Glynta.5192a895.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

MSc Seiciatreg Glinigol (Cyflenwi Ar-lein)

Mae iechyd meddwl yn dod yn fwyfwy heriol ac amlddisgyblaethol. Yn ymarferol felly mae'n hanfodol gallu delio â sefyllfaoedd cymhleth y gallech eu hwynebu fel gweithiwr gofal iechyd proffesiynol, yn hyderus.

Caiff y cwrs meistr hwn ei gyd-redeg gyda'n partner cydweithredol Diploma MSc, mae'r cwrs meistr hwn yn ddilyniant o'r Diploma Ôl-raddedig mewn Seiciatreg Glinigol, ac ar ôl cwblhau'r cwrs byddwch yn derbyn gradd Meistr mewn Seiciatreg Glinigol gan Brifysgol Cymru. 

Bydd y cwrs hwn yn galluogi'r rheini sy'n gweithio mewn gofal sylfaenol neu unedau arbenigol i gymryd diddordeb arbenigol mewn seiciatreg glinigol ac yn y pen draw wella eu gofal i gleifion sy'n arddangos symptomau seiciatryddol.

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

 [Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r pwys mwyaf i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8
Rhan amser 2 flynedd Medi Ar-lein 8
2022 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8

Modiwl Un - Methodolegau Ymchwil a Gwerthuso Beirniadol 

Byddwch yn dysgu mewn ffordd debyg i sut y gwnaethoch chi ddysgu ar y Diploma Ôl-raddedig; fodd bynnag, mae'r modiwl hwn yn cael ei redeg dros 12 wythnos. 

Modiwl Dau - Prosiect Proffesiynol

I gynhyrchu'r prosiect proffesiynol byddwch yn parhau i astudio ar-lein; fodd bynnag, mae llawer o'r gwaith yn hunangyfeiriedig. Bydd gennych diwtor

ymroddedig y bydd disgwyl i chi ryngweithio ag ef bob wythnos. Byddwch yn dewis prosiect penodol ac yn cyflwyno crynodeb / cynnig prosiect o oddeutu

1,200 o eiriau.

Dysgu 

Disgwylir i fyfyrwyr yn yr 8 wythnos gyntaf ryngweithio â'u tiwtor yn wythnosol. Mae myfyrwyr yn dewis prosiect penodol ac yn cyflwyno crynodeb / cynnig prosiect (tua 1,500 o eiriau).

Ar ôl i'r cynnig gael ei gymeradwyo, cwblheir y prosiect proffesiynol (10,500 gair) ei hun trwy arweiniad a goruchwyliaeth ar-lein a gynigir gan y tiwtor. Bydd y myfyriwr a'r tiwtor yn rhyngweithio'n rheolaidd (wythnosol) ar y maes trafod myfyrwyr / tiwtor pwrpasol neu trwy unrhyw ddulliau cyfathrebu eraill y mae'r ddau barti yn eu hystyried yn briodol (ffôn / SKYPE / e-bost). Cofnodir nodyn o unrhyw gyfathrebu llafar gyda'r tiwtor yng nghyfnodolyn y myfyriwr gan y myfyriwr.

Cyfleusterau 

Cyflwynir y cwrs Seiciatreg Glinigol trwy Moodle - ein platfform dysgu rhithwir. Byddwch yn cael arweiniad llawn ar sut i wneud y gorau o Moodle, gan gynnwys y fforymau trafod a'r fforwm cymdeithasol.

Bydd gennych fynediad i holl ddeunyddiau dysgu'r Brifysgol gan gynnwys cyfnodolion a chyhoeddiadau ar-lein

Er mwyn sicrhau eich lle ar y cwrs, bydd ymgeiswyr fel arfer yn meddu ar radd gyntaf neu gyfwerth (gan gynnwys cymwysterau rhyngwladol) mewn maes gofal iechyd proffesiynol perthnasol, fel gradd feddygol neu nyrsio. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig heb y cymwysterau cydnabyddedig hyn yn cael eu hystyried yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad blaenorol.

Mewn rhai achosion, efallai y gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno darn o waith i'w asesu er mwyn cadarnhau eu bod yn gallu gweithio'n gyffyrddus ar lefel ôl-raddedig, a dangos y wybodaeth glinigol a phroffesiynol ofynnol.

I astudio dros flwyddyn bydd angen i chi fod wedi cwblhau'r Diploma Ôl-raddedig mewn Seiciatreg Glinigol yn llwyddiannus - naill ai gyda Diploma MSc neu brifysgol arall yn y DU wedi cwblhau modiwlau tebyg. Gallwn drafod hyn gyda chi fel rhan o'ch cais.

 

Gofynion Iaith Saesneg 

Mae hyfedredd yn yr Iaith Saesneg hefyd yn hanfodol i gwblhau ein cyrsiau. Os NID Saesneg yw eich iaith gyntaf, gofynnwn am brawf cymhwysedd yn ystod y broses ymgeisio. Rydym yn gallu derbyn sgôr gyffredinol IELTS o 6.0 (gydag isafswm o 5.5 ar gyfer pob band) neu gymhwyster cyfatebol.

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc. Cyfeiriwch at eu gwefan am wybodaeth ffioedd. 

Ffioedd Awst 2019 - Gorffennaf 2020 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Costau Ychwanegol

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun.

Os gwelwch yn dda cofrestru a gwneud cais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn. 

Mae mynychder uchel o symptomau iechyd meddwl yn bodoli mewn practis cyffredinol. Mae salwch meddwl yn cyfrif am faich mawr o glefyd gyda thua 1 o bob 4 o bobl yn y DU yn debygol o brofi problem iechyd meddwl bob blwyddyn. Felly, mewn ymarfer clinigol mae'n debygol iawn y bydd cyflwyniad a dilyniant cyntaf y rhai sy'n dioddef o gyflyrau iechyd meddwl yn cael eu hasesu a'u rheoli mewn practis cyffredinol, neu gan bobl nad ydynt yn seiciatryddion mewn gofal sylfaenol neu eilaidd.

Felly, mae angen i'r gweithwyr proffesiynol gofal iechyd ar y rheng flaen, gan gynnwys gofal sylfaenol ac unedau arbenigol, feddu ar y sgiliau a'r wybodaeth arbenigol i ddelio â chleifion iechyd meddwl yn hyderus ac yn effeithiol. Bydd y cwrs hwn yn rhoi'r wybodaeth honno i chi.


GWYBODAETH DEFNYDDIOL