Os ydych chi am symud i faes systemau cyfrifiadurol a gwybodaeth, neu os yw cyfrifiadura yn chwarae rhan gynyddol yn eich rôl, mae'r MSc Systemau Cyfrifiadurol a Gwybodaeth yn ddatblygiad personol delfrydol. Mae'r cwrs cyfrifiadurol ôl-raddedig hwn wedi'i gynllunio ar gyfer pobl sydd ag ychydig neu ddim profiad blaenorol neu gymwysterau penodol mewn cyfrifiadura neu dechnoleg gwybodaeth, er y dylai fod gennych chi rywfaint o brofiad neu sgiliau cysylltiedig yr ydych chi am adeiladu arnyn nhw. 

Rydyn ni'n rhoi pwyslais ar ddefnyddio, dylunio a datblygu meddalwedd yn effeithiol ar gyfer systemau gwybodaeth. Byddwch yn dod yn fedrus mewn rhaglennu ac yn dysgu sut i ddylunio a gweithredu systemau gwybodaeth. Bydd gan raddedigion y cwrs Meistr cyfrifiadurol hwn wybodaeth berthnasol, gyfoes, ynghyd â'r sgiliau proffesiynol a thechnegol sydd eu hangen i ddatblygu, rheoli a defnyddio cymwysiadau systemau gwybodaeth mewn ystod o sefydliadau. 

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A

 • Datblygu Meddalwedd (20 credyd) 
 • Datblygu Systemau TGCh (20 credyd) 
 • Rheoli Prosiect ac Methodoleg Ymchwil (20 credyd) 
 • Egwyddorion Cyfrifiadura (20 credyd) 
 • Data Mawr a Dadansoddeg (20 credyd) 
 • Prosiect MSc (60 credyd) 

Hefyd, un modiwl dewisol o: 

 • Egwyddorion ac Ymarfer GIS (20 credyd) 
 • Diogelwch Rhwydwaith (20 credyd) 
 • Rheoli Diogelwch (20 credyd) 

Dysgu 

Cyflwynir y cwrs MSc Systemau Cyfrifiadurol a Gwybodaeth mewn pedwar prif floc sy'n cynnig patrwm dysgu dwys ond â ffocws. Bydd myfyrwyr amser llawn fel arfer yn treulio 12 awr mewn dosbarthiadau bob wythnos. Os dewiswch astudio ar sail rhan-amser, mae hyn yn cael ei ostwng i oddeutu chwe awr bob wythnos. Bydd angen i chi hefyd weithio'n annibynnol ar ddarllen, aseiniadau gwaith cwrs a gweithgareddau cyfrifiadurol eraill. 


Asesiad 

Fwyaf sawl modiwl yn gyfan gwbl trwy waith cwrs ac mae rhai yn cynnwys gwaith cwrs ac arholiad. Byddwch hefyd yn gweithio ar brosiect ymchwil sylweddol o'ch dewis eich hun lle bydd sgiliau meddwl annibynnol, dadansoddi beirniadol a rheoli prosiect yn bwysig. 

Achrediadau

Wedi'i achredu ganBCS, y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG at ddibenion rhannol fodloni'r gofyniad academaidd ar gyfer cofrestru fel Gweithiwr TG Proffesiynol Siartredig.

Cyfleusterau 

Mae gennym ystod lawn o labordai cyfrifiaduron o'r radd flaenaf a rhaglen fuddsoddi barhaus i sicrhau bod ein cyfleusterau yn aros ar y blaen o ran datblygiadau cyfrifiadurol. 


Darlithwyr Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r cwrs MSc Systemau Cyfrifiadurol a Gwybodaeth wedi'i gynllunio ar gyfer graddedigion sydd ag o leiaf gradd Anrhydedd 2: 2 neu gyfwerth mewn pwnc cysylltiedig. 

Yn nodweddiadol bydd newydd-ddyfodiaid wedi graddio mewn gradd dechnegol - fel Cyfrifiadureg, Technoleg Gwybodaeth, Systemau Gwybodaeth Busnes, neu Beirianneg Electronig - ac mae angen iddynt ddatblygu eu sgiliau ymhellach ym maes datblygu systemau, systemau cronfa ddata uwch, a rheoli prosiectau. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am Saesneg ar lefel IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae'r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich cyfnod astudio ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024   

 • Amser llawn y DU: £9500 
 • Rhyngwladol Amser llawn: £15100 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025 

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Amser llawn: I'w gadarnhau 
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Amser llawn: I'w gadarnhau 
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs cyfrifiadurol hwn. 

Datganiad derbyn 

Mae gan raddedigion y radd MSc Systemau Cyfrifiadurol a Gwybodaeth record gref iawn o ran darparu cyflogaeth. Er mwyn gwella eich cyflogadwyedd, y sgiliau a'r wybodaeth sydd gennych yn uniongyrchol berthnasol i ddiwydiant. Gallech ddatblygu gyrfa fel rheolwr prosiect, datblygwr meddalwedd, rheolwr gwybodaeth, neu ddadansoddwr data. Mae'r MSc Systemau Cyfrifiadurol a Gwybodaeth hefyd yn addas ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn datblygiad proffesiynol parhaus ac sy'n dymuno gwella eu sgiliau presennol yn y meysydd hyn.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un Chynghorwyr Gyrfa’r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae hefyd gennym adnoddau helaeth ar-lein i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad â cheisiadau.  Mae gan ein cronfa ddata o gyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC. Gallwch dderbyn hysbysiadau wythnosol am swyddi drwy e-bost.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth.