibyniaeth fel dibyniaeth ar alcohol a dibyniaeth ar gamblo, a'r ymyriadau a ddefnyddir i helpu pobl. Mae'r modiwlau Dulliau Ymchwil a Thraethawd Hir yn rhoi pwyslais cryf ar ymchwil. 

Addysgir yr MSc Seicoleg Glinigol dros flwyddyn (amser llawn) neu ddwy flynedd (rhan amser). Mae myfyrwyr amser llawn yn astudio 180 credyd mewn blwyddyn, sy'n cynnwys y modiwlau canlynol: 

Llawn Amser: Tymor Un

 • Safbwyntiau ar anhwylderau seicolegol (20 credyd)
 • Hanes, Cysyniadau a Dadleuon ym maes Iechyd Meddwl (20 credyd)
 • Dulliau Ymchwil mewn Seicoleg Glinigol: Mesur a Materion Proffesiynol (40 credyd)
 • Traethawd Hir * (60 credyd)

Llawn Amser: Tymor Dau

 • Caethiwed, Dibyniaeth, Gwyredd (20 credyd)
 • Ymyriadau (20 credyd)
 • Dulliau Ymchwil mewn Seicoleg Glinigol: Mesur a Materion Proffesiynol (40 credyd)
 • Traethawd Hir * (60 credyd)

* Bydd myfyrwyr yn cwblhau eu traethawd 60 credyd trwy gydol y flwyddyn academaidd, ac yn ei gyflwyno ar y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno prifysgol ym mis Medi.

Mae myfyrwyr rhan amser yn astudio'r un modiwlau yn unol â'r amserlen ganlynol:


Rhan Amser: Blwyddyn Un: Tymor Un

 • Safbwyntiau ar anhwylderau seicolegol (20 credyd)
 • Hanes, Cysyniadau a Dadleuon ym maes Iechyd Meddwl (20 credyd)

Rhan Amser: Blwyddyn Un: Tymor Dau

 • Caethiwed, Dibyniaeth, Gwyredd (20 credyd)
 • Ymyriadau (20 credyd)

Rhan Amser: Blwyddyn Dau: Termau Un a Dau

 • Dulliau Ymchwil mewn Seicoleg Glinigol: Mesur a Materion Proffesiynol (40 credyd)
 • Bydd myfyrwyr hefyd yn cwblhau traethawd hir ym Mlwyddyn Dau (60 credyd)

Dysgu

Cyflwynir yr MSc Seicoleg Glinigol trwy amrywiaeth o ddarlithoedd, seminarau, gweithdai, astudio unigol, a goruchwyliaeth traethawd hir un i un neu grŵp bach. Bydd y rhan fwyaf o'r addysgu'n cael ei ddarparu gan aelodau o'r tîm addysgu a rhywfaint gan arbenigwyr allanol mewn ymarfer clinigol. 

Bydd sesiynau dan arweiniad myfyrwyr hefyd a bydd rhai elfennau'n cael eu cyflwyno ar-lein. Mae staff academaidd sy'n dysgu ar y wobr hon yn weithredol o ran ymchwil, felly cewch eich dysgu gan academyddion sydd ar flaen eu meysydd arbenigol. 

Byddwch yn elwa o arbenigedd arbenigwyr mewn ystod o bynciau sy'n berthnasol i faes Seicoleg Glinigol (ee caethiwed, anhwylderau bwyta, straen, iechyd atgenhedlu, iechyd meddwl, hunanladdiad, ac ati). 

Oriau cyswllt:

 • Dydd Mawrth 9am - 18.00
 • Dydd Iau 9am -13.00

Myfyrwyr rhan amser: Mae'r oriau cyswllt ddydd Mawrth ym Mlwyddyn Un a dydd Iau ym Mlwyddyn Dau. 

Mae goruchwyliaeth traethawd hir yn ychwanegol at yr oriau uchod. Y disgwyl yw bod myfyrwyr amser llawn (gan gynnwys amser cyswllt) yn cymryd rhan mewn 35 awr o astudio yr wythnos a bod myfyrwyr rhan-amser yn cymryd rhan mewn 17.5 awr o astudio yr wythnos (ar gyfartaledd). Gall oriau astudio unigol yr wythnos amrywio yn ôl gofynion y cwrs. 

Asesiad

Defnyddir ystod o ddulliau asesu, gan gynnwys arholiadau, traethodau, adolygiad llenyddiaeth systematig, adroddiadau ymchwil, cyflwyniad llafar, a dadansoddiad astudiaeth achos. 

Byddwch hefyd yn cwblhau traethawd hir o 15,000 o eiriau. Bydd yr amrywiaeth o ddulliau addysgu ac asesu a ddefnyddir yn meithrin ystod o sgiliau y gellir eu trosglwyddo i'r gweithle a / neu hyfforddiant proffesiynol pellach.

Lleoliadau

Trwy ein cynllun Psychology Plus cewch gyfle unigryw i ennill profiad clinigol ar y campws. Mae Clinig Dadansoddi Ymddygiad Prifysgol Cymru yn cynnig ymyrraeth ddadansoddol ymddygiad cymhwysol i blant pump oed ac iau sydd â diagnosis o awtistiaeth yn nodweddiadol. Mae'r clinig yn cael ei redeg i raddau helaeth gan fyfyrwyr sy'n gwirfoddoli o dan oruchwyliaeth Dadansoddwr Ymddygiad Ardystiedig y Bwrdd.

Mae gennym hefyd rai lleoliadau gwirfoddol, dewisol gydag ymddiriedolaethau GIG lleol, pan fydd ar gael. Gall myfyrwyr wneud cais am y rhain ar ddechrau'r cwrs. Mae cyfleoedd o'r fath yn ychwanegiad gwerthfawr i CV unrhyw un sy'n dymuno bod yn Seicolegydd Clinigol. 

Sylwch fod angen gwiriad DBS a gofynion eraill y GIG (ee, gwiriad iechyd galwedigaethol) os penderfynwch ymgymryd â lleoliad. 

Cyfleusterau

Ymhlith y cyfleusterau mae ystafelloedd arsylwi a chyfweld sydd â drych dwy ffordd, teledu cylch cyfyng a sain, sy'n caniatáu i sesiynau ymchwil ac ymarfer cyfweld gael eu cynnal a'u recordio. 

Mae'r Ystafell Niwroseicoleg Wybyddol yn gartref i offer seicoleg arbenigol fel offer olrhain llygaid, cyfleusterau EEG (electroencephalogram) ac ECG (electrocardiogram) ar gyfer cofnodi gweithgaredd trydanol yn y galon a'r croen y pen ac efelychydd gyrru. 

Mae ein technegwyr Seicoleg yn hapus i helpu myfyrwyr sy'n dymuno defnyddio'r offer hwn ar gyfer eu prosiectau ymchwil a'u traethodau hir. 

Darlithydd dan Sylw:
Dr Deborah Lancastle, arweinydd y cwrs

Dr_Deborah_Lancastle_Updated


"Mae'r cwrs MSc Seicoleg Glinigol wedi'i gynllunio i roi gwybodaeth gynhwysfawr a dealltwriaeth feirniadol i fyfyrwyr o agweddau ar anhwylderau seicolegol yn ogystal â'r ymyriadau a ddefnyddir i helpu gyda chyflyrau iechyd meddwl amrywiol. 

Yn bwysig, bydd y cwrs yn rhoi hyfforddiant helaeth i fyfyrwyr mewn dulliau ymchwil ynghyd â chyfle i gwblhau traethawd priodol. Gall y sgiliau a'r wybodaeth a ddatblygwyd yn ystod y cwrs hwn helpu i wella ceisiadau am hyfforddiant pellach a chyflogaeth gystadleuol megis y cwrs doethuriaeth mewn Seicoleg Glinigol, swyddi Seicolegydd Cynorthwyol, a swyddi Cynorthwyydd Ymchwil mewn lleoliadau cymhwysol. 

Bydd eich sgiliau a'ch gwybodaeth yn cael eu profi mewn ystod o wahanol asesiadau gan arwain at ddarn sylweddol o waith ymarferol annibynnol - eich traethawd hir. Mae ein holl addysgu ac asesu wedi'i gynllunio i adlewyrchu athroniaeth graidd ein cwrs. " 

Darlithwyr

Mae staff academaidd ar y cwrs meistr seicoleg glinigol yn weithredol mewn ymchwil, a gall myfyrwyr weithio gyda'r ymchwilwyr hyn i gwblhau traethodau hir diddorol ac ystyrlon. 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd Anrhydedd 2: 2 o leiaf mewn Seicoleg neu Seicoleg anrhydeddau mawr / ar y cyd. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS o 6.5 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: £16000
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

 • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


* Rhwymedig

DBS - £ 53.20

Dim ond yn ofynnol os yw myfyrwyr yn gwneud lleoliad. Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS - £ 13

Er ei fod yn ddewisol, argymhellir yn gryf eich bod yn cofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn, yn enwedig os ydych yn debygol o gael lleoliadau bob blwyddyn ac yn dymuno dilyn gyrfa ar ôl Prifysgol lle mae gwiriad DBS yn ofyniad. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 19 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS well. 

Arall: Teithio

Mae'r gost yn dibynnu ar leoliad y traethawd hir

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).
 
I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y Meistr Seicoleg hon.

Datganiad derbyn

Mae hon yn rhaglen Meistr Seicoleg Glinigol a addysgir ac ni fydd ei chwblhau yn eich cymhwyso i ymarfer fel Seicolegydd Clinigol yn y DU, nac yn gwarantu eich bod yn cael eich derbyn ar gwrs DClinPsy. Fodd bynnag, bydd y sgiliau rydych chi'n eu datblygu yn gwella cymwysiadau ar gyfer rhaglenni hyfforddiant proffesiynol, swyddi Seicolegydd Cynorthwyol, a swyddi Cynorthwyydd Ymchwil mewn lleoliadau clinigol ac yn eich gosod ar wahân i ymgeiswyr sydd â gradd Seicoleg israddedig yn unig. Gall myfyrwyr hefyd symud ymlaen i a seicoleg PhD / Gradd ymchwil seicoleg.

Darganfyddwch fwy am ymchwil yn USW >>

Gyrfaoedd enghreifftiol:

Rhaglenni doethuriaeth seicoleg glinigol: Mae'r rhain yn gyrsiau hyfforddi hynod boblogaidd a chystadleuol ac mae'n debygol y bydd gan ymgeiswyr llwyddiannus brofiad gwaith mewn lleoliad priodol yn ogystal â chymwysterau addas. Bydd profiad ymchwil cymhwysol fel casglu data seicolegol o boblogaeth briodol yn ychwanegiad defnyddiol at gais am hyfforddiant pellach. Bydd yr hyfforddiant ymchwil helaeth a'r traethawd hir cymhwysol a gwblhawyd yn y rhaglen MSc hon yn cyfrannu at gymwysiadau mwy cadarn i raglenni doethuriaeth Glinigol. 

Swyddi Seicolegydd Cynorthwyol: Mae'r rhain yn swyddi y gofynnir amdanynt gyda llawer o ymgeiswyr am bob swydd; yn anad dim oherwydd gall profiad fel Seicolegydd Cynorthwyol helpu i gefnogi cais i raglenni hyfforddi doethuriaeth glinigol. Bydd cwblhau'r rhaglen MSc hon yn llwyddiannus yn awgrymu ymrwymiad i yrfa mewn seicoleg glinigol yn ogystal â datblygu sgiliau a gwybodaeth sy'n fwy datblygedig na'r rhai a enillwyd yn ystod gradd israddedig. 

Swyddi Cynorthwyydd Ymchwil: Mae ymchwil seicolegol ragorol yn hynod bwysig ym maes seicoleg glinigol. Bydd y ffocws ymchwil helaeth a'r traethawd hir a gwblhawyd yn y rhaglen hon yn darparu ystod o sgiliau ymchwil i raddedigion gan gynnwys y gallu i werthuso llenyddiaeth, ymchwil a chymwysiadau ym maes seicoleg glinigol yn feirniadol, ynghyd â phrofiad o ddylunio, cynnal, ysgrifennu. , a lledaenu ymchwil seicolegol o ansawdd da. Mae'r rhain yn sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn cael eu gwerthfawrogi mewn ystod o swyddi Cynorthwyydd Ymchwil.