Mae'r MSc Astudiaethau Iechyd Cymunedol (Nyrsio Ymarfer) yn llwybr dilyniant naturiol ar gyfer nyrsys graddedig sy'n dymuno datblygu meistrolaeth mewn ymarfer arbenigol, yn unol â'r Fframwaith Gyrfa Nyrsio Ôl-gofrestru (LlCC, 2010). Nod y cwrs Nyrsio Ymarfer yw datblygu gweithwyr proffesiynol sy'n gallu cyrchu gwybodaeth yn annibynnol a defnyddio'r wybodaeth i asesu, gwerthuso a lledaenu'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer gofal nyrsio cymunedol yn feirniadol. Bydd yn datblygu sgiliau datrys problemau ac yn eich paratoi i gymryd rôl arwain yng nghyd-destun y gymuned. 

Mae'r radd yn cwrdd â'r gofynion penodol a bennir gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) ar gyfer cymhwysedd nyrsio cymunedol. Mae'r NMC er mwyn cyflawni statws ymarferydd arbenigol, rhaid i raddedigion fod wedi cyflawni safonau rhagnodedig, craidd a chymuned-benodol. Pan fyddwch yn cwblhau'r cwrs nyrsio practis hwn yn llwyddiannus, bydd gennych gymhwyster ymarfer arbenigol cofnodadwy mewn Nyrsio Ymarfer Astudiaethau Iechyd Cymunedol. Ariennir dwy flynedd gyntaf y cwrs gan Lywodraeth Cymru. 

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A

Blwyddyn un

  • Hanfodion ymarfer cymunedol
  • Gwneud penderfyniadau
  • Ymarferydd arbenigol

Blwyddyn Dau

Modiwl craidd

  • Dulliau ymchwil

Modiwlau dewisol

  • Y gyfraith, moeseg a rhagnodi nyrsys
  • Pontio
  • Cyflyrau iechyd tymor hir
  • Gofal diabetes
  • Mân salwch i nyrsys gofal sylfaenol

Ar ôl dwy flynedd byddwch yn ennill cymhwyster ymarfer arbenigol cofnodadwy gyda'r NMC ac opsiwn i adael y cwrs gyda PgDiploma. 

Blwyddyn Tri

  • Traethawd Hir

Ar ôl tair blynedd byddwch yn ennill y cymhwyster MSc.

Dysgu

Mae dulliau addysgu a dysgu yn cynnwys darlithoedd, sesiynau tiwtorial, astudio hunangyfeiriedig a gweithdai. 

Byddwch yn cwblhau 40 diwrnod academaidd sy'n rhedeg rhwng Medi a Mehefin. Mae blwyddyn yn gofyn am bresenoldeb bob dydd Mawrth. 

Yn ogystal, byddwch yn ymgymryd â 40 diwrnod clinigol y flwyddyn. Yn ddelfrydol dylech fod yn gweithio mewn lleoliad cymunedol, fodd bynnag, os nad ydych chi'n lleoliadau efallai y byddwch chi'n cael eich trafod. Tra yn ymarferol, rhoddir mentor ichi a fydd yn asesu eich cymhwysedd clinigol. 

Os ydych wedi ymgymryd â'r Hanfodion modiwl Ymarfer Cymunedol (30 credyd) o fewn y pum mlynedd diwethaf, gellir trosglwyddo hyn i'r radd.

Asesiad

Byddwch yn cael eich asesu trwy ystod o ddulliau gan gynnwys ysgrifennu traethodau ac astudiaethau achos, cyflwyniadau ffurfiol, cyflwyniadau poster, arholiadau, traethawd hir, adolygiadau llenyddiaeth ac asesiadau ymarfer clinigol. 

Achrediadau

Mae Sefydliad Cymru yn Sefydliad Addysg Cymeradwy NMC (AEI).

Cyfleusterau

Canolfan Efelychu Clinigol

Darlithwyr

Eileen Munson, arweinydd cwrs


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Rhaid i ymgeiswyr fod â chofrestriad lefel gyntaf gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC). 

Rhaid eich bod wedi caffael statws credyd o 120 credyd ar Lefel 6 (Gradd) neu wedi astudio o'r blaen ar Lefel 7, ee diploma ôl-raddedig. 

Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Gwell (DBS) ar y Gweithlu Plant ac Oedolion a Rhestrau Gwahardd Plant ac Oedolion. (Cyfwerth tramor sy'n ofynnol ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn uk) 

Ffioedd: Ariennir y cwrs hwn yn llawn gan Lywodraeth Cymru.

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

Fel rheol, cefnogir y cyrsiau hyn gan gomisiynwyr Llywodraeth Cymru mewn cydweithrediad â Byrddau iechyd Prifysgol y GIG  

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

Fel rheol, cefnogir y cyrsiau hyn gan gomisiynwyr Llywodraeth Cymru mewn cydweithrediad â Byrddau iechyd Prifysgol y GIG  


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

Gwasanaeth Diweddaru DBS * £ 13 

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS well.

DBS * £ 47.20 

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 44 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein.


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn.

Datganiad derbyn

Mae ymgymryd â'r MSc Astudiaethau Iechyd Cymunedol (Nyrsio Ymarfer) yn sicrhau y byddwch yn graddio gyda'r wybodaeth, y sgiliau, y cymwyseddau a'r gallu i ddarparu gofal nyrsio diogel ac effeithiol mewn lleoliadau cymunedol. Yn ogystal, mae rheolwyr gweithwyr, comisiynwyr a Llywodraeth Cymru yn gwerthfawrogi cael gweithwyr sydd â chymhwyster ymarferydd arbenigol. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr o USW, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.