Mae'r cwrs Nyrsio Cymunedol Plant MSc aml-broffesiynol hwn wedi'i gynllunio ar gyfer nyrsys plant cymwys sy'n dymuno cydgrynhoi neu baratoi ar gyfer rôl arwain o fewn cyd-destun cymunedol. 

Mae gallu dadansoddi a gwerthuso polisi ac ymarfer yn feirniadol yn ganolbwynt i'r cwrs hwn. Ei nod yw datblygu gweithwyr proffesiynol sy'n gallu cyrchu gwybodaeth yn annibynnol a'i defnyddio i asesu, gwerthuso a lledaenu'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer gofal nyrsio cymunedol yn feirniadol. 

Bydd yn gwella eich gwybodaeth am reoli plant ag anghenion cymhleth, cyflyrau sy'n cyfyngu ar fywyd a gofynion gofal arbenigol, ac yn rhoi'r sgiliau i chi gefnogi teuluoedd y mae'r ffocws yn darparu gofal iddynt yn nes at adref. 

Byddwch yn datblygu gwybodaeth arbenigol mewn gwneud penderfyniadau, y gyfraith, moeseg a gwaith tîm amlddisgyblaethol, yn ogystal â'r hyder i arwain, datblygu a sicrhau newid mewn gofal cymunedol a sylfaenol. 

Byddwch yn ennill cymhwyster ymarfer arbenigol cofnodadwy mewn Nyrsio Cymunedol i Blant yn ogystal â'r cymhwyster Meistr, a bydd eich cymwyseddau proffesiynol, fel y'u nodwyd gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC), yn cael eu hasesu mewn theori ac ymarfer trwy 40 diwrnod o leoliadau clinigol ymarferol. . Ar hyn o bryd mae'r cwrs Nyrsio Plant Cymunedol hwn yn cael ei ariannu gan adran Gweithlu, Gwasanaethau Addysg a Datblygu Llywodraeth Cymru. 

Mae'r cwrs hwn yn cael ei ddiweddaru ar hyn o bryd yn unol â safonau addysg newydd yr NMC ar gyfer Cymhwyster Ymarferydd Arbenigol, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen am ragor o wybodaeth am lefel astudio a chynnwys y cwrs: Michelle Panniers [email protected]

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A

Blwyddyn Un

Yn ystod blwyddyn gyntaf yr astudiaeth, byddwch yn ymgymryd â thri modiwl craidd:

 • Hanfodion Ymarfer Cymunedol - 30 credyd
  Mae'r modiwl hwn yn eich paratoi i weithio'n ddiogel, yn effeithiol ac yn effeithlon mewn lleoliad cymunedol, gyda chleifion, cleientiaid, teuluoedd, cydweithwyr ac aelodau o dimau amlddisgyblaethol ac amlasiantaethol.

 • Gwneud Penderfyniadau - 10 credyd
  Mae'r modiwl hwn yn eich galluogi i archwilio'n feirniadol brosesau gwneud penderfyniadau fel y maent yn ymwneud ag ymarfer.

 • Ymarferydd Arbenigol (nyrsio cymunedol plant) - 20 credyd
  Mae'r modiwl hwn yn eich paratoi i ddatblygu gwybodaeth arbenigol ac arbenigedd clinigol arbenigol, yng nghyd-destun cymhleth a newidiol gofalu am, a gweithio gyda, phlant, pobl ifanc, a'u teuluoedd mewn lleoliadau cymunedol.

Blwyddyn Dau

Yn ystod yr ail flwyddyn astudio, byddwch yn ymgymryd ag un modiwl craidd a dau fodiwl dewisol. Penderfynir ar fodiwlau dewisol ar ddiwedd blwyddyn un. Rhaid i fyfyrwyr astudio 60 credyd y flwyddyn. 


Modiwl craidd

 • Dulliau ymchwil ar gyfer ymarfer - 20 credyd 
  Bydd y modiwl hwn yn rhoi sylfaen gynhwysfawr i chi mewn paradeimau a dulliau ymchwil. A bydd yn eich galluogi i ddangos arfarniad beirniadol a synthesis ynghylch y berthynas rhwng y cyd-destun ymchwil, cwestiwn ymchwil, dull a datblygu gwybodaeth.


Modiwlau dewisol

 • Trosglwyddo a Pharhad Gofal - 20 credyd
  Mae'r modiwl hwn yn sicrhau eich bod yn datblygu'r wybodaeth, y sgiliau, yr agweddau a'r galluoedd i asesu, cynllunio ac adolygu'r prosesau gofal a throsiannol parhaus ar gyfer plant a / neu bobl ifanc.

 • Y gyfraith, moeseg a rhagnodi nyrsys - 20 credyd
  Mae'r modiwl hwn i chi ei ddefnyddio a llunio barn am y fframweithiau cyfreithiol a moesegol sy'n ymwneud â chleifion a chleientiaid mewn cymdeithas, i ddadansoddi'ch atebolrwydd, a'ch paratoi i ragnodi'n ddiogel, yn briodol ac yn gost-effeithiol o'r fformiwlari ymarferwyr cymunedol ar gyfer nyrsys-ragnodwyr.

 • Rheoli symptomau pediatreg o fewn gofal lliniarol - 20 credyd
  Mae'r modiwl hwn yn eich galluogi i archwilio materion manwl sy'n codi o ofal lliniarol pediatreg cyfoes yn enwedig mewn perthynas â rheoli symptomau.

 • Trosglwyddo a pharhad - 20 credyd 
  Mae'r modiwl hwn yn eich galluogi i ddatblygu dealltwriaeth systematig o'r wybodaeth, y sgiliau, yr agweddau a'r galluoedd sy'n ofynnol i asesu, cynllunio, adolygu a gwerthuso prosesau gofal a throsiannol parhaus ar gyfer plant a / neu bobl ifanc yn feirniadol.

Dysgu

Mae'r NMC yn ei gwneud yn ofynnol cwblhau deugain diwrnod academaidd. Mae dau ddeg chwech o'r rhain yn gofyn am bresenoldeb ar y campws ar ddydd Mawrth, o fis Medi i fis Mai. Bydd y pedwar diwrnod ar ddeg academaidd eraill yn hunangyfeiriedig ac yn cael eu recordio ar ddyddiadur cwrs. 

Mae pob diwrnod academaidd yn cael ei gyfrif fel 7.5 awr, ac felly'n cyflawni 300 awr o ymdrech myfyrwyr. Fe'ch addysgir ochr yn ochr â nyrsys cymunedol eraill gan aelodau o'r tîm sydd â SPQ y gellir ei recordio gyda'r NMC, a rhai ymarferwyr. 

Mae dulliau addysgu a dysgu yn cynnwys darlithoedd, sesiynau tiwtorial, gweithdai ac astudio hunangyfeiriedig. 

Os ydych wedi ymgymryd â'r 30-credyd Hanfodion modiwl Ymarfer Cymunedol o fewn y pum mlynedd diwethaf, gellir trosglwyddo hyn i'r MSc. 

Gall myfyrwyr ddewis gorffen ar ôl dwy flynedd ac ymadael â diploma ôl-raddedig a SPQ. Sylwch, nid yw'r drydedd flwyddyn yn cael ei hariannu gan WEDS. 

Asesiad

Byddwch yn cael eich asesu trwy ystod o ddulliau gan gynnwys ysgrifennu traethodau ac astudiaethau achos, cyflwyniadau ffurfiol, cyflwyniadau poster, arholiadau, traethawd hir, adolygiadau llenyddiaeth ac asesiadau ymarfer clinigol. 

Blwyddyn Un

Modiwl Hanfodion
Bydd yr asesiad ymarferol yn gofyn am ddatblygu a chwblhau portffolio sy'n dangos cyflawniad y pedwar canlyniad dysgu clinigol. Bydd yr asesiad academaidd ar ffurf astudiaeth achos 5000 gair yn archwilio'r canlyniadau damcaniaethol sy'n gysylltiedig â'r pedair thema yn fanwl.

Gwneud penderfyniadau
Cwblhau tri 'gweithgaredd galluogi' academaidd. Bydd y gweithgareddau hyn yn ystyried penderfyniadau a wneir gennych chi'ch hun yn ymwneud â'ch gweithle eich hun. Mae gan bob gweithgaredd yr un pwysiad a bydd yn cael ei farcio allan o 100. Cwblhau portffolio clinigol o dystiolaeth sy'n cefnogi ac yn dangos y penderfyniadau a wnaed (yn yr aseiniad Crynodol).

Ymarferydd Arbenigol (nyrsio cymunedol plant)
Mentor cymeradwyo dilysu cyflawniad y pum canlyniad dysgu clinigol. Yn academaidd byddwch yn cyflwyno cyflwyniad llafar 20 munud o brosiect gwella byr, ac adroddiad ysgrifenedig 2000 gair.

Blwyddyn Dau 

Dulliau ymchwil ar gyfer ymarfer

Cynnig ymchwil 6,000 gair. Nid oes unrhyw ganlyniadau dysgu clinigol yn gysylltiedig â'r modiwl hwn.

Y Gyfraith, Moeseg a Rhagnodi Nyrsys

Cyflwyniad poster yn archwilio un o themâu'r modiwl hwn sy'n berthnasol i Nyrsio Iechyd Cymunedol. Arholiad ysgrifenedig sy'n cynnwys pedair rhan. Ac i sicrhau canlyniad dysgu clinigol, sy'n anelu at gydnabod materion moesegol a chyfreithiol sydd â goblygiadau i ymarfer nyrsio a chymryd camau priodol

Rheoli Symptomau Pediatreg o fewn Gofal Lliniarol

Adolygiad beirniadol 3,000 gair o agwedd a ddewiswyd o ofal lliniarol pediatreg, a chyflawni canlyniad dysgu clinigol.

Byw'n Dda gyda Chyflyrau Iechyd Tymor Hir

Astudiaeth achos sy'n nodi unigolyn ag o leiaf un cyflwr iechyd tymor hir, sy'n archwilio'n feirniadol sut mae'r gweithiwr proffesiynol yn gweithio gyda'r defnyddiwr gwasanaeth a gweithiwr proffesiynol arall i'w alluogi i wella ei iechyd a'i les. Un canlyniad dysgu clinigol i'w gyflawni.

Ar ôl dwy flynedd byddwch yn ennill cymhwyster ymarfer arbenigol cofnodadwy gyda'r NMC ac opsiwn i adael y cwrs gyda PgDiploma.

Blwyddyn Tri

Traethawd Hir

Ar ôl tair blynedd byddwch yn ennill y cymhwyster MSc.

Achrediadau

Wedi'i achredu gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. Mae Sefydliad Cymru yn Sefydliad Addysg Cymeradwy NMC (AEI). 


Lleoliadau

Ar y cwrs Nyrsio Cymunedol Plant hwn, byddwch yn cynnal deugain diwrnod ymarfer clinigol rhwng Medi a Mai mewn lleoliad cymunedol sy'n diwallu anghenion plant a phobl ifanc. Yn ddelfrydol dylech fod yn gweithio mewn lleoliad cymunedol, fodd bynnag, os na, bydd angen i chi drafod lleoliad gyda thîm yng Nghymru. Tra byddwch chi mewn ymarfer clinigol, rhoddir mentor i chi a fydd yn asesu eich cymhwysedd clinigol. 

Gall myfyrwyr drefnu lleoliadau gyda thimau ac ymarferwyr priodol i gynorthwyo eu dealltwriaeth o'r canlyniadau dysgu clinigol. Mae cymorth i ddod o hyd i leoliadau addas ar gael pe bai ei angen arnoch. Nid oes gan y cwrs Nyrsio Cymunedol i Blant unrhyw bartneriaethau cyfnewid, er y gall y myfyrwyr drefnu lleoliadau y tu allan i Gymru os bernir eu bod yn ddefnyddiol wrth gyflawni'r canlyniadau dysgu clinigol. 

Darlithwyr


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Rhaid i ymgeiswyr fod â chofrestriad lefel gyntaf gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) a bod ar ran 8 neu 15 o'r NMC cofrestr. 

Mae'n rhaid eich bod wedi ennill statws credyd o 120 credyd * ar Lefel 6 (Gradd) neu wedi astudio o'r blaen ar Lefel 7, ee diploma ôl-raddedig. 

Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Gwell (DBS) ar y Gweithlu Plant ac Oedolion a Rhestrau Gwahardd Plant ac Oedolion. (Cyfwerth tramor sy'n ofynnol ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn uk) 

* Os nad ydych wedi cyflawni 120 credyd Lefel 6, mae yna broses Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) y gallwch chi ymgymryd â hi. 

Ffioedd: Ariennir y cwrs hwn yn llawn gan Lywodraeth Cymru am ddwy flynedd yn unig. Mae'r drydedd flwyddyn yn hunangyllidol ac nid yw Llywodraeth Cymru yn talu amdani. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025 

Fel rheol, cefnogir y cyrsiau hyn gan gomisiynwyr Llywodraeth Cymru mewn cydweithrediad â Byrddau iechyd Prifysgol y GIG  

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

Fel rheol, cefnogir y cyrsiau hyn gan gomisiynwyr Llywodraeth Cymru mewn cydweithrediad â Byrddau iechyd Prifysgol y GIG 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

DBS * £ 47.20 

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS * £ 13 

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS well. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am / talu ffioedd dysgu a chostau byw 

Tra'ch bod chi'n astudio bydd gennych ddau brif gost - ffioedd dysgu a chostau byw. Gallwch gael ystod o gyllid i helpu gyda'r costau hyn. 

Mae yna nifer o ffyrdd i ariannu eich astudiaeth ôl-raddedig. Gall hyn fod trwy gyllid myfyrwyr, bwrsariaethau neu gymorth gan grantiau, ymddiriedolaethau ac elusennau (gweler Cyllid Amgen), neu gyfuniad o'r tri. 

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ariannu eich ffioedd dysgu ôl-raddedig a'ch costau byw. 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs Nyrsio Cymunedol Plant hwn. 

Datganiad derbyn

Mae ymgymryd â'r cwrs Nyrsio Cymunedol Plant hwn yn sicrhau y byddwch yn graddio gyda'r wybodaeth, y sgiliau, y cymwyseddau a'r gallu i ddarparu gofal nyrsio diogel ac effeithiol mewn lleoliadau cymunedol. Yn ogystal, mae rheolwyr gweithwyr, comisiynwyr a Llywodraeth Cymru yn gwerthfawrogi cael gweithwyr sydd â chymhwyster ymarferydd arbenigol.