James_.35c2dd98.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

MSc Fforensig Cyfrifiadurol

Mae fforensig cyfrifiadurol yn faes sy'n ehangu'n gyflym, gan arwain at alw cynyddol gan ddiwydiant am archwilwyr fforensig cymwys. Bydd ein gradd MSc Fforensig Cyfrifiadurol yn eich paratoi ar gyfer gyrfa mewn fforensig cyfrifiadurol a diogelwch TG, naill ai ar lefel dechnegol neu reoli. 

Mae ein gradd Meistr mewn Fforensig Cyfrifiadurol wedi'i hardystio gan y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC), sy'n darparu cymorth i sefydliadau allweddol yn y DU wrth iddynt ymdrin ag ymosodiadau seiberddiogelwch. 

Fe'ch dysgir gan dîm a gydnabyddir yn rhyngwladol Grŵp Ymchwil Diogelwch Gwybodaeth y Brifysgol ac bydd siaradwyr allanol yn cyfrannu at gyflawni'r arbenigedd a'r datblygiadau diweddaraf. Mae'r Brifysgol hefyd yn cael ei chydnabod fel Canolfan Ragoriaeth ar gyfer diogelwch gwybodaeth a fforensig cyfrifiadurol gan Gyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu (NPCC). 

Mae'r cwrs hwn yn destun dilysiad.


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A

Gall dadansoddwyr cyfrifiaduron fforensig fod yn rhan o ystod o ymchwiliadau, megis twyll ar-lein, ysbïo digidol, gwrthderfysgaeth, meddiant o ddelweddau anghyfreithlon a dwyn gwybodaeth. Byddai ymchwiliad nodweddiadol yn cynnwys nodi a diogelu offer cyfrifiadurol, ac yna defnyddio dulliau fforensig a rhaglenni cyfrifiadurol arbenigol i geisio tystiolaeth. Ymhlith y tasgau mae adfer data o gyfryngau digidol, dadansoddi cofnodion i sefydlu lleoliad dyfais, datgelu llwybrau data, dogfennu’r ymchwiliad yn ofalus, cyflwyno canfyddiadau a bod yn dyst arbenigol yn y llys. 

 • Fforensig Cyfrifiadurol ac Ymchwilio ac Troseddau (20 credyd) 

  Cyfosod gwybodaeth am yr offer, y technegau a'r arferion sy'n gysylltiedig â fforensig cyfrifiadurol. Datblygu gallu'r myfyriwr i gymhwyso egwyddorion fforensig cyfrifiadurol i ystod o broblemau. Gwerthuso, dadansoddi a syntheseiddio gwahanol atebion ar gyfer ystod o faterion fforensig cyfrifiadurol. 
   

 • Technegau Fforensig ac Adfer Data (20 credyd) 
  Cwmpasu ar lefel uwch nifer o egwyddorion ymarferol a damcaniaethol ynghylch Fforensig Cyfrifiaduro ac Adfer Data ar gyfer ystod o wahanol ffynonellau. 
   

 • Diogelwch Rhwydwaith (20 credyd) 
  Galluogi myfyrwyr i werthuso, syntheseiddio a dilysu wrth nodi materion diogelwch a'u heffeithiau cysylltiedig yn erbyn dyfeisiau a phrotocolau sy'n ffurfio rhwydweithiau a systemau dosbarthedig. 
   

 • Rheoli Diogelwch (20 credyd) 
  Darparu gwybodaeth am yr offer a'r technegau sydd ar gael i ddiogelu a rheoli system wybodaeth mewn modd ystyrlon. Datblygu gallu'r myfyrwyr i reoli diogelwch system wybodaeth ar lefel strategol, dactegol a gweithredol. 
   

 • Rheoli Digwyddiad ac Ymateb i Ddigwyddiad (20 credyd) 
  Gwerthuso, dadansoddi a syntheseiddio'r gallu I reoli digwyddiadau ac ymateb iddynt. 
   

 • Methodoleg Rheoli Prosiect ac Ymchwil (20 credyd) 
  Deall datblygiadau cyfredol ym maes rheoli prosiectau, ei dechnegau a'i offer, a phenderfynu ar rai priodol, a'u defnyddio mewn cyd-destunau lle mae yna lawer o ffactorau rhyngweithiol. 
   

 • Prosiect MSc (60 credyd) 
  Rhoi cyfle i fyfyrwyr ddefnyddio ymreolaeth a gwreiddioldeb wrth gymhwyso eu sgiliau cyfrifiadurol, dyfarnu ac ymchwil i broblem gymhleth. Rhoi cyfle i'r myfyriwr ymchwilio i fater amserol o'u dewis, sy'n berthnasol i'r cwrs yn eithaf manwl. Cynhyrchu datrysiad y gellir ei gyfiawnhau i broblem sylweddol sy'n cael ei lywio gan adolygiad beirniadol o ymchwil. Datblygu sgiliau ymchwilio, ymchwilio, ysgrifennu a chyflwyno'r myfyriwr ymhellach fel dysgwr hunangyfeiriedig, ymreolaethol. 


Dysgu 

Bydd myfyrwyr amser llawn fel arfer yn treulio 12 awr mewn dosbarthiadau bob wythnos. Os dewiswch astudio ar sail ran-amser, mae hyn yn cael ei leihau i oddeutu chwe awr bob wythnos. Byddwch yn astudio trwy ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial, sesiynau ymarferol, seminarau a phrosiectau. 


Asesiad 

Bydd angen i chi dreulio cryn dipyn o amser yn gweithio'n annibynnol, yn darllen ac yn paratoi ar gyfer asesiadau. 

Er y gall arddull gwaith cwrs amrywio, mae papurau arddull ymchwil neu draethodau o tua 4,000 o eiriau o hyd yn nodweddiadol. 

Byddwch hefyd yn gweithio ar brosiect ymchwil sylweddol a phrosiect mawr o'ch dewis, lle bydd sgiliau meddwl annibynnol, dadansoddi beirniadol a rheoli prosiect yn bwysig. 

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau ar flaen y gad o ran datblygu cyfrifiadurol, sy'n golygu y byddwch chi'n defnyddio'r technolegau diweddaraf mewn labordai o'r radd flaenaf. 

Mae yna Labordy Ymchwilio Digidol, sy'n gyfleuster fforensig cyfrifiadurol sy'n nodweddiadol o'r rhai a ddefnyddir gan asiantaethau gorfodi'r gyfraith i ddadansoddi ffeiliau cyfrifiadurol a chyfryngau digidol i'w defnyddio fel tystiolaeth yn y llys. 

Mae Prifysgol De Cymru wedi dod yn rhan o brosiect i hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr diogelwch cyfrifiadurol. Gallech ymuno â'r frwydr yn erbyn seiberdroseddu yn ein Academi Seiberddiogelwch Genedlaethol a dod yn rhan o'r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr seiberddiogelwch. Byddwch yn astudio yn ein Canolfan Gweithrediadau Diogel sydd wedi'i chynllunio i efelychu'r gweithle. 


Darlithwyr 

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer graddedigion sydd ag o leiaf gradd Anrhydedd 2: 2 neu gyfwerth. Dylai ymgeiswyr fel arfer fod yn raddedigion mewn maes cyfrifiadurol neu faes cysylltiedig a bod â sgiliau TG da iawn. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am Saesneg ar lefel IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae'r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich cyfnod astudio ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021   

 • Amser llawn y DU: £9000  

 • Rhyngwladol amser llawn: £14300  

 • Rhan-amser y DU: £1000 fesul 20 credyd  

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul y myfyriwr ei hun. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am / talu ffioedd dysgu a chostau byw 

Tra eich bod chi'n astudio bydd gennych ddau brif gost - ffioedd dysgu a chostau byw. Gallwch gael ystod o gyllid i helpu gyda'r costau hyn. 

Mae yna nifer o ffyrdd i ariannu eich astudiaeth ôl-raddedig. Gall hyn fod trwy gyllid myfyrwyr, bwrsariaethau neu gymorth gan grantiau, ymddiriedolaethau ac elusennau (gweler Cyllid Amgen), neu gyfuniad o'r tri. 

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ariannu eich ffioedd dysgu ôl-raddedig a'ch costau byw. 

  

Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr PDC  

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru sy'n astudio cwrs ôl-raddedig o fis Medi 2021 (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr / Chwefror 2022). Mae telerau ac amocau’n yn berthnasol. 

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am Ostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr PDC 

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn.  

Datganiad derbyn 

Byddwch wedi cael cyfle i ddatblygu sgiliau sy'n ymwneud yn gryf â rôl dadansoddwr fforensig cyfrifiadol neu ddadansoddwr diogelwch gwybodaeth. Mae'r rhain yn cynnwys datrys problemau, dull systematig o weithio ac ymwybyddiaeth o safonau a deddfwriaeth diogelwch. 

Bydd graddedigion yr MSc Fforensig Cyfrifiadurol wedi'u paratoi cyfarparu'n dda ar gyfer cyflogaeth, gan gynnwys gweithio i'r heddlu, gwasanaethau diogelwch, y sector masnachol, neu sefydliadau sy'n arbenigo mewn diogelwch cyfrifiaduron. Gallech hefyd symud ymlaen i PhD neu gradd ymchwil cyfrifiadurol. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa'r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd gennym adnoddau helaeth ar-lein i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno eich hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth â cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata o gyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC. Gallwch dderbyn hysbysiadau wythnosol am swyddi drwy e-bost. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy'n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL