Mae'r cwrs rhan-amser hwn ar gyfer nyrsys cofrestredig sy'n gweithio mewn lleoliad cymunedol sy'n dyheu am fod yn arweinwyr nyrsio ardal. 

Ar hyn o bryd mae'n ofynnol bod gan yr holl staff sy'n gwneud cais am swyddi arweinyddiaeth band 6 a band 7 mewn timau nyrsio ardal SPQ (neu'n gweithio tuag atynt) felly mae hwn yn gymhwyster hanfodol i'w ennill os ydych chi am wella'ch gyrfa o fewn gwasanaethau cymunedol. 

Mae'r cwrs SPQ hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu eich sgiliau arwain a dylanwadu felly byddwch yn datblygu'r hyder i weithredu gwelliannau ansawdd ac arwain timau nyrsio mawr. Bydd ei gwblhau'n llwyddiannus yn arwain at gofrestru Cymhwyster Ymarfer Arbenigol (SPQ) mewn nyrsio ardal. 

Ariennir y cwrs nyrsio ardal hwn yn llawn gan Lywodraeth Cymru am y ddwy flynedd gyntaf ac mae'n rhoi dealltwriaeth gynhwysfawr a thrylwyr i chi o'r agenda iechyd sylfaenol a chymunedol gyfoes.

Mae'r cwrs hwn yn cael ei ddiweddaru ar hyn o bryd yn unol â safonau addysg newydd yr NMC ar gyfer Cymhwyster Ymarferydd Arbenigol, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen am ragor o wybodaeth am lefel astudio a chynnwys y cwrs: Angela Hiscocks, [email protected]

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A

Mae nyrsio ardal yn golygu gweithio ar y cyd â chleifion, teulu, gofalwyr, nyrsys cymunedol eraill, gweithwyr iechyd proffesiynol ac unigolion o sefydliadau statudol a gwirfoddol. O'r herwydd, bydd y cwrs hwn yn gwella'ch sgiliau arwain ac yn annog sgiliau ymholi myfyriol, hunanymwybyddiaeth, pendantrwydd a sgiliau meddwl beirniadol. Mae rhagoriaeth mewn rheoli llwyth achosion hefyd yn cael ei feithrin. 

Blwyddyn Un

Yn ystod blwyddyn gyntaf yr astudiaeth, byddwch yn ymgymryd â thri modiwl craidd. 

Hanfodion Ymarfer Cymunedol - 30 credyd
Mae'r modiwl hwn yn eich paratoi i weithio'n ddiogel, yn effeithiol ac yn effeithlon mewn lleoliad cymunedol, gyda chleifion, cleientiaid, teuluoedd, cydweithwyr ac aelodau o dimau amlddisgyblaethol ac amlasiantaethol. 

Gwneud Penderfyniadau - 10 credyd
Mae'r modiwl hwn yn eich galluogi i archwilio'n feirniadol brosesau gwneud penderfyniadau fel y maent yn ymwneud ag ymarfer.

Ymarferydd Arbenigol (nyrsio ardal) - 20 credyd
Mae'r modiwl yn galluogi myfyrwyr i ddadansoddi'n feirniadol wybodaeth ac arbenigedd ymarfer arbenigol nyrsio ardal yng nghyd-destun amrywiaeth o leoliadau, cymhlethdod a newid. Mae'n hyrwyddo paratoi a fydd yn galluogi myfyrwyr i arwain wrth weithio fel clinigwr arbenigol, gan addasu i gwrdd â heriau, i ddatblygu sgiliau cyffredinol ac arbenigol er mwyn darparu gofal amserol a chynhwysfawr i unigolion a phoblogaethau, gan sicrhau'r iechyd mwyaf posibl ar draws pob sector o'r gymuned.

Blwyddyn Dau

Yn ystod yr ail flwyddyn astudio, byddwch yn ymgymryd â dau neu dri modiwl. 

Modiwlau craidd

Y gyfraith, moeseg a rhagnodi nyrsys - 20 credyd
Nod y modiwl hwn yw eich cynorthwyo i ddefnyddio a llunio barn am y fframweithiau cyfreithiol a moesegol sy'n ymwneud â chleifion a chleientiaid mewn cymdeithas. Dadansoddi atebolrwydd Nyrsys Iechyd Cymunedol a pharatoi cyfranogwyr cymunedol i ragnodi'n ddiogel, yn briodol ac yn gost-effeithiol o'r fformiwlari ymarferwyr cymunedol ar gyfer nyrsys-ragnodwyr.

Prosiect Ymchwil - 20 credyd
Nod y modiwl hwn yw darparu sylfaen gynhwysfawr mewn paradeimau a dulliau ymchwil. Galluogi'r myfyriwr i ddangos arfarniad beirniadol a synthesis ynghylch y berthynas rhwng y cyd-destun ymchwil, cwestiwn ymchwil, dull a datblygu gwybodaeth.

Modiwlau dewisol

Penderfynir ar fodiwlau dewisol ar ddiwedd blwyddyn un. Rhaid i fyfyrwyr astudio 60 credyd y flwyddyn. 

Diabetes - 20 credyd
Nod y modiwl hwn yw eich galluogi i gaffael gwybodaeth bellach yn seiliedig ar dystiolaeth o faterion sy'n ymwneud â gofal diabetes a deall pwysigrwydd dull amlddisgyblaethol yng ngofal pobl â diabetes.

Byw'n dda gyda chyflyrau iechyd tymor hir - 20 credyd
Nod y modiwl hwn yw gwella gwybodaeth a dealltwriaeth o Gyflyrau Iechyd Tymor Hir a'i reolaeth er mwyn galluogi Defnyddwyr Gwasanaeth i fyw gyda'r cyflyrau a gwella eu hiechyd a'u lles. 

Mân Salwch - 20 credyd
Mae'r modiwl hwn yn eich galluogi chi, fel ymarferydd cyswllt cyntaf, i ennill gwybodaeth a sgiliau clinigol i ddiwallu anghenion iechyd poblogaeth y practis wrth ddarparu gofal ar gyfer ystod o fân afiechydon di-wahaniaeth a / neu fân anafiadau (mae'r ffocws yn bennaf ar nyrs y practis cyffredinol. rôl).

Dysgu

Addysgir y cwrs ar gampws Glyntaff lle cewch eich dysgu ochr yn ochr â nyrsys cymunedol eraill. Mae gan y tîm academaidd y cymhwyster SPQ ac fe'u cefnogir gan aelodau eraill o'r tîm academaidd ac ymarferwyr.

Mae'r NMC yn ei gwneud yn ofynnol cwblhau deugain diwrnod academaidd. Mae angen mynychu chwech ar hugain o'r rhain ar ddydd Mawrth, o fis Medi i fis Mai. Bydd y pedwar diwrnod ar ddeg academaidd eraill yn hunangyfeiriedig ac yn cael eu recordio mewn dyddiadur cwrs.

Mae pob diwrnod academaidd yn cael ei gyfrif fel 7.5 awr, ac felly'n cyflawni 300 awr o ymdrech myfyrwyr. Byddwch hefyd yn cynnal 40 diwrnod ymarfer clinigol rhwng Medi a Mai, eto'n cyfateb i 7.5 awr, a thrwy hynny 300 awr o ymdrech myfyrwyr.

Mae dulliau addysgu a dysgu yn cynnwys darlithoedd, sesiynau tiwtorial, gweithdai ac astudio hunangyfeiriedig.
Os ydych wedi ymgymryd â'r modiwl Hanfodion Ymarfer Cymunedol (30 credyd) yn ystod y pum mlynedd diwethaf, gellir trosglwyddo hwn i'r radd.

Wrth ymgymryd â'r cwrs byddwch yn cwrdd â gofynion Safonau'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) (1994) ar gyfer addysg ac ymarfer arbenigol. Ar ôl ei gwblhau'n llwyddiannus byddwch yn cael cymhwyster ymarferydd arbenigol (SPQ), a gofnodir gyda'r NMC, yn ogystal ag MSc (Anrh) Astudiaethau Iechyd Cymunedol (Nyrsio Ardal Ymarferydd Arbenigol).

Sylwch, mae'r cwrs hwn wedi'i ariannu'n llawn gan adran Gweithlu, Gwasanaethau Addysg a Datblygu Llywodraeth Cymru.

Asesiad

Byddwch yn cael eich asesu gan ddefnyddio ystod o ddulliau gan gynnwys aseiniadau ysgrifenedig ac astudiaethau achos, cyflwyniadau ffurfiol, cyflwyniadau poster, arholiadau, adolygiadau llenyddiaeth ac asesiadau ymarfer clinigol.

Blwyddyn Un 

Hanfodion ymarfer cymunedol
Bydd yr asesiad ymarferol yn gofyn am ddatblygu a chwblhau portffolio sy'n dangos cyflawniad y pedwar canlyniad dysgu clinigol. Bydd yr asesiad academaidd ar ffurf astudiaeth achos 5000 gair yn archwilio'r canlyniadau damcaniaethol sy'n gysylltiedig â'r pedair thema yn fanwl.

Gwneud penderfyniadau
Byddwch yn cwblhau tri 'gweithgaredd galluogi' academaidd. Bydd y gweithgareddau hyn yn ystyried penderfyniadau a wneir gennych chi'ch hun yn ymwneud â'ch gweithle eich hun. Mae gan bob gweithgaredd yr un pwysiad a bydd yn cael ei farcio allan o 100. Cwblhau portffolio clinigol o dystiolaeth sy'n cefnogi ac yn dangos y penderfyniadau a wnaed (yn yr aseiniad Crynodol).

Ymarferydd arbenigol (Nyrsio Dosbarth)
Yn academaidd byddwch yn cyflwyno cyflwyniad llafar 20 munud o ymarfer gwella ansawdd byr yn eich maes ymarfer. Mentor cymeradwyo dilysu cyflawniad y chwe chanlyniad dysgu clinigol.

Blwyddyn Dau 

Y gyfraith, moeseg a rhagnodi nyrsys
Cyflwyniad poster yn archwilio un o themâu'r modiwl hwn sy'n berthnasol i Nyrsio Iechyd Cymunedol, sy'n ceisio cydnabod materion moesegol a chyfreithiol sydd â goblygiadau i ymarfer nyrsio a chymryd camau priodol. Arholiad ysgrifenedig sy'n cynnwys pedair rhan ac i gyflawni 2 ganlyniad dysgu clinigol.

Prosiect ymarfer - 40 credyd
Adolygiad ysgrifenedig o 6,000 o eiriau yn mynd i’r afael â maes pwnc a drafodwyd, gan archwilio’r berthynas rhwng y theori sy’n sail i ymarfer myfyriwr a’i gymhwysiad i ymarfer. Cynnwys argymhellion y gellir eu lledaenu ac i gyflawni'r pedwar canlyniad dysgu clinigol.

Prosiect ymarfer - 20 credyd
Aseiniad ysgrifenedig 3,000 gair sy'n archwilio, yn fanwl, faes wedi'i negodi o gylch ymarfer y myfyrwyr. Rhaid i'r astudiaeth fynd i'r afael â'r berthynas rhwng y theori sy'n sail i ymarfer myfyrwyr a'i chymhwysiad i ymarfer. Dau ganlyniad dysgu clinigol i'w cyflawni.

Diabetes
Aseiniad 3,000 gair yn canolbwyntio ar agwedd ar ofal diabetes, yn archwilio llenyddiaeth berthnasol ac yn trafod goblygiadau ar gyfer gofal diabetes. Un canlyniad dysgu clinigol i'w gyflawni

Byw'n dda gyda chyflyrau iechyd tymor hir
Astudiaeth achos sy'n nodi unigolyn ag o leiaf un Cyflwr Iechyd Tymor Hir, sy'n archwilio'n feirniadol sut mae'r gweithiwr proffesiynol yn gweithio gyda'r defnyddiwr gwasanaeth a gweithiwr proffesiynol arall i'w alluogi i wella ei iechyd a'i les. Un canlyniad dysgu clinigol i'w gyflawni.

Mân salwch
Bydd y myfyriwr yn ymgymryd â darn ysgrifenedig o 3000 o waith, lle bydd angen iddo ddadansoddi'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer rheoli a thrin pum senario ffarmacolegol rhagnodedig 'a welir yn gyffredin yn ymarferol. Tri chanlyniad dysgu clinigol i'w gyflawni.

Achrediadau

Mae Sefydliad Cymru yn Sefydliad Addysg Cymeradwy NMC (AEI).

Lleoliadau

Rhaid i fyfyrwyr gyflawni 40 diwrnod clinigol mewn lleoliad cymunedol sy'n diwallu anghenion cleientiaid sy'n oedolion. Gall myfyrwyr drefnu lleoliadau gyda thimau ac ymarferwyr priodol i gynorthwyo eu dealltwriaeth o'r canlyniadau dysgu clinigol.

Yn gyffredinol, bydd y mentor yn galluogi'r myfyriwr i ddod o hyd i leoliadau defnyddiol. Nid oes gan y cwrs unrhyw bartneriaethau cyfnewid, er y gall y myfyrwyr drefnu lleoliadau y tu allan i Gymru os bernir eu bod yn ddefnyddiol wrth gyflawni'r canlyniadau dysgu clinigol.

Bydd myfyrwyr yn ennill sgiliau mewn cyfathrebu, cyflwyno, dadansoddi, datrys problemau, TG, myfyrio beirniadol a methodoleg gwella ansawdd. Mae gan arweinydd y cwrs gysylltiadau â rheolwyr timau nyrsio cymunedol mewn chwe bwrdd iechyd.

Cyfleusterau

Fel rhan o'r modiwl Gwneud Penderfyniadau byddwch yn defnyddio'r Ystafell Hydra a ddefnyddir i helpu i ddadansoddi a gwella'r broses o wneud penderfyniadau ar gyfer amrywiaeth o senarios sy'n wynebu gweithwyr proffesiynol ym maes nyrsio ardal.

Darlithwyr

Dysgu gan dîm profiadol iawn o nyrsys cymunedol sydd â dyfnder gwybodaeth ar draws sawl maes.

Cefnogir tîm y cwrs gan aelodau eraill o'r gyfadran nyrsio a siaradwyr allanol sy'n arbenigo yn eu maes pwnc.

Prif aelodau'r tîm yw:


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da.

Rhaid i ymgeiswyr fod â chofrestriad lefel gyntaf gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC). 

Rhaid eich bod wedi caffael statws credyd o 120 credyd ar Lefel 6 (Gradd) neu wedi astudio o'r blaen ar Lefel 7, ee diploma ôl-raddedig. 

Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Gwell (DBS) ar y Gweithlu Plant ac Oedolion a Rhestrau Gwahardd Plant ac Oedolion. (Cyfwerth tramor sy'n ofynnol ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn uk) 

Ffioedd: Ariennir y cwrs hwn yn llawn gan Lywodraeth Cymru.

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

Fel rheol, cefnogir y cyrsiau hyn gan gomisiynwyr Llywodraeth Cymru mewn cydweithrediad â Byrddau iechyd Prifysgol y GIG 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

Fel rheol, cefnogir y cyrsiau hyn gan gomisiynwyr Llywodraeth Cymru mewn cydweithrediad â Byrddau iechyd Prifysgol y GIG 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

DBS * £ 53.20 

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein.

Gwasanaeth Diweddaru DBS * £ 13 

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS well.


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn. 

Datganiad derbyn

Mae ymgymryd â'r cwrs MSc Astudiaethau Iechyd Cymunedol (Nyrsio Ardal) yn sicrhau y byddwch chi'n graddio gyda'r wybodaeth, y sgiliau, y cymwyseddau a'r gallu i ddarparu gofal nyrsio diogel ac effeithiol mewn lleoliadau cymunedol. Yn ogystal, mae rheolwyr gweithwyr, comisiynwyr a Llywodraeth Cymru yn gwerthfawrogi cael gweithwyr sydd â chymhwyster ymarferydd arbenigol. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr o USW, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.