Os ydych chi'n ymwneud â phroffesiwn sy'n gysylltiedig ag adeiladu neu os ydych chi eisiau gyrfa mewn rheoli prosiectau adeiladu, bydd y cwrs Meistr hwn yn datblygu'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i fod yn llwyddiannus. Wedi’i achredu gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS) a’r Brosiect Siartredig Proffesiynol (APM), mae’r cwrs MSc Rheoli Prosiectau Adeiladu yn seiliedig ar ymarfer ac yn canolbwyntio ar ymchwil.

Mae'r elfen ymarfer yn mabwysiadu ymagwedd datrys problemau at faterion cymhleth a strategol sy'n codi'n aml ar brosiectau adeiladu. Byddwch yn cymryd rhan mewn astudiaethau achos gan ddefnyddio prosiectau sydd wedi'u cwblhau a phrosiectau parhaus. Cyflenwir y ffocws ymchwil gan staff ymchwil-weithredol sy'n ymwneud yn uniongyrchol â datblygu a chyflwyno cyrsiau, ynghyd â chyfraniadau gan gymrodyr ymchwil gwadd, darlithwyr gwadd a gweithwyr proffesiynol.

Dylid nodi y bydd angen i ymgeiswyr sy'n cwblhau'r MSc sydd â gradd Baglor achrededig greiddiol wedi'i hachredu ar gyfer IEng yn unig neu radd Baglor anachrededig wneud cais am asesiad academaidd i benderfynu a fyddant yn bodloni'r sylfaen addysgol ar gyfer cofrestru CEng.

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan-amser 2 flynedd Medi Trefforest A
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan-amser 2 flynedd Medi Trefforest A

Byddwch yn astudio'r modiwlau canlynol a thraethawd hir: 

 • Rheoli Prosiectau 1 Theori ac Ymarfer 

Mae Rheoli Prosiectau yn sgil bwysig i unrhyw weithiwr proffesiynol. Mae'r modiwl hwn yn nodi'r sylfaen ar gyfer deall egwyddorion rheoli prosiectau. Bydd y cynnwys yn archwilio cylch bywyd prosiect ac yn ystyried sut y gellir cymhwyso damcaniaethau rheoli sefydledig i ddarparu canlyniad llwyddiannus. Bydd y ffocws yn ystyried fframwaith rheoli ac ystod o dechnegau effeithiol sy'n helpu i gynllunio, rheoli a chyflawni prosiect ar amser, ar gost ac o fewn cwmpas ansawdd. 

 • Rheoli Prosiectau 2 Cynllunio a Rheoli 

Mae'r modiwl hwn yn adeiladu ar y wybodaeth a gafwyd yn flaenorol ac yn ei rhoi mewn cyd-destun mewn cyfres o astudiaethau achos. Anogir myfyrwyr i archwilio senarios adeiladu bywyd go iawn a dod i gasgliadau ynghylch y ffordd orau o reoli'r sefyllfaoedd a gyflwynir iddynt. 

 • Modelu Gwybodaeth Adeiladu 3D

Yn 2016 gwnaeth Llywodraeth y DU hi'n orfodol i bob prosiect a ariennir yn gyhoeddus ddefnyddio MGA Lefel 2. Ond beth yw MGA? Bydd y modiwl hwn yn egluro MGA, y broses MGA, ac yn egluro sut y gellir defnyddio MGA trwy gydol gwahanol gamau Prosiect o'r cychwyn i'r ddeiliadaeth. Ar ben hynny, mae'n rhoi profiad ymarferol i'r myfyrwyr o ddefnyddio un o'r pecynnau meddalwedd (Revit) a ddefnyddir ar hyn o bryd er mwyn cynhyrchu Model Gwybodaeth Adeiladu rhithwir 3D.

 • Cyfraith ar gyfer yr Amgylchedd Adeiledig

Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar agweddau allweddol ar gyfraith yr Amgylchedd Adeiledig sy'n ymwneud â thir ac adeiladu. Mae hefyd yn archwilio agweddau ar gyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol. Yn cwmpasu rhwymedigaethau cytundebol a chyfrifoldebau aelodau allweddol o'r tîm adeiladu. Mae’r modiwl hefyd yn rhoi pwyslais cryf ar osgoi, rheoli a datrys anghydfodau a phwysigrwydd cydweithio ymhlith y timau contractio.

 • Rheolaeth Ariannol ar gyfer Adeiladu ac Eiddo Tiriog 

Mae'r modiwl yn archwilio'r ffactorau amrywiol sy'n gyrru gwerth terfynol mewn cyd-destun adeiladu, gan ddatblygu dealltwriaeth rhwng costau a phris. Archwilir a chymhwysir amrywiaeth o dechnegau gwerthuso ariannol gan ddefnyddio technoleg, er mwyn deall yn well ac felly rheoli'r broses rheoli adeiladu mewn ffordd fwy gwybodus. 

 • Systemau Rheoli ar gyfer Rheolwyr Prosiect 

Bydd y modiwl hwn yn rhoi dealltwriaeth fanwl i fyfyrwyr o ofynion systemau rheoli effeithiol a sut maent yn berthnasol i reolwyr prosiect yn y sector adeiladu. Bydd y ffocws yn nhri maes Iechyd a Diogelwch; Rheoli Ansawdd; a Rheoli Amgylcheddol. Bydd yn archwilio rôl y sefydliad a'r unigolyn trwy ystyried cyfrifoldeb corfforaethol ac unigol am reoli'r disgyblaethau amrywiol. Bydd yr astudiaeth yn ystyried systemau integredig yn ogystal â myfyrio ar gymhwyso trefniadau ar eu pennau eu hunain i fodloni rhwymedigaethau sefydliadol. 

 • Traethawd Hir Unigol 

Mae'r traethawd hir yn gyfle i fyfyrwyr weithio ar ddarn o ymchwil sy'n canolbwyntio ar eu diddordebau hwy yn y cwrs. Bydd myfyrwyr yn cael eu hannog a'u harwain gan oruchwylwyr unigol i ddefnyddio adnoddau priodol i ymgymryd â darn ymchwil ymchwiliol mawr, cynhwysfawr ac arloesol. Darperir cymorth i ddatblygu a dangos y gallu i gasglu tystiolaeth helaeth, cynnal dadansoddiad beirniadol trylwyr a manwl, cynhyrchu dadl (dadleuon) parhaus a syntheseiddio canfyddiadau'r ymchwil mewn modd proffesiynol. 

Dysgu 

Cyflwynir y cwrs MSc Rheoli Prosiectau Adeiladu mewn tri bloc mawr sy'n cynnig patrwm dysgu dwys ond hyblyg, gyda dau bwynt cychwyn bob blwyddyn ar gyfer myfyrwyr amser llawn - Chwefror a Medi. Mae astudiaeth ran amser yn dechrau ym mis Medi yn unig. Mae'r hyfforddiant yn cyfuno darlithoedd a thiwtorialau traddodiadol â dysgu ar sail problemau trwy weithdai ac ymweliadau safle. 

Asesiad 

Mae rhai modiwlau yn cael eu hasesu'n barhaus, tra bod eraill yn defnyddio gwaith cwrs ac arholiad. Mae dulliau asesu hefyd yn amrywio ac yn cynnwys adroddiadau ysgrifenedig a gwaith cwrs, gwaith prosiect a chyflwyniadau. 

Eich gwaith unigol fydd y mwyafrif o gyflwyniadau, ond gall rhai gynnwys asesu gwaith tîm. Mae'r elfen Meistr yn gofyn am gwblhau traethawd hir sylweddol yn seiliedig ar eich ymchwil unigol. Mae gan fyfyrwyr rhan-amser yr opsiwn o lwybr cyflym trwy gwblhau eu traethawd hir dros yr haf ar ddiwedd eu hail flwyddyn. 

Achrediadau 

Mae’r cwrs Rheoli Prosiectau Adeiladu wedi’i achredu gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS), a’r Brosiect Siartredig Proffesiynol (APM).

Pan fyddwch chi'n graddio gyda'ch meistr, bydd gennych chi'r gallu a'r hyder i ddechrau gyrfa mewn rheoli prosiectau a gweithio tuag at aelodaeth gorfforaethol o'r RICS.

Ar ôl cwblhau'ch gradd yn llwyddiannus, byddwch yn gymwys i wneud cais am Brosiect Siartredig Proffesiynol (APM) trwy Lwybr 1, gan fod eich gradd wedi'i hasesu fel un sy'n bodloni'r gofynion ar gyfer gwybodaeth dechnegol.

Cyfleusterau 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at feddalwedd ddiweddaraf BIM a Dylunio CAD y diwydiant gan gynnwys Revit, ArchiCAD a VectaWorks. 

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd Anrhydedd yn nosbarth 2:2 neu'n uwch mewn disgyblaeth sy'n berthnasol i amgylchedd adeiledig fel pensaernïaeth, arolygu adeiladau, peirianneg sifil, rheolaeth fasnachol, rheoli adeiladu, rheoli prosiectau neu arolygu meintiau. 

Fel arall, gradd Anrhydedd yn nosbarth 2: 2 neu'n uwch mewn pwnc nad yw'n adeiladu gydag o leiaf bum mlynedd o brofiad perthnasol yn yr amgylchedd adeiladu, neu brofiad perthnasol a chymhwyster proffesiynol priodol fel RICS, RIBA, CIOB, MICE a MIStructE. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am Saesneg ar lefel o IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich cyfnod astudio ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024

 • Amser llawn y DU: £ 9500 
 • Rhyngwladol amser llawn: £ 15100

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025 

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau 
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau 
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n gwneud cais am gwrs rhan-amser, proffesiynol neu ôl-raddedig, rhaglen Erasmus / Cyfnewid, y cwrs Ymarfer Cyfreithiol (rhan-amser), i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall.

Mae ein cysylltiadau diwydiannol a masnachol cryf yn ein helpu i deilwra ein cyrsiau i ddiwallu anghenion cyflogwyr, a sicrhau eich bod yn graddio gyda'r sgiliau cywir i ddatblygu gyrfa gyffrous, ddeinamig ym maes adeiladu. Mae'r berthynas ddiwydiannol hon wedi'i ffurfioli yn Fforwm Strategol yr Amgylchedd Adeiledig (BESF). Mae'r buddion i'r ddwy ochr sy'n deillio o'r bartneriaeth prifysgol / diwydiant hon yn sylweddol ac yn gwarantu potensial cyflogadwyedd gwell i'n myfyrwyr a'n graddedigion. 

Mae galw parhaus am reolwyr prosiectau adeiladu yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae gan ein graddedigion record gref iawn o ran ennill cyflogaeth a / neu ddyrchafiad. Mae graddedigion sydd â gradd Rheoli Prosiectau Adeiladu wedi dod o hyd i gyflogaeth gyda chwmnïau datblygu ac adeiladu neu sefydliadau ac asiantaethau'r llywodraeth, yn ogystal â chwmnïau masnachol, rheoli ac ymgynghori. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa’r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae hefyd gennym adnoddau helaeth ar-lein  i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno eich hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth â cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata o gyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC. Gallwch dderbyn hysbysiadau wythnosol am swyddi drwy e-bost.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy’n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth.