Nia_Ha.75d135c3.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

MSc Gwyddor Gyfrifiadurol

Gwyddor Gyfrifiadurol yw un o'r pynciau sy'n tyfu gyflymaf ledled y byd. O'i sylfeini damcaniaethol ac algorithmig i ddatblygiadau blaengar mewn roboteg a systemau deallus, mae'n faes eang sydd angen nifer cynyddol o unigolion sydd wedi'u haddysgu'n addas i'w gefnogi. 

Mae'r radd meistr hon mewn gwyddor gyfrifiadurol yn eich cyflwyno i nifer o dechnolegau meddalwedd a chaledwedd a'u cymwysiadau yn y byd go iawn. 

Byddwch yn dysgu am alldynnu, cymhlethdod, newid esblygiadol, rhannu adnoddau cyffredin, diogelwch a chygyfrededd. 

O ymarferoldeb system i ddefnyddioldeb a pherfformiad, byddwch hefyd mewn sefyllfa well i ddatrys problemau bywyd go iawn gyda dealltwriaeth o sut maent yn effeithio ar fywydau pobl. 

Mae'r cwrs hwn yn destun dilysiad.


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A

Rhaglennu Gwrthrych-ganolog gyda Strwythurau Data ac Algorithmau - 40 credyd 

Mae Rhaglennu Gwrthrych-ganolog gyda Strwythurau Data ac Algorithmau yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gael gwybodaeth uwch a sgiliau ymarferol wrth ddadansoddi, cyfosod, dylunio a gweithredu algorithmau a strwythurau data datblygedig. Bydd myfyrwyr yn ennill sgiliau mewn gweithredu a dadansoddi perfformiad strwythurau data datblygedig fel: Ciwiau, B-trees,  Oct-trees, Quad-trees,  AVL, gridiau rhannu gofod deuaidd neu fapiau aml-gydraniad. 

Cloddio Data - 20 credyd 
Mae Cloddio Data yn rhoi cyfle i fyfyrwyr werthfawrogi gwerth cloddio data wrth ddatrys problemau yn y byd go iawn trwy gyfleu cysyniadau sylfaenol cloddio data, data mawr a dadansoddeg data. Bydd myfyrwyr yn ennill gwybodaeth am gysyniadau, algorithmau a thechnegau allweddol a ddefnyddir yn gyffredin y maes mewn cloddio data ac offer data mawr ar gyfer casglu a dadansoddi setiau data. 

Cyfrifiadura Dosbarthedig - 20 credyd 
Mae Cyfrifiadura Dosbarthedig yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gael dealltwriaeth fanwl o'r egwyddorion sylfaenol sy'n gysylltiedig â systemau cyfrifiadurol dosbarthedig, o safbwynt academaidd a masnachol. Bydd myfyrwyr yn gweithio ar datblygu efelychiadau i ddangos dealltwriaeth o amgylcheddau system ddosbarthedig ac yn ogystal â thrafod materion yn ymwneud â phreifatrwydd a diogelwch dosbarthedig. 

Rheoli Prosiect a Methodoleg Ymchwil - 20 credyd 

Mae Rheoli Prosiect a Methodoleg Ymchwil yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gynllunio prosiect gan ddefnyddio dulliau, technegau ac offer priodol, gan ystyried risgiau a materion moesegol perthnasol, a chynnal adolygiad llenyddiaeth a gweithgareddau datblygu eraill i wella eu dealltwriaeth o'r sefyllfa a / neu gynhyrchu newid sefydliadol. 

Roboteg - 20 credyd (dewisol) 
Mae roboteg yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau dadansoddol ac ymarferol wrth ddylunio elfennau system robotig a'u gwerthuso’n feirniadol hefyd i ddangos y gallu i nodi a gwerthuso systemau robotig a seiliedig ar asiantau. Bydd myfyrwyr yn ymdrin â chysyniadau fel pensaernïaeth ddatblygedig ar gyfer rheoli robot, golwg robot a llywio yn ogystal â dylunio, dadansoddi a gweithredu roboteg uwch (a lefel isel).

Datblygu Cymwysiadau Symudol - 20 credyd (dewisol) 
Mae Datblygu Cymwysiadau Symudol yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddangos cymhwysiad gwybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol am y technolegau sy'n gysylltiedig ag adeiladu cymwysiadau symudol dosbarthedig cadarn wedi'u seilio ar rwydwaith. Bydd myfyrwyr yn cael datblygu sgiliau ymhellach wrth ddylunio, gweithredu, profi a gwerthuso'n feirniadol dechnolegau symudol a chymwysiadau symudol dosbarthedig cadarn wedi'u seilio ar rwydwaith.

Systemau Deallus - 20 credyd (dewisol) 
Mae Systemau Deallus yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddarparu cyflwyniad damcaniaethol ac ymarferol eang i ddeallusrwydd artiffisial cymwysadwy a dylunio a datblygu systemau deallus. Bydd myfyrwyr yn ymdrin â chysyniadau fel cynrychioli   a rhesymu gwybodaeth, dysgu peirianyddol a systemau aml-asiant. 

Prosiect MSc - 60 credyd 
Uchafbwynt y cwrs i lawer o fyfyrwyr yw'r prosiect unigol, sy’n cael ei gynnal dan oruchwyliaeth un o'r tîm darlithio. Byddant yn cael cymhwyso'r hyn maen nhw wedi'i ddysgu i senario sy'n gymhleth ac yn gofyn llawer. 


Dysgu 

Cyflwynir y cwrs cyfrifiadurol ôl-raddedig hwn mewn pedwar prif floc i gynnig patrwm dysgu dwys ond â ffocws. Bydd myfyrwyr amser llawn fel arfer yn treulio 12 awr mewn dosbarthiadau a 24 awr y tu allan i ddosbarthiadau bob wythnos. 

Os dewiswch astudio ar sail rhan-amser, mae hyn yn cael ei leihau i oddeutu chwe awr bob wythnos. Byddwch yn astudio trwy ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial, sesiynau ymarferol, seminarau a phrosiectau. 

Bydd angen i chi dreulio cryn dipyn o amser yn gweithio'n annibynnol, yn darllen ac yn paratoi ar gyfer asesiadau. Gwneir yr asesiad yn bennaf trwy waith cwrs, yn amrywio o bapur neu draethawd ar ffurf ymchwil i aseiniadau ymarferol. 

Byddwch hefyd yn gweithio ar brosiect ymchwil sylweddol o'ch dewis eich hun, lle bydd sgiliau meddwl annibynnol, dadansoddi beirniadol a rheoli prosiect yn bwysig. 

  

Asesiad 

Gwneir yr asesiad yn bennaf trwy waith cwrs (94%), yn amrywio o bapur neu draethawd ar ffurf ymchwil i aseiniadau ymarferol. 

Byddwch hefyd yn gweithio ar brosiect ymchwil sylweddol o'ch dewis eich hun, lle bydd sgiliau meddwl annibynnol, dadansoddi beirniadol a rheoli prosiect yn bwysig. 

Lleoliadau 

Trwy gynllun Erasmus, gallai myfyrwyr gael cyfle i fynychu ysgolion haf mewn golwg gyfrifiadurol uwch a dysgu peirianyddol gyda'n partneriaid yn TEI Creta, Prifysgol Patras, Prifysgol Burgundy, Prifysgol Technoleg Cyprus, Sefydliad Polytechnig Porto a Phrifysgol Salento. 


Cyfleusterau 

Mae ymarfer mor bwysig wrth ennill dealltwriaeth o dechnegau dysgu peiriannyddol cymhleth, a dyna pam mae gennym ystod o labordai cyfrifiadurol o’r radd flaenaf an gynnwys ystafelloedd gwaith sy'n benodol i’n myfyrwyr ar gyrsiau meistr. 

Mae'r rhain yn hwyluso amgylchedd dysgu lle gallwch chi weithio'n unigol neu mewn grwpiau a chan eu bod yn agos at swyddfeydd staff. 

Mae ein cyfleusterau ar flaen y gad o ran datblygu cyfrifiadurol, sy'n golygu y byddwch chi'n defnyddio'r technolegau diweddaraf mewn labordai o'r radd flaenaf.

Fe welwch hefyd fannau pwrpasol ar y campws ar gyfer myfyrwyr cyfrifiadura, gan gynnwys darpariaeth Windows, Apple Mac, Linux a Rhwydweithio, a’r cyfan yn cynnwys y feddalwedd ddiweddaraf. 


Darlithwyr 

Mae tîm ymroddedig o addysgwyr profiadol gydag ystod eang o gefndiroedd diwydiannol ac ymchwil yn dysgu ar ein cyrsiau cyfrifiadurol ym Mhrifysgol De Cymru. 

Mae'r cefndiroedd amrywiol hyn yn helpu i sicrhau bod myfyrwyr nid yn unig yn dysgu am dechnolegau a methodolegau sydd ar flaen y gad mewn gwyddoniaeth gyfrifiadurol ond yn ennill gwybodaeth am sut y cânt eu cymhwyso. Cewch fwy o wybodaeth am ein ymchwil gyfrifiadura ddiweddaraf fan yma.

  •  Dr Marius Miknis, arweinydd cwrs

  • Dr Ian Wilson, Pennaeth Gwyddor Gyfrifiadurol,  Athro Cysylltiol mewn Deallusrwydd Cyfrifiadol 

  • Yr Athro Andrew Ware, Athro mewn Cyfrifiadura 

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer graddedigion sydd ag o leiaf gradd Anrhydedd 2: 2 neu gyfwerth mewn pwnc cyfrifiadurol neu bwnc sy'n perthyn yn agos. 

Dylai ymgeiswyr fod yn rhaglenwyr medrus. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Mae'r cwrs hwn yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am Saesneg ar lefel IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich cyfnod astudio ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022   

  • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau 

  • Rhyngwladol Amser llawn: I'w gadarnhau 

  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

  • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau 

  • Rhyngwladol Amser llawn: I'w gadarnhau 

  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul y myfyriwr ei hun. 

Cyllid 

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru sy'n astudio cwrs ôl-raddedig o fis Medi 2021 (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr / Chwefror 2022). Mae telerau ac amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth. 

Bydd graddedigion ag MSc Gwyddor Gyfrifiadurol yn addas ar gyfer rolau ym maes datblygu meddalwedd, gweinyddu cronfa ddata, peirianneg caledwedd gyfrifiadurol, dadansoddi systemau cyfrifiadurol, pensaernïaeth rhwydwaith cyfrifiadurol, datblygu gwe, dadansoddi diogelwch gwybodaeth, rhaglennu cyfrifiadurol a rhwydweithiau cyfrifiadurol. 

Bydd myfyrwyr sy'n cwblhau gradd Meistr ym maes cyfrifiadura yn cael eu haddysgu i safon broffesiynol mewn ystod o feysydd sy'n ymwneud â gwyddor gyfrifiadurol, a bydd ganddynt sgiliau trosglwyddadwy gwell gan gynnwys datrys problemau, cyfathrebu, gweithio mewn tîm, defnyddio cyfleusterau TG yn effeithiol ac adfer gwybodaeth. 

Gyda hyfforddiant i lefel Meistr bellach yn lefel broffesiynol gydnabyddedig, bydd graddedigion mewn gwell sefyllfa i ddilyn gyrfaoedd mewn diwydiant, neu barhau â'u diddordeb mewn gwyddor gyfrifiadurol trwy radd ymchwil cyfrifiadurol neu PhD cyfrifiadurol. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa'r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd gennym adnoddau helaeth ar-lein i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth â cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata co gyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, Gallwch dderbyn hysbsiadau wythnosol am swyddi drwy e-bost. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy'n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL