GettyI.96e4f913.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

MSc Systemau Cyfrifiadurol Gwybodaeth

Os ydych chi am symud i faes systemau cyfrifiadurol a gwybodaeth, neu os yw cyfrifiadura yn chwarae rhan gynyddol yn eich rôl, mae'r MSc Systemau Cyfrifiadurol a Gwybodaeth yn ddatblygiad personol delfrydol. Mae'r cwrs cyfrifiadurol ôl-raddedig hwn wedi'i gynllunio ar gyfer pobl sydd ag ychydig neu ddim profiad blaenorol neu gymwysterau penodol mewn cyfrifiadura neu dechnoleg gwybodaeth, er y dylai fod gennych chi rywfaint o brofiad neu sgiliau cysylltiedig yr ydych chi am adeiladu arnyn nhw. 

Rydyn ni'n rhoi pwyslais ar ddefnyddio, dylunio a datblygu meddalwedd yn effeithiol ar gyfer systemau gwybodaeth. Byddwch yn dod yn fedrus mewn rhaglennu ac yn dysgu sut i ddylunio a gweithredu systemau gwybodaeth. Bydd gan raddedigion y cwrs Meistr cyfrifiadurol hwn wybodaeth berthnasol, gyfoes, ynghyd â'r sgiliau proffesiynol a thechnegol sydd eu hangen i ddatblygu, rheoli a defnyddio cymwysiadau systemau gwybodaeth mewn ystod o sefydliadau. 

Mae'r cwrs hwn yn destun dilysiad.


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A

 • Datblygu Meddalwedd (20 credyd) 

 • Datblygu Systemau TGCh (20 credyd) 

 • Rheoli Prosiect ac Methodoleg Ymchwil (20 credyd) 

 • Egwyddorion Cyfrifiadura (20 credyd) 

 • Data Mawr a Dadansoddeg (20 credyd) 

 • Prosiect MSc (60 credyd) 

Hefyd, un modiwl dewisol o: 

 • Egwyddorion ac Ymarfer GIS (20 credyd) 

 • Diogelwch Rhwydwaith (20 credyd) 

 • Rheoli Diogelwch (20 credyd) 

  

Dysgu 

Cyflwynir y cwrs MSc Systemau Cyfrifiadurol a Gwybodaeth mewn pedwar prif floc sy'n cynnig patrwm dysgu dwys ond â ffocws. Bydd myfyrwyr amser llawn fel arfer yn treulio 12 awr mewn dosbarthiadau bob wythnos. Os dewiswch astudio ar sail rhan-amser, mae hyn yn cael ei ostwng i oddeutu chwe awr bob wythnos. Bydd angen i chi hefyd weithio'n annibynnol ar ddarllen, aseiniadau gwaith cwrs a gweithgareddau cyfrifiadurol eraill. 


Asesiad 

Asesir sawl modiwl yn gyfan gwbl trwy waith cwrs ac mae rhai yn cynnwys gwaith cwrs ac arholiad. Byddwch hefyd yn gweithio ar brosiect ymchwil sylweddol a phrosiect mawr o'ch dewis eich hun lle bydd sgiliau meddwl annibynnol, dadansoddi beirniadol a rheoli prosiect yn bwysig. 

Cyfleusterau 

Mae gennym ystod lawn o labordai cyfrifiaduron o'r radd flaenaf a rhaglen fuddsoddi barhaus i sicrhau bod ein cyfleusterau yn aros ar y blaen o ran datblygiadau cyfrifiadurol. 


Darlithwyr 

Mae'r cwrs MSc Systemau Cyfrifiadurol a Gwybodaeth wedi'i gynllunio ar gyfer graddedigion sydd ag o leiaf gradd Anrhydedd 2: 2 neu gyfwerth mewn pwnc cysylltiedig. 

Yn nodweddiadol bydd newydd-ddyfodiaid wedi graddio mewn gradd dechnegol - fel Cyfrifiadureg, Technoleg Gwybodaeth, Systemau Gwybodaeth Busnes, neu Beirianneg Electronig - ac mae angen iddynt ddatblygu eu sgiliau ymhellach ym maes datblygu systemau, systemau cronfa ddata uwch, a rheoli prosiectau. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am Saesneg ar lefel IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae'r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich cyfnod astudio ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022   

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Amser llawn: I'w gadarnhau 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Amser llawn: I'w gadarnhau 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul y myfyriwr ei hun. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am / talu ffioedd dysgu a chostau byw 

Tra eich bod chi'n astudio bydd gennych ddau brif gost - ffioedd dysgu a chostau byw. Gallwch gael ystod o gyllid i helpu gyda'r costau hyn. 

Mae yna nifer o ffyrdd i ariannu eich astudiaeth ôl-raddedig. Gall hyn fod trwy gyllid myfyrwyr, bwrsariaethau neu gymorth gan grantiau, ymddiriedolaethau ac elusennau (gweler Cyllid Amgen), neu gyfuniad o'r tri. 

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ariannu eich ffioedd dysgu ôl-raddedig a'ch costau byw. 

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs cyfrifiadurol hwn. 

Datganiad derbyn 

Mae gan raddedigion y radd MSc Systemau Cyfrifiadurol a Gwybodaeth record gref iawn o ran cael gwaith. Er mwyn gwella eich cyflogadwyedd, mae'r sgiliau a'r wybodaeth rydych chi'n eu hennill ar y cwrs yn uniongyrchol berthnasol i ddiwydiant. Gallech ddatblygu gyrfa fel rheolwr prosiect, datblygwr meddalwedd, rheolwr gwybodaeth, neu ym maes dadansoddeg data sydd newydd ddatblygu. Mae'r cwrs Meistr hwn ym maes Cyfrifiadura hefyd yn addas os oes gennych ddiddordeb mewn datblygiad proffesiynol parhaus. 

  

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un Chynghorwyr Gyrfa’r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae hefyd gennym adnoddau helaeth ar-lein i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad â cheisiadau.  Mae gan ein cronfa ddata o gyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC. Gallwch dderbyn hysbysiadau wythnosol am swyddi drwy e-bost.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL