Gan fod y defnydd o systemau gwybodaeth bellach yn gyffredin ym mywydau unigolion, busnesau a chymdeithas, mae diogelwch systemau cyfrifiadurol yn gynyddol bwysig.

Pwysleisiwyd arwyddocâd diogelwch gwybodaeth a'r galw am sgiliau perthnasol yn ddiweddar gan ddigwyddiadau amlwg eu proffil yn ymwneud â phreifatrwydd data personol a diogelwch gwybodaeth ariannol.

Mae'r cwrs meistr arbenigol hwn mewn Diogelwch Systemau Cyfrifiadurol yn canolbwyntio ar agweddau technegol diogelwch systemau cyfrifiadurol a gweinyddu systemau, gan gynnwys profion treiddio.

Fe'ch dysgir gan dîm a gydnabyddir yn rhyngwladol o Grŵp Ymchwil Seiberddiogelwch yr adran, ac mae siaradwyr allanol yn cyfrannu at gyflawni'r arbenigedd a'r datblygiadau diweddaraf. 

2023 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A
2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A

Byddwch yn astudio'r modiwlau canlynol:


 • Rheoli Prosiect a Methodoleg Ymchwil (20 credyd)
 • Diogelwch Rhwydwaith (20 credyd)
 • Rheoli Diogelwch (20 credyd)
 • Rheoli Digwyddiadau ac Ymateb iddynt (20 credyd)
 • Diogelwch Cymwysiadau Ymarferol (20 credyd)
 • Cod Diogel a Datblygu Bregusrwydd (20 credyd)
 • Prosiect MSc (60 credyd)


Dysgu

Cyflwynir y cwrs cyfrifiadurol ôl-raddedig hwn mewn pedwar prif floc i gynnig patrwm dysgu dwys ond â ffocws. Bydd myfyrwyr amser llawn fel arfer yn treulio 12 awr mewn dosbarthiadau bob wythnos. Os dewiswch astudio ar sail ran-amser, mae hyn yn cael ei leihau i oddeutu chwe awr bob wythnos. Byddwch yn astudio trwy ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial, sesiynau ymarferol, seminarau a phrosiectau.


Asesiad

Bydd angen i chi dreulio cryn dipyn o amser yn gweithio'n annibynnol, yn darllen ac yn paratoi ar gyfer asesiadau. Gwneir yr asesiad yn bennaf trwy waith cwrs, yn amrywio o bapur neu draethawd ar ffurf ymchwil i aseiniadau rhaglennu. Byddwch hefyd yn gweithio ar brosiect ymchwil sylweddol a phrosiect mawr o'ch dewis eich hun, lle bydd sgiliau meddwl annibynnol, dadansoddi beirniadol a rheoli prosiect yn bwysig.

Achrediadau

Wedi'i achredu gan BCS, y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG at ddibenion rhannol fodloni'r gofyniad academaidd ar gyfer cofrestru fel Gweithiwr TG Proffesiynol Siartredig.

Cyfleusterau

Mae gennym ystod lawn o labordai cyfrifiaduron o’r radd flaenaf a rhaglen fuddsoddi barhaus i sicrhau bod ein cyfleusterau yn aros ar y blaen o ran datblygiadau cyfrifiadurol.

Darlithwyr


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer graddedigion sydd ag o leiaf gradd Anrhydedd 2: 2 neu gyfwerth. Dylai fod gan ymgeiswyr gefndir cyfrifiadurol gyda sgiliau TG da iawn neu brofiad helaeth o'r sector perthnasol.

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am Saesneg ar lefel IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae'r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich cyfnod astudio ar y cwrs hwn.


Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Amser llawn y DU: £9000

 • Rhyngwladol Amser llawn: £14500

 • Rhan-amser y DU: £1000 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau

 • Rhyngwladol Amser llawn: I'w gadarnhau

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Mae cyfleoedd gyrfa yn rhagorol - mae'r galw am arbenigwyr yn y maes hwn yn parhau i gynyddu wrth i gwmnïau ddod yn fwyfwy dibynnol ar gyfrifiaduron a'r rhyngrwyd. Ar ôl graddio, byddwch wedi eich paratoi at yrfaoedd sy'n gofyn am wybodaeth fanwl am faterion diogelwch technegol. Ymhlith y rolau posib mae gweinyddwr systemau, profwr treiddiad diogelwch neu ymgynghorydd diogelwch gwybodaeth, ac mae'r sgiliau a enillir yn ymwneud yn gryf â rolau dadansoddwr diogelwch gwybodaeth a chydlynydd diogelwch TG.

Gydag addysg i lefel Meistr bellach y lefel cymhwysedd broffesiynol gydnabyddedig, bydd graddedigion mewn gwell sefyllfa i ddilyn gyrfaoedd mewn diwydiant, neu barhau â'u diddordeb mewn diogelwch systemau cyfrifiadurol trwy radd ymchwil gyfrifiadurol  PhD cyfrifiadurol neu PhD cyfrifiadurol.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae hefyd gennym adnoddau helaeth ar-lein i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno eich hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth â cheisiadau.  Mae gan ein cronfa ddata o gyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC. Gallwch dderbyn hysbysiadau wythnosol am swyddi drwy e-bost.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth.