Mae fforensig cyfrifiadurol yn faes sy'n ehangu'n gyflym, gan arwain at alw cynyddol gan ddiwydiant am archwilwyr fforensig cymwys. Bydd ein gradd MSc Fforensig Cyfrifiadurol yn eich paratoi ar gyfer gyrfa mewn fforensig cyfrifiadurol a diogelwch TG, naill ai ar lefel dechnegol neu reoli. 

Mae ein gradd Meistr mewn Fforensig Cyfrifiadurol wedi'i hardystio gan y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC), sy'n darparu cymorth i sefydliadau allweddol yn y DU wrth iddynt ymdrin ag ymosodiadau seiberddiogelwch. 

Fe'ch dysgir gan dîm a gydnabyddir yn rhyngwladol Grŵp Ymchwil Diogelwch Gwybodaeth y Brifysgol ac bydd siaradwyr allanol yn cyfrannu at gyflawni'r arbenigedd a'r datblygiadau diweddaraf. Mae'r Brifysgol hefyd yn cael ei chydnabod fel Canolfan Ragoriaeth ar gyfer diogelwch gwybodaeth a fforensig cyfrifiadurol gan Gyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu (NPCC). 

2023 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A
2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A

Gall dadansoddwyr cyfrifiaduron fforensig fod yn rhan o ystod o ymchwiliadau, megis twyll ar-lein, ysbïo digidol, gwrthderfysgaeth, meddiant o ddelweddau anghyfreithlon a dwyn gwybodaeth. Byddai ymchwiliad nodweddiadol yn cynnwys nodi a diogelu offer cyfrifiadurol, ac yna defnyddio dulliau fforensig a rhaglenni cyfrifiadurol arbenigol i geisio tystiolaeth. Ymhlith y tasgau mae adfer data o gyfryngau digidol, dadansoddi cofnodion i sefydlu lleoliad dyfais, datgelu llwybrau data, dogfennu’r ymchwiliad yn ofalus, cyflwyno canfyddiadau a bod yn dyst arbenigol yn y llys. 

  • Fforensig Cyfrifiadurol ac Ymchwilio ac Troseddau (20 credyd) 

    Cyfosod gwybodaeth am yr offer, y technegau a'r arferion sy'n gysylltiedig â fforensig cyfrifiadurol. Datblygu gallu'r myfyriwr i gymhwyso egwyddorion fforensig cyfrifiadurol i ystod o broblemau. Gwerthuso, dadansoddi a syntheseiddio gwahanol atebion ar gyfer ystod o faterion fforensig cyfrifiadurol. 
     

  • Technegau Fforensig ac Adfer Data (20 credyd) 
    Cwmpasu ar lefel uwch nifer o egwyddorion ymarferol a damcaniaethol ynghylch Fforensig Cyfrifiaduro ac Adfer Data ar gyfer ystod o wahanol ffynonellau. 
     

  • Diogelwch Rhwydwaith (20 credyd) 
    Galluogi myfyrwyr i werthuso, syntheseiddio a dilysu wrth nodi materion diogelwch a'u heffeithiau cysylltiedig yn erbyn dyfeisiau a phrotocolau sy'n ffurfio rhwydweithiau a systemau dosbarthedig. 
     

  • Rheoli Diogelwch (20 credyd) 
    Darparu gwybodaeth am yr offer a'r technegau sydd ar gael i ddiogelu a rheoli system wybodaeth mewn modd ystyrlon. Datblygu gallu'r myfyrwyr i reoli diogelwch system wybodaeth ar lefel strategol, dactegol a gweithredol. 
     

  • Rheoli Digwyddiad ac Ymateb i Ddigwyddiad (20 credyd) 
    Gwerthuso, dadansoddi a syntheseiddio'r gallu I reoli digwyddiadau ac ymateb iddynt. 
     

  • Methodoleg Rheoli Prosiect ac Ymchwil (20 credyd) 
    Deall datblygiadau cyfredol ym maes rheoli prosiectau, ei dechnegau a'i offer, a phenderfynu ar rai priodol, a'u defnyddio mewn cyd-destunau lle mae yna lawer o ffactorau rhyngweithiol. 
     

  • Prosiect MSc (60 credyd) 
    Rhoi cyfle i fyfyrwyr ddefnyddio ymreolaeth a gwreiddioldeb wrth gymhwyso eu sgiliau cyfrifiadurol, dyfarnu ac ymchwil i broblem gymhleth. Rhoi cyfle i'r myfyriwr ymchwilio i fater amserol o'u dewis, sy'n berthnasol i'r cwrs yn eithaf manwl. Cynhyrchu datrysiad y gellir ei gyfiawnhau i broblem sylweddol sy'n cael ei lywio gan adolygiad beirniadol o ymchwil. Datblygu sgiliau ymchwilio, ymchwilio, ysgrifennu a chyflwyno'r myfyriwr ymhellach fel dysgwr hunangyfeiriedig, ymreolaethol. 


Dysgu 

Bydd myfyrwyr amser llawn fel arfer yn treulio 12 awr mewn dosbarthiadau bob wythnos. Os dewiswch astudio ar sail ran-amser, mae hyn yn cael ei leihau i oddeutu chwe awr bob wythnos. Byddwch yn astudio trwy ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial, sesiynau ymarferol, seminarau a phrosiectau. 


Asesiad 

Bydd angen i chi dreulio cryn dipyn o amser yn gweithio'n annibynnol, yn darllen ac yn paratoi ar gyfer asesiadau. 

Er y gall arddull gwaith cwrs amrywio, mae papurau arddull ymchwil neu draethodau o tua 4,000 o eiriau o hyd yn nodweddiadol. 

Byddwch hefyd yn gweithio ar brosiect ymchwil sylweddol a phrosiect mawr o'ch dewis, lle bydd sgiliau meddwl annibynnol, dadansoddi beirniadol a rheoli prosiect yn bwysig. 

Achrediadau

Wedi'i achredu gan BCS, y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG at ddibenion rhannol fodloni'r gofyniad academaidd ar gyfer cofrestru fel Gweithiwr TG Proffesiynol Siartredig.

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau ar flaen y gad o ran datblygu cyfrifiadurol, sy'n golygu y byddwch chi'n defnyddio'r technolegau diweddaraf mewn labordai o'r radd flaenaf. 

Mae yna Labordy Ymchwilio Digidol, sy'n gyfleuster fforensig cyfrifiadurol sy'n nodweddiadol o'r rhai a ddefnyddir gan asiantaethau gorfodi'r gyfraith i ddadansoddi ffeiliau cyfrifiadurol a chyfryngau digidol i'w defnyddio fel tystiolaeth yn y llys. 

Mae Prifysgol De Cymru wedi dod yn rhan o brosiect i hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr diogelwch cyfrifiadurol. Gallech ymuno â'r frwydr yn erbyn seiberdroseddu yn ein Academi Seiberddiogelwch Genedlaethol a dod yn rhan o'r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr seiberddiogelwch. Byddwch yn astudio yn ein Canolfan Gweithrediadau Diogel sydd wedi'i chynllunio i efelychu'r gweithle. 


Darlithwyr Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer graddedigion sydd ag o leiaf gradd Anrhydedd 2: 2 neu gyfwerth. Dylai ymgeiswyr fel arfer fod yn raddedigion mewn maes cyfrifiadurol neu faes cysylltiedig a bod â sgiliau TG da iawn. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am Saesneg ar lefel IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae'r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich cyfnod astudio ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022   

  • Amser llawn y DU: £9000  

  • Rhyngwladol amser llawn: £14500  

  • Rhan-amser y DU: £1000 fesul 20 credyd  

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023  

  • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau 

  • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau 

  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn.  

Datganiad derbyn 

Byddwch wedi cael cyfle i ddatblygu sgiliau sy'n ymwneud yn gryf â rôl dadansoddwr fforensig cyfrifiadol neu ddadansoddwr diogelwch gwybodaeth. Mae'r rhain yn cynnwys datrys problemau, dull systematig o weithio ac ymwybyddiaeth o safonau a deddfwriaeth diogelwch. 

Bydd graddedigion yr MSc Fforensig Cyfrifiadurol wedi'u paratoi cyfarparu'n dda ar gyfer cyflogaeth, gan gynnwys gweithio i'r heddlu, gwasanaethau diogelwch, y sector masnachol, neu sefydliadau sy'n arbenigo mewn diogelwch cyfrifiaduron. Gallech hefyd symud ymlaen i PhD neu gradd ymchwil cyfrifiadurol. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa'r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd gennym adnoddau helaeth ar-lein i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno eich hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth â cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata o gyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC. Gallwch dderbyn hysbysiadau wythnosol am swyddi drwy e-bost. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy'n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth.